Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 25.oktobrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu 2006.gada 26.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un izskatīt jautājumu par Juridiskās komisijas izstrādātā likumprojekta “Grozījumi Saeimas kārtības rullī” nodošanu komisijām.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86.pantu, Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

 Juridiskā komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekts uz 1.lpp. un anotācija uz     lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 


Juridiskā komisija

Likumprojekts

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 187.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Frakciju darbiniekus pieņem darbā uz darba līgumā noteikto laiku, bet ne ilgāku kā uz frakcijas darbības laiku, un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc frakcijas vadītāja ierosinājuma Darba likumā noteiktajā kārtībā.

2. Izteikt 198.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Deputāta palīgu pieņem darbā uz darba līgumā noteikto laiku, bet ne ilgāku kā uz deputāta pilnvaru laiku, un atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc deputāta ierosinājuma un saskaņā ar Darba likuma noteikumiem.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.


ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi Saeimas kārtības rullī”

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saeimas kārtības rullis paredz, ka frakciju darbiniekus un deputātu palīgus pieņem darbā uz atlaiž no darba Saeimas Kanceleja pēc frakcijas vadītāja vai attiecīgā deputāta ierosinājuma uz frakcijas darbības laiku vai deputāta pilnvaru laiku.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz, ka frakciju darbiniekus un deputātu palīgus varēs pieņemt darbā arī uz citu termiņu nekā frakcijas darbības laiks vai deputāta pilnvaru laiks, kurš parasti ir 4 gadi. Līdz ar to frakcijām un deputātiem būs iespēja pieņemt darbā darbiniekus un palīgus uz jebkādu laika posmu, bet ne ilgāku kā frakcijas darbības laiks vai deputāta pilnvaru laiks, par kuru būs panākta vienošanās darba līgumā. Tas kopumā atbilst arī Darba likuma noteikumiem.

 

3. Cita informācija

Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts nodrošinās pilnīgāku Darba likuma normu piemērošanu attiecībā uz Saeimas frakciju darbiniekiem un deputātu palīgiem.

 

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

 

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

 

-

 

 

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

Normatīvie akti nav jāizdod

2. Cita informācija

Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

-

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

Nav