2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. septembrī

                                                                                                       Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju””.

 

 

Pielikumā:

     1. Likumprojekts uz vienas lapas.

     2. Anotācija uz divām lapām.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

“Grozījumi likumā “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju””.

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju”” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1994., Nr. 13) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

 

 

“2. pants. Katram 15 gadu vecumu sasniegušam Latvijas Republikas pilsonim vai personai, kas nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis un kam Latvijā ir pastāvīga dzīvesvieta, ir tiesības saskaņā ar savu nacionālo pašapziņu un nacionālo izcelšanos likumā noteiktajā kārtībā uzrādīt vai atjaunot savos dokumentos nacionālo piederību.”

 

 

2. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

 

 

“4. pants. Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes institūcijas ir atbildīgas par Latvijas seno pamattautību – lībiešu un latgaliešu – nacionālās identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu, par viņu apdzīvotās teritorijas sociāli ekonomiskās infrastruktūras atjaunošanu un attīstību”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju””.

 

I  Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar “Pilsonības likumu” tiesības saņemt Latvijas pasi ir personai, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu.

Latgalieši, kā arī lībieši ir Latvijas senā pamattautība.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Atļaut personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, brīvi izvēlēties savu tautību, lai to ierakstītu pasē pie pases saņemšanas.

Atjaunot latgaliešu likumiskās tiesības uz valsts rūpēm par viņu nacionālās identitātes un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un viņu apdzīvotās teritorijas sociāli ekonomiskās infrastruktūras atjaunošanu un attīstību.

 

3. Cita informācija

nav

 

 

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

 

Veicinās Latgales - sociāli un ekonomiski visatpalikušākā reģiona ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā attīstību.

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

 

Likums šo jomu neskar

 

 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

 

 

Likums šo jomu neskar

 

 

 

 

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

 

 

Likumprojekts atbilst 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai

 

 

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

 

 

Konsultācijas nav notikušas

 

 

 

VII  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

 

Likumprojekta izpildi īstenos pastāvošās valsts un pašvaldību institūcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek veidotas.