Likumprojekts „Par denacionalizētas vai likumīgajām īpašniekam atdotās mājas īrnieka statusu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

 

2006.gada ____________________Nr.

                                                            Rīgā

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””.

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā

“Par dzīvojamo telpu īri”

 

Izdarīt likumā “Par dzīvojamo telpu īri” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 11.3 panta pirmajā daļā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem „aukstais ūdens” ar vārdu „elektrība”;

izslēgt otrajā punktā vārdu „elektrība”.

 

2. Papildināt likumu ar 11.4 pantu šādā redakcijā:

„11.4 pants. Strīds par īres maksas noteikšanu.

Ja ierosināta civillieta par īres līguma grozījumiem attiecībā uz īres maksas noteikšanu un viena no pusēm ir maznodrošināta persona, tiesa triju dienu laikā pēc lietas ierosināšanas paziņo par to attiecīgajai pašvaldībai. Atkārtotu paziņojumu tiesa nosūta pašvaldībai pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par īres maksas noteikšanu. Pašvaldībai ir tiesības piedalīties lietā kā trešajai personai.” 

 

3. Papildināt 48.panta pirmās daļas otro punktu pēc vārdiem „sniegt konsultācijas” ar vārdu „atzinumus”;

 

4. Papildināt 49.panta otro punktu pēc vārdiem „uzturēšanu un apsaimniekošanu” ar vārdiem „kā arī citas personas, kuru tiesības un pienākumi saistīti ar valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem”.

 

8. Saeimas deputāti:

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 

____________________________________

 


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par dzīvojamo telpu īri””

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums “Par dzīvojamo telpu īri” neļauj efektīvi aizsargāt īrnieku intereses, ja izīrētājs pārkāpj likuma prasības.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz:

- noteikt, ka elektrība ir pamatpakalpojums, kurš ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu;

- noteikt kārtību, kādā pašvaldība informējama par tiesas procesu par īres līguma grozījumiem attiecībā uz īres maksas noteikšanu, kur viena no pusēm ir maznodrošināta persona. Līdz ar to pašvaldība varēs piedalīties procesā trešās personas statusā;

- noteikt, ka īres valde ir tiesīga sniegt ne tikai konsultācijas un ieteikumus, bet arī atzinumus;

- noteikt, ka īres valde ir tiesīga uzaicināt uz sēdi jebkuras personas, kuru tiesības un pienākumi saistīti ar valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts veicinās sociālo stabilitāti, jo rada priekšnoteikumus īrnieku tiesību aizsardzībai.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti papildus nav jāizdod.

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtē jums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

-

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

Rīgas dome patlaban apspriež līdzīgus priekšlikumus.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-