Juridiskā komisija likumprojekts trešajam lasījuma

 

Rīgā, 2009. gada ___ jūnijā

Nr.9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi likumā ‘’Par valsts kompensāciju cietušajiem’’’’(Nr.1070/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                           V. Muižniece

 

 

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                                       likumprojekts trešajam lasījuma

 

Grozījumi likumā ‘’Par valsts kompensāciju cietušajiem’’

(Nr. 1070/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2.

Komisijas atbalstītā redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(18)

5. Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "vardarbīgs" (attiecīgā locījumā). 

 

 

 

1. Izslēgt visā likumā vārdu "vardarbīgs" (attiecīgā locījumā). 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk - cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk - kaitējums), ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību (turpmāk - vardarbīgs noziedzīgs nodarījums).

 

2. Aizstāt 1. pantā vārdus „ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzīvību vai veselību un ir” ar vārdiem „ja noziedzīga nodarījuma rezultātā” un vārdus „vai noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret personas dzimumneaizskaramību” - ar vārdiem „aizskarta personas dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdus „vai cietušais inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi” ar vārdiem „vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu”.

 

 

Juridiskās komisijas priekšlikums

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

‘’1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk - cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk - kaitējums), ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu (turpmāk - noziedzīgs nodarījums).’’

daļēji atbalstīts

(iekļauts priekšlik. nr.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

‘’1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo (turpmāk – cietušais), tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu (turpmāk – kaitējums), ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskaramība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu (turpmāk –  noziedzīgs nodarījums).

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums reglamentē kārtību, kādā Juridiskās palīdzības administrācija izmaksā valsts kompensāciju cietušajam, un valsts kompensācijas apmēru.

(2) Valsts kompensācijas pieprasīšana un izmaksāšana, pamatojoties uz šo likumu, neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu.

3. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu."

 

 

 

3. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Cietušajam nav tiesību saņemt valsts kompensāciju, ja noziedzīgais nodarījums bijis vērsts pret satiksmes drošību un cietušajam ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu."

 

4. Papildināt likumu ar 3.¹ pantu šādā redakcijā:

 

„3.¹ pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

2) noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam

 

 

 

 

3.

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

Aizstāt likumprojekta 4.pantā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam” ar vārdiem „apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

atbalstīts

4. Papildināt likumu ar 3.¹ pantu šādā redakcijā:

 

„3.¹ pants. Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju

Pienākums atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju ir:

1) cietušajam, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

2) apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.”

4.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas uzdevumi

(1) Juridiskās palīdzības administrācija:

1) izmaksā valsts kompensāciju atbilstoši šim likumam;

2) izveido un uztur valsts kompensācijas reģistru;

3) bezstrīda kārtībā piedzen izmaksāto valsts kompensācijas summu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) regresa kārtībā vēršas pret vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku;

5) atbilstoši šim likumam sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;

6) vajadzības gadījumā pieprasa no procesa virzītāja lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Līdzekļus, kas piedzīti šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētajos gadījumos, iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

5.  4. pantā:

‘’izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka;”;

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju, kas nepieciešama lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanai.”;

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 5.pantā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

5.  4. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

„3) nodrošina izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no cietušā, kurš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;’’;

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

„6) pieprasa no procesa virzītāja vai zvērināta tiesu izpildītāja informāciju, kas nepieciešama lēmuma par valsts kompensāciju pieņemšanai.”

 

7.pants. Valsts kompensācijas maksimālais apmērs

(1) Vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās 10 minimālās mēneša darba algas.

(2) Kompensācija tiek izmaksāta:

1) 100 procentu apmērā, ja iestājusies personas nāve;

2) 70 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība;

3) 50 procentu apmērā, ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi.

(3) Personai, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 120., 121., 122., 127., 128. vai 129.panta, valsts kompensācija tiek izmaksāta 50 procentu apmērā no šā panta otrajā daļā noteiktā valsts kompensācijas apmēra.

(4) Ja cietušais no vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai līdzdalībnieka ir saņēmis kompensāciju par nodarīto kaitējumu un to pierāda maksājumu apliecinošs dokuments, valsts kompensācijas apmēru samazina atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

6. 7.pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

"Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo."; 

 

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "dzimumneaizskaramība" ar vārdiem "vai cietušais  inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi’";

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā personai vienlaikus iestājas šā panta otrās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētās sekas, valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām."

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 6.pantā vārdus „vai cietušais inficēts ar infekciju, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi” ar vārdiem „vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu”.

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

Aizstāt likuma 7.panta ceturtajā daļā vārdus „vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka”  ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

6. 7.pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

"Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo."; 

 

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "dzimumneaizskaramība" ar vārdiem "„vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu”;

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus „vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka”  ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā personai vienlaikus iestājas šā panta otrās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētās sekas, valsts kompensāciju izmaksā vienā maksājumā atbilstoši noziedzīga nodarījuma smagākajām sekām."

8.pants. Valsts kompensācijas pieprasījums un tam pievienojamie dokumenti

(1) Lai saņemtu valsts kompensāciju, cietušais iesniedz Juridiskās palīdzības administrācijai valsts kompensācijas pieprasījumu - aizpildītu valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kuras paraugu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess nav pabeigts, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno procesa virzītāja izziņu, kurā norādīts:

1) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta;

2) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, kriminālprocesa uzsākšanas datums un krimināllietas numurs;

3) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušo (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija);

4) vardarbīgā noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturs (miesas bojājumu smagums vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība);

5) eksperta atzinuma sniegšanas datums, atzinuma numurs un ekspertīzes izdarītājs;

6) informācija par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanu lietā.

(3) Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, cietušais valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapai pievieno spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmumu. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

(4) Cietušais Juridiskās palīdzības administrācijā var bez maksas saņemt valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu.

7.  8. panta otrajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus „kriminālprocess nav pabeigts” ar vārdiem „kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums”;

 

papildināt 2. punktu pēc vārdiem „noziedzīga nodarījuma kvalifikācija” ar vārdiem „izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma”;

 

papildināt 3. punktu pēc vārda „kontaktinformācija” ar vārdiem „kā arī datums, kad persona atzīta par cietušo”;

 

papildināt daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

            „4) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi), ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;”;

           

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6. punktu;

 

            aizstāt 5. punktā vārdus „vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība” ar vārdiem  ‘’dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība vai konstatēta infekcija, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 7.pantā vārdus „konstatēta infekcija, kas var izraisīt būtiskus veselības un funkcionālos traucējumus vai cilvēka nāvi” ar vārdiem „konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss, B vai C hepatīts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

7.  8. panta otrajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus „kriminālprocess nav pabeigts” ar vārdiem „kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums”;

 

papildināt 2. punktu pēc vārdiem „noziedzīga nodarījuma kvalifikācija” ar vārdiem „izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas forma”;

 

papildināt 3. punktu pēc vārda „kontaktinformācija” ar vārdiem „kā arī datums, kad persona atzīta par cietušo”;

 

papildināt daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

            „4) informācija par personu, kura kriminālprocesā atzīta par cietušā pārstāvi (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi), ja cietušais tiesības īsteno ar pārstāvja starpniecību;”;

           

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6. punktu;

 

            aizstāt 5. punktā vārdus „vai uz dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība” ar vārdiem  ‘’dzimumnozieguma izdarīšanu norādošo pazīmju esamība vai konstatēts cilvēka imūndeficīta vīruss, B vai C hepatīts”.

 

10.pants. Kārtība, kādā izskata valsts kompensācijas pieprasījumus

(1) Juridiskās palīdzības administrācija 30 dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos.

(2) Ja Juridiskās palīdzības administrācija konstatē, ka lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, tā septiņu dienu laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas informē par to cietušo.

(3) Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu aptur līdz visas Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasītās informācijas saņemšanai.

(4) Ja Juridiskās palīdzības administrācija 15 dienu laikā nesaņem pieprasīto informāciju, tā var lemt par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju. Lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju šajā gadījumā nav šķērslis, lai cietušais atkārtoti vērstos Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību.

8.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdu "mēneša";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja konstatē, ka valsts kompensācija pieprasīta par to pašu noziedzīgu nodarījumu, uz kura pamata valsts kompensācija jau izmaksāta, Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu neizskata un atdod atpakaļ personai, kura to iesniegusi.

(6) Atkārtots valsts kompensācijas pieprasījums par to pašu noziedzīgu nodarījumu, par kuru atteikts izmaksāt valsts kompensāciju, ir pieļaujams, ja notikušas izmaiņas iepriekš iesniegtajā informācijā, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju."

 

 

 

 

8.  10.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30 dienu" ar vārdu "mēneša";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ja konstatē, ka valsts kompensācija pieprasīta par to pašu noziedzīgu nodarījumu, uz kura pamata valsts kompensācija jau izmaksāta, Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas pieprasījumu neizskata un atdod atpakaļ personai, kura to iesniegusi.

(6) Atkārtots valsts kompensācijas pieprasījums par to pašu noziedzīgu nodarījumu, par kuru atteikts izmaksāt valsts kompensāciju, ir pieļaujams, ja notikušas izmaiņas iepriekš iesniegtajā informācijā, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums par atteikumu izmaksāt valsts kompens āciju."

11.pants. Valsts kompensācijas izmaksāšana

(1) Valsts kompensāciju izmaksā kā vienu maksājumu.

(2) Valsts kompensāciju izmaksā mē­neša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.

(3) Juridiskās palīdzības administrācija valsts kompensācijas summu ieskaita valsts kompensācijas pieprasījumā norādītajā bankas kontā. Ja bankas konts nav norādīts, valsts kompensāciju ieskaita pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

9. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "kā vienu maksājumu" ar vārdiem "par cietušo atzītajai personai vienā maksājumā".

 

 

 

 

9. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "kā vienu maksājumu" ar vārdiem "par cietušo atzītajai personai vienā maksājumā".

 

12.pants. Atteikums izmaksāt valsts kompensāciju

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

1) tā pieprasīta nepamatoti;

2) ir nokavēts šajā likumā noteiktais tās pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, personas slimība);

3) konstatēts, ka cietušais, to pieprasot, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

4) cietušais ir saņēmis no vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz šajā likumā paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

8

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likuma 12.panta 4.punktā vārdus „vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 12.panta 4.punktā vārdus „vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

14.pants. Lēmuma paziņošana

Juridiskās palīdzības administrācija savu lēmumu paziņo rakstveidā, nosūtot to uz cietušā norādīto adresi vai nododot cietušajam personiski. Lēmuma norakstu nosūta procesa virzītājam vai tiesu izpildītājam, kura lietvedībā lieta atrodas.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu cietušais var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts par apstrīdēto Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, cietušais var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

 

10. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Lēmuma par valsts kompensāciju paziņošana

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju paziņo rakstveidā, nosūtot to uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi vai nododot adresātam vai viņa pārstāvim personiski.

(2) Lēmuma par valsts kompensāciju norakstu, kā arī maksājuma uzdevuma kopiju nosūta:

            1) procesa virzītājam, ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

            2) iestādei, kura pieņēmusi galīgo nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts;

            3) iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, ja kriminālprocess ir izbeigts.

15.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par valsts kompensāciju

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijā. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.’’

 

 

 

11. Izteikt 14. un 15.pantu šādā redakcijā: 

"14.pants. Lēmuma par valsts kompensāciju paziņošana

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju paziņo rakstveidā, nosūtot to uz valsts kompensācijas pieprasījumā norādīto adresi vai nododot adresātam vai viņa pārstāvim personiski.

(2) Lēmuma par valsts kompensāciju norakstu, kā arī maksājuma uzdevuma kopiju nosūta:

       1) procesa virzītājam, ja kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;

       2) iestādei, kura pieņēmusi galīgo nolēmumu, ja kriminālprocess ir pabeigts;

       3) iestādei, kura pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, ja kriminālprocess ir izbeigts.

15.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par valsts kompensāciju

(1) Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu izmaksāt valsts kompensāciju var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.’’

16.pants. Regresa tiesības

Juridiskās palīdzības administrācija pret vardarbīga noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai viņa līdzdalībnieku pārņem cietušā tiesības uz kompensāciju izmaksātās summas apmērā.

11. Izslēgt 16.pantu.

 

 

 

 

12. Izslēgt 16.pantu.

 

 

12. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā: 

"IV nodaļa

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa 

 

19.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas tiesības, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

Juridiskās palīdzības administrācijai, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ir šādas tiesības:

1) pieprasīt no cietušā, viņa pārstāvja, noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka, citām valsts un pašvaldību iestādēm izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai nepieciešamo informāciju;

2) bez īpaša tiesas nolēmuma stāties cietušā (piedzinēja) vietā, lai atgūtu izmaksāto valsts kompensācijas summu;

3) uzlikt par pienākumu cietušajam atmaksāt valsts budžetā saņemto valsts kompensāciju, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) uzlikt par pienākumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju;

5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā, noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka motivēts lūgums. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu;

6) pieprasīt informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas procesu. 

20.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no cietušā, kurš saņēmis valsts kompensāciju

(1) Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.

 

(2) Cietušajam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 

(3) Ja cietušais neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to cietušajam.

 

(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas par lēmuma piespiedu izpildi, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpildrīkojumu.

 

(5) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes termiņš ir 10 gadi. Iestājoties minētajam termiņam, izpildu lietvedība, pamatojoties uz Civilprocesa likumu, tiek izbeigta. 

21.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka

(1) Ja cietušais valsts kompensāciju saņēmis kriminālprocesā, kurā nav pieņemts galīgais nolēmums, pieteikumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ja cietušais valsts kompensāciju pieprasījis pabeigtā kriminālprocesā un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksājamās valsts kompensācijas summas apmērā. Minēto lēmumu nosūta cietušajam vai viņa pārstāvim un zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

(3) Juridiskās palīdzības administrācija nosūta paziņojumu noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam, kā arī tiesai, kas taisījusi notiesājošu spriedumu, informējot, ka Juridiskās palīdzības administrācija stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas summas apmērā.

(4) Ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros nav saņemts cietušā kompensācijas pieteikums, cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ un cietušais saņēmis valsts kompensāciju, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.  

 

22.pants. Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpilde

(1) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs 30 dienu laikā pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz tai rakstveida informāciju par lēmuma piespiedu izpildes gaitu un rezultātiem.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs ieskaita attiecīgajā valsts budžeta kontā naudas līdzekļus, kas piedzīti uz izpildrīkojuma vai izpildraksta pamata un informē par to Juridiskās palīdzības administrāciju. 

23.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

(1) Lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

24.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana vai izbeigšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu neuzsāk, kā arī uzsākto administratīvo lietu izbeidz, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes noilgums;

2) iestājies kāds no apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus, kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošo apstākļu dēļ;

3) fiziskā persona mirusi un tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu;

4) notecējis Civilprocesa likumā noteiktais termiņš attiecībā uz izpildu dokumentu iesniegšanu piespiedu izpildei."

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 19.panta 1.punktā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 19.panta 4.punktā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam” ar vārdiem „apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

11. Izteikt likumprojekta 12.pantā izteikto 19.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā vai apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, motivēts rakstveidā iesniegums, pieņemot attiecīgu lēmumu. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu;”

 

Juridiskā komisija

 

Izteikt likumprojekta 12.pantā izteikto 19.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā vai apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, motivēts rakstveidā iesniegums. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 21.panta nosaukumā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 21.panta trešajā daļā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītājam vai viņa līdzdalībniekam” ar vārdiem „apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 21.panta ceturtajā daļā vārdus „noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 Aizstāt likumprojekta 12.pantā izteiktā 21.panta piektajā daļā vārdus „noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vai viņa līdzdalībnieka” ar vārdiem „apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

(iekļauts priekšlik.

nr.12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīts

 

 

 

 

 

13. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā: 

"IV nodaļa

Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa 

 

19.pants. Juridiskās palīdzības administrācijas tiesības, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

Juridiskās palīdzības administrācijai, nodrošinot izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu, ir šādas tiesības:

1) pieprasīt no cietušā, viņa pārstāvja, apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, citām valsts un pašvaldību iestādēm izmaksātās valsts kompensācijas piedziņai nepieciešamo informāciju;

2) bez īpaša tiesas nolēmuma stāties cietušā (piedzinēja) vietā, lai atgūtu izmaksāto valsts kompensācijas summu;

3) uzlikt par pienākumu cietušajam atmaksāt valsts budžetā saņemto valsts kompensāciju, ja viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju;

4) uzlikt par pienākumu apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, atmaksāt valsts budžetā cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju;

5) sadalīt atmaksājamo valsts kompensācijas summu daļās, ja saņemts cietušā vai apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, motivēts rakstveida iesniegums. Ja atmaksājamā valsts kompensācijas summa tiek sadalīta daļās, visa summa atmaksājama gada laikā no dienas, kad stājies spēkā Juridiskās palīdzības administrācijas lēmums par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu;

6) pieprasīt informāciju no zvērināta tiesu izpildītāja par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas procesu. 

20.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no cietušā, kurš saņēmis valsts kompensāciju

(1) Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka cietušais apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu valsts kompensāciju, Juridiskās palīdzības administrācija pieņem lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un paziņo to cietušajam.

 

(2) Cietušajam ir pienākums šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu izpildīt 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

 

(3) Ja cietušais neizpilda šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu noteiktajā termiņā, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi un paziņo to cietušajam.

 

(4) Ja cietušais šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu labprātīgi neizpilda 10 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas par lēmuma piespiedu izpildi, Juridiskās palīdzības administrācija sagatavo un iesniedz izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izdotu izpi ldrīkojumu.

