Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās

3.06.2009.

9/8-

 

Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā trešajam lasījumam sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” (Nr.1115/Lp9).

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta trešajam lasījumam uz .... lpp.

Ar cieņu,

 

 

 

Guntis Blumbergs

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās

politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

( Nr. 1115 / Lp 9 )

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Kooperatīvo sabiedrību likums

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

     

Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā

 

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16., 22.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kooperatīvo sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 16., 22.nr.; 2006, 21.nr.; 2007, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) biedra nauda - kooperatīvās sabiedrības biedra naudas iemaksa sabiedrības uzturēšanas un kopējo izdevumu segšanai;

         

2) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

3) dividende - kooperatīvās sabiedrības peļņas daļa, kuru izmaksā kooperatīvās sabiedrības biedram atbilstoši viņa paju vērtībai;

         

4) iestāšanās maksa - kooperatīvās sabiedrības biedra naudas iemaksa, kas paredzēta ar viņa uzņemšanu saistīto izdevumu segšanai;

         

5) kooperatīvā sabiedrība - brīvprātīga fizisko un juridisko personu apvienība, kuras mērķis ir sniegt pakalpojumus tās biedru saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai;

         

6) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

7) paja - fiziskās vai juridiskās personas ieguldījums attiecīgās kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālā;

         

8) pakalpojumi kooperatīvās sabiedrības biedriem - darbi, kurus kooperatīvā sabiedrība izpildījusi pēc savu biedru pasūtījuma, kā arī preču apgrozījums starp kooperatīvo sabiedrību un tās biedriem;

         

9) pamatpaja - paja, kura nodrošina kooperatīvās sabiedrības biedram visas sabiedrības statūtos noteiktās biedra tiesības;

         

10) papildpaja — paja, kura nodrošina kooperatīvās sabiedrības biedram tiesības saņemt dividendi un peļņas atmaksu, bet nedod balsstiesības;

         

11) peļņas (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) atmaksa - kooperatīvās sabiedrības peļņas (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) daļa, kuru šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izmaksā sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;

1.  1.pantā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma) atmaksa – kooperatīvās sabiedrības peļņas (pārpalikuma) daļa, kuru šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izmaksā sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;";

     

1.  1.pantā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma) atmaksa – kooperatīvās sabiedrības peļņas (pārpalikuma) daļa, kuru šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā izmaksā sabiedrības biedriem atbilstoši viņu izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam;";

12) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība - kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

papildināt 12.punktu aiz vārdiem "produktu ražošanu" ar vārdiem "izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi un apstrādi";

     

papildināt 12.punktu ar vārdiem "izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi un apstrādi";

 

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"121) atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai;";

     

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"121) atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai;";

13) pārpalikums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - par pakalpojumiem iemaksātās summas pārsniegums pār faktiskajām pakalpojumu izmaksām

Izteikt likuma 1. panta 13. punktu šādā redakcijā:

“13) pārpalikums atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – gada pārskatā norādītais atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā.”

     

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

“13) pārpalikums atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – gada pārskatā norādītais atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības ieņēmumu pārsniegums pār izmaksām attiecīgajā saimnieciskās darbības gadā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi

         

Kooperatīvās sabiedrības darbības pamatprincipi ir šādi:

         

1) kooperatīvā sabiedrība ir brīvprātīga organizācija, kurā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona bez jebkādas sociālās, dzimuma, politiskās un reliģiskās diskriminācijas, ja šī persona vēlas saņemt šīs organizācijas pakalpojumus un uzņemties tās biedra pienākumus atbilstoši sabiedrības statūtiem;

         

2) kooperatīvās sabiedrības darbību vada tās biedri, aktīvi un demokrātiski piedaloties sabiedrības pārvaldīšanā;

         

3) katram kooperatīvās sabiedrības biedram biedru kopsapulcē ir viena balss;

         

4) kooperatīvās sabiedrības kapitālu veido un kontrolē, kā arī iegūto peļņu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikumu) sadala tās biedri;

2. Aizstāt 3.panta 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

     

2. Aizstāt 3.panta 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

5) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

6) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

7) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

8) kooperatīvās sabiedrības darbības izmaksas finansē biedri paši, veidojot uzkrājumus un sedzot zaudējumus;

         

9) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu).

