Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

2006. gada ____ oktobrī

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 31.oktobra sēdē ir izskatījusi par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” (reģ.nr.1902) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”” (reģ.nr.1902) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                    

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi”

(reģ.nr. 1902)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(6)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Zemessardze un tās vieta valsts aizsardzības sistēmā

(1) . . .

(2) Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa un regulāro spēku rezerve, un tā piedalās valsts aizsardzības sistēmas uzdevumu plānošanā un izpildē saskaņā ar valsts aizsardzības plānu.

1. Izslēgt 1.panta otrajā daļā vārdus "un regulāro spēku rezerve".

 

 

 

1. Izslēgt 1.panta otrajā daļā vārdus "un regulāro spēku rezerve".

2.pants. Zemessardzes uzdevumi

Zemessardze:

1) aizsargā valsts sauszemes teritoriju;

2) iesaista Latvijas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;

3) piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

4) pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkcijas;

5) sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

2. Papildināt 2.pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 

"7) veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistrāciju, uzskaiti, iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām un iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas izsludināšanas gadījumā;

8) iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus;

9) nodrošina Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktu nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu aizsardzību (apsardzību)."

 

 

 

2. Papildināt 2.pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 

"7) veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistrāciju, uzskaiti, iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām un iesaukšanu aktīvajā dienestā mobilizācijas izsludināšanas gadījumā;

8) iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus;

9) nodrošina Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteiktu nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu aizsardzību (apsardzību)."

5.pants. Uzņemšana Zemessardzē

(1) . . .

(2) Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un personas, kuras pilda dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās, muitā vai citās apbruņotās militarizētās institūcijās vai ir atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem.

(3) . . .

(5) Katram zemessargam jāstājas obligātā militārā dienesta rezerves uzskaitē attiecīgajā valsts militārā dienesta pārvaldē (nodaļā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

3.  5.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "aktīvo militāro dienestu" ar vārdiem "aktīvo dienestu";

 

 

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Katram zemessargam jāstājas Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaitē attiecīgajā Zemessardzes struktūrvienībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

1

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Aizstāt otrajā daļā vārdus “Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu” ar vārdiem “Par zemessargiem nevar būt profesionālā dienesta karavīri””.

Atbalstīt

3.  5.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu” ar vārdiem “Par zemessargiem nevar būt profesionālā dienesta karavīri”;

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Katram zemessargam jāstājas Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaitē attiecīgajā Zemessardzes struktūrvienībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

7.pants. Zemessardzes dienesta izpilde

(1) Zemessardzē uzņemtās personas - zemessargi pilda Zemessardzes dienesta uzdevumus no pamatdarba brīvajā laikā, pamatojoties uz līgumu ar Zemessardzi.

(2) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

(3) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

(4) Atsevišķām personām var piešķirt Zemessardzes padomnieka statusu. Padomnieks sniedz palīdzību sabiedriski politiskajos, militārajos un zinātniski tehniskajos jautājumos. Padomnieka statusa piešķiršanas kārtību apstiprina Zemessardzes komandieris.

(5) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu).

(6)  (Izslēgta ar 18.12.2003. likumu.

4. Papildināt 7.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Dienests Zemessardzē tiek apturēts, ja zemessargs piedalās starptautiskajās operācijās. Uz šo laiku zemessargu atstādina no amata."

2

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“4. Papildināt 7.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Dienests Zemessardzē tiek apturēts, ja zemessargs piedalās starptautiskajās operācijās. Zemessargam ir tiesības pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas ieņemt to pašu vai līdzvērtīgu amatu.””

Atbalstīt

4. Papildināt 7.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Dienests Zemessardzē tiek apturēts, ja zemessargs piedalās starptautiskajās operācijās. Zemessargam ir tiesības pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas ieņemt Zemessardzē to pašu vai līdzvērtīgu amatu.”

 

5. Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā: 

"12.pants. Latvijas Republikas Zemessardzes štābs

Zemessardzes štābs ir Zemessardzes komandiera institūcija, kas nodrošina:

1) Zemessardzes komandierim iespēju īstenot zemessargu nepārtrauktu vadību;

2) lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

3) Zemessardzes komandiera likumīgo pavēļu un rīkojumu izpildes kontroli;

4) šā likuma 2.pantā Zemessardzei noteikto uzdevumu izpildi."

 

 

 

3

 

 

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris:

Aizstāt likumprojekta 5.pantā vārdu “nodrošina” ar vārdu “organizē”.

