Ierobežotas piekļuves pakalpojumu aizsardzības likums

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 145.pantu šādā redakcijā:

 

"145.pants. Radioamatieru darbības noteikumu pārkāpšana

Par radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas noteiktās kārtības pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, vai anulē radioamatieru radiostacijas atļauju uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem."

 

2. Izteikt 146., 146.1 un 146.2 pantu šādā redakcijā:

 

"146.pants. Radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana bez valsts akciju sa­bied­rības "Elektronisko sakaru direkcija" (turpmāk – Elektronisko sakaru direkcija) radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas vai kop­lietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumu pār­kāpšana

Par radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu bez Elektronisko sakaru direkcijas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, konfiscējot radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.


146.1 pants. Radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas kār­tību vai Elektronisko sakaru direkcijas radiofrekvences piešķīruma lie­tošanas atļaujā noteiktos parametrus, vai tādu radioiekārtu, elektroiekārtu vai elektronisko iekārtu uzstādīšana vai lietošana, kuru darbība rada kai­tīgus radiotraucējumus vai kuru elektromagnētiskais izstarojums neatbilst nor­matīvajos aktos noteiktajam

Par radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību vai Elektronisko sakaru direkcijas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos parametrus, vai par tādu radioiekārtu, elektroiekārtu vai elektronisko iekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, kuru darbība rada kaitīgus radiotraucējumus vai kuru elektro­magnētiskais izstarojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot izmantotās iekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāp­šana

Par radiosakarus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

 

3. Papildināt kodeksu ar 146.3, 146.4 un 146.5 pantu šādā redakcijā:

 

"146.3 pants. Atteikšanās nodrošināt piekļuvi radioiekārtai tās teh­nisko parametru pārbaudei vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšana radioiekārtu lietošanu uzraugošās institūcijas amatpersonai vai pilnvarotajai personai, kā arī šo personu norādījumu nepildīšana

Par atteikšanos nodrošināt piekļuvi radioiekārtai tās tehnisko parametru pārbaudei vai par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu radio­iekārtu lietošanu uzraugošās institūcijas amatpersonai vai pilnvarotajai personai, kā arī par šo personu norādījumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par atteikšanos nodrošināt piekļuvi radioiekārtai tās tehnisko parametru pārbaudei vai par radioiekārtas darbības nepārtraukšanu gadījumos, kad radioiekārtas lietošana rada apdraudējumu radionavigācijas vai cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

146.4 pants. Tādu radioiekārtu uzstādīšana vai lietošana, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai tādu radioiekārtu piedāvāšana vai pārdošana, par kuru izplatīšanu nav paziņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Par tādu radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par 2.kategorijas radioiekārtu izplatīšanu, piedāvāšanu vai pārdošanu lietošanai Latvijā, par to nepaziņojot Elektronisko sakaru direkcijai normatīvajos ak­tos noteiktajā kārtībā, –

uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem, konfiscējot radio­iekārtas vai bez konfiskācijas.

146.5 pants. Jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzēto radiofrekvenču izmantošanas kārtības pārkāpšana, kaitīgu radiotraucējumu radīšana radionavigācijas vai jebkura cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai

Par jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzēto radiofrekvenču izmantošanas kārtības pārkāpšanu vai kaitīgu radiotraucējumu radīšanu radionavigācijas vai jebkura cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc admi­nistratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus."

 


4. Izteikt 148.pantu šādā redakcijā:

 

"148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasību pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasību pārkāpšanu, elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai noteikto aizsardzības zonu neievērošanu, kā arī par elektronisko sakaru tīklu bojāšanu vai to darbības traucēšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz piec­simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

 

5. Papildināt kodeksu ar 152.4 un 152.5 pantu šādā redakcijā:

 

"152.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību

Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz div­simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad­ministratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

152.5 pants. Elektronisko sakaru tīklu būvnormatīvu prasību pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu būvnormatīvu prasību pārkāpšanu, kuru neie­vērošana var samazināt būves konstrukciju drošību, nestspēju vai
no­turību,
–

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām no simt līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par elektronisko sakaru nozares būvnormatīvu prasību pārkāpšanu, neievērojot prasības par elektronisko sakaru tīklu vai to daļu marķēšanu, –


uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piecsimt la­tiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc ad­ministratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

 

6. Papildināt 166.9 pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

 

"Par normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām neatbilstošu radioiekārtu vai tādu radioiekārtu, kuru tehniskie parametri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izplatīšanu vai lietošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piectūkstoš līdz desmittūkstoš latiem, konfiscējot radioiekārtas vai bez konfiskācijas.

