Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                 (Steidzams)

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

(Reģ. nr. 1911)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

( 3 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

 

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

  Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus: 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

--------------------------------------------

 

  1.  1.pantā:

  papildināt pantu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

  "461) telefona uzziņu dienests – jebkurš uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par abonentiem, kuri ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;";

1

Juridiskais birojs

  Aizstāt likumprojekta 1.pantā (likuma 1.panta 461, 472 un 473 punkta jaunajās redakcijās) vārdu “rakstisku” ar vārdu “rakstveida”

 

 

 

atbalstīt

1.  1.pantā:

papildināt pantu ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

“461) telefona uzziņu dienests — jebkurš uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par abonentiem, kuri ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;”;

 

  papildināt pantu ar 47.2 un 47.punktu šādā redakcijā: 

  "472) visaptverošs abonentu saraksts – abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par visu elektronisko sakaru komersantu abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai šajā sarakstā;

 

 

 

papildināt pantu ar 47.2 un 47.punktu šādā redakcijā: 

“472) visaptverošs abonentu saraksts — abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par visu elektronisko sakaru komersantu abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai šajā sarakstā;

 

  473) visaptverošs telefona uzziņu dienests – telefona uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par visu publisko telefonu tīklu operatoru (fiksēto un mobilo) abonentiem, kuri ir devuši rakstisku piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā visap­tverošā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;”.

 

 

 

473) visaptverošs telefona uzziņu dienests — telefona uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, publiski sniedz informāciju par visu publisko telefonu tīklu operatoru (fiksēto un mobilo) abonentiem, kuri ir devuši rakstveida piekrišanu savu datu iekļaušanai publiski pieejamā visap­tverošā abonentu sarakstā, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus;”.

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi

--------------------------------------------- 

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam publiskā telefonu tīkla operatoram ir šādi pienākumi:

  1) ja tas piešķir abonentiem numurus, — pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarakstu nodrošināšanai atbilstoši Komisijas apstiprinātam paraugam un Komisijas apstiprinātiem noteikumiem;

 

  2.  19.pantā:

  izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

   “1) ja tas piešķir abonentiem numurus, – pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošinātājiem atbilstoši Komisijas apstiprinātam paraugam un Komisijas apstiprinātiem noteikumiem. Komersanti savstarpēji vienojas par informācijas sniegšanas kārtību telefona uzziņu dienesta un publiski pieejama abonentu saraksta nodrošinātājiem gadījumos, kas nav paredzēti likumā;

2

Juridiskais birojs

  Aizstāt likumprojekta 2.pantā (likuma 19.panta otrās daļas 1.punkta otrā teikuma jaunajā redakcijā) vārdu “Komersanti” ar vārdiem “Elektronisko sakaru komersanti”.

 

atbalstīt.

 

Redakc. preciz. punkta teksts

2.  19.pantā:

izteikt otrās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) ja tas piešķir abonentiem numurus, — pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošinātājiem atbilstoši Komisijas apstiprinātajam paraugam un Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojas par informācijas sniegšanas kārtību telefona uzziņu dienesta un publiski pieejama abonentu saraksta nodrošinātājiem gadījumos, kas nav paredzēti likumā;

  2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem un telefona uzziņu dienestiem;

 

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem, telefona uzziņu dienestam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam;";

 

 

 

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem, telefona uzziņu dienestam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam;”;

  3) nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefona izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu “00”, un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem.

 

 

 

 

 

 

  papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 

  "4) sava tīkla balss telefonijas pakalpojuma abonentiem nodrošina iespēju tikt iekļautiem visaptverošā abonentu sarakstā;

 

 

Redakc. preciz.

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 

“4) sava tīkla balss telefonijas pakalpojuma abonentiem nodrošināt iespēju tikt iekļautiem visaptverošā abonentu sarakstā;

 

  5) ja tas nodrošina visaptverošu abonentu sarakstu vai visaptverošu telefona uzziņu dienestu, – piemēro vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tam ir sniedzis cits publiskā telefonu tīkla operators."

 

 

Redakc. preciz.

5) ja tas nodrošina visaptverošu abonentu sarakstu vai visaptverošu telefona uzziņu dienestu, — piemērot vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tam sniedzis cits publiskā telefonu tīkla operators.”

23.pants. Galalietotāju un abonentu tiesības

(1) Galalietotājiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt elektronisko sakaru pakalpojumus.

(2) Galalietotājiem un abonentiem ir tiesības izvēlēties vienlaikus vairākus elektronisko sakaru komersantus.

(3) Abonentam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas, ja abonents saņēmis elektronisko sakaru komersanta paziņojumu par līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt. Elektronisko sakaru komersants informē abonentu par līguma nosacījumu grozījumiem un tiesībām izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

 

 (4) Galalietotājam ir tiesības uz piekļuvi vismaz vienam telefona uzziņu dienestam un tiesības saņemt vismaz vienu visaptverošu, pēc Komisijas apstiprināta parauga veidotu abonentu sarakstu, kas var būt iespiests vai pieejams elektroniskā formā un tiek vismaz reizi gadā atjaunots.

  3. Papildināt 23.panta ceturto daļu aiz vārdiem "piekļuvi vismaz vienam" ar vārdu "visaptverošam".

 

 

Redakc. preciz.

3. Papildināt 23.panta ceturto daļu pēc vārdiem “piekļuvi vismaz vienam” ar vārdu “visaptverošam”.

62.pants. Universālā pakalpojuma noteikšana

(1) Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības veikt un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos telefona zvanus, faksa ziņojumus un datu ziņojumus ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam, ņemot vērā tehnoloģijas, ko galvenokārt izmanto galalietotāji, un tehnoloģiskās iespējas. Komisija var izstrādāt arī pieņemamā tarifa noteikšanas principus.

 

 

  4. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

  "(1) Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam, kā arī veikt un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos telefona izsaukumus, faksa ziņojumus un datu ziņojumus ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam, ņemot vērā tehnoloģijas, ko galvenokārt izmanto galalietotāji, un tehnoloģiskās iespējas. Komisija var noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus."

 

 

 

4. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Komisija nosaka un regulāri pārskata universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku, paredzot, ka galalietotājiem ir tiesības piekļūt visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam, kā arī veikt un saņemt vietējos, iekšzemes un starptautiskos telefona izsaukumus, faksa ziņojumus un datu ziņojumus ar datu pārraides ātrumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu piekļuvi internetam, ņemot vērā tehnoloģijas, ko galvenokārt izmanto galalietotāji, un tehnoloģiskās iespējas. Komisija var noteikt pieņemamā tarifa noteikšanas principus.”

(2) Komisija nodrošina šā panta pirmajā daļā minētās informācijas publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

63.pants. Īpaši pasākumi attiecībā uz invalīdiem

Komisija var pieņemt lēmumu, ka publiskā telefonu tīkla operatoram jāveic īpaši pasākumi, lai nodrošinātu invalīdiem publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, tajā skaitā piekļuvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, neatliekamās medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas, telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarakstam, turklāt šiem pakalpojumiem jābūt līdzvērtīgiem tiem pakalpojumiem, kurus saņem citi galalietotāji.

  5. Aizstāt 63.pantā vārdus "telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarak­stam" ar vārdiem "visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam".

 

 

 

5. Aizstāt 63.pantā vārdus “telefona uzziņu dienestiem un abonentu sarakstam” ar vārdiem “visaptverošam telefona uzziņu dienestam un visaptverošam abonentu sarakstam”.

 

 

3

Juridiskais birojs

  Apsvērt vai likumprojekts nebūtu papildināms ar nosacījumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

  “Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”.

atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.