 

(5) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes termiņš ir 10 gadi. Iestājoties minētajam termiņam, izpildu lietvedība, pamatojoties uz Civilprocesa likumu, tiek izbeigta. 

21.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa no apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā

(1) Ja cietušais valsts kompensāciju saņēmis kriminālprocesā, kurā nav pieņemts galīgais nolēmums, pieteikuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu valsts interesēs uzturēšanu spēkā un apmierināšanu nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Ja cietušais valsts kompensāciju pieprasījis pabeigtā kriminālprocesā un tiesa apmierinājusi cietušā kompensācijas pieteikumu, Juridiskās palīdzības administrācija ar lēmumu par valsts kompensāciju stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksājamās valsts kompensācijas summas apmērā. Minēto lēmumu nosūta cietušajam vai viņa pārstāvim un zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

(3) Juridiskās palīdzības administrācija nosūta paziņojumu apsūdzētajam, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī tiesai, kas taisījusi notiesājošu spriedumu, informējot, ka Juridiskās palīdzības administrācija stājas cietušā (piedzinēja) vietā izmaksātās valsts kompensācijas summas apmērā.

(4) Ja kriminālprocess ir pabeigts un tā ietvaros nav saņemts cietušā kompensācijas pieteikums, cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas summas piedziņu no apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ja kriminālprocess ir izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ un cietušais saņēmis valsts kompensāciju, izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu no apsūdzētā, kas atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, nodrošina šā likuma 20.pantā noteiktajā kārtībā.  

 

22.pants. Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpilde

(1) Lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs 30 dienu laikā pēc Juridiskās palīdzības administrācijas pieprasījuma saņemšanas sniedz tai rakstveida informāciju par lēmuma piespiedu izpildes gaitu un rezultātiem.

(3) Zvērināts tiesu izpildītājs ieskaita attiecīgajā valsts budžeta kontā naudas līdzekļus, kas piedzīti uz izpildrīkojuma vai izpildraksta pamata, un informē par to Juridiskās palīdzības administrāciju. 

23.pants. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu

(1) Lēmumu par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Juridiskās palīdzības administrācijai. Juridiskās palīdzības administrācija pārsūta iesniegumu Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrijas lēmumu, kas pieņemts, izskatot šā panta pirmajā daļā minēto apstrīdēšanas iesniegumu, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

24.pants. Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas neuzsākšana vai izbeigšana

Juridiskās palīdzības administrācija izmaksātās valsts kompensācijas piedziņas administratīvo lietu neuzsāk, kā arī uzsākto administratīvo lietu izbeidz, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) iestājies lēmuma par izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu izpildes noilgums;

2) iestājies kāds no apstākļiem, kas izslēdz kriminālatbildību vai nepieļauj kriminālprocesu, izņemot gadījumus, kad kriminālprocess izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ;

3) fiziskā persona mirusi un tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu;

4) notecējis Civilprocesa likumā noteiktais termiņš attiecībā uz izpildu dokumentu iesniegšanu piespiedu izpildei.’’

Pārejas noteikumi

1. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu ir tām personām, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija. Personas, kuras atzītas par cietušajiem vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos, kas izdarīti pēc 2005.gada 30.jūnija, līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgas iesniegt valsts kompensācijas pieprasījumu līdz 2006. gada 31.decembrim. 

2. Tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumu, ja noziedzīgs nodarījums bijis vērsts pret personas veselību un cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, ir tām personām, kuras šāda noziedzīga nodarījuma rezultātā atzītas par cietušajiem pēc 2007.gada 1.jūlija. 

3. Šā likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. Līdz 2010.gada 1.janvārim vienam vardarbīgā noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts piecu minimālo mēneša darba algu apmērā, un šā likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot piecas minimālās mēneša darba algas.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 

 Papildināt Pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Valsts kompensācijas pieprasījumus, kuri saņemti Juridiskās palīdzības administrācijā līdz 2009.gada 1.augustam, Juridiskās palīdzības administrācija izskata un valsts kompensāciju piešķir atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2009. gada 1. augustam.

 

 

 

 

 

atbalstīts (red. prec.)

 

 

 

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4. Valsts kompensācijas pieprasījumus, kurus Juridiskās palīdzības administrācija saņēmusi līdz 2009.gada 1.augustam, tā izskata un valsts kompensāciju piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz 2009. gada 1. augustam.’’

 

 

18.

Tieslietu ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs R. Bērziņš

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.”

 

atbalstīts

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.