Grozījums Autopārvadājumu likumā

Likumprojekts

 

Grozījums Autopārvadājumu likumā

 

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 12.nr.; 2006, 15.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par to publisko maksas pakalpo­jumu cenrāža apstiprināšanu, kurus Autotransporta direkcija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


Likumprojekta „Grozījums Autopārvadājumu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Līdz šim valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” sniegto publisko maksas pakalpojumu izcenojumus noteica satiksmes ministrs. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otro daļu ārējie normatīvie akti ir jāizdod Ministru kabinetam. Likumprojekts ir sagatavots, lai izpildītu 2006.gada 24.janvāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.5 69.§ 4.punktā doto uzdevumu – Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījums Autopārvadājumu likumā, paredzot, ka noteikumus par valsts sabiedrības ar ierobežotu sabiedrību „Autotransporta direkcija” sniegtajiem maksas pakalpojumiem izdod Ministru kabinets.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Izstrādātais likumprojekts paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” sniegto pakalpojumu, kurus direkcija sniedz pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, cenrādi.

3. Cita informācija

Nav

 


II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts administratīvās procedūras nepadara sarežģītākas un tās arī nevienkāršo.

3.Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6. Cita informācija

Nav

 


IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Pēc likumprojekta pieņemšanas Ministru kabinetā būs jāpieņem Ministru kabineta noteikumi „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” sniegto pakalpojumu, kurus tā sniedz pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, cenrādi”.

Noteikumu projekts ir sagatavots.

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Esošās institūcijas funkcijas nepaplašinās – tās tiek precizētas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas un Satiksmes ministrijas interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Satiksmes ministrs                                                           Kr.Peters

 

 

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Maršāns

A.Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

M.Pēkalis

 

 

 

06.10.2006.9.30;

792

S.Tanne

7686480, sandra@atd.lv