Likumprojekts “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”

Likumprojekts

 

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Dalība fondēto pensiju shēmā tiek pārtraukta tikai šā likuma 7. un 8.pantā minētajā gadījumā."

 

2. Izslēgt 6.pantu.

 

3. Papildināt 9.panta otrās daļas 1.punktu aiz vārdiem "shēmas darbību un" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītāju iesniegtos".

 

4.  10.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "pēc iepriekšējā paziņojuma snieg­šanas";

aizstāt pirmās daļas 6.punkta otrajā teikumā vārdus "revidents, kuru" ar vārdiem "revidents un";

papildināt pirmās daļas 7.punktu aiz vārdiem "par fondēto pensiju shēmu un tās" ar vārdu "darbības".

 

5.  11.pantā:

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu" ar vārdiem "līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu";

papildināt sesto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs izmanto šā panta devītajā daļā minētās tiesības.";

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(9) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs nodot tā pārvaldīto ieguldījumu plānu citam fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam, ja tas ne mazāk kā gadu ir pārvaldījis valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus. Līdzekļu pārvaldītāji noslēdz līgumu par ieguldījumu plāna aktīvu nodošanu un izdara attiecīgus grozījumus ar Aģentūru noslēgtajos līgumos par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Ja līdzekļu pārvaldītājs gada laikā pēc nodotā ieguldījumu plāna pārņemšanas izdara grozījumus ieguldījumu plāna ieguldījumu politikā vai palielina izmaksas darījumiem, kas saistīti ar ieguldījumu plānu līdzekļiem un ieguldījumu pārvaldīšanu, vai palielina atlīdzības, šādi grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgo līguma grozījumu noslēgšanas."

 

6. Papildināt likumu ar 11.2 pantu šādā redakcijā:

 

"11.2 pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldes pakalpojumu deleģēšana

(1) Ja ieguldījumu plāna prospektā ir norādīta informācija par atsevišķiem pakalpojumiem, kas saistīti ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un ko fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs plāno nodot (deleģēt) citām personām, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ievēro Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteikto ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu deleģēšanas kārtību.

(2) Piemērojot šā panta pirmo daļu, ieguldījumu plāns ir pielīdzināms ieguldījumu fondam Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē."

 

7.  12.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

 

"11) valsts un starptautisko finanšu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri neatbilst šā panta pirmās daļas 1.punkta prasībām, bet ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū;";

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) komercsabiedrību akcijās un citos kapitāla vērtspapīros (turpmāk – kapitāla vērtspapīri) vai komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja šie vērtspapīri:

a) ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū,

b) ir iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,

c) nav iekļauti šā panta pirmās daļas 3.punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajā regulētajā tirgū, bet vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri tajā tiks iekļauti gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās šo vērtspapīru saņemšanai. Ja minētie vērtspapīri gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās to saņemšanai, netiek iekļauti 3.punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajā regulētajā tirgū, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs rīkojas atbilstoši šā panta piektajai daļai;";

 


izteikt pirmās daļas 6.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"a) šie atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū vai arī iekļauti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā un minētā fondu birža ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle,";

 

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) riska kapitāla tirgū – tirgū, kas piedāvā kapitālu komercsabiedrību finansēšanai to attīstības stadijā.";

 

papildināt otro daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

 

"51) ieguldījumu kopsumma šā panta pirmās daļas 1.1 punktā minētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

 

aizstāt otrās daļas 8. un 8.1 punktā vārdu "koncernā" ar vārdiem "vienā grupā";

aizstāt otrās daļas 8.1 punktā skaitli "5" ar skaitli "15";

papildināt otro daļu ar 8.2 punktu šādā redakcijā:

 

"82) ieguldījumi paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

 

aizstāt otrās daļas 9.punktā vārdus "viena koncerna" ar vārdiem "vienas grupas";

aizstāt otrās daļas 11.punktā skaitli "30" ar skaitli "50";

papildināt otro daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

 

"13) ieguldījumi riska kapitāla tirgū nedrīkst pārsniegt 5 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības šā panta izpratnē ir komercsabiedrības, kuru finanšu pārskati jākonsolidē saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem.";

 


izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) ieguldīt paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja emitētajos finanšu instrumentos, izņemot tā pārvaldīšanā esošos ieguldījumu fondus, par kuru apliecību pirkšanu vai pārdošanu līdzekļu pārvaldītājs nesaņem komisijas maksu no ieguldījumu plāna līdzekļiem.";

 

izslēgt piektajā daļā vārdus "un Aģentūru".

 

8.  13.pantā:

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(51) Ja līdzekļu pārvaldītājs vai līdzekļu turētājs pārkāpj šā likuma, uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības vai fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna prospekta noteikumus, Komisijai ir tiesības uzlikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai un turētājbankai soda naudu līdz
400 minimālajām mēnešalgām.";

 

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "citam fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam" ar vārdiem "citiem fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem".

