Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Juridiskā komisija

Likumprojekts (steidzams) otrajam lasījumam

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

 (reģ.nr.1930)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (9)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

18. (1) Deputāts, kas notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, uzskatāms par izslēgtu no Saeimas sastāva ar dienu, kad stājas spēkā notiesājošs spriedums.

(2) Deputātu ar Saeimas lēmumu var izslēgt no Saeimas sastāva, ja pēc viņa pilnvaru apstiprināšanas tiek konstatēts, ka viņš:

1) ievēlēts, pārkāpjot Saeimas vēlēšanu likuma noteikumus;

2) neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai;

3) ieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu;

4) vienas kārtējās sesijas laikā neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis vairāk nekā pusi no Saeimas sēdēm;

5) izdarījis nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc nozieguma izdarīšanas saslimis ar gara slimību, kas atņēmusi viņam iespēju apzināties savu darbību vai to vadīt;

6) likumā noteiktajā kārtībā atzīts par rīcības nespējīgu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.96. likumu un 16.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 12.01.2000.)

 

1.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 18.panta otrās daļas 2.punktu.

Neatbalstīts

 

50. (1) Lietu izskatīšana Saeimā un tās komisijās notiek valsts valodā.

(2) Likumprojekti, patstāvīgie priekšlikumi un citi lēmumu projekti, pieprasījumi, jautājumi un priekšlikumi, kā arī tiem pievienotie dokumenti iesniedzami valsts valodā.

(1998.gada 7.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.11.98.)

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 50.panta pirmo daļu.

Neatbalstīts

 


 

82. (1) Par saņemtajiem likumprojektiem līdz ar savu atzinumu par to tālākvirzīšanu Prezidijs ziņo Saeimai, kas lemj (54.p.) par likumprojektu nodošanu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju, vai par to noraidīšanu.

(2) Pirms balsošanas par Prezidija atzinumā ietverto Saeimas lēmuma projektu Saeima lemj (54.p.) par priekšlikumiem izdarīt tajā šādus grozījumus:

1) nodot likumprojektu arī atzinumā neminētai komisijai;

2) nenodot likumprojektu kādai atzinumā minētai komisijai;

3) noteikt citu atbildīgo komisiju.

(3) Šā panta otrajā daļā minētos priekšlikumus var iesniegt Saeimas komisija vai deputāts rakstveidā vai mutvārdos. Rakstveidā iesniegtie priekšlikumi izlemjami pirms mutvārdos izteiktajiem. Komisijas pārstāvjiem, kas lūdz vārdu, lai izteiktu minētos priekšlikumus, vārdu dod pieteikšanās secībā, taču pirms citiem runātājiem par šo likumprojektu.

(4) Deputātiem jānodrošina iespēja saņemt iesniegtos likumprojektus vismaz septiņas dienas pirms Prezidija ziņojuma. Ja nepieciešams, Prezidijs šo termiņu var saīsināt.

(5) Visi iesniegtie likumprojekti, pirmajam lasījumam izstrādātie alternatīvie likumprojekti (85.p.), izskatīšanai otrajā vai trešajā lasījumā sagatavotie likumprojekti, kā arī Prezidija un komisiju atzinumi par tiem nosūtāmi Valsts prezidentam un Ministru prezidentam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.96. likumu un 16.12.99. likumu, kas stājas spēkā no 12.01.2000.)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par saņemtajiem likumprojektiem līdz ar savu atzinumu par to tālākvirzīšanu Prezidijs ziņo Saeimai, kas nodod likumprojektu komisijām, nosakot atbildīgo komisiju.”

 

Deputāts V.Buzajevs

Papildināt 82.panta ceturtās daļas otro teikumu pēc vārdiem “var saīsināt” ar vārdiem “līdz trim dienām”.

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

149. (1) Saeimā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

1) Ārlietu komisija;

2) Budžeta un finansu (nodokļu) komisija;

3) Juridiskā komisija;

4) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

5) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

6) Aizsardzības un iekšlietu komisija;

7) Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija;

8) Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

9) Sociālo un darba lietu komisija;

10) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija;

11) Pieprasījumu komisija;

12) Publisko izdevumu un revīzijas komisija;

13) Saimnieciskā komisija;

14) Nacionālās drošības komisija;

15) Pilsonības likuma izpildes komisija;

16) Eiropas lietu komisija;

17) Korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija.

(2) Katras komisijas skaitlisko sastāvu, kā arī komisijas izveidošanas principus nosaka Saeima.

(3) Ārpolitiskai darbībai nepieciešamos budžeta izdevumus komisija saskaņo ar Prezidiju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.95. likumu, 07.10.98. likumu,16.12.99. likumu, 24.10.2002. likumu un 02.03.2006. likumu)

 

5.

Deputāts I.Emsis

Izteikt 149.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Saeimā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

1) Ārlietu komisija;

2) Budžeta un finansu (nodokļu) komisija;

3) Juridiskā komisija;

4) Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;

5) Izglītības, kultūras un zinātnes komisija;

6) Iekšlietu un  noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija;

7) Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija;

8) Tautsaimniecības komisija;

9) Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

10) Sociālo un darba lietu komisija;

11) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija;

12) Pieprasījumu komisija;

13) Publisko izdevumu un revīzijas komisija;

14) Saimnieciskā komisija;

15) Aizsardzības un nacionālās drošības komisija;

16) Pilsonības likuma izpildes komisija;

17) Eiropas lietu komisija. ”

 

Neatbalstīts

 


 

187. Frakciju darbiniekus pieņem darbā uz frakcijas darbības laiku un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc frakcijas vadītāja ierosinājuma Darba likumā noteiktajā kārtībā. Uz viņiem neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.

(2002.gada 16.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 30.05.2002.)

1. Izteikt 187.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Frakciju darbiniekus pieņem darbā uz darba līgumā noteikto laiku, bet ne ilgāku kā uz frakcijas darbības laiku, un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc frakcijas vadītāja ierosinājuma Darba likumā noteiktajā kārtībā. ”

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Izteikt 187. pantu šādā redakcijā:

‘’187. (1) Darba tiesiskās attiecības ar frakciju darbinieku nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc frakcijas vadītāja priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz un vienu no šādiem termiņiem:

1) uz frakcijas darbības periodu attiecīgās Saeimas pilnvaru laikā;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par vienu gadu, un šo darba līgumu var pagarināt, ievērojot iepriekš minētos noteikumus. Ja frakcijas darbība izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, frakcijas darbinieka darba līgums izbeidzas ar dienu, kad frakcija izbeidz darbību.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 187. pantu šādā redakcijā:

‘’187. (1) Darba tiesiskās attiecības ar frakcijas darbinieku nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc frakcijas vadītāja priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz uz vienu no šādiem termiņiem:

1) uz frakcijas darbības periodu attiecīgās Saeimas pilnvaru laikā;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un šo darba līgumu var pagarināt. Ja frakcijas darbība izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, frakcijas darbinieka darba līgums izbeidzas ar dienu, kad frakcija izbeidz darbību.”

Atbalstīts daļēji (Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Izteikt 187. pantu šādā redakcijā:

“187. (1) Darba tiesiskās attiecības ar frakcijas darbinieku nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc frakcijas vadītāja priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz uz vienu no šādiem termiņiem:

1) uz frakcijas darbības periodu attiecīgās Saeimas pilnvaru laikā;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un šo darba līgumu var pagarināt. Ja frakcijas darbība izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, frakcijas darbinieka darba līgums izbeidzas ar dienu, kad frakcija izbeidz darbību.”

198. (1) Deputāta palīgu pieņem darbā uz deputāta pilnvaru laiku un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc deputāta ierosinājuma un saskaņā ar Darba likuma noteikumiem. Uz viņiem neattiecas Darba likuma 45.panta pirmajā daļā noteiktais darba līguma termiņa ierobežojums.

(2) (Izslēgta ar 16.05.2002. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.10.98. likumu un 16.05.2002. likumu, kas stājas spēkā no 30.05.2002

2. Izteikt 198.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Deputāta palīgu pieņem darbā uz darba līgumā noteikto laiku, bet ne ilgāku kā uz deputāta pilnvaru laiku, un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc deputāta ierosinājuma un saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.”

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Izteikt 198. pantu šādā redakcijā:

‘’198. (1) Darba tiesiskās attiecības ar deputāta palīgu nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc deputāta priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz uz vienu no šādiem termiņiem:

1) uz deputāta pilnvaru laiku;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par vienu gadu, un šo darba līgumu var pagarināt, ievērojot iepriekš minētos noteikumus. Ja deputāta pilnvaras izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, deputāta palīga darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas deputāta pilnvaras.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 198. pantu šādā redakcijā:

“198. (1) Darba tiesiskās attiecības ar deputāta palīgu nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc deputāta priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz uz vienu no šādiem termiņiem:

1) uz deputāta pilnvaru laiku;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un šo darba līgumu var pagarināt. Ja deputāta pilnvaras izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, deputāta palīga darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas deputāta pilnvaras.”

Atbalstīts daļēji (Iekļauts komisijas priekšlikumā nr.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

2. Izteikt 198. pantu šādā redakcijā:

“198. (1) Darba tiesiskās attiecības ar deputāta palīgu nodibina un izbeidz Saeimas Kancelejas direktors pēc deputāta priekšlikuma saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.

(2) Darba līgumu slēdz uz vienu no šādiem termiņiem:

1) uz deputāta pilnvaru laiku;

2) uz noteiktu laiku, kas nav īsāks par sešiem mēnešiem, un šo darba līgumu var pagarināt. Ja deputāta pilnvaras izbeidzas pirms noslēgtā darba līguma termiņa, deputāta palīga darba līgums izbeidzas ar dienu, kad izbeidzas deputāta pilnvaras.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola