Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

(reģ. Nr. 1892) (Steidzams)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(2)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par aviāciju

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

 

 

Grozījumi likumā ”Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 83.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.; 2006, 1., 83.nr.) šādus grozījumus:

…….

Kvalifikācijas atzīme - atzīme par īpašiem nosacījumiem, tiesībām un ierobežojumiem, kas izdarīta attiecīgā apliecībā vai ir tās neatņemama sastāvdaļa.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija - gaisa kuģu, lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts valsts aizsardzībai.

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt terminu "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" un tā skaidrojumu;

 

 

 

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt terminu "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" un tā skaidrojumu;

……

Latvijas Republikas gaisa telpa - gaisa telpa virs Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, tās iekšējiem un teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem.

 

 

 

 

 

 

papildināt sadaļu aiz termina "Latvijas Republikas gaisa telpa" ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas militārā aviācija – Latvijas Republikā reģistrēto militāro gaisa kuģu, Latvijas Republikā reģistrēto civilo gaisa kuģu, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārām vajadzībām, militāro lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts valsts aizsardzības funkciju veikšanai.";

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt sadaļu pēc termina “Latvijas Republikas gaisa telpa” ar terminu un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas militārā aviācija – Latvijas Republikā reģistrēto militāro gaisa kuģu, Latvijas Republikā reģistrēto Latvijas Nacionālo bruņoto spēku militārajām vajadzībām izmantoto civilo gaisa kuģu, militāro lidlauku un citu objektu kopums, kas paredzēts valsts aizsardzības funkciju veikšanai.”;

…..

Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs — institūcija, kura nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju pirms lidojuma un lidojuma laikā.

 

 

 

 

 

 

papildināt sadaļu aiz termina "Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs" ar terminiem un to skaidrojumiem šādā redakcijā:

"Militārās aviācijas gaisa kuģis – Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki valsts aizsardzības funkciju veikšanai.

 

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt sadaļu pēc termina “Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzējs” ar terminiem un to skaidrojumiem šādā redakcijā:

“Militārās aviācijas gaisa kuģis – Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēts gaisa kuģis, kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības funkciju veikšanai.

 

Militārais lidlauks – militārais objekts, kas ietver noteiktu zemes teritoriju vai ūdens akvatoriju, kā arī ēkas, objektus un iekārtas, kuras paredzētas, lai organizētu militāro gaisa kuģu pienākšanu un atiešanu, un kas tiek uzturēts un izmantots valsts aizsardzībai."

 

 

 

Militārais lidlauks – militārais objekts, kas ietver noteiktu zemes teritoriju vai ūdens akvatoriju, kā arī ēkas, objektus un iekārtas, kuras paredzētas, lai organizētu militāro gaisa kuģu pienākšanu un atiešanu, un kas tiek uzturēts un izmantots valsts aizsardzībai."

Pirmā nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās un militārās aviācijas darbību

 

 

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās un militārās aviācijas darbību

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, kā arī civilās un militārās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti."

 

  ;

 

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, kā arī civilās un militārās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti."

3.pants. Likuma darbības joma

Šajā likumā noteiktās prasības attiecas uz:

 

 

 

 

 

1) civilo aviāciju Latvijas Republikas teritorijā;

3.  3.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu aiz vārda "civilo" ar vārdiem "un militāro";

 

 

 

redakcionāli precizēts

3.  3.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "civilo" ar vārdiem "un militāro";

2) Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja tās valsts likumdošanas aktos, kuras teritorijā atrodas gaisa kuģis, nav noteikts citādi;

papildināt pirmās daļas 2.punktu aiz vārdiem "Latvijas Republikas civilās" ar vārdiem "un militārās";

 

 

 

redakcionāli precizēts

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "Latvijas Republikas civilās" ar vārdiem "un militārās";

3) Latvijas Republikas muitas un Valsts robežsardzes dienestu aviāciju.

 

 

 

 

 

Šā likuma 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47., 48. un 49.panta, 56.panta otrās daļas, 63. un 97.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviāciju, bet 40.panta ceturtās daļas noteikumi — uz publisko funkciju veikšanai paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 13., 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47. un 49.panta otrās daļas, 56., 61., 63.,70., 97., 113., 114., 115., 116. un 117.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs.

 

 

 

redakcionāli precizēts

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Šā likuma 13., 14., 28. un 29.panta, 40.panta pirmās, otrās un ceturtās daļas, 41. un 42.panta, 44.panta otrās, trešās un ceturtās daļas, 45., 47.panta, 49.panta otrās daļas, 56., 61., 63., 70., 97., 113., 114., 115., 116. un 117.panta noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militāro aviāciju un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto valsts aizsardzības un drošības interesēs.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2.- 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto objektu būvniecību un izvietošanu.

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu."

 

 

 

Šā likuma 40. un 41.panta noteikumi attiecas uz personām, kas veic šā likuma 40.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un otrajā daļā paredzēto darbību vai šā likuma 41.pantā norādīto potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu, izvietošanu un apzīmēšanu."

Atkāpšanās no šā panta pirmās daļas 3.punkta un otrās daļas noteikumiem, ja tas nepieciešams, lai pildītu šo dienestu ārkārtējās funkcijas, pieļaujama ar Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu, 22.06.2005. likumu, 15.12.2005. likumu un 11.05.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

10.pants. Gaisa kuģa reģistrācijas apliecība

 

 

 

 

 

Pēc gaisa kuģa reģistrācijas Civilās aviācijas aģentūra izsniedz gaisa kuģa reģistrācijas apliecību.

4. Papildināt 10.panta pirmo daļu aiz vārdiem "Pēc gaisa kuģa reģistrā­cijas" ar vārdiem "Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā".

 

 

redakcionāli precizēts

4. Papildināt 10.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Pēc gaisa kuģa reģistrā­cijas" ar vārdiem "Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā".

Ja gaisa kuģi saskaņā ar šā likuma 8.panta noteikumiem reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra pielikumā, tiek izsniegta gaisa kuģa reģistrācijas pagaidu apliecība.

 

 

 

 

 

Ja gaisa kuģa reģistrācijas apliecība (pagaidu apliecība) nozaudēta vai kļuvusi nederīga, Civilās aviācijas aģentūra var izsniegt tās dublikātu.

 

 

 

 

 

Ja mainījies Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā (tā pielikumā) reģistrētā gaisa kuģa īpašnieks vai gaisa kuģis ir izslēgts no minētā reģistra vai tā pielikuma, gaisa kuģa reģistrācijas apliecība (pagaidu apliecība) jānodod Civilās aviācijas aģentūrai.

 

 

 

 

 

13.pants. Gaisa kuģa izslēgšana no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra

 

 

 

 

 

Gaisa kuģi no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra vai tā pielikuma izslēdz:

 

 

 

 

 

1) pēc gaisa kuģa īpašnieka lūguma;

 

 

 

 

 

2) ja īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības uz gaisa kuģi neatbilst šā likuma 7. vai 8.panta noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) ja gaisa kuģis tiek reģistrēts Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģu reģistrā;

 

5. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punktā un 14.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārās aviācijas".

 

 

 

5. Aizstāt 13.panta pirmās daļas 3.punktā un 14.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārās aviācijas".

4) ja pēdējo triju gadu laikā nav izsniegta, pagarināta vai atzīta par Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;

 

 

 

 

 

5) ja gaisa kuģis cietis nelaimes gadījumā un tā meklēšana saskaņā ar šā likuma 69.panta noteikumiem ir pārtraukta.

 

 

 

 

 

Ieķīlātu gaisa kuģi no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra izslēdz tikai ar kreditora (kreditoru) rakstveida piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

14.pants. Atļauja veikt lidojumus

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpā lidojumi ir atļauti tādam gaisa kuģim, kurš reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai tā pielikumā, Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģu reģistrā vai citas valsts reģistrā un uz kura ir gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas zīme.

 

 

 

 

 

Lidojumus ar gaisa kuģi, kurš nav reģistrēts šā panta pirmajā daļā noteiktajos reģistros vai uz kura nav gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstošas nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes, veic tikai ar Civilās aviācijas aģentūras atļauju un saskaņojot ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju.

 

 

 

 

 

Ceturtā nodaļa
LIDLAUKI UN GAISA TRASES

 

 

 

 

 

23.pants. Lidlauka izveidošana

Lidlauka izveidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(11.05.2006. likuma red akcijā)

6. Aizstāt 23.pantā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka".

 

 

 

6. Aizstāt 23.pantā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka".

24.pants. Lidlauka ekspluatācijas nosacījumi

7.  24.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka";

 

 

 

7.  24.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Lidlauka" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka";

Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tas atbilst šā likuma 27. un 62.panta noteikumiem un Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai.

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apliecība par lidlauka" ar vārdiem "apliecība par civilās aviācijas lidlauka";

 

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apliecība par lidlauka" ar vārdiem "apliecība par civilās aviācijas lidlauka";

Lidlauka ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

aizstāt otrajā daļā vārdus "Lidlauka ekspluatācijas kārtību" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācijas kārtību".

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Lidlauka ekspluatācijas kārtību" ar vārdiem "Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācijas kārtību".

24.1 pants. Lidlaukos noteiktie gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumi

Gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumus lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām nosaka Ministru kabinets.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

8. Papildināt 24.1, 25. un 27.pantu pirms vārda "lidlauks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas".

 

 

 

8. Papildināt 24.1, 25. un 27.pantu pirms vārda "lidlauks" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas".

25.pants. Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai un gaisa trases ekspluatācijas sertifikāts

 

 

 

 

 

Apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai izsniedz un pagarina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai nav spēkā, ja izbeidzies šīs apliecības derīguma termiņš vai tiek pārkāpta Ministru kabineta noteiktā lidlauka ekspluatācijas kārtība.

 

 

 

 

 

(Trešā daļa izslēgta ar 15.12.2005. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.pants. Prasības, kādām jāatbilst lidlaukam, no kura veic gaisa pārvadājumus

 

 

 

 

 

Lidlaukā, no kura veic gaisa pārvadājumus, jābūt ēkām un citiem objektiem, lai nodrošinātu ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumiem saistīto operāciju veikšanu un citu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā minētajā lidlaukā jābūt attiecīgām iekārtām un sistēmām un īpaši sagatavotam personālam, lai atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) izstrādātajiem standartiem un rekomendācijām novērstu nelikumīgas iejaukšanās aktus civilās aviācijas darbībā.

 

 

 

 

 

Lidlaukā, no kura veic starptautiskos lidojumus, papildus jāveic pasākumu komplekss, lai nodrošinātu gaisa kuģu, to apkalpju un pasažieru, kas ierodas Latvijas Republikā vai to atstāj, kā arī Latvijas Republikā ar gaisa kuģiem ievestās un no tās izvedamās mantas sanitāro, karantīnas, muitas un robežas (pasu) un citu kontroli atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām un to starptautisko līgumu prasībām, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā uz lidlauka veic ar pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadājumiem saistītas operācijas, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.09.2004. likumu un 11.05.2006. likumu)

 

 

 

 

 

28.pants. Maksa par aeronavigācijas pakalpojumu un civilās aviācijas lidlauku pakalpojumu izmantošanu

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants, ja gaisa kuģi ekspluatē cita persona, valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” aeronavigācijas pakalpojumus un civilās aviācijas lidlauku sniegtos pakalpojumus izmanto par maksu.

 

 

 

 

 

Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību, izņemot maksu par pašvaldību un privātpersonu īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību, nosaka Ministru kabinets. Maksu par pašvaldību īpašumā esoša civilā lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem un tās sadales kārtību nosaka attiecīgā pašvaldība. Maksu par privātpersonas īpašumā esoša lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka lidlauka īpašnieks.

9.  28.pantā:

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Maksu par privātpersonas īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka civilās aviācijas lidlauka īpašnieks.";

 

 

 

9.  28.pantā:

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Maksu par privātpersonas īpašumā esoša civilās aviācijas lidlauka sniegtajiem pakalpojumiem nosaka civilās aviācijas lidlauka īpašnieks.";

Kārtību, kādā saskaņā ar šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem paredzētos maksājumus kārto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārā aviācija".

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija" ar vārdiem "Latvijas Republikas militārā aviācija".

29.pants. Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārā aviācija, un kārtība, kādā militāro lidlauku izmanto civilā aviācija

Kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācija, un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku aviācijas lidlauku izmanto civilā aviācija, nosaka Latvijas Republikas Ministru kabinets.

10. Aizstāt 29.pantā un 56.panta otrajā daļā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku aviācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "militārā aviācija" (attiecīgā locījumā).

 

 

redakcionāli precizēts

10. Aizstāt 29.pantā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku aviācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "militārā aviācija" (attiecīgā locījumā).

41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas kārtība

11.  41.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvnie­cības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība";

 

 

 

11.  41.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvnie­cības, ierīkošanas, izvietošanas un apzīmēšanas kārtība";

Papildus citu normatīvo aktu prasību izpildei saņemama Civilās aviācijas aģentūras atļauja būvēt, ierīkot un izvietot šādus gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus:

 

 

 

 

 

1) kuri ir sprādzienbīstami un kuri ir redzamo lāzerstaru izstarotāji;

 

 

 

 

 

2) kuri var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā;

 

 

 

 

 

3) kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk un kuri neatradīsies šīs daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās;

 

 

 

 

 

4) kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, — piecu kilometru rādiusā no tā — vai kuri sasniedz vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu;

 

 

 

 

 

5) kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā, — divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja jāsaņem arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);

 

 

 

 

 

6) kuri samazina vai var samazināt redzamību gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā;

 

 

 

 

 

7) jebkuru gaismas avotu, kurš netiek izmantots aeronavigācijai, ja tas atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību, — piecu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa;

 

 

 

 

 

8) kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots un ligzdošanas vietas), — 15 kilometru rādiusā no lidlauka kontrolpunkta.

 

 

 

 

 

Gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu nepieciešams saskaņot ar pašvaldību, Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus pieprasa attiecīgā pašvaldība. Pārējos gadījumos Civilās aviācijas aģentūras atļauju pieprasa objekta īpašnieks vai lietotājs.

 

 

 

 

 

Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot, izvietot un apzīmēt gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot, izvietot un apzīmēt gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus, nosaka Ministru kabinets."

Kārtību, kādā tiek veikta šā panta pirmajā daļā minēto objektu uzskaite, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

Personas, kas Latvijas Republikas teritorijā uzbūvējušas, ierīkojušas vai izvietojušas šā panta pirmajā daļā minētos objektus, pārkāpjot šā likuma normas un Ministru kabineta noteikto kārtību, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem tos nojauc, pārveido vai pārvieto uz citu vietu, bet attiecībā uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 6., 7. un 8.punktā minētajiem objektiem nekavējoties pārtrauc gaisa kuģu lidojumu drošību apdraudošo darbību. Ja pašvaldības lēmums līdz noteiktajam laikam nav izpildīts, pašvaldība organizē objekta nojaukšanu, pārveidošanu vai pārvietošanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar minētajām darbībām, sedz objekta īpašnieks.

 

 

 

 

 

Objektu īpašnieki un valdītāji saskaņā ar Latvijas Republikas civilo lidlauku derīguma normām par pašu līdzekļiem marķē un aprīko ar aizsarggaismām objektus, kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, un šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos objektus.

 

 

 

 

 

Pilsētu un citu apdzīvoto vietu projektēšana, būvniecība un attīstīšana, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības un citu objektu būvniecība un rekonstrukcija lidlaukam blakus esošajā teritorijā, virs kuras atrodas lidlauka satiksmes zona, ir veicama, ievērojot gaisa kuģu lidojumu drošības prasības, ņemot vērā iespējamo aviācijas kaitīgo iedarbību uz personu veselību un vidi.

 

 

 

 

 

Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā.

(11.05.2006. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

42.pants. Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas koordinācija un gaisa kuģu lidojumu vadība

 

 

 

 

 

Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu, koordinē un gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība. Atsevišķās gaisa satiksmes vadības zonās gaisa kuģu lidojumus var vadīt gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri, kas neietilpst Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrībā.

12.  42.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilām un militārām vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, koordinē, kā arī gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība.";

 

 

 

redakcionāli precizēts

12.  42.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Darbību, kas saistīta ar Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu civilajām un militārajām vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem, koordinē, kā arī gaisa kuģu lidojumus speciāli izveidotās gaisa satiksmes vadības zonās vada Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība.";

Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri savā darbā ievēro šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu noteikumus.

 

 

 

 

 

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto tikai reģistrētas un sertificētas uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas. Iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.

 

 

 

 

 

Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo uz zemes izvietoto sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošuma prasības un tehniskās ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu)

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība sniedz aeronavigācijas pakal­pojumus militārās aviācijas gaisa kuģiem Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

44.pants. Gaisa kuģa lidojumi

 

 

 

 

 

Lēmumu par gaisa kuģa un apkalpes gatavību lidojumam pieņem gaisa kuģa kapteinis saskaņā ar šā likuma 38.panta 1. un 2.punkta noteikumiem.

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus veic saskaņā ar Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru. Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģu lidojumu kārtību atsevišķās zonās un maršrutos nosaka Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija.

 

 

 

13. Izslēgt 44.panta otrās daļas otro teikumu.

 

 

 

13. Izslēgt 44.panta otrās daļas otro teikumu.

48.pants. Gaisa kuģu lidojumu ierobežojumi vai aizliegums

 

 

 

 

 

Ārkārtējā situācijā vai izņēmuma stāvokļa laikā, vai sabiedriskās drošības interesēs Latvijas Republikas Ministru kabinets var visā Latvijas Republikas gaisa telpā vai tās daļā uz laiku ierobežot vai aizliegt gaisa kuģu lidojumus.

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt 48.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu nodot Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības un Civilās aviācijas aģentūras funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kārtību, kādā valsts apdraudējuma gadījumā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība un Civilās aviācijas aģentūra nodod funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un to apjomu nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

redakcionāli precizēts

14. 48.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrības un Civilās aviācijas aģentūras funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Kārtību, kādā valsts apdraudējuma gadījumā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība un Civilās aviācijas aģentūra nodod funkcijas un resursus Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un šo funkciju un resursu apjomu nosaka Ministru kabinets.”;

 

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

56.pants. Lidojumu veikšanas meteoroloģiskie apstākļi

 

 

 

 

 

Lai garantētu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošību, atkarībā no radiotehniskajām ierīcēm un citiem apstākļiem uz lidlauka, gaisa kuģa tipa un gaisa kuģa apkalpes kvalifikācijas tiek noteikti minimālie meteoroloģiskie apstākļi, kuros atļauts veikt lidojumus, - meteoroloģiskais minimums.

 

 

 

 

 

Minimālos meteoroloģiskos apstākļus, kuros Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi veic pacelšanos vai nosēšanos civilās aviācijas lidlaukos, nosaka Ministru kabinets.

 

2

Atbildīgā komisija

Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus “Nacionālo bruņoto spēku aviācijas” ar vārdiem “militārās aviācijas”.

atbalstīts

15. Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus “Nacionālo bruņoto spēku aviācijas” ar vārdiem “militārās aviācijas”.

Meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.2005. likumu)

 

 

 

 

 

Septītā nodaļa
CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBA

 

 

 

 

 

57.pants. Civilās aviācijas drošības uzturēšanas pamati

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicami civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumi, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra regulas (EK) Nr.2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 5.panta izpratnē to uzskata par Nacionālās civilās aviācijas drošības programmu.

 

 

 

 

 

Civilās aviācijas aģentūra ir par aviācijas drošības programmas īstenošanas koordinēšanu un uzraudzību atbildīgā institūcija.

15. Papildināt 57.panta otro daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas aģentūra izdod administratīvos aktus Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai. Šos administratīvos aktus var pārsūdzēt tikai tiesā, un to pārsūdzība neaptur to darbību."

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15.pantu (grozījumus likuma 57.panta otrajā daļā) šādā redakcijā:

“Civilās aviācijas aģentūras administratīvie akti, kas izdoti Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai, ir pārsūdzami tiesā bez apstrīdēšanas augstākai iestādei. Šāda administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

16. Papildināt 57.panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Civilās aviācijas aģentūras administratīvie akti, kas izdoti Eiropas Kopienas aviācijas drošības prasību īstenošanai, ir pārsūdzami tiesā bez apstrīdēšanas augstākai iestādei. Šāda administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

112.pants. Atbildība par personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku vai no Latvijas Republikas uz ārvalstīm bez ieceļošanai attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa ekspluatants ir atbildīgs par to, lai no ārvalstīm uz Latvijas Republiku vai no Latvijas Republikas uz ārvalstīm netiktu pārvadātas personas bez ieceļošanai attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa ekspluatants, kas no ārvalstīm uz Latvijas Republiku vai no Latvijas Republikas uz ārvalstīm nogādājis personu bez ieceļošanai attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem, nodrošina minētās personas nogādāšanu atpakaļ un sedz visus ar tās aizturēšanu saistītos izdevumus.

