Darba kârtība

Latvijas Republikas Saeimas
2003. gada 10. septembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (15:00)

1.         Lēmuma projekts "Par lauksaimniekiem radušos zaudējumu kompensāciju". (Lēm. proj. reģ. nr.188)
                        (Dok. nr.1116)
Sēde beigusies 16:52!!!