 

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar 12.pantu šādā redakcijā: 

"12.pants. Latvijas Republikas Zemessardzes štābs

Zemessardzes štābs ir Zemessardzes komandiera institūcija, kas organizē:

1) Zemessardzes komandierim iespēju īstenot zemessargu nepārtrauktu vadību;

2) lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

3) Zemessardzes komandiera likumīgo pavēļu un rīkojumu izpildes kontroli;

4) šā likuma 2.pantā Zemessardzei noteikto uzdevumu izpildi."

II. Zemessardzes organizatoriskā uzbūve un vadības principi

10.pants. Latvijas Republikas Zemessardzes komandieris

Zemessardzes organizācijas princips ir vienvadība, un to realizē Latvijas Republikas Zemessardzes komandieris.

(1996.gada 12.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.2002.)

11.pants. Zemessardzes komandiera kompetence

(1) Zemessardze ir pakļauta Zemessardzes komandierim. Viņa pavēles un rīkojumi ir obligāti visiem zemessargiem.

(2) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

(3) (Izslēgta ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002).

(4) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu, kas stājās spēkā no 14.12.2000).

(5) Zemessardzes komandieris organizē un plāno Zemessardzes darbību, nodrošina Zemessardzes struktūrvienību pastāvīgu vadību, zemessargu kaujas un mobilizācijas gatavību un atbild par to.

(6) Zemessardzes komandieris rīkojas ar Zemessardzes līdzekļiem likumā noteiktajā kārtībā.

(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no visām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un biedrībām ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības jomu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.94. likumu, 24.11.94. likumu, 20.06.2002. likumu un 01.12.2005. likumu)

12.pants. Latvijas Republikas Zemessardzes štābs

(Izslēgts ar 20.06.2002. likumu, kas stājās spēkā no 10.07.2002)

13.pants. Zemessardzes štāba priekšnieks

(Izslēgts ar 24.11.94. likumu, kas stājas spēkā no 27.12.94.)

6. Papildināt otro nodaļu ar 13.un 13.pantu šādā redakcijā:

 "13.1 pants. Zemessardzes štāba priekšnieks

Par Zemessardzes štāba uzdevumu izpildi ir atbildīgs Zemessardzes štāba priekšnieks. Zemessardzes štāba priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata aizsardzības ministrs pēc Zemessardzes komandiera priekšlikuma.

 13.pants. Zemessardzes vienība

Zemessardzes vienības komplektē no:

1) Zemessardzē uzņemtajām personām – zemessargiem, kuri pilda Zemessardzes dienesta uzdevumus no pamatdarba brīvajā laikā, pamatojoties uz līgumu ar Zemessardzi;

2) profesionālā dienesta karavīriem, kurus ieceļ Zemessardzes vienības štāba personālsastāva amatos;

3) militārajiem un civilajiem darbiniekiem, kurus ieceļ amatos Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 13.2 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Zemessardzes vienību komplektēšana”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris:

Aizstāt likumprojekta 6.panta otrās daļas 2.punktā vārdus “vienības štāba” ar vārdu “vienību”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6. Papildināt otro nodaļu ar 13.un 13.pantu šādā redakcijā:

 "13.1 pants. Zemessardzes štāba priekšnieks

Par Zemessardzes štāba uzdevumu izpildi ir atbildīgs Zemessardzes štāba priekšnieks. Zemessardzes štāba priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata aizsardzības ministrs pēc Zemessardzes komandiera priekšlikuma.

 13.pants. Zemessardzes vienību komplektēšana

Zemessardzes vienības komplektē no:

1) Zemessardzē uzņemtajām personām – zemessargiem, kuri pilda Zemessardzes dienesta uzdevumus no pamatdarba brīvajā laikā, pamatojoties uz līgumu ar Zemessardzi;

2) profesionālā dienesta karavīriem, kurus ieceļ Zemessardzes vienību personālsastāva amatos;

3) militārajiem un civilajiem darbiniekiem, kurus ieceļ amatos Militārā dienesta likumā noteiktajā kārtībā."

17.pants. Zemessargu sagatavošana

(1) Zemessardzes instruktorus sagatavo Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skola. Zemessardzes instruktorus iesauc mācībās uz laiku līdz desmit dienām no pamatdarba brīvajā laikā vai atbrīvojot no pamatdarba, bet ne biežāk kā divas reizes gadā.

(2) Zemessargu un vecāko zemessargu apmācība tiek organizēta Zemessardzes vienībās no pamatdarba brīvajā laikā vai atbrīvojot no pamatdarba uz laiku līdz 10 dienām gadā.

 

 

 

 

 

7.  17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "desmit" ar skaitli "30";

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā skaitli "10" ar skaitli "30".