(1998.gada 11.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 15.07.98.)

 

 

 

 

 

 

16. Papildināt likumu ar vienpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

 

"Vienpadsmitā nodaļa

MILITĀRĀ AVIĀCIJA

 

 

 

17. Papildināt likumu ar vienpadsmito nodaļu šādā redakcijā:

 

"Vienpadsmitā nodaļa

MILITĀRĀ AVIĀCIJA

 

113.pants. Militārie lidlauki

Militāros lidlaukus izveido un izmanto saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Aizsardzības ministrija uzrauga militāro lidlauku ekspluatāciju.

 

 

 

113.pants. Militārie lidlauki

Militāros lidlaukus izveido un izmanto saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Aizsardzības ministrija uzrauga militāro lidlauku ekspluatāciju.

 

114.pants. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrs

 

 

 

114.pants. Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrs

 

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izveido un uztur Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistru. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki šajā reģistrā reģistrē militārās aviācijas gaisa kuģus, piešķir tiem nacionālo zīmi, kā arī nosaka to reģistrācijas zīmi.

 

 

 

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izveido un uztur Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistru. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki šajā reģistrā reģistrē militārās aviācijas gaisa kuģus, piešķir tiem nacionālo zīmi, kā arī nosaka to reģistrācijas zīmi.

 

Militārās aviācijas gaisa kuģu nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi apstiprina saskaņā ar aizsardzības ministra iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

redakcionāli precizēts

Militārās aviācijas gaisa kuģu nacionālo zīmi un reģistrācijas zīmi apstiprina saskaņā ar aizsardzības ministra izdotajos iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

115.pants. Civilās aviācijas gaisa kuģu izmantošana militārām vaja­dzībām

 

 

redakcionāli precizēts

115.pants. Civilās aviācijas gaisa kuģu izmantošana militārajām vaja­dzībām

 

Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārām vajadzībām, ir pielīdzināmi militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

 

 

redakcionāli precizēts

Civilās aviācijas gaisa kuģi, kurus Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām, ir pielīdzināmi militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

 

Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārām vajadzībām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

redakcionāli precizēts

Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām, nosaka Ministru kabinets.

 

116.pants. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu izmantošana

 

 

 

116.pants. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu izmantošana

 

Valsts aizsardzības un drošības interesēs Latvijas Nacionālie bruņotie spēki var izmantot ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģus.

 

 

 

Valsts aizsardzības un drošības interesēs Latvijas Nacionālie bruņotie spēki var izmantot ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģus.

 

Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģi, kurus izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, ir pielīdzināmi Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

 

 

 

 

Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģi, kurus izmanto Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, ir pielīdzināmi Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģiem, ja Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi neparedz citādi. Uz šādiem gaisa kuģiem neattiecas šā likuma 114.pants.

 

117.pants. Militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi

 

 

 

117.pants. Militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi

 

Kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

Kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā, nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikums

 

 

 

 

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 1993.gada 23.februāra likums "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.) un Ministru kabineta noteikumi nr.78 "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā "Par aviāciju"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 10.nr.).

 

 

 

 

 

2. (Izslēgts ar 22.06.2005. likumu).

 

 

 

 

 

3. Šā likuma 73.panta trešā un ceturtā daļa un 76.panta trešā daļa stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(2004.gada 4.marta likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr.882 "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas gaisa telpu lidojumiem ar militārajām vajadzībām paredzētajiem ārvalstu gaisa kuģiem".

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

5. Līdz šā likuma 57.panta pirmajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.210 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības garantēšanai nepieciešamo pasākumu kompleksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(22.06.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

6. Līdz šā likuma 49.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumi Nr.195 “Noteikumi par apstākļiem un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro saskaņā ar Eiropas Padomes 1991.gada 16.decembra regulu (EEK) Nr.3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju izstrādātās Vienotās aviācijas prasības.

(15.12.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 41.panta trešajā daļā, 42.panta piektajā daļā, 48.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.martam izdod šā likuma 41.panta trešajā daļā, 42.panta piektajā daļā, 48.panta otrajā daļā un 115.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus."

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod šā likuma 117.pantā minētos noteikumus."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.