02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2006.             9/7 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (reģ.nr.1292) nolēma:

1)      neatbalstīt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” (reģ.nr.1292);

2)      iesniegt izskatīšanai Saeimā alternatīvu likumprojektu “Grozījumi Valsts civildienesta likumā” saskaņā ar Kārtības ruļļa 85.pantu.

 

Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz:

-     izdarīt izmaiņas Saeimas šā gada 26.oktobra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā minēto likumprojektu izskatīšanu;

-         atzīt alternatīvo likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts un tā anotācija, 2 .lpp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

Saeimas Valsts pārvaldes

un pašvaldības            

komisijas priekšsēdētājs                                                              Staņislavs Šķesters                                              


Iesniedz Valsts pārvaldes                                                                               Alternatīvais likumprojekts

un pašvaldības komisija

 

 

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

 

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 6., 12.nr.; 2005, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 154/3522.nr) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 2.panta ceturto daļu pēc vārda “nosaka” ar vārdiem “vienlīdzīgu tiesību principu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu,  aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas”.

 

2. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 10.februāra Direktīvas 75/117/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, ievērojot principu par vienādu atalgojumu vīriešiem un sievietēm;

2) Padomes 1976.gada 9.februāra Direktīvas 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo sagatavošanu un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem;

3) Padomes 1993.gada 23.novembra Direktīvas 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem;

4) Padomes 1997.gada 15.decembra Direktīvas 97/80/EK par pierādīšanas pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu;

5) Padomes 2000.gada 29.jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

6) Padomes 2000.gada 27.novembra Direktīvas 2000/78/EK, kas nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra Direktīvas 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo sagatavošanu un izaugsmi, kā arī darba apstākļiem.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

Alternatīvā likumprojekta

“Grozījumi Valsts civildienesta likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Normatīvā akta izdošanas mērķis ir pārņemt likumprojektā minēto direktīvu prasības un nodrošināt efektīvu aizsardzību pret diskrimināciju, dodot norādi uz Darba likumā ietverto vienlīdzīgu tiesību principu (atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu un aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas) piemērošanu. Šie principi ir definēti Darba likumā. Minēto principu piemērošana valsts civildienesta attiecībās var atšķirties no darba tiesiskajās attiecībām, jo civildienesta attiecībās ir lielāks publisko tiesību īpatsvars. Šo atšķirību un iespējamo problēmu atrisinājumu uzsver 2.panta ceturtās daļas vārdi “ciktāl to nenosaka šis likums”.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un  tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts precizē, ka valsts civildienesta attiecībās piemēro vienlīdzīgu tiesību, atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu un aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts nodrošina saistību ievērošanu pret Eiropas Savienību, ieviešot vairākas Eiropas Savienības direktīvas, lai valsts civildienesta attiecībās piemērotu vienlīdzīgu tiesību un atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu.

Likumprojekts pilnībā atbilst 1965.gada 2.decembra Starptautiskajai konvencijai par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, kurai Latvija pievienojās 1990.gada 4.maijā. Normatīvais akts garantē šīs konvencijas 5. pantā paredzēto saistību izpildi.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

            Likumprojekta izstrādāšanā konsultācijas notikušas ar Valsts kanceleju, Valsts civildienesta pārvaldi, Īpašo uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās un Saeimas Juridisko biroju.

 

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

          Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Likuma izpilde tiks nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                      Staņislavs Šķesters