 

9. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

Aģentūras darbinieku izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas."

 

10. Izslēgt pārejas noteikumu 8.punktu.

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

 

"Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Valsts fondēto pensiju likums šobrīd nosaka konkrētu finanšu instrumentu loku, kuros var tikt ieguldīti valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi. Likumā nav paredzēta iespēja ieguldīt vērtspapīros, ko emitējušas valstis, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstis, pat gadījumos, kad šo valstu vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētā regulētajā tirgū. Tāpat nav paredzēta iespēja ieguldīt riska kapitāla tirgū, ieguldījumu fondos, ko pārvalda pats valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs. Noteiktais ierobežojums ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros šobrīd ir 30 procenti no valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna aktīviem (Igaunijā tas ir 50 procenti, Lietuvā 100 procenti no 2. līmeņa pensiju fondu aktīviem).

Tāpat Valsts fondēto pensiju likumā nav precīzi noteikta kārtība, kā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs var deleģēt kādu pakalpojumu citai personai. Nav atrunāta arī kārtība, kā notiek valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna nodošana no viena pārvaldītāja citam un kādas ir ieguldījumu plāna dalībnieka tiesības šādā gadījumā. Tāpat nav atrunāta arī dalības valsts fondēto pensiju shēmā pārtraukšana.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz iespēju ieguldīt valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus riska kapitāla tirgū, nosakot ierobežojumu šādiem ieguldījumiem 5 procentu apmērā no ieguldījumu plāna aktīviem, ieguldījumu fondos, ko pārvalda pats valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, nosakot ierobežojumu šādiem ieguldījumiem 10 procentu apmērā no ieguldījumu plāna aktīviem, un valsts un pašvaldību vērtspapīros, kurus emitējušas valstis, kas nav Eiropas Ekonomikas zonā vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, ja šie vērtspapīri ir iekļauti Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētā regulētajā tirgū, nosakot ierobežojumu šādiem ieguldījumiem 10 procentu apmērā no ieguldījumu plāna aktīviem.

No 30 līdz 50 procentiem tiek palielināti pieļaujamie valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu limiti kapitāla un tiem pielīdzināmos vērtspapīros, no 5 līdz 15 procentiem tiek palielināti atļautie ieguldījumi ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību emitētajos finanšu instrumentos.

Tāpat likumprojektā tiek noteikta kārtība valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu nodošanai citam pārvaldītājam, kā arī paredzēts, kā līdzekļu pārvaldītājs var deleģēt atsevišķus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu saistītus pakalpojumus.

Turklāt likumprojekts skaidri nosaka, kādos gadījumos tiek pārtraukta dalība valsts fondēto pensiju shēmā, precizē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību atbilstoši citiem likumiem valsts sociālās apdrošināšanas jomā, kā arī redakcionāli precizē atsevišķas likuma normas. Tāpat likumprojekts paredz svītrot likuma 6. pantu, kas pēc būtības atkārto likuma 3. pantā noteikto, jo nodarbināts invalīds ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai un līdz ar to tiek reģistrēts kā valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.

3. Cita informācija

 Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu  

Likumprojekts ietekmēs tās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir saņēmušas licenci valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai, dodot iespējas izveidot jaunus valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus vai grozīt esošos, paredzot jaunus ieguldījumu objektus un iespēju ieguldīt akcijās līdz 50 procentiem no ieguldījumu plāna aktīviem.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts dos iespēju valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem piedāvāt shēmas dalībniekiem diversificētākas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas iespējas, tādējādi mazinot ar ieguldīšanu saistītos riskus un, iespējams, palielinot uzkrāto pensiju otrā līmeņa kapitālu.

4. Ietekme uz vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Nav.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Noteikumu projekts šo jomu neskar. (tūkst. latu)

Rādītāji

 

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins  

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija  

Nav.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Nav.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

Likumprojekts šo jomu nekar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 Likumprojekts šo jomu nekar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                   1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju 

 Likumprojekts šo jomu nekar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

 Likumprojekts šo jomu nekar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvo finanšu un kapitāla tirgus padomi, kas ir izveidota, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 21. pantu un kurā ietilpst Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas pārstāvji.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)   

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konsultatīvā finanšu un kapitāla tirgus padome likumprojektu ir atbalstījusi.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Likumprojekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  

Nav notikušas.

5. Cita informācija  

 Nav.

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Likuma izpildi nodrošinās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likuma pieņemšanas tas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā www.fktk.lv, kurā ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Likums neierobežo indivīda tiesības. Ja pēc likumprojekta pieņemšanas valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku neapmierinās grozījumi kādā konkrētā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna prospektā, viņam ir tiesības mainīt ieguldījumu plānu.

4. Cita infor mācija

 Nav.

  

Finanšu ministrs                                                                                                O. Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I. Krūmane

E. Strazdiņa

M. Radeiko

J. Bogdanovs

 

 

12.09.2006 10:58

J. Bogdanovs

1108

7774856, juris.bogdanovs@fktk.lv