KMlik_190606_VSS635

Likumprojekts

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā

 

1.pants. Nodot biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā Latvijas ebreju un holokausta muzeja vajadzībām nekustamo īpašumu – zemes vienību 218 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 003 0106) un divstāvu darbnīcas ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0106 001) – Rīgā, Alksnāja ielā 5.

 

2.pants. Ja Latvijas ebreju un holokausta muzejs tiek likvidēts, šā likuma 1.pantā minētā nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas tiesības izbeidzas, un tas nododams valstij.

 

3.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" ar nodošanas un pieņemšanas aktu nodod biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova


Likumprojekta

“Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma Rīgā, Alksnāja ielā 5 (zemes grāmatas nodalījuma nr. 19477; kadastra nr. 0100 003 0106) īpašnieks ir Latvijas Valsts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā, pamatojoties uz 2000.gada 12.decembra LR Ministru Kabineta rīkojumu Nr.621 „Par nekustamā īpašuma Rīgā, Alksnāja ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 29.marta rīkojuma Nr.216 „Par Kultūras ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” 1.1.punktu nekustamais īpašums nododams Finanšu ministrijas valdījumā.

Uz nekustamā īpašuma atrodas namīpašums: divu stāvu darbnīcas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0106 001), kuru šobrīd saskaņā ar 2005.gada 28.aprīļa nomas līgumu starp LR Kultūras ministriju un Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi atļauts izmantot tikai Latvijas ebreju un holokausta muzeja darbības nodrošināšanai.

Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumi Nr.365 ”Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās”, nosaka kārtību, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šobrīd nav iespējams Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei nodot nekustamo īpašumu bezatlīdzības lietošanā, neskatoties uz Padomes veiktajiem ieguldījumiem īpašuma sakārtošanā un Latvijas ebreju un holokausta muzeja izveidošanā. Ņemot vērā minētā nekustamā īpašuma pašreizējo fizisko stāvokli – nepieciešamo remontu un rekonstrukciju – Latvijas Ebreju draudžu un kopienas padome nākotnē ir apņēmusies ieguldīt nekustamā īpašuma rekonstrukcijā un remontā ne mazāk kā 500 000 latu.

Ņemot vērā minēto, Kultūras ministrija uzskata, ka nepieciešams nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Alksnāja ielā 5 bezatlīdzības lietošanai ebreju kopienai Latvijas ebreju un holokausta muzeja izveidošanai. Šādā ceļā nekustamie īpašumi nodoti arī Barikāžu un Latvijas Tautas frontes muzeja izveidei.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Normatīvā akta projekts paredz, ka biedrībai Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomei tiek nodots nekustamais īpašums Rīgā, Alksnāja ielā 5, kurš sastāv no:

1) zemes gabals ar kadastra numuru 0100 003 0106 ar kopējo platību 218 kvm;

2) namīpašums: 2-stāvu darbnīcas ēka (liters Nr.1).

Ar likumprojektu nekustamā īpašuma īpašumtiesības netiks mainītas.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

2006

2007

2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Ņemot vērā, ka ienākumi no nekustamā īpašuma nomas tiek ieskaitīti VAS „VNĪ” ieņēmumos, normatīvā akta projekts valsts un pašvaldību budžetu neskar.

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar, papildus normatīvie akti nav jāizdod.

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 


 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Biedrības pārstāvji atbalsta likumprojektu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības infor­mēšanas pa­sā­kumi nav veikti.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošinās esošās institūcijas, paplašinot to funkcijas esošā budžeta ietvaros.

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Kultūras ministre

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

___.07.2006

 

 

___.07.2006

 

 

___.07.2006

 

 

___.07.2006

 

 

___.07.2006

H.Demakova

S.Zvidriņa

I.Millersone

I.Bērziņa

S.Voldiņš

 

2006.07.07. 15:17

971

S.Voldiņš

7078129; sandis.Voldins@km.gov.lv