         

8.pants. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji

         

(1) Kooperatīvo sabiedrību var dibināt fiziskās vai juridiskās personas. Kooperatīvajā sabiedrībā juridisko personu pārstāv tās pilnvarots pārstāvis.

         

(2) Par kooperatīvās sabiedrības dibinātājiem uzskatāmas personas, kuras parakstījušas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līgumu un tās statūtus, kā arī izdarījušas dibināšanas līgumā paredzēto ieguldījumu un veikušas citus dibināšanas līgumā noteiktos maksājumus. Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad sabiedrība tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

         

(3) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 25.07.2002.).

         

(4) Kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim.

Aizstāt 8. panta ceturtajā daļā vārdu “trim”ar vārdu “pieciem”.

     

3.Aizstāt 8. panta ceturtajā daļā vārdu “trim”ar vārdu “pieciem”.

           

11.pants. Kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtība

         

(1) Ja kooperatīvo sabiedrību dibina kā jaunu sabiedrību, tās dibinātāji:

         

1) sagatavo un paraksta dibināšanas līgumu šā likuma 12.pantā noteiktajā kārtībā;

         

2) sagatavo sabiedrības statūtu projektu šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā;

         

3) apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, organizē dibinātāju naudas iemaksu noguldīšanu bankā un saņem izziņu par izdarīto noguldījumu, kā arī novērtē mantisko ieguldījumu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);

         

4) sasauc kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sapulci šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.

         

(2) Ja kooperatīvo sabiedrību dibina, reorganizējot esošu komercsabiedrību, šādai reorganizācijai attiecīgi piemērojami Komerclikuma noteikumi.

         

(3) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibinātājs vai biedrs var būt tikai tā fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļu īpašnieks mājā, kuru pārvalda un apsaimnieko attiecīgā dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības darbību reglamentē šis likums, likums “Par dzīvokļa īpašumu”, kā arī citi normatīvie akti.

         

(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāji var būt fiziskās vai juridiskās personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus.

4. Papildināt 11.panta ceturto daļu aiz vārdiem "lauksaimniecības produktus" ar vārdiem "kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības".

 

     

4. Papildināt 11.panta ceturto daļu ar vārdiem ", kā arī citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības".

 

12.pants. Kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līgums

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības dibinātāji noslēdz dibināšanas līgumu, kurā norādāmas šādas ziņas:

         

1) ja dibinātājs ir fiziskā persona, - tās vārds un uzvārds, adrese, personas kods, pilsonība un pases dati; ja dibinātājs ir juridiskā persona, - tās nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs, adrese, norēķinu konts, pilnvaroto pārstāvju amats, vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati;

5. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja dibinātājs ir fiziskā persona, – tās vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati; ja dibinātājs ir juridiskā persona, – tās nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, norēķinu konts, pilnvaroto pārstāvju amats, vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati;".

     

5. Izteikt 12.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ja dibinātājs ir fiziskā persona, – tās vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati; ja dibinātājs ir juridiskā persona, – tās nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, norēķinu konts, pilnvaroto pārstāvju amats, vārds un uzvārds, adrese, personas kods un pases dati;".

2) dibināmās kooperatīvās sabiedrības nosaukums un juridiskā adrese;

         

3) dibināmās kooperatīvās sabiedrības darbības mērķi un uzdevumi;

         

4) kooperatīvās sabiedrības dibināšanas kārtība un tie dibinātāju pārstāvji, kuriem pārējie dibinātāji, savstarpēji vienojoties, uzdod veikt ar sabiedrības dibināšanu saistītās darbības;

         

5) pamatkapitāla veidošanas kārtība, lielums, vienas pajas vērtība, paju veidi, paju sadalījums starp dibinātājiem un to ieguldījumu termiņi un veidi, paju veidu maiņa un paju atsavināšanas kārtība;

         

6) citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

         

(2) Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.

