Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

Likumprojekts

 

Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Atzīt par spēku zaudējušu Obligātā militārā dienesta likumu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 1., 10., 24.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 2.nr.).

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 31.decembrī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris


 

                    

Likumprojekta “Par Obligātā militārā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2005.gada18.maijā Ministru kabinets ir akceptējis Rīcības plānu pārejai uz profesionālu militāru dienestu, atbilstoši kuram ar 2007.gada 1.janvāri tiek plānots pāriet uz profesionālu militāro dienestu.

Likumprojekts ir izstrādāts, izpildot Rīcības plānā pārejai uz profesionālu militāru dienestu 2.6.apaukšpunktā noteikto, ka ar 2006.gada 31.decembri spēku zaudēs Obligātā militārā dienesta likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

Ņemot vērā to, ka pēdējā iesaukuma obligātā militārā dienesta karavīri tiks atvaļināti no aktīvā militārā dienesta šī gada rudenī būs sociāli taisnīgi saglabāt Obligātā militārā dienesta likuma 40.pantā noteiktās tiesības uz valsts budžeta apmaksāto studiju vietām Valsts licencētajās mācību iestādēs divu gadu laikā pēc atvaļināšanas. Tāpēc tiks izstrādāti attiecīgie grozījumi Augstskolu likumā, kas paredzēs pienākumu valsts licencētajām mācību iestādēm vismaz vienu ceturtdaļu no vietām, kas paredzētas studentiem, kuru apmācību apmaksā no valsts budžeta, rezervēt tiem no aktīvā militārā dienesta atvaļinātiem karavīriem, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

2. Normatīvā akta būtība

Likumprojekts paredz atzīt par spēku zaudējušu Obligātā militārā dienesta likumu.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji trīs gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos, Ls

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatī-vā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.  Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Sakarā ar pāreju uz profesionālu militāru dienestu ir pārskatīta un mainīta rezervju izveides un uzskaites sistēma, kas ir noteikts likumprojektā „Militārā dienesta likums”, likumprojektā „Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” un likumprojektā „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”. 

Ir arī sagatavots likumprojekts „Par Alternatīvā dienesta likuma atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Vienlaikus būs nepieciešams izstrādāt grozījumus Krimināllikumā un Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, svītrojot tajos paredzēto atbildību par izvairīšanos no obligātā militārā dienesta.

Būs nepieciešams sagatavot grozījumus Augstskolu likumā, precizējot normas, kuras regulē studējošo attiecības ar militāro dienestu.

 

2.  Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums                                                      1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

                                                     2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kādām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

4. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

< /td>

Jaunas institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc izsludināšanas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds varēs aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Aizsardzības ministrs                                                                       A.Slakteris

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā persona

 

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

V.Upeniece

28.09.2006 12:03:00

930

V.Upeniece, 7335247

Vita.Upeniece@mod.gov.lv