Rīgā,

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

2009. gada 4. jūnijā

Nr.9/1- 2- 24- (9/09)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījuma likumprojektu „Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu „ ( Nr. 1089/Lp9)  (Dok. Nr. 3683).

Komisija minēto likumprojektu apsprieda un pirmajam lasījumam atbalstīja savā 2009. gada 3. jūnija sēdē.

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Cieņā,

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Eiropas Sociālās drošības kodeksu

 

1.pants. 1964.gada 16.aprīļa Eiropas Padomes Eiropas Sociālās drošības kodekss (turpmāk – Kodekss) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Saskaņā ar Kodeksa 3.pantu, neizmantojot Kodeksa 2.panta 2.punktā noteikto kārtību, Latvijas Republika apņemas uzskatīt par sev saistošām šādas Kodeksa nodaļas:

1) I nodaļa – Vispārējie noteikumi (1.–6.pants);

2) II nodaļa – Medicīniskā aprūpe (7.–12.pants);

3) III nodaļa – Slimības pabalsts (13.–18.pants);

4) IV nodaļa – Bezdarbnieka pabalsts (19.–24.pants);

5) V nodaļa – Vecuma pensija (25.–29.pants);

6) VIII nodaļa – Maternitātes pabalsts (46.–52.pants);

7) XI nodaļa – Standarti, kas ir jāievēro attiecībā uz periodiskiem maksājumiem (65.–67.pants);

8) XII nodaļa – Kopīgie noteikumi (68.–71.pants);

9) XIII nodaļa – Citi noteikumi (72.–76.pants);

10) XIV nodaļa – Nobeiguma noteikumi (77.–83.pants).

 

3.pants. Labklājības ministrija koordinē Kodeksā paredzēto saistību izpildi.

 

4.pants. Kodekss stājas spēkā tā 79.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Kodekss angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2009. gada ____________________.