         

13.pants. Kooperatīvās sabiedrības statūti

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības statūtos norādāmas šādas ziņas:

         

1) kooperatīvās sabiedrības nosaukums;

         

2) juridiskā adrese;

         

3) darbības mērķi un uzdevumi;

         

4) darbības termiņš (ja kooperatīvā sabiedrība izveidota uz noteiktu laiku);

         

5) biedru uzņemšanas, izstāšanās, izslēgšanas, kā arī balsstiesību iegūšanas vai zaudēšanas noteikumi;

         

6) biedru tiesības un pienākumi;

         

7) valdes un padomes (ja tāda ir paredzēta) skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;

         

8) pilnvaroto personu izvirzīšanas un ievēlēšanas (iecelšanas) kārtība;

         

9) pamatkapitāla minimālais lielums, tā palielināšanas un samazināšanas kārtība, kā arī rezerves kapitāla un citu kapitālu izveidošanas nosacījumi un kārtība;

         

10) paju veidi, pajas nominālvērtība, tās palielināšanas un samazināšanas kārtība, paju atsavināšanas noteikumi;

         

11) iestāšanās maksas un biedra naudas lielums vai noteikšanas kārtība;

         

12) peļņas (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) sadales un zaudējumu segšanas kārtība;

6. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 12.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

     

6. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 12.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

13) komercsabiedrību dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

         

14) kooperatīvās sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

         

15) biedru kopsapulču (pilnvaroto sapulču) sasaukšanas, norises un izskatāmo jautājumu iesniegšanas kārtība, kā arī lēmumu pieņemšanas un to apstrīdēšanas kārtība;

         

16) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu).

         

(2) Statūtos var paredzēt citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu. Ja statūti ir pretrunā ar likumu, piemērojami likuma noteikumi.

         

(3) Statūtus paraksta visi dibinātāji vai dibināšanas sapulces pilnvarotas personas.

         

18.pants. Biedru uzņemšana kooperatīvajā sabiedrībā

         

(1) Persona, kas vēlas iestāties kooperatīvajā sabiedrībā un kļūt par tās biedru, iesniedz kooperatīvās sabiedrības valdei rakstveida pieteikumu, sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā kārto ar iestāšanos saistītos maksājumus, kā arī izdara ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un norāda nepieciešamās ziņas.

         

(2) Rakstveida pieteikums par iestāšanos kooperatīvajā sabiedrībā valdei jāizskata triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Valdes lēmumi par jaunu biedru uzņemšanu jāapstiprina biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei).

         

(3) Nevienai personai nevar atteikt uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā, ja vien šī persona nav izslēgta no kooperatīvās sabiedrības par statūtu pārkāpšanu. Atteikties uzņemt jaunus biedrus var vienīgi tās kooperatīvās sabiedrības, kuras atbilstoši statūtiem apkalpo tikai savus biedrus un nespēj sekmīgi apkalpot lielāku biedru skaitu.

         

(4) Ja kooperatīvās sabiedrības valde kādai personai atsaka uzņemšanu, iesniegumu par šā lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, un tas izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē). Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmums ir galīgs.

         

(5) Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu kooperatīvajā sabiedrībā (ja statūtos nav paredzēts citādi). Ja mēneša laikā no šā brīža biedrs nav pilnībā nokārtojis statūtos paredzētos ar iestāšanos saistītos maksājumus vai biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) nav apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu, šis lēmums atzīstams par spēkā neesošu un izdarītie maksājumi atdodami atpakaļ to maksātājam.

7.  18.pantā:

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs balsstiesības iegūst pēc tam, kad biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ir apstiprinājusi valdes lēmumu par biedra uzņemšanu.";

   

Redakcionāli

precizēts

7.  18.pantā:

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs balsstiesības iegūst pēc tam, kad biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) ir apstiprinājusi valdes lēmumu par viņa uzņemšanu.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Par dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības biedriem var būt tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kas ir dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu vai mākslinieku darbnīcu īpašnieki mājā (mājās), kuru (kuras) pārvalda un apsaimnieko attiecīgā kooperatīvā sabiedrība. Atsevišķa dzīvokļa īpašuma kopīpašniekus kooperatīvajā sabiedrībā pēc savstarpējas vienošanās pārstāv viens no kopīpašniekiem, pamatojoties uz rakstveida pilnvarojumu.

         

(7) Par dārzkopības kooperatīvās sabiedrības dibinātājiem vai biedriem var būt tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām piešķirta lietošanā vai ir īpašumā zeme kooperatīvās sabiedrības apsaimniekotajā teritorijā.

         

(8) Par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kura savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pakalpojumus atbilstoši statūtu prasībām.

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "atbilstoši statūtu prasībām" ar vārdiem "kā arī cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība".

     

papildināt astoto daļu ar vārdiem "kā arī cita lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība".

19.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru reģistrs

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības valde iekārto biedru reģistru, kurā norāda šādas ziņas:

         

1) ja biedrs ir fiziskā persona, - tās vārdu, uzvārdu, personas kodu  un adresi; ja biedrs ir juridiskā persona, - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

8. Papildināt 19.panta pirmās daļas 1.punktu aiz vārdiem "reģistrācijas numuru un" ar vārdu "juridisko".

Aizstāt likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “tās nosaukumu” ar vārdiem “tās nosaukumu (firmu)”.

     

8. Papildināt 19.panta pirmās daļas 1.punktu aiz vārdiem "reģistrācijas numuru un" ar vārdu "juridisko";

aizstāt likuma 19.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “tās nosaukumu” ar vārdiem “tās nosaukumu (firmu)”.

2) datumu, kad biedrs uzņemts kooperatīvajā sabiedrībā;

         

3) katram biedram piederošo pamatpaju un papildpaju skaitu un to kopējo vērtību; dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās - arī biedra īpašumā esošo dzīvokļu skaitu;

         

4) izmaiņas, kas notikušas ar pajām;

         

5) datumu, kad biedrs izstājies, izslēgts vai miris (juridiskā persona izbeigusi savu darbību), kad izbeigusies viņa atbildība un notikusi galīgā norēķināšanās ar bijušo biedru.

         

(2) Katram kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības iepazīties ar biedru reģistru.

         

(3) Biedru reģistrā var ierakstīt arī citus datus, ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

         

20.pants. Paju jeb biedra karte

         

(1) Paju jeb biedra karte ir dokuments, kas apliecina kooperatīvās sabiedrības biedram piederošo paju skaitu un to kopējo vērtību un dod tiesības piedalīties sabiedrības darbā un pārvaldē, saņemt attiecīgās dividendes un peļņas atmaksu, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā - likvidācijas kvotu. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs saņem pārpalikuma atmaksu atbilstoši izmantoto pakalpojumu apjomam, bet sabiedrības likvidācijas gadījumā — arī likvidācijas kvotu atbilstoši biedram piederošo paju skaitam.

9. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdu "pārpalikuma" ar vārdiem "peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma)".

     

9. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdu "pārpalikuma" ar vārdiem "peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma)".

(2) Paju jeb biedra karti biedram izsniedz kooperatīvās sabiedrības valde. Tajā uzrādāma visa biedru reģistrā esošā informācija par kooperatīvās sabiedrības biedru.

         

22.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības nosaka šis likums un sabiedrības statūti.

         

(2) Kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības:

         

1) piedalīties sabiedrības darbībā un pārvaldē;

         

2) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

3) izmantot sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;

         

4) rīkoties ar savām pajām šajā likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;

         

5) saņemt dividendi un peļņas atmaksu vai pārpalikumu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā) sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;

10. Izteikt 22.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) saņemt dividendes vai peļņas ( atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma) atmaksu sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;”.

     

10. Izteikt 22.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) saņemt dividendes vai peļņas (atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikuma) atmaksu sabiedrības statūtos paredzētajā apmērā un kārtībā;”.

6) saņemt no sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā;

         

7) izstāties no sabiedrības šajā likumā un tās statūtos paredzētajā kārtībā.

         

(3) Kooperatīvās sabiedrības statūtos tās biedram var paredzēt arī citas tiesības.

         

23.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedra izstāšanās un izslēgšanas kārtība

         

(1) Biedrs var izstāties no kooperatīvās sabiedrības, iesniedzot tās valdei rakstveida iesniegumu. Biedrs nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par kooperatīvās sabiedrības likvidāciju.

         

(2) Biedru var izslēgt no kooperatīvās sabiedrības, ja viņš nepilda tās statūtos noteiktos pienākumus un saistības. Tiesības izslēgt biedru ir biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei), ja statūtos nav noteikts citādi. Ja statūti paredz citu izslēgšanas kārtību, nepieciešams paredzēt arī iespēju pārsūdzēt lēmumu biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei). Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmums par izslēgšanu ir galīgs.

         

(3) Ar brīdi, kad biedrs iesniedzis iesniegumu par izstāšanos, viņš zaudē balsstiesības. Pēc tam kad pieņemts lēmums par biedra izstāšanos vai izslēgšanu, viņš zaudē tiesības piedalīties biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) un būt kooperatīvās sabiedrības vēlēto pārvaldes un revīzijas institūciju sastāvā.

         

(4) Biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no to vērtības zaudējumus, kas radušies, vai pieskaitot dividendi. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā. Ja biedra paju vērtība pārsniedz 10 procentus no sabiedrības pamatkapitāla, sabiedrības statūtos atmaksas termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, paredzot, ka atmaksa veicama vienmērīgi pa gadiem. Ja pajas ieguldītas kustamā vai nekustamā mantā, biedram izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā, pamatojoties uz līgumu par mantiskā ieguldījuma izdarīšanu vai pēc abpusējas vienošanās, ieguldījumu var kompensēt ar ieguldīto vai līdzvērtīgu mantu. Kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības statūtos paredzētajos gadījumos atsavināt pajas par labu citam šīs sabiedrības biedram.

         

(5) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

         

(6) Kooperatīvās sabiedrības biedra nāves gadījumā pajas un dividendes (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma piekrītošā daļa) tiek mantotas. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās pajas manto dzīvokļa īpašuma mantinieki. Ja mantinieki kooperatīvās sabiedrības valdei iesniedz pieteikumu par iestāšanos sabiedrībā, viņi kļūst par kooperatīvās sabiedrības biedriem un iegūst visas biedra tiesības un pienākumus, izņemot mirušā biedra amatus sabiedrības institūcijās. Valdes pienākums ir izdarīt attiecīgus grozījumus biedru reģistrā. Iestāšanās maksu mantinieki nemaksā.

11.  23.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

     

11.  23.pantā:

aizstāt sestajā daļā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

(7) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

         

(8) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram, kas izstājies no kooperatīvās sabiedrības, pajas izmaksājamas statūtos noteiktajā termiņā.

izslēgt astoto daļu.

 

     

izslēgt astoto daļu.

 

26.pants. Pamatpajas

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības biedra paja tiek reģistrēta par pamatpaju sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

         

(2) Sabiedrības statūtos var noteikt, ka biedra pamatpaju skaitam ir jāatbilst viņa izmantoto sabiedrības pakalpojumu apjomam iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, ievērojot šādu kārtību:

         

1) statūtos jāparedz biedra izmantoto un sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoms, par kuru biedram pienākas viena pamatpaja, kā arī kārtība, kādā tiek noteikts vienam biedram pienākošos pamatpaju skaits;

         

2) valde katru gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām un ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējās biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) apkopo ziņas par biedru izmantoto un sabiedrības sniegto pakalpojumu apjomu iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā un aprēķina biedram pienākošos pamatpaju skaitu;

         

3) ja iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā biedra faktiski izmantoto un sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoms un viņam pienākošos pamatpaju skaits pārsniedz viņam piederošo pamatpaju skaitu, par pamatpajām tiek pārreģistrētas viņam piederošās papildpajas, bet, ja viņam papildpaju nav vai to skaits ir nepietiekams, biedram šīs daļas 4.punktā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā papildus jāiegādājas attiecīgs pamatpaju skaits. Ja biedra izmantoto un sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoms ir samazinājies, viņa pamatpajas pārreģistrējamas par papildpajām;

         

4) biedram nepieciešamās pamatpajas jāiegādājas biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) noteiktajos termiņos. Ja biedrs neiegulda šo paju iegādei nepieciešamos līdzekļus, viņam aprēķinātā dividende un peļņas (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikuma) atmaksa tiek ieskaitīta kā ieguldījums par iegādājamām pajām;

12.  26.pantā:

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

 

     

12.  26.pantā:

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā";

 

5) sabiedrības saimnieciskās darbības pirmajā gadā tās dibinātājiem pienākošos pamatpaju skaitu nosaka dibināšanas līgums, bet pārējiem biedriem līdz pirmā saimnieciskās darbības gada beigām ieguldītās pajas reģistrējamas kā papildpajas.

         

(3) Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajās sabiedrībās katram biedram ir tik pamatpaju, cik dzīvokļu ir viņa īpašumā.

         
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statūtos, ņemot vērā sabiedrības sniegto pakalpojumu specifiku, var noteikt citu pamatpaju aprēķināšanas kārtību."

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statūtos, ņemot vērā sabiedrības sniegto pakalpojumu specifiku, var noteikt citu pamatpaju aprēķināšanas kārtību."

31.pants. Kooperatīvās sabiedrības rezerves kapitāls

         

(1) Kooperatīvajai sabiedrībai jāveido rezerves kapitāls, kuru ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu izmanto sabiedrības zaudējumu segšanai.

         

(2) Rezerves kapitālu veido:

         

1) iestāšanās maksa, ja tā paredzēta kooperatīvās sabiedrības statūtos;

         

2) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

3) neizņemtās dividendes (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikums) un pajas;

13.  31.panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikums)";

     

13.  31.panta otrajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "(lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā – pārpalikums)";

4) ziedojumi un citi neparedzēti ieņēmumi.

izslēgt 4.punktu;

     

izslēgt 4.punktu;

 

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) atbilstīgajā lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā – neizņemtais pārpalikums;”.

 

     

papildināt daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) atbilstīgajā lauksaimniecības kooperatīvajā sabiedrībā – neizņemtais pārpalikums.”

 

(3) Rezerves kapitāla maksimālais lielums nav ierobežots.

         

          33.pants. Nodokļu atvieglojumi kooperatīvajām sabiedrībām un nodokļu maksājumi lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

14.  33.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem "nodokļu maksājumi" ar vārdu "atbilstīgajām";

     

14.  33.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem "nodokļu maksājumi" ar vārdu "atbilstīgajām";

(1) Nodokļu atvieglojumus kooperatīvā sabiedrība saņem nodokļu likumos paredzētajā kārtībā.

         

(2) Ievērojot nodokļu likumos noteikto kārtību, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā patstāvīgi, bet katrs lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli no pārpalikuma daļas, kas pienākas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedram.

aizstāt otrajā daļā vārdus “likumos noteikto kārtību, lauksaimniecības” ar vārdiem “likums noteikto kārtību, atbilstīgā lauksaimniecības”.

     

aizstāt otrajā daļā vārdus “likumos noteikto kārtību, lauksaimniecības” ar vārdiem “likums noteikto kārtību, atbilstīgā lauksaimniecības”.

         36.1 pants. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstība

         

(1) Atbalstu lauku attīstībai var saņemt ikviena lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

         

(2) Ministru kabinets nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijus un šo sabiedrību izvērtēšanas kārtību.”

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre L.Silaraupa

Papildināt 36.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Zemkopības ministrija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt privāto vai publisko tiesību subjektam.”

Daļēji atbalstīt. Iekļauts priekšlik. Nr. 2

 
   

2

Atbildīgā komisija

Papildināt 36.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Zemkopības ministrija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt privāto tiesību subjektam vai atvasinātai publiskai personai. Ja atbilstības izvērtēšana deleģēta privāto tiesību subjektam, tam ir tiesības izdot administratīvos aktus.”

 

Atbalstīt

15.Papildināt 36.1 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Zemkopības ministrija lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā var deleģēt privāto tiesību subjektam vai atvasinātai publiskai personai. Ja atbilstības izvērtēšana deleģēta privāto tiesību subjektam, tam ir tiesības izdot administratīvos aktus.”

38.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce)

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.

         

(2) Biedru kārtējo kopsapulci (pilnvaroto sapulci) sasauc valde katru gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām, bet sabiedrībai, kuras darbības apjoms pārsniedz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, - ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām. Šajā biedru kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) pārbauda un apstiprina sabiedrības saimnieciskās darbības gada pārskatu, kārtējā gada budžetu un darbības plānu.

15. Aizstāt 38.panta otrajā daļā vārdus "likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" ar vārdiem "Gada pārskatu likuma".

     

16. Aizstāt 38.panta otrajā daļā vārdus "likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" ar vārdiem "Gada pārskatu likuma".

(3) Īpašu jautājumu izlemšanai kooperatīvās sabiedrības valde, ja nepieciešams, statūtos noteiktajā kārtībā var sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci (pilnvaroto sapulci). Ārkārtas kopsapulce (pilnvaroto sapulce) valdei jāsasauc arī tad, ja sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā to pieprasa vismaz viena desmitdaļa biedru (viena trešdaļa pilnvaroto) vai revīzijas komisija (revidents). Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci), to sasauc revīzijas komisija (revidents).

         

(4) Valdei sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā un termiņā jāizziņo biedriem kopsapulces (pilnvaroto sapulces) norises vieta, laiks un darba kārtība.

         

39.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) tiesīgums

         

(1) Tikai kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulcei ir tiesības:

         

1) ievēlēt un atsaukt pilnvarotos, kuri pilnvaroto sapulcē ir tiesīgi lemt šā panta otrajā daļā noteiktos biedru kompetencē esošos jautājumus;

         

2) ievēlēt un atsaukt valdes un padomes locekļus, revīzijas komisijas locekļus (revidentu) vai zvērinātu revidentu un likvidācijas komisijas locekļus;

         

3) noteikt atlīdzības lielumu valdes un padomes locekļiem, revīzijas komisijas locekļiem (revidentam) vai zvērinātam revidentam un likvidācijas komisijas locekļiem;

         

4) noteikt izmaiņas valdes locekļu pārstāvības tiesībās.

         

(2) Biedru kopsapulcei (pilnvaroto sapulcei) ir tiesības:

         

1) pēc valdes un revīzijas komisijas (revidenta) vai zvērināta revidenta ziņojuma izskatīt un apstiprināt aizvadītā saimnieciskās darbības gada pārskatu;

         

2) apstiprināt valdes sagatavoto sabiedrības budžetu un kārtējā gada darbības plānu;

         

3) noteikt iestāšanās maksas (ja tāda paredzēta sabiedrības statūtos) un biedra naudas lielumu;

         

4) izskatīt sūdzības par padomes vai valdes lēmumiem;

         

5) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

6) apstiprināt padomes vai valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no sabiedrības;

         

7) izlemt jautājumus, kas saistīti ar sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī ar līdzdalību citās komercsabiedrībās vai izstāšanos no tām;

         

8) lemt par komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

         

9) izlemt jautājumu par sabiedrības statūtu grozīšanu;

         

10) sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu (lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā - pārpalikumu) un noteikt zaudējumu segšanas kārtību;

16. Aizstāt 39.panta otrās daļas 10.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

     

17. Aizstāt 39.panta otrās daļas 10.punktā vārdus "lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā" ar vārdiem "atbilstīgajā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā".

11) saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt padomes, valdes, revīzijas komisijas (revidenta) vai zvērināta revidenta un likvidācijas komisijas darbības nolikumus;

         

12) pārstāvēt sabiedrību tiesā ar tās pilnvarotas personas starpniecību visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās prasībās pret sabiedrību;

         

13) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu).

         

(3) Kooperatīvās sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšana ir vienīgi biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) kompetencē.

         

40.pants. Kooperatīvās sabiedrības biedru piedalīšanās kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē)

         

(1) Kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) katram kooperatīvās sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo pamatpaju skaita ir viena balss.

         

(2) Biedrs savas balsstiesības nevar nodot citam, ja kooperatīvās sabiedrības statūti neparedz īpašu pilnvarošanas kārtību.

         

(3) Biedriem, kuri ne vēlāk kā divas dienas pirms biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) nav nokārtojuši kooperatīvās sabiedrības statūtos un kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumos noteiktās saistības, kopsapulcē (pilnvaroto sapulcē) nav balsstiesību, un viņus nevar ievēlēt kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijās.

17.Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus “pārvaldes institūcijās” ar vārdiem “pārvaldes un revīzijas institūcijās”.

     

18.Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus “pārvaldes institūcijās” ar vārdiem “pārvaldes un revīzijas institūcijās”.

(4) Biedru kopsapulci (pilnvaroto sapulci) vada no kooperatīvās sabiedrības biedru vidus ievēlēts vadītājs. Par vadītāju nedrīkst būt kooperatīvās sabiedrības padomes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētājs, viņu vietnieki un revīzijas komisijas locekļi (revidents) vai zvērināts revidents.

         

50.pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības uzskaite un lietvedība

         

(1) Kooperatīvā sabiedrība kārto lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu un bilanci saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

18. Izslēgt 50.panta pirmajā daļā vārdus "un bilanci".

 

     

19. Izslēgt 50.panta pirmajā daļā vārdus "un bilanci".

 

(2) Biedru kopsapulču (pilnvaroto sapulču), padomes, valdes un revīzijas komisijas (revidenta) sēžu protokoli, ziņojumi un lēmumi ir numurējami, reģistrējami un uzglabājami atsevišķos caurauklotos un apzīmogotos sējumos.

         

51.pants. Kooperatīvās sabiedrības darbības izbeigšana

         

(1) Kooperatīvās sabiedrības darbība izbeidzas:

         

1) sabiedrības statūtos noteiktajos gadījumos;

         

2) ja gada laikā pēc sabiedrības reģistrācijas tā nav uzsākusi darbību likumā noteiktajā kārtībā;

         

3) ja sabiedrības biedru skaits ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par trim;

         

4) saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju";

19. Izteikt 51.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar Maksātnespējas likumu;".

     

20. Izteikt 51.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) saskaņā ar Maksātnespējas likumu;".

5) ar biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) lēmumu;

         

6) (izslēgts ar 20.06.2002. likumu);

         

7) ar tiesas nolēmumu un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

         

(2) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

         

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 35.nr.; 1992, 15./16.nr.; 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12.nr.; 1997, 9.nr.).

         

2. Nodibinātajām un reģistrētajām kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām un to savienībām triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdarīt grozījumus savos statūtos atbilstoši šā likuma prasībām.

         

3. Grozījumi attiecībā uz likuma 36.panta trešo un ceturto daļu (par šo daļu izslēgšanu) stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.decembrim sagatavo un iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu šā likuma 33.panta otrās daļas izpildi.

         

5. Šā likuma 33.panta otrā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem nodokļu likumos un citos normatīvajos aktos.

         

6. Uzņēmumu reģistrā reģistrētās kooperatīvās sabiedrības un kooperatīvo sabiedrību savienības atbilstoši šā likuma prasībām izdara attiecīgus grozījumus savos statūtos ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.jūnijam.

         

7. Ja kooperatīvās sabiedrības valdi, padomi (ja tāda ir izveidota) un revīzijas komisiju (revidentu) ievēlējusi kooperatīvās sabiedrības pilnvaroto sapulce, šīs institūcijas ne vēlāk kā līdz 2003.gada 1.jūnijam pārvēlē kooperatīvās sabiedrības kopsapulce.

         

8. Tieslietu ministrija izstrādā un līdz 2002.gada 1.septembrim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un dārzkopības kooperatīvo sabiedrību statūtu paraugus.

         

9. Ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši likumā “Par dzīvokļa īpašumu” noteiktajai kārtībai pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam, kooperatīvā sabiedrība, kura pārvaldījusi dzīvojamo māju līdz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma pieņemšanai, zaudē tiesības veikt dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Visi iepriekšējā apsaimniekotāja prasījumi pret dzīvokļu īpašniekiem un saistības pret pakalpojumu sniedzējiem saglabājas līdz to pilnīgai izpildei.

         

10. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim izdod:

         

1) šā likuma 16.panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus par dokumentiem, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram, lai reģistrētu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību;

         

2) šā likuma 36.1 panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijiem un šo sabiedrību izvērtēšanas kārtību.

         

11. Līdz šā likuma pārejas noteikumu 10.punktā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.328 “Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atzīšanas kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

         
 

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Likuma 8.panta ceturtās daļas otrais teikums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem, ja lēmums par sabiedrības dibināšanu pieņemts līdz 2009. gada 1. jūlijam un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. augustam.”

     

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Likuma 8.panta ceturtās daļas otrais teikums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par pieciem, ja lēmums par sabiedrības dibināšanu pieņemts līdz 2009. gada 1. jūlijam un reģistrācijas pieteikums iesniegts ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. augustam.”