Par normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām neatbilstošu radioiekārtu vai tādu radioiekārtu, kuru tehniskie parametri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot radioiekārtas vai bez konfiskācijas.

Par normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām neatbilstošu galiekārtu vai tādu galiekārtu, kuru tehniskie parametri neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izplatīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot galiekārtas vai bez konfiskācijas."

 

7. Papildināt 166.15 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Par radioiekārtu vai galiekārtu nenodrošināšanu ar atbilstības aplie­cinājumu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu marķējumu un radioiekārtas vai galiekārtas lietošanas instrukciju –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot radioiekārtas vai galiekārtas vai bez konfiskācijas."

 

8. Papildināt 210.pantu aiz skaitļa "152." ar skaitļiem "152.4, 152.5".

 


9.  215.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "166.9 panta pirmajā un trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "166.9 panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā";

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa un vārdiem "166.15 panta pirmajā" ar vārdiem "un piektajā".

 

10.  231.2 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "152." ar skaitļiem un vārdu "152.4 un 152.5";

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz skaitļa "152." ar skaitļiem un vārdu "152.4 un 152.5".

 

11. Izteikt 254.panta 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) Elektronisko sakaru direkcijas amatpersonas – ja tiek uzstādītas vai lietotas radioiekārtas bez Elektronisko sakaru direkcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radioiekārtu uzstādīšanas vai lietošanas noteikumu vai elektronisko sakaru noteikumu pārkāpumi;".

 

12.  304.pantā:

papildināt 2.punktu aiz skaitļa un vārdiem "166.panta trešajā" ar vārdiem "ceturtajā un piektajā";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā daļā, 146.4 panta otrajā daļā un 146.pantā;".

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Kodeksa 145.pants stājas spēkā 2006.gada 1.decembrī.

 

8. Kodeksa 152.4, 152.pants un grozījumi 210. un 231.2 pantā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


Likumprojekta „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Sakarā ar elektronisko sakaru nozares pilnu liberalizāciju, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ievērojot Elektronisko sakaru likuma prasības, ir tiesības ierīkot vai izbūvēt elektronisko sakaru tīklu. Pašlaik nevienā normatīvajā aktā nav ietvertas konkrētas sankcijas par normatīvo aktu prasību neievērošanu izbūvējot un ierīkojot elektronisko sakaru tīklus. Līdz ar to bieži rodas konflikta situācijas attiecībās starp elektronisko sakaru tīklu nodrošinātājiem un nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri ir neapmierināti ar viņu īpašumā veiktajiem nesaskaņotiem būvniecības darbiem. Daudz problēmu komersantiem rada citu īpašnieku nemarķēto elektronisko sakaru tīklu esamība, kas apgrūtina jauno elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un esošo tīklu ekspluatāciju.

Pašreiz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pantā ir paredzēta administratīvā atbildība par būvniecības noteikumu pārkāpumiem. Saskaņā ar Būvniecības likumā doto definīciju būve ir būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. Tādējādi šis regulējums neaptver darbības, kas saistītas ar elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu.

Līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus un papildināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ar konkrētām sankcijām par šādiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Saistībā ar augstāk minēto un pamatojoties uz izstrādātajiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, ir izstrādāts likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (turpmāk tekstā – likumprojekts).

Papildus tam, pašreiz spēkā esošās normas, kas saistītas ar elektronisko sakaru nozari, ir novecojušas un lielā mērā neatbilst Elektronisko sakaru likumā noteiktajam regulējumam, tajā lietotajiem terminiem un to skaidrojumiem, kā arī vispārējai situācijai nozarē.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādātā likumprojekta mērķis ir sakārtot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības jomu.

 Likumprojekts nosaka konkrētas sankcijas, kuras jāpiemēro gadījumos, kad tiek konstatēta elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Likumprojekts nosaka arī sankcijas par elektronisko sakaru būvnormatīvu pārkāpšanu, kuru neievērošana var samazināt būves konstrukcijas drošību, nestspēju vai noturību, kā arī, ja netiek ievērotas prasības par elektronisko sakaru tīklu vai to daļu marķēšanu.

 Likumprojekts nosaka arī sankcijas par amatpersonu nepamatotu atteikumu akceptēt būvprojektu, vai izsniegt būvatļauju, kuru nelikumīgas rīcības rezultātā tiek ierobežota konkurence elektronisko sakaru jomā.

 Sodu apmēri ir noteikti pēc analoģijas, salīdzinot tos ar naudas sodiem, kādi ir noteikti par administratīvajiem pārkāpumiem būvniecības jomā.

Šis likumprojekts ir cieši saistīts ar trim normatīvo aktu projektiem:

- Likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”;

-Ministru kabineta noteikumu projekta „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”;

-Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru tīkli””.

Ievērojot likumprojekta saistību ar minētajiem normatīvo aktu projektiem, noteikts, ka normas, kas attiecas uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību, stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”.

Vienlaikus ir precizētas normas, kas attiecas uz elektronisko sakaru nozari, lai tās atbilstu Elektronisko sakaru likumā noteiktajam regulējumam, tajā lietotajiem terminiem un to skaidrojumiem, kā arī vispārējai situācijai nozarē.

 

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts, pilnveidojot ar elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību saistīto tiesisko regulējumu, uzlabos uzņēmējdarbības vidi. Normatīvā akta projekts attiecas uz komersantiem, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteikto kārtību elektronisko sakaru tīklu ierīkošanā un būvniecībā. Šis normatīvais akts veicinās normatīvajos aktos noteiktās kārtības ievērošanu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības jomā.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Valsts budžeta ieņēmumi nav prognozējami, jo nevar paredzēt, par cik tie palielināsies, iekasējot naudas sodus par likumprojektā noteiktajiem pārkāpumiem.

Valsts budžeta ieņēmumi nav prognozējami, jo nevar paredzēt, par cik tie palielināsies, iekasējot naudas sodus par likumprojektā noteiktajiem pārkāpumiem.

Valsts budžeta ieņēmumi nav prognozējami, jo nevar paredzēt, par cik tie palielināsies, iekasējot naudas sodus par likumprojektā noteiktajiem pārkāpumiem.

Valsts budžeta ieņēmumi nav prognozējami, jo nevar paredzēt, par cik tie palielināsies, iekasējot naudas sodus par likumprojektā noteiktajiem pārkāpumiem.

Valsts budžeta ieņēmumi nav prognozējami, jo nevar paredzēt, par cik tie palielināsies, iekasējot naudas sodus par likumprojektā noteiktajiem pārkāpumiem.

 

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3.Finansiālā ietekme

Fiskālā ietekme nav prognozējama.

Fiskālā ietekme nav prognozējama.

Fiskālā ietekme nav prognozējama.

Fiskālā ietekme nav prognozējama.

Fiskālā ietekme nav prognozējama.

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

6.Cita informācija

Ar naudas sodiem iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ar naudas sodiem iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ar naudas sodiem iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ar naudas sodiem iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

Ar naudas sodiem iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Papildus normatīvie akti nav jāizstrādā.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Latvijas elektronisko komunikāciju asociāciju par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības uzraudzību.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija atbalsta izstrādāto likumprojektu daļā, kas attiecas uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības uzraudzību.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Likumprojekta izstrādes gaitā tas saskaņots ar VAS „Elektronisko sakaru direkcija”.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas, bet ir nepieciešams papildināt esošo institūciju kompetenci (VAS „Elektronisko sakaru direkcija”).

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīvā procesa likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Civillikumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Tā kā šobrīd šāda uzraudzība netiek veikta, tad pašlaik nav prognozējams veicamo uzdevumu apjoms un uzraudzības institūciju noslogotība.

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                        Kr.Peters

                         

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina -Goldmane

Ī.Kalniņa

R.Bergmanis

 

10.04.2006. 16:05

1 312

I.Lūkina 7028116

ilze.lukina@sam.gov.lv

I.Pakule 7028115

inese.pakule@sam.gov.lv