likumprojektu „Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums”

Likumprojekts

 

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums

 

I nodaļa

Vispārīgie jautājumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) erotiska rakstura materiāli – sacerējumi, iespieddarbi, attēli, datorprogrammas, filmas, video un skaņu ieraksti, televīzijas raidījumi un radioraidījumi, kā arī citi materiāli jebkurā to materializētā veidā, kuros attēlota vai aprakstīta cilvēka darbība saistībā ar pilnīgu vai daļēju neuzbudinātu dzimumorgānu demonstrēšanu;

2) pornogrāfiska rakstura materiāli – sacerējumi, iespieddarbi, attēli, datorprogrammas, filmas, video un skaņu ieraksti, televīzijas raidījumi un radioraidījumi, kā arī citi materiāli jebkurā to materializētā veidā, kuriem nav mākslinieciskas vai zinātniskas vērtības un kuros detalizēti, atklāti naturālistiski attēlota vai aprakstīta cilvēka darbība saistībā ar:

a) dzimumaktu vai tā imitāciju un uzbudinātu dzimumorgānu demonstrēšanu,

b) vardarbību dzimumattiecībās,

c) brutalitāti dzimumattiecībās (sadistiskas un mazohistiskas darbības),

d) dzimumtieksmes apmierināšanu ar masturbāciju vai ķermeņa izdalījumiem,

e) ģenitāliju vai kaunuma zonas detalizētu, atklāti naturālistisku demonstrēšanu,

f) dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā (arī seksuālas darbības ar dzīvniekiem un nekrofilija);

3) bērnu pornogrāfija – pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiāls, kurā vizuāli attēlots vai aprakstīts kāds no šādiem gadījumiem:

a) bērns, kas iesaistīts seksuālā darbībā, bērns, kas pilnīgi vai daļēji attēlots bez apģērba seksuālā pozā vai neķītra rakstura tērpā, uzbudinoši attēloti bērna dzimumorgāni vai kaunums,

b) vizuāli attēlota vai aprakstīta persona bērna izskatā, kas iesaistīta šī punkta "a" apakšpunktā minētajā darbībā vai atspoguļota "a" apakšpunktā minētajā veidā,

c) reālistiski attēli ar reāli neeksistējošu bērnu, kas iesaistīts šī punkta "a" apakšpunktā minētajā darbībā vai atspoguļots "a" apakšpunktā minētajā veidā;


4) erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu aprite – erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu iegādāšanās (iegūšana īpašumā vai valdījumā), ievešana (fiziska pārvietošana jebkādā veidā pāri Latvijas Republikas valsts robežai no ārvalstīm), izgatavošana (izveidošana, ražošana, reproducēšana jebkādā veidā ar jebkuriem tehniskajiem līdzekļiem), izplatīšana (tirdzniecība, iznomāšana, noma demonstrēšanai vai cita veida pieejamības nodrošināšana), izplatīšana elektroniskā vidē (elektroniskā veidā sagatavotu erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecība, paša materiāla vai hipersaites pārsūtīšana, publiskošana, izmantojot automatizētas datu apstrādes sistēmas vai padarot materiālu pieejamu citā veidā jebkurā informācijas aprites stadijā), lejupielāde (erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu saturošas datnes pārsūtīšana no attāla datora lietotāja datoram), publiska demonstrēšana (publiska parādīšana jebkurā veidā), reklāma (ar komercdarbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem), uzglabāšana, kā arī informācijas izplatīšana par šiem materiāliem (nodošana, pārraidīšana vai piedāvāšana neatkarīgi no informācijas pārraidīšanas ierīces veida vai informācijas pieejamības nodrošināšana jebkādā citādā veidā);

5) erotiska rakstura izklaides vietas un erotiska rakstura pasākumi – tādu izklaides vietu darbība un tādu pasākumu organizēšana, kas saistās ar nosegtu vai nenosegtu ķermeņa intīmo vietu apzinātu demonstrēšanu, kā arī priekšnesumi, kuros tiek izmantoti glāsti, skūpsti un tamlīdzīgas darbības, ja tam nav mākslinieciskas vērtības.

 

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu aprites ierobežojumus, aizsargāt cilvēkus no nevēlamas saskarsmes ar erotiska un pornogrāfiska rakstura materiāliem, nepieļaut bērnu iesaistīšanu erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apritē un noteikt ierobežojumus erotiska rakstura izklaides vietu darbībai un erotiska rakstura pasākumu organizēšanai.

 

II nodaļa

Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites ierobežojumi

 

3.pants. Vispārīgie ierobežojumi

(1) Aizliegta tādu materiālu aprite, kuros ir bērnu pornogrāfija, cilvēku seksuālās darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība.

(2) Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apritē aizliegts iesaistīt bērnus.

(3) Bērniem aizliegts atrasties vietās, kur izgatavo erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus.

 


4.pants. Ievešanas ierobežojumi

(1) Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešana Latvijas Republikā ir atļauta šādām personām:

1) fiziskajām personām individuālajām vajadzībām, bet ne vairāk kā trīs pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu vienības;

2) personām, kuras, veicot komercdarbību, izplata, izgatavo vai publiski demonstrē erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus.

(2) Ja erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāls ir filma, to ievest atļauts tikai valsts aģentūrā "Nacionālais kino centrs" reģistrētam erotisku un pornogrāfisku filmu izplatītājam, izņemot šā panta pirmās daļas 1.apakšpunktā minēto gadījumu.

 

5.pants. Izgatavošanas ierobežojumi

Erotisku un pornogrāfisku filmu izgatavošana atļauta valsts aģentūrā "Nacionālais kino centrs" reģistrētam filmu producētājam (ražotājam).

 

6.pants. Izplatīšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts izplatīt erotiska rakstura materiālus:

1) publiskās vietās, izņemot šā panta otrajā daļā minētās tirdzniecības vietas;

2) bez īpašas norādes par to, ka tiek izplatīti erotiska rakstura materiāli;

3) bērniem;

4) bez maksas.

(2) Erotiska rakstura materiālus izplata grāmatnīcās vai tirdzniecības vietās, kas ir īpaši paredzētas un stacionāri iekārtotas preses izdevumu vai filmu izplatīšanai. Minētajās vietās izvieto vizuālu informāciju par erotiska rakstura materiālu izplatīšanu. Erotiska rakstura materiālus izvieto stendos ne zemāk kā 165 cm no grīdas.

(3) Ja uz erotiska rakstura materiāla ārējās virsmas attēloti cilvēka dzimumorgāni, šos materiālus iepako necaurredzamā iepakojumā vai arī izvieto stendā tā, lai būtu redzams tikai materiāla nosaukums. Intīmpreču izplatīšanai īpaši paredzētu vietu skatlogiem jābūt necaurskatāmiem. Bērniem ieeja šādās vietās ir aizliegta.

(4) Attiecībā uz erotiska rakstura materiālu izplatīšanu intīmpreču veikalos šā panta otro un trešo daļu nepiemēro.

(5) Aizliegts izplatīt pornogrāfiska rakstura materiālus:

1) publiskās vietās, izņemot intīmpreču veikalus;

2) intīmpreču veikalos, ja to skatlogā vai citā redzamā vietā nav izvietota vizuāla rakstura informācija (brīdinājums) par pornogrāfiska rakstura materiālu izplatīšanu;

3) vietās un veidā, kas pieļauj to pieejamību bērniem;

4) bez maksas.

(6) Pornogrāfiska rakstura filmu izplatītājiem, izplatīšanas vietai un filmai jābūt reģistrētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(7) Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus aizliegts izplatīt pa pastu, ja tie nav iesaiņoti necaurredzamās bandrolēs vai ir citādi caurlūkojami.

(8) Prasības intīmpreču veikaliem nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Publiskas demonstrēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts publiski demonstrēt erotiska rakstura materiālus:

1)  bērniem rīkotajos pasākumos, kā arī publiskās vietās, kuras brīvi var apmeklēt arī bērni;

2) publiskās vietās, izņemot intīmpreču veikalus;

3) ja pirms pasākuma apmeklētāji nav brīdināti par to, ka tiks publiski demonstrēti erotiska rakstura materiāli.

(2) Aizliegts publiski demonstrēt pornogrāfiska rakstura materiālus:

1) bērniem rīkotajos pasākumos, kā arī publiskās vietās, kuras brīvi var apmeklēt arī bērni;

2) publiskās vietās, izņemot intīmpreču veikalus un televīzijas maksas kanālus, kas ir īpaši kodēti;

3) ja pirms pasākuma apmeklētāji nav brīdināti par to, ka tiks publiski demonstrēti pornogrāfiska rakstura materiāli.

(3) Atļauta tikai to erotisko un pornogrāfisko filmu publiska demonstrēšana, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas valsts aģentūrā "Nacionālais kino centrs".

 

8.pants. Izplatīšanas ierobežojumi elektroniskā vidē

(1) Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāls uzskatāms par pieejamu, ja:

1) publiski pieejamā resursā atrodas erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāls vai hipersaite uz to;

2) erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāls vai hipersaite uz to ir izsūtīta, izmantojot elektroniskos sakarus;

3) hipersaite uz erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu ir atrodama, izmantojot automatizētos meklēšanas rīkus;

(2) Aizliegts izplatīt erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus, to izsūtīšanā izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (elektronisko pastu, īsziņu pakalpojumus, multivides ziņojumu pakalpojumus vai citas tehnoloģijas), ja:

1) nav saņemta saņēmēja piekrišana;

2) saņēmēju loks nav nosakāms;

3) saņēmējam nav nodrošināta iespēja atteikties no turpmākajiem sūtījumiem;

4) pirms tam saņēmējs nav brīdināts par materiālu saturu.

 

9.pants. Reklamēšanas ierobežojumi

(1) Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus atļauts reklamēt tikai tādās vietās un tādā veidā, lai to reklāma nebūtu pieejama bērniem.

(2) Par erotiska vai pornogrāfiska rakstura reklāmu netiek uzskatīta juridiskās personas informācija par tās veikto komercdarbību, ja minētās ziņas ir ietvertas informācijas nesējos vai izvietotas tieši pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas un nesatur erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus.

(3) Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu reklāmā drīkst būt tikai aprakstoša informācija. Reklāmā aizliegts vizuāli attēlot cilvēka dzimumorgānus.

 

10.pants. Īpašie izmantošanas veidi

Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus atļauts izmantot:

1) citātu veidā zinātniskā, pētnieciskā, polemiskā, kritiskā vai informatīvā nolūkā tādā apjomā, kādu nosaka citēšanas mērķis;

2) fragmentu veidā zinātnisko izdevumu ilustrēšanai, audiovizuālos darbos, mācību vai ārstnieciskā nolūkā tādā apjomā, kas attaisno noteikto mērķi;

3) augstākās izglītības iestādēs mācību apguves procesā;

4) ja erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāli nepieciešami zinātniskiem pētījumiem, audzinošā vai ārstnieciskā nolūkā un nav izmantojami komercdarbības veikšanai;

5) attiecīgo nozaru bibliotēkās (specializētajās bibliotēkās);

6) tiesībaizsardzības iestādēs visās procesa stadijās, ja tas nepieciešams attiecīgajā tiesvedībā.

 

11.pants. Ekspertu komisija

(1) Ja pastāv šaubas par apritē esoša erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiāla atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām, ekspertu komisija veic ekspertīzi un sniedz atzinumu, pamatojoties uz ieinteresētās personas rakstveida iesniegumu.

(2) Ekspertu komisijas izveides un darbības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

III nodaļa

Erotiska rakstura izklaides vietu darbības un erotiska rakstura pasākumu organizēšanas ierobežojumi

 

12.pants. Erotiska rakstura izklaides vietu darbības un erotiska rakstura pasākumu organizēšanas ierobežojumi

Aizliegta erotiska rakstura izklaides vietu darbība, kā arī erotiska rakstura pasākumu organizēšana:

1) valsts un pašvaldību iestādēs;

2) baznīcās un kulta celtnēs;

3) ārstniecības iestādēs;

4) bērnu iestādēs, skolās un citās audzināšanas un izglītības iestādēs;

5) kultūras un sporta iestādēs;

6) ēkās, kurās ieeja uz dzīvokļiem no ēkas ārpuses ir kopīga ar ieeju uz izklaides vietu vai erotiska rakstura pasākuma norises vietu;

7) citās vietās, kas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

 

13.pants. Kārtība, kādā saņem atļauju erotiska rakstura izklaides vietas darbībai un atļauju erotiska rakstura pasākuma organizēšanai

(1) Vietējā pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros noteiktas prasības erotiska rakstura izklaides vietu ierīkošanai un darbībai, vietas, kur aizliegta erotiska rakstura pasākumu organizēšana, kārtība, kādā izsniedz atļauju erotiska rakstura izklaides vietas darbībai vai atļauju erotiska rakstura pasākuma organizēšanai.

(2) Lai saņemtu atļauju erotiska rakstura izklaides vietas darbībai vai atļauju erotiska rakstura pasākuma organizēšanai, persona iesniedz iesniegumu vietējā pašvaldībā.

(3) Izskatot personas iesniegumu, vietējā pašvaldība izvērtē izklaides vietas vai erotiska rakstura pasākuma atbilstību šā likuma 12.pantam un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(4) Lēmumu par atļaujas izsniegšanu (atteikumu izsniegt atļauju) erotiska rakstura izklaides vietas darbībai vai erotiska rakstura pasākuma organizēšanai var apstrīdēt vietējā pašvaldībā. Vietējās pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

(5) Vietējā pašvaldība atļauju erotiska rakstura izklaides vietas darbībai izsniedz uz laikposmu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ja erotiska rakstura izklaides vieta uzsākusi darbību pirms šā likuma spēkā stāšanās, bet atbilstoši šā likuma 12.pantam un 13.panta pirmajai daļai tās darbība ir aizliegta, persona, kura veic attiecīgo komercdarbību, viena gada laikā pārtrauc izklaides vietas darbību un par to informē vietējo pašvaldību.

 

2. Ja erotiska rakstura izklaides vieta uzsākusi darbību pirms šā likuma spēkā stāšanās, personai, kura veic attiecīgo komercdarbību, sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās jāsaņem vietējā pašvaldībā erotiska rakstura izklaides vietas darbības atļauja.

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta astotajā daļā un 11.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministre

elektroniskās pārvaldes lietās

I.Gudele


Likumprojekta

„Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums”

 anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd Latvijas Republikā nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas regulētu erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti. Ministru kabineta 1995.gada 2.decembra noteikumi Nr.348 “Noteikumi par erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, izplatīšanu, publisku demonstrēšanu vai reklamēšanu zaudēja spēku ar 2005.gada 1.jūniju.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.panta sestajā daļā paredzētais pilnvarojums Ministru kabinetam izstrādāt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojuma noteikumus sava satura ziņā ir plašāks par Bērnu tiesību aizsardzības likuma regulācijas priekšmetu, kas saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 2.pantu ir tikai bērnu tiesību un brīvību aizsardzība.

Bērnu tiesību likumā ir lietoti, bet nav skaidroti termini „erotiska rakstura materiāli”, „pornogrāfiska rakstura materiāli”, „erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešana, izgatavošana, izplatīšana, publiska demonstrēšanas un reklāma”, savukārt nav skaidrots termins „bērnu pornogrāfija”, kā arī citi šim regulācijas priekšmetam būtiski terminu skaidrojumi. Bez minēto terminu skaidrojuma nav piemērojami arī tos saturoši tiesību akti.

Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām Ministru kabineta noteikumos nevar skaidrot tādus terminus, kuri jau ir lietoti likumā.

Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti ierobežojošu noteikumu izdošana uz spēkā esošā deleģējuma pamata (Bērnu tiesību aizsardzības likums) radītu pamatu šo noteikumu tiesiskuma izvērtēšanai Satversmes tiesā.

Līdz šim erotikas un pornogrāfijas joma Latvijas Republikā likuma līmenī nav regulēta. Sabiedrības un sociāli – ekonomisko apstākļu attīstība liecina, ka erotikas un pornogrāfijas jautājumu regulējums ar Ministru kabineta noteikumiem vairs nav pietiekams. Jomas likuma, kurā apvienots īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izstrādātais noteikumu projekts „Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites noteikumi” un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātais noteikumu projekts „Par erotiska rakstura izklaides vietu darbības un pasākumu organizēšanas ierobežojumiem”, izveide ir likumsakarīgs, valsts pārvaldes darbības principiem, kā arī juridiskās tehnikas prasībām atbilstošs risinājums.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un apkarot netiklību. Taču pašvaldības nespēj nodrošināt šīs autonomās funkcijas izpildi, jo to rīcībā nav pietiekamu juridisku instrumentu šo jautājumu risināšanai. Atsevišķas pašvaldības, it īpaši Rīgas pilsētas pašvaldība, ir vērsušas uzmanību uz nepieciešamību paredzēt tiesības pašvaldībām noteikt erotiska rakstura izklaides vietu un pasākumu darbības un organizēšanas ierobežojumus, ievērojot katras konkrētās pašvaldības administratīvās teritorijas īpatnības. 

Lai gan likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa paredz tiesības pašvaldību domēm (padomēm) pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, tomēr tas nevar tikt attiecināts uz komercdarbības ierobežošanu. Saskaņā ar Komerclikuma 4.panta pirmo daļu komercdarbības ierobežojumus drīkst noteikt tikai ar likumu vai pamatojoties uz likumu. Turklāt saskaņā ar Satversmes 106. un 116.pantu ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai un šīs pamattiesības var ierobežot tikai likumā noteiktajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

Pēdējā laikā ir aktivizējusies erotiska rakstura izklaižu vietu izveide un erotiska rakstura pasākumu rīkošana, kā arī ir saņemtas daudzas iedzīvotāju, it īpaši Rīgas pilsētas, sūdzības par sabiedriskās kārtības traucēšanu un sabiedrības tikumības apdraudējumu, kas pieprasa noteikt līdz šim nepastāvošo tiesisko regulējumu erotiska rakstura izklaides vietu darbībai.

Turklāt daudzo erotiska rakstura izklaides vietu atrašanās Rīgas pilsētā un to neierobežotā darbība ir tikusi arī atspoguļota dažādos starptautiskos masu medijos, kas neapšaubāmi ir veicinājis Latvijas kā erotiskā tūrisma valsts tēla izveidošanos.

Lai novērstu Latvijas kā erotiskā tūrisma valsts tēla kultivēšanu un apmierinātu sabiedrības vajadzības, ir nepieciešams nekavējoties noteikt tiesisko regulējumu erotiska rakstura izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts sniedz terminu - „erotiska rakstura materiāli”, „pornogrāfiska rakstura materiāli”, „bērnu pornogrāfija”, „erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprite”, „erotiska rakstura izklaide”, kā arī citu regulējuma priekšmetam būtisku terminu skaidrojumu.

Likumprojekts paredz aizliegumu materiālu apritei, ja šie materiāli satur bērnu pornogrāfiju, cilvēku seksuālās darbības ar dzīvniekiem, nekrofiliju vai pornogrāfiska rakstura vardarbību, kā arī aizliegumu bērnu iesaistīšanai erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu apritē.

Likumprojekts nosaka erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālu iegādāšanās, ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, tai skaitā izplatīšana elektroniskā vidē, lejupielādes, publiskas demonstrēšanas, reklāmas, uzglabāšanas un informācijas izplatīšanas par šiem materiāliem ierobežojumus.

Likumprojekts nosaka ierobežojumus erotiska rakstura izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai.

Likumprojektā noteikts to vietu uzskaitījums, kur ir aizliegts organizēt erotiska rakstura izklaides.

Likumprojekts piešķir pašvaldībām tiesības izdot saistošos noteikumus, kas nosaka vietas, kurās aizliegtas erotiska rakstura izklaides un prasības izklaides vietu ierīkošanai, kā arī atļauju erotiska rakstura izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai izsniegšana kārtību.

Likumprojekts arī paredz nosacījumus erotiska rakstura izklaides vietu, kas uzsākušas darbību pirms likuma spēkā stāšanās, darbības turpināšanai vai pārtraukšanai.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ievērojot likumprojektā un pašvaldību saistošajos noteikumos noteikto, samazināsies tādu uzņēmumu skaits, kas nodarbojas ar erotiska rakstura izklaides organizēšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Samazinