Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

 

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6., 8., 23.nr.; 2005, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 22.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

 

"Specializēto atašeju un viņa ģimenes locekļus apdrošina Saeima, nozares ministrija vai Latvijas Banka tai piešķirtā budžeta ietvaros."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

A.Baštiks


Likumprojekta

“Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Patreizējās situācijas raksturojums

 Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 22.panta pirmās daļas otro teikumu Ārlietu ministrija veic diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu vai darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku ģimenes locekļu veselības apdrošināšanu, ja dienesta vai amata izpildes vieta ir ārvalstīs.

 

Savukārt, minētā panta pirmās daļas ceturtajā teikumā noteikts, ka specializēto atašeju apdrošina Saeima, nozares ministrija vai Latvijas Banka tai piešķirtā budžeta ietvaros.

 

Saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 11.panta pirmo daļu specializētais atašejs ir diplomātiskajā pārstāvniecībā speciāli pilnvarota amatpersona, kas pilda diplomātisko un konsulāro dienestu atbilstoši Saeimas, attiecīgās nozares ministrijas vai Latvijas Bankas darbības jomai.

 

Tā kā Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums neparedz tiesības Saeimai, nozares ministrijai vai Latvijas Bankai apdrošināt specializētā atašeja ģimenes locekļu veselību, Saeimas, nozares ministrijas vai Latvijas Bankas specializētā atašeja ģimenes locekļu sociālās garantijas ārvalstīs nav vienlīdzīgas ar citu diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku ģimenes locekļu sociālām garantijām, kas neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā noteiktajam, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā un ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts novērš pilnībā situācijas aprakstā minēto problēmu, t.i. paredz tiesības Saeimai, nozares ministrijai vai Latvijas Bankai apdrošināt specializēto atašeju ģimenes locekļu veselību. Tādejādi specializēto atašeju ģimenes locekļiem ārvalstīs tiks nodrošinātas tādas pašas sociālās garantijas kā pārējo diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku ģimenes locekļiem.

3. Cita informācija

Nav.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts paredz specializēto atašeju ģimenes locekļu tiesības uz veselības apdrošināšanu ārvalstīs neatkarīgi no viņu dzimuma.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2006

2007

2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

139

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

27,8

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

- 139

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

- 27,8

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav plānoti

Dotācija no valsts budžeta

Nav plānoti

Nav plānoti

Dotācija no valsts budžeta

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Pēc ministriju sniegtās informācijas 2007.gadā būs nepieciešami papildus līdzekļi Ls 139 163 apmērā specializēto atašeju 79 ģimenes locekļu veselības apdrošināšanas izdevumu segšanai, t.i. vidēji Ls 1761,56 gadā katram ģimenes loceklim.

6.Cita informācija

Papildu izdevumus, kas radīsies apdrošinot specializēto atašeju ģimenes locekļus, nozaru ministrijas un citas centrālās valsts iestādes segs tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

--------------------------

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

--------------------------

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

--------------------

--------------------------

-------------

-----------------

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

----------------------

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Saeima, nozares ministrijas un Latvijas Banka piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Minēto institūciju funkcijas ar normatīvo aktu netiek paplašinātas.

Normatīvā akta izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams papildus laiks.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts ”Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā” pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”.

Papildus tiks informēti plašsaziņas līdzekļi, izplatot preses relīzes, kā arī informācija tiks izvietota Bērnu un ģimenes lietu ministrijas interneta mājas lapā www.bm.gov.lv

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

---------------------

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                                       A.Baštiks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā un stratēģiskās plānošanas departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 < /span>

A.Baštiks

I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Dzērve

S.Rāgs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2006 10:35

929

S.Rāgs 7356496

Sandris.Rags@bm.gov.lv