2006

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada 20. septembrī

Nr.

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Latvijas Sarkanā Krusta likums”.

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts uz trim lapām.

2. Likumprojekta anotācija uz piecām lapām.

 

 

 

 

 

1.     _____________________________

2.     _____________________________

3.     _____________________________

4.     _____________________________

5.     _____________________________


 

Likumprojekts

 

 

 

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA LIKUMS

 

I Vispārīgie noteikumi

 

 

            1. pants. Likuma mērķis ir noteikt Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk tekstā – Latvijas Sarkanais Krusts) tiesisko statusu, darbības pamatuzdevumus, Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma „Sarkanais Krusts” lietošanas pamatu.

 

 2. pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir biedrība, kas darbojas visā Latvijas Republikas teritorijā kā brīvprātīgs palīgs valsts institūcijām un pašvaldībām humānās darbības jomā, sniedzot palīdzību katastrofu un bruņotu konfliktu gadījumos.

 

 3. pants. Latvijas Sarkanais Krusts ietilpst Starptautiskajā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībā, kura sastāv no Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas, Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību Federācijas un Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālajām biedrībām.

 

            4. pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir vienīgā valsts atzīta Sarkanā Krusta nacionālā biedrība Latvijas Republikā. Latvijas Sarkanais Krusts ir 1918. gada 20. novembrī dibinātā un 1923. gada 10. janvārī Starptautiskā Sarkanā Krusta atzītā Latvijas Sarkanā Krusta tiesību pārmantotājs.

 

            5.pants. Latvijas Sarkanā Krusta darbību regulē šis likums, 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas (turpmāk- Ženēvas konvencijas) un šo konvenciju 1977. gada 8. jūnija papildprotokoli (turpmāk- papildprotokoli) un citi normatīvie akti.

 

 

II Latvijas Sarkanā Krusta biedrības darbības pamatuzdevumi

 

 

            6. pants. Latvijas Sarkanā Krusta biedrībai ir šādi darbības pamatuzdevumi:

1)      sniegt palīdzību bruņotos konfliktos cietušajām personām, saskaņā ar Ženēvas Konvenciju un to papildprotokolu principiem;

2)      būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijas, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;

3)      veikt humāno darbu sabiedrības labā, uzlabojot cilvēku, kuru veselība un dzīvība ir apdraudēta, dzīves apstākļus;

4)      sadarbībā ar Iekšlietu un Ārlietu ministrijām veikt pazudušo tuvinieku meklēšanu, bruņotu konfliktu laikā kritušo tuvinieku  kapavietu apzināšanu, veikt saraksti ar personām, kuras atrodas bruņotu konfliktu darbības zonā un veicināt ģimeņu atkal apvienošanos;

5)      popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības pamatprincipus;

6)      popularizēt un bezatlīdzības asins donoru kustību.

         

 

 

 

III Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma lietošana

 

 

            7. pants. Sarkanā Krusta emblēma, kā arī nosaukums „Sarkanais Krusts” Latvijas Republikā ir izmantojami saskaņā ar Ženēvas Konvencijām un to papildprotokoliem, šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

            8. pants. Sarkanā Krusta emblēmai ir divas funkcijas:

1)      aizsargājušā, kuru izmanto personas un transportlīdzekļi saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem;

2)      norādošā, kuru miera laikā izmanto, lai norādītu, ka persona vai objekts pieder Sarkanā Krusta biedrībai.

 

9. pants. Sarkanā Krusta emblēmu kā aizsargājošo zīmi izmanto:

1)      nacionālo bruņoto spēku medicīniskais dienests, lai apzīmētu medicīnisko personālu, medicīniskās vienības un transporta līdzekļus uz sauszemes, uz ūdens un gaisā;

2)      nacionālo bruņoto spēku reliģiskais personāls;

3)      civilais medicīniskais personāls un ārstniecības iestādes, kas bruņota konflikta gadījumā sniedz medicīnisko palīdzību ievainotajiem, slimajiem un kuģu avārijas cietušajiem, kā arī uz transporta līdzekļiem, kas bruņota konflikta gadījumā pārvadā ievainotos, slimos un kuģu avārijās cietušos;

4)      civilais reliģiskais personāls bruņota konflikta gadījumā;

 

10. pants. Bruņota konflikta gadījumā Nacionālo bruņoto spēku medicīniskais personāls un reliģiskais personāls valkā apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

            11. pants. Bruņota konflikta gadījumā civilais medicīniskais personāls un civilais reliģiskais personāls, kā arī Latvijas Sarkanā Krusta personāls valkā roku apsējus un izmanto identifikācijas kartes ar Sarkanā Krusta emblēmu. Roku apsējus un identifikācijas kartes izgatavo un izsniedz Latvijas Sarkanais Krusts.

 

            12. pants. Latvijas Sarkanais Krusts ir tiesīgs lietot Sarkanā Krusta emblēmu un nosaukumu „Sarkanais Krusts”:

1)      lai popularizētu zināšanas par Starptautisko Sarkanā Krusta kustību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām;

2)      līdzekļu piesaistes pasākumos un saņemot ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām Latvijas Sarkanā Krusta darbības nodrošināšanai;

3)      lai atzīmētu humānās kravas sūtījumus katastrofu, izņēmuma stāvokļa, bruņota konflikta gadījumos, kā arī Latvijas Republikas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

4)      uz Latvijas Sarkanā Krusta izsniegtajām pateicībām un goda zīmēm.

 

13. pants. Šā likuma 12. panta 2. punktā minētajā gadījumā Latvijas Sarkanais Krusts var atļaut komersantiem vai citām organizācijām izmantot Sarkanā Krusta emblēmu, ja ievēroti sekojoši nosacījumi:

1)      Sarkanā Krusta emblēmas izmantošana nedrīkst radīt sabiedrībā pārpratumus par tās lietotāja darbības un to produktu kvalitātes saistību ar Sarkanā Krusta emblēmu vai Latvijas Sarkano Krustu;

2)      līdzekļu piesaistes pasākumi ir ierobežoti laikā un teritorijā;

3)      līdzekļu piesaistes pasākumos iesaistītais komersants vai cita organizācija nedrīkst tās ietvaros veikt darbības, kas ir pretrunā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta kustības principiem un mērķiem;

4)      Latvijas Sarkanā Krusta biedrība noslēdz rakstisku līgumu ar komersantu vai citu organizāciju par Sarkanā Krusta emblēmas izmantošanu, paredz Latvijas Sarkanā Krusta biedrības tiesības lauzt līgumu, ja tiek pārkāpti Sarkanā Krusta emblēmas lietošanas nosacījumi;

5)      Sarkanā Krusta emblēmu lieto ar atsauci, ka komersants vai organizācija atba lsta Latvijas Sarkano Krustu.

 

 

            14. pants. Par Sarkanā Krusta emblēmas un nosaukuma  „Sarkanais Krusts” lietošanas pārkāpumiem miera laikā un bruņota konflikta gadījumā persona tiek saukta pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 


Likumprojekta “Latvijas Sarkanā Krusta likums”

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Sarkanais Krusts ir biedrība, kas iekļaujas vienīgās visā pasaulē atzītās nevalstiskās organizācijas – Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības sastāvā. Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustībai pasaulē ir īpašs statuss un īpaši uzdevumi – tā darbojas kā rezervists un civilo iedzīvotāju atbalstītājs sāpīgajos pasaules punktos. Daudzās valstīs Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības organizācijas darbojas atbilstoši šajās valstīs pieņemtajiem likumiem. Arī Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja aicina valstu valdības pieņemt likumus, kas reglamentētu šo organizāciju statusu konkrētajā valstī. Katrā valstī var būt tikai viena Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrība.

Latvijā Sarkanais Krusts darbību uzsāka 1918. gada 20. novembrī kā biedrība. Pirmās Latvijas Republikas laikā tika pieņemts īpašs likums par Latvijas Sarkano Krustu, kas bija lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas deva neatsveramu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju atbalstīšanai Otrā pasaules kara laikā, kā arī okupāciju periodos, organizēja palīdzību mazaizsargātiem iedzīvotājiem.

Latvijas Sarkanā Krusta darbība atjaunota 1991. gada 26. aprīlī, biedrība savu statusu atjaunojusi Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijas sastāvā 1991. gada 25. novembrī.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Likumprojektā paredzēts noteikt Latvijas Sarkanā Krusta statusu, biedrības pamatuzdevumus, emblēmas un nosaukuma lietošanu

 

3. Cita informācija

 Likuma pieņemšanai būtu nenovērtējama nozīme pilsoniskas demokrātiskas sabiedrības veidošanā, Latvijas Sarkanā Krusta biedrības prestiža un biedru pašapziņas celšanā.

Bez tam ar likuma pieņemšanu kļūtu iespējama Krimināllikuma 287. pantā paredzētās sankcijas piemērošana, kas paredz sodu par Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Zili Baltā Vairoga zīmju neatļauta lietošana, un konkrēti par Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness vai Zili Baltā Vairoga zīmju, kā arī Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness nosaukuma neatļautu lietošanu.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts nav saistīts ar spēkā esošo normatīvo aktu grozījumiem.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts atbilst 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijām „Konvencija par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā”,

„Konvencija par jūras bruņoto spēku ievainoto, slimo un kuģu avārijās cietušo stāvokļa uzlabošanu”,

„Konvencija par sauszemes bruņoto spēku ievainoto un slimo stāvokļa uzlabošanu”,

„Konvencija par attieksmi pret karagūstekņiem” un 1977. gada papildprotokoliem.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiktu izpildīts Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness komitejas aicinājums valstīm pieņemt atsevišķus likumus, kas reglamentē Sarkanā Krusta biedrību statusu.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas „Konvencija par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā”,

„Konvencija par jūras bruņoto spēku ievainoto, slimo un kuģu avārijās cietušo stāvokļa uzlabošanu”,

„Konvencija par sauszemes bruņoto spēku ievainoto un slimo stāvokļa uzlabošanu”,

„Konvencija par attieksmi pret karagūstekņiem”.

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Lēmums par likumprojekta virzīšanu pieņemts Latvijas Sarkanā Krusta kongresā. Konsultācijas ar citām nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pēc likuma pieņemšanas Latvijas Sarkanā Krusta biedri tiks informēti personiski, sabiedrība tiks informēta par likuma būtību un mērķi Latvijas Sarkanā Krusta iespēju robežās.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav veiktas.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Vispārējā kārtībā. Likums tiks ievietots Latvijas Sarkanā Krusta mājas lapā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav paredzams, ka likuma pieņemšana vai tā normu realizācija var ierobežot kāda indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija