2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __.septembrī

 

 

                                                                           Latvijas Republikas

                                                                          8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 

 

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz divām lapām

 

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

‘’ Grozījumi likumā ‘’ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ‘’’’

 

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā :

 

2. pants. Nodokļa maksātāji

 

(1) Nodokli maksā :

 

1) fiziskās personas , kas atbilstoši likumam ‘’ Par nodokļiem un nodevām ‘’

 ir iekšzemes nodokļu maksātāji ( turpmāk – arī rezidenti ) un taksācijas periodā

( kalendārajā gadā ) guvuši ienākumus Latvijas Republikā un / vai ārvalstīs ;

 

2) fiziskās personas , kas atbilstoši likumam ‘’ Par nodokļiem un nodevām ‘’ ir

ārvalstu nodokļu maksātāji (turpmāk – arī nerezidenti) un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā;

 

3) fiziskās personas – individuālo uzņēmumu , arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki , kas taksācijas periodā (kalendārajā gadā) ir guvuši ienākumus , kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

 

(2) Nodokli nemaksā smagas invaliditātes invalīdi :I un II grupas invalīdi.

 

2. Izteikt 3. panta trešās daļas 11. punktu šādā redakcijā :

 

 ‘’11) procentu ienākumus:

 

- no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības  dalībvalstīs reģistrētās kredītiestādēs un krājaizdevumu sabiedrībās , kā arī ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm’’;

 

- ienākumi no Latvijas valsts un pašvaldību parādzīmēm;

 

3. Izslēgt 3. panta trešās daļas 14. punktu.

 

4. Izslēgt 8. panta trešās daļas 10. punktu.

 

5. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 3. un 6. punktu.

 

6. Izteikt 9. panta pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā :

 

‘’7) normatīvajos aktos noteiktie no budžeta izmaksājamie ( paredzēti budžeta

apropriācijā ) pabalsti , pensijas , normatīvajos aktos noteiktā atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu , izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus un pabalstus , kuru piešķiršanas pamats ir personas darba vai dienesta attiecības ar budžeta finansētu institūciju , kā arī citi pabalsti , kas izmaksājami no Ministru kabineta noteiktajām biedrībām un nodibinājumiem ;’’

 

7. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 23. punktu.

 

8. Papildināt likuma 9. panta 1. daļu ar 29. punktu šādā redakcijā :

 

   ‘’ 29) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota ;’’

  

9. Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā :

 

     ‘’ 12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

 

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā . Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu

neapliekamo minimumu summa . Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets līdz pirmstaksācijas gada 30.jūlijam . Mēneša neapliekamais minimums nevar būt mazāks par viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza apmēru.

 

10. Izteikt 13. panta pirmās daļas 2. punktu  šādā redakcijā :

 

   ‘’ 2) personām , kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam ‘’ Par valsts pensijām ‘’,

   neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā ; ‘’

 

11. Izteikt 15. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā :

 

     ‘’ 15.pants . Nodokļa likmes

 

1. Gada apliekamais ienākums , kas noteikts tā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu , kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma 10. , 12. un 13. panta noteikumiem , tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajām likmēm .

2. Nodokļa likme , kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma , ir 15 procenti.

 

Algas nodokļa maksātājam nodokļa likmes ir :

 

līdz 110 LVL – 0 %

no 110 LVL līdz 200 LVL – 2,5 %

no 200 LVL līdz 400 LVL – 5 %

no 400 LVL līdz 600 LVL – 7,5 %

no 600 LVL līdz 800 LVL – 10 %

no 800 LVL līdz 1000 LVL – 12,5 %

no 1000 LVL un vairāk– 15 %

Algas nodokļa maksātājam nodokļa likmes atbilstošu procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.’’

 

12. 17. pantā 17. daļas ‘’25 ‘’ vietā iekļaut ‘’15 ‘’.