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "desmit" ar skaitli "30";

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā skaitli "10" ar skaitli "30".

18.pants. Latvijas Republikas augstāko civilo mācību iestāžu studentu dienests Zemessardzē

(1) . . .

(2) Paralēli mācībām attiecīgajā civilajā mācību iestādē zemessargs var iziet pilnu zemessargu kursu Zemessardzes apmācību sistēmā.

8. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Paralēli mācībām attiecīgajā civilajā mācību iestādē zemessargs iziet jaunākā instruktora apmācības kursu Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā."

 

 

 

8. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Paralēli mācībām attiecīgajā civilajā mācību iestādē zemessargs iziet jaunākā instruktora apmācības kursu Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolā."

37.pants. Zemessarga izstāšanās no Zemessardzes

(1) . . .

(2) Zemessargu var izslēgt no dienesta Zemessardzē sakarā ar neatbilstību dienestam vai disciplīnas pārkāpumu dēļ.

(3) . . .

9. Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemessargu var izslēgt no dienesta Zemessardzē, ja ir atklājušies šā likuma 5.panta trešajā daļā minētie apstākļi, kā arī disciplīnas pārkāpumu dēļ."

 

 

 

9. Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemessargu var izslēgt no dienesta Zemessardzē, ja ir atklājušies šā likuma 5.panta trešajā daļā minētie apstākļi, kā arī disciplīnas pārkāpumu dēļ."

38.pants. Zemessargu formas tērpu valkāšanas noteikumi

(1) Visi zemessargi valkā zemessargu formas tērpu un Zemessardzes zīmotnes, tikai pildot Zemessardzes dienesta uzdevumus.

(2) . . .

10. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Pildot dienesta pienākumus, visi zemessargi valkā zemessargu formas tērpu un Zemessardzes zīmotnes. Zemessargam ir tiesības valkāt formas tērpu svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos."

 

 

 

10. Izteikt 38.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Pildot dienesta pienākumus, visi zemessargi valkā zemessargu formas tērpu un Zemessardzes zīmotnes. Zemessargam ir tiesības valkāt formas tērpu svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos."

39.pants. Atvaļināto zemessargu tiesības valkāt zemessargu formas tērpu

(1) . . .

(2) Atvaļinātam zemessargam formas tērpu ir tiesības valkāt atbilstoši viņa dienesta pakāpei un amatam tikai svētku dienās un militāros pasākumos.

(3) . . .

11. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Atvaļinātam zemessargam formas tērpu ir tiesības valkāt atbilstoši viņa dienesta pakāpei tikai svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos."

 

 

 

11. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Atvaļinātam zemessargam formas tērpu ir tiesības valkāt atbilstoši viņa dienesta pakāpei tikai svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos."

47.pants. Zemessargu sociālās garantijas un tiesības

(1) Zemessardzes dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie zemessargi jāatbrīvo no darba (amata) pienākumu pildīšanas uz pavēstē norādīto laiku līdz 10 dienām kalendārajā gadā. Zemessargiem par katru dienesta uzdevumu izpildes vai mācību dienu tiek izmaksāta kompensācija no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet ne vairāk kā par 10 dienām kalendārajā gadā. Kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets. Dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā iesaistītie zemessargi šajā laikā atrodas daļējā valsts apgādē un ir pakļauti obligātajai valsts apdrošināšanai.

(2) Ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, viņi var saņemt atalgojumu.

(3) . . .

 

 

 

 

 

 

12.  47.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "10" ar skaitli "30";

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, viņi var saņemt atalgojumu, kura apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  47.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "10" ar skaitli "30";

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Ja zemessargi tiek iesaistīti dienesta uzdevumu pildīšanā ārpus līgumā paredzētā laika, viņi var saņemt atalgojumu, kura apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

48.pants. Zemessardzes veterānu apakšvienības

(1) Zemessardze veido veterānu apakšvienības Zemessardzes vienību ietvaros.

(2) Zemessardzes veterānu apakšvienības (turpmāk — veterānu apakšvienība) veido no zemessargiem, kas ir sasnieguši obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu.

(3) Veterānu apakšvienību mērķis ir apvienot obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu sasniegušos zemessargus, lai atbalstītu Zemessardzi un Nacionālos bruņotos spēkus, saglabātu Zemessardzes vēsturiskās tradīcijas, uzturētu augstu morāli un patriotisku garu, kā arī atbalstītu Jaunsardzes kustību.

(4) Veterānu apakšvienību darbības uzdevumus nosaka aizsardzības ministra apstiprināts nolikums.

(5) Zemessargus, kas ir sasnieguši obligātā militārā dienesta rezervei noteikto maksimālo vecumu, uz veterānu apakšvienību pārceļ Zemessardzes vienības komandieris, izdodot attiecīgu pavēli.

(6) Veterānu apakšvienības komandieri ieceļ Zemessardzes vienības komandieris. Veterānu apakšvienības komandierim par katru dienesta uzdevumu izpildes dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Veterānu apakšvienību zemessargu tiesības, viņu dienesta un sociālās garantijas nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

(8) Veterānu apakšvienību zemessargiem pienākumu pildīšanai var izsniegt dienesta ieročus aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. Veterānu apakšvienību zemessargiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus saskaņā ar Militārā dienesta likumu.

13. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

 "48.pants. Zemessardzes veterānu apakšvienības

(1) Zemessardze veido veterānu apakšvienības Zemessardzes vienību ietvaros.

(2) Zemessardzes veterānu apakšvienības (turpmāk – veterānu apakš­vienība) veido no zemessargiem, kuri nevar turpināt dienestu Zemessardzē sakarā ar to, ka medicīnas komisija veselības stāvokļa dēļ viņus atzinusi par nederīgiem dienestam kara laikā, vai sakarā ar fiziskās sagatavotības pārbaudes negatīvu vērtējumu, taču minētie zemessargi ir izteikuši vēlēšanos turpināt dienestu veterānu apakšvienībā.

(3) Veterānu apakšvienību mērķis ir apvienot zemessargus, kuri nevar turpināt dienestu Zemessardzē veselības vai fiziskās sagatavotības dēļ, bet vēlas nodot tālāk savas zināšanas un pieredzi, lai atbalstītu Zemessardzi, Nacionālos bruņotos spēkus, Jaunsardzes kustību, saglabātu vēsturiskās tradīcijas, uzturētu augstu morāli un patriotisku garu.

(4) Veterānu apakšvienību darbības uzdevumus un komplektēšanas kārtību nosaka aizsardzības ministra apstiprināts nolikums.

(5) Veterānu apakšvienības komandieri ieceļ Zemessardzes komandieris. Veterānu apakšvienības komandierim par katru dienesta uzdevumu izpildes dienu (bet ne vairāk kā par 90 dienām kalendāra gadā) izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

(6) Veterānu apakšvienību zemessargu tiesības, viņu dienesta un sociālās garantijas nodrošina Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā.

(7) Veterānu apakšvienību zemessargiem pienākumu pildīšanai var izsniegt dienesta ieročus aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. Veterānu apakšvienību zemessargiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs A.Slakteris:

Svītrot likumprojekta 13.pantā vārdus “(bet ne vairāk par 90 dienām kalendāra gadā)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

 "48.pants. Zemessardzes veterānu apakšvienības

(1) Zemessardze veido veterānu apakšvienības Zemessardzes vienību ietvaros.

(2) Zemessardzes veterānu apakšvienības (turpmāk – veterānu apakš­vienība) veido no zemessargiem, kuri nevar turpināt dienestu Zemessardzē sakarā ar to, ka medicīnas komisija veselības stāvokļa dēļ viņus atzinusi par nederīgiem dienestam kara laikā, vai sakarā ar fiziskās sagatavotības pārbaudes negatīvu vērtējumu, taču minētie zemessargi ir izteikuši vēlēšanos turpināt dienestu veterānu apakšvienībā.

(3) Veterānu apakšvienību mērķis ir apvienot zemessargus, kuri nevar turpināt dienestu Zemessardzē veselības vai fiziskās sagatavotības dēļ, bet vēlas nodot tālāk savas zināšanas un pieredzi, lai atbalstītu Zemessardzi, Nacionālos bruņotos spēkus, Jaunsardzes kustību, saglabātu vēsturiskās tradīcijas, uzturētu augstu morāli un patriotisku garu.

(4) Veterānu apakšvienību darbības uzdevumus un komplektēšanas kārtību nosaka aizsardzības ministra apstiprināts nolikums.

(5) Veterānu apakšvienības komandieri ieceļ Zemessardzes komandieris. Veterānu apakšvienības komandierim par katru dienesta uzdevumu izpildes dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

(6) Veterānu apakšvienību zemessargu tiesības, viņu dienesta un sociālās garantijas nodrošina Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā.

(7) Veterānu apakšvienību zemessargiem pienākumu pildīšanai var izsniegt dienesta ieročus aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā. Veterānu apakšvienību zemessargiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības lietot šaujamieroci, fizisko spēku un speciālos līdzekļus saskaņā ar Militārā dienesta likumu."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.