Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

04.06.2009. 9/7-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (nr.1122/Lp9), kurā iekļauts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (nr.1175/Lp9).

 

 

Pielikumā: likumprojekta priekšlikumu tabula uz 10 lpp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Oskars Spurdziņš


Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

(nr. 1122/Lp9; 1175/Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā  lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi (5)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12. nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 10. nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Valsts amatpersonas

 

(1) Valsts amatpersonas ir:

1)..

(..)

18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;

 

 

 

 

 

19) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis;

(..)

23) Informācijas analīzes dienesta vadītājs;

(..)

(21) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras, pildot amata pienākumus valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā, veic vismaz vienu no šādām darbībām:

1) izlūkošanu;

2) pretizlūkošanu;

3) operatīvo darbību;

4) izlūkošanas, pretizlūkošanas vai operatīvās darbības ceļā iegūtās informācijas apstrādi, analīzi vai aizsardzību.

(..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4.pantā:

 

izslēgt pirmās daļas 23.punktu;

 

 

 

 

izslēgt 2.1 daļas ievaddaļā vārdus „un Informācijas analīzes dienestā”.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

 

 

 

2.

Frakcija "Jaunais laiks"

Izteikt likuma 4.panta 18.punktu šādā redakcijā:

„18) kapitālsabiedrības padomes loceklis, kurš pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības intereses kapitālsabiedrībā, vai valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus;”

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likuma 4.panta pirmo daļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

„191) tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā kopumā vai atsevišķi pārsniedz 50 procentus, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kas pārstāv valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības intereses;”.

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4.pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

„191) tādas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā kopumā vai atsevišķi pārsniedz 50 procentus, un tāds šādas kapitālsabiedrības padomes loceklis, kas pārstāv valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības intereses;”;

 

izslēgt pirmās daļas 23.punktu;

 

izslēgt 2.1 daļas ievaddaļā vārdus „un Informācijas analīzes dienestā”.

7.pants. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi

(1)..(...)

(3) Latvijas Bankas prezidentam, viņa vietniekam un Latvijas Bankas padomes locekļiem, valsts kontrolierim, Valsts kontroles padomes locekļiem un Valsts kontroles revīzijas departamenta sektoru vadītājiem, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāram, Informācijas analīzes dienesta vadītājam, Satversmes aizsardzības biroja direktoram un viņa vietniekam, tiesībsargam, Valsts prezidenta kancelejas vadītājam un viņa vietniekam, Saeimas Kancelejas direktoram un viņa vietniekam, Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un padomes locekļiem, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, pārvalžu direktoriem un viņu vietniekiem, teritoriālo iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam, viņa vietniekiem, centrālā aparāta nodaļu vadītājiem un viņu vietniekiem, teritoriālo nodaļu vadītājiem un izmeklētājiem, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšniekam un viņa vietniekam ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

(..)

(5) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

31) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

32) amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu pārstāvēšanu šajā sabiedrībā, nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;

4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

 

(51) Šā likuma 4.panta 2.3 daļā minētajām amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

1) amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;

2) amatu biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā;

3) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu;

4) citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

(..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt 7.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus „Informācijas analīzes dienesta vadītājam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija "Jaunais laiks"

Izteikt likuma 7. panta piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(5) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās valsts vai pašvaldības, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 7.panta 5.1 daļā skaitļus un vārdus „4.panta 2.3 daļā” ar skaitļiem un vārdiem „4.panta pirmās daļas 19.1 punktā un 2.3 daļā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 7.pantā:

izslēgt trešās daļas ievaddaļā vārdus „Informācijas analīzes dienesta vadītājam”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt 5.1 daļā skaitļus un vārdus „4.panta 2.3 daļā” ar skaitļiem un vārdiem „4.panta pirmās daļas 19.1 punktā un 2.3 daļā”.

10.pants. Komercdarbības ierobežojumi

(1) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs, ministri, īpašu uzdevumu ministri, parlamentārie sekretāri, valsts sekretāri un viņu vietnieki, Latvijas Bankas prezidents un viņa vietnieks, Latvijas Bankas padomes locekļi, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes locekļi, Valsts kontroles revīzijas departamentu sektoru vadītāji, Informācijas analīzes dienesta vadītājs, Satversmes aizsardzības biroja direktors un viņa vietnieks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un viņa vietnieks, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un pārvalžu direktori, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļi, kā arī minēto valsts amatpersonu radinieki nedrīkst būt tādas komercsabiedrības dalībnieki, akcionāri, biedri vai tādi individuālie komersanti, kas saņem pasūtījumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām, valsts finanšu līdzekļus, valsts garantētus kredītus vai valsts privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta konkursa rezultātā.

(..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus „Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus „Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

 

23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība

(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā veidā vai rakstveidā šādas valsts amatpersonas deklarācijas:

1) deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā;

2) kārtējā gada deklarāciju;

3) deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;

4) deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta.

 

(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

 

(3) Valsts drošības iestādēs un Informācijas analīzes dienestā strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru un Informācijas analīzes dienesta vadītāju, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.

 

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks un Informācijas analīzes dienesta vadītājs deklarācijas iesniedz Ministru prezidentam vai viņa pilnvarotai personai.

 

4. 23.pantā:

 

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:”;

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.”;

 

 

izslēgt ceturtajā daļā vārdus „un Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

 

 

 

 

4. 23.pantā:

 

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt šādas valsts amatpersonas deklarācijas:”;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

„(2) Valsts amatpersonas, izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētās valsts amatpersonas, deklarācijas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(3) Valsts drošības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas, izņemot Satversmes aizsardzības biroja direktoru, deklarācijas iesniedz Satversmes aizsardzības biroja direktoram.”;

 

 

izslēgt ceturtajā daļā vārdus „un Informācijas analīzes dienesta vadītājs”.

 

27.pants. Pārbaudes kārtība

(1) (..)

(3) Valsts ieņēmumu dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Ministru prezidents vai viņa pilnvarota persona atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajai deklarāciju iesniegšanas kārtībai pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ievērojot šā likuma 28.pantā paredzēto kompetenci, pārbauda visu šā likuma 4.panta pirmajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas. Ja nepieciešams, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda šā likuma 4.panta otrajā un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu deklarācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt 27.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus „otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem un skaitļiem „otrajā, 2.2, 2.3 un trešajā daļā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 27.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus „otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem un skaitļiem „otrajā, 2.2, 2.3 un trešajā daļā”.

Pārejas noteikumi

1... (..)

16. Šā likuma pārejas noteikumu 13.punktā minētie grozījumi šā likuma 10.panta otrajā un piektajā daļā par komercdarbības ierobežojumiem attiecināmi tikai uz:

1) novadu domju priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem, novadu domju izpilddirektoriem, pašvaldību izpilddirektoru vietniekiem, kuri amata pienākumus beiguši pildīt 2009.gada 1.jūlijā vai pēc tam;

2) valsts iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un viņu radiniekiem, ja valsts iestādes vadītājs vai viņa vietnieks amata pienākumus beidzis pildīt 2009.gada 1.jūlijā vai pēc tam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Grozījumi šā likuma 23.panta otrajā daļā, kas attiecas uz pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarācijas elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 17.punktu šādā redakcijā:

„17. Grozījumi šā likuma 23.panta otrajā daļā, kas attiecas uz pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarācijas elektroniskā veidā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”