Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

 

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.; 2003, 161.nr.; 2004, 180.nr.; 2005, 191.nr.; 2006, 98.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  6.panta otrajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Ministru kabinets izdod noteikumus par to publisko maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu, kurus Latvijas Jūras administrācija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.";

 

izslēgt otro teikumu.

 

2. Papildināt 17.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Kuģu un ostu kontroles inspektora lēmums izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi (negaidot, kad tas kļuvis neapstrīdams). Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


Likumprojekta "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā" anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otrā daļa paredz, ka maksas apmēru par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem nosaka satiksmes ministrs, bet Ministru kabinets nosaka tikai kārtību, kādā tiek aprēķināti publisko maksas pakalpojumu izcenojumi. Šādu koncepciju Ministru kabinets neatbalsta, un sakarā ar to 2006.gada 24.janvāra sēdē ir pieņēmis protokollēmumu (prot. Nr.5, 67§), ar ko Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot grozījumu Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzot, ka noteikumus par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" sniegtajiem maksas pakalpojumiem izdod Ministru kabinets.

 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums nesatur speciālas normas par kuģu un ostu kontroles inspektoru lēmumu izpildes kārtību, līdz ar to uz šo lēmumu izpildi attiecas vispārējās Administratīvā procesa likuma normas. Šīs vispārējās Administratīvā procesa normas kavē sasniegt starptautiskajos normatīvajos aktos kuģu un ostu aizsardzības jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regula (EK) Nr.725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu; 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras; Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss) noteikto mērķi – nodrošināt cilvēku, kuģu un cita īpašuma aizsardzību pret tīšu nelikumīgu darbību, īpaši terorisma, briesmām. Šāds mērķis parāda to, cik svarīgi ir nenovilcināt kuģu un ostu kontroles inspektoru lēmumu izpildi. Kuģu un ostu kontroles inspektoru lēmumu izpildes atlikšana apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personu dzīvību, veselību un mantu. Tādējādi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā ir nepieciešams noteikt, ka:

-         kuģu un ostu kontroles inspektora lēmums ir izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi, negaidot, kad tas kļuvis neapstrīdams;

-         kuģu un ostu kontroles inspektora lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

Šāda speciāla regulējuma noteikšanu paredz arī Administratīvā procesa likuma 358.panta otrā un trešā daļa. Par to, ka draudi valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, personu dzīvībai, veselībai un mantai ir pietiekams pamats nekavējošai lēmuma izpildei, liecina Administratīvā procesa likuma 360.panta otrā un trešā daļa, kas nosaka administratīvā akta piespiedu izpildes priekšnoteikumus. Praktisku nepieciešamību pēc augstākminētā speciālā regulējuma pastiprina fakts, ka tiesu procesi Latvijas Republikā ir ļoti ilgstoši, un līdz ar to atbilstoša cilvēku, kuģu un cita īpašuma aizsardzība var būt nenodrošināta pat vairākus gadus, jo saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 80. un 185.pantu administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā tā darbība tiek apturēta.

Konkrētas problēmas, kuras citādi nevar novērst, kā vien izpildot lēmumu nekavējoties un konkrēti gadījumi, kuros lēmumi būs jāizpilda nekavējoties, ir izsecināmi no kuģu un ostu kontroles inspektoru funkcijām, kas noteiktas Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.128 “Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.128). Piemēram, ja pieņemts MK noteikumu Nr.128  96.punktā minētais lēmums par ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma anulēšanu, bet tas tiek izpildīts tikai pēc apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas garo procesu beigām, tas nozīmē, ka šajā ilgajā laika posmā ostas iekārtas atbilstību aizsardzības prasībām ostas iekārtas īpašnieks faktiski var nenodrošināt, jo tas viņam nedraud ar nekādām sekām (atbilstības apstiprinājuma anulēšana draud ar to, ka kuģi neizvēlēsies piestāt attiecīgajā ostas iekārtā, jo par to kuģi pašu var atteikties pieņemt nākošajā ostas iekārtā). Kamēr lēmuma izpilde ir atlikta, kuģu un ostu kontroles inspektori nav tiesīgi ievadīt informāciju par ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma anulēšanu starptautiskajās datu bāzēs, pēc kurām vadās kuģi, izvēloties ostas iekārtu, kurā piestāt. Līdz ar to faktiski tiek melots starptautiskajai sabiedrībai par to, ka ostas iekārta ir droša, lai gan pieprasītā aizsardzība netiek nodrošināta. Bieži vien lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iemesli ir formāli, bet pašu faktu, ka ostas iekārtas aizsardzība netiek nodrošināta, persona atzīst – tas liecina par vēlmi novilcināt lēmuma izpildi, nevis par strīdu pēc būtības. Novērst šo problēmu nevar citādi kā vien uzliekot par pienākumu novērst konstatētos trūkumus nekavējoties, pretējā gadījumā nekavējoties anulējot ostas iekārtas atbilstības apstiprinājumu. Ar kuģu un ostu kontroles inspektoru lēmumu var gan uzlikt veikt noteiktu pienākumu (piemēram, novērst trūkumus ostas aizsardzības sistēmā), gan atņemt noteiktas tiesības (piemēram, anulēt starptautisko kuģa aizsardzības sertifikātu), gan atteikt piešķirt noteiktas tiesības (piemēram, atteikt apstiprināt ostas iekārtas aizsardzības plānu) u.tml. Visus šos lēmumus nepieciešams izpildīt nekavējoties, neskatoties uz to, vai lēmums jāizpilda adresātam (piemēram, lēmums par trūkumu novēršanu kuģa aizsardzības sistēmā), vai pašai iestādei (piemēram, lēmums par ostas iekārtas atbilstības apstiprinājuma anulēšanu), vai citai personai piespiedu kārtā (piemēram, lēmums par kuģa izraidīšanu no ostas, ja tas netiek pildīts labprātīgi). Kā redzams iespējamās praktiskās situācijas ir ļoti dažādas, tādēļ arī likumprojekta 2.pants ir veidots salīdzinoši vispārīgs, lai aptvertu visas objektīvi iespējamās situācijas, kad ir nepieciešama lēmuma nekavējoša izpilde.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz noteikt, ka Ministru kabinets izdod noteikumus par to pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu, kurus Latvijas Jūras administrācija sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.

 

Likumprojekts paredz noteikt, ka:

-         kuģu un ostu kontroles inspektora lēmums ir izpildāms ar spēkā stāšanās brīdi, negaidot, kad tas kļuvis neapstrīdams;

-         kuģu un ostu kontroles inspektora lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

3. Cita informācija  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu   

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

3. Sociālo seku izvērtējums  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

6. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija” sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kurus tā sniedz, pildot tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.

Minēto Ministru kabineta noteikumu projekts ir sagatavots.

2. Cita informācija 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

 Likumprojekts veicinās Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulas (EK) Nr.725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu noteiktā mērķa – nodrošināt cilvēku, kuģu un cita īpašuma aizsardzību pret tīšu nelikumīgu darbību – sasniegšanu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

  Likumprojekts nodrošina iespēju pilnvērtīgāk realizēt 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras un Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa noteiktās prasības.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

   Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

5. Cita informācija  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas  

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)  

 Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija 

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas  

 Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo  

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Cita informācija  

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar 

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                          Kr.Peters

 

 

 

 

12.10.2006 9:00

1598

A.Logina

7062156

anete.logina@lja.bkc.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā

departamenta

direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Jūrniecības departamenta direktors

 

 

 

 

 

J.Maršāns

A. Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

A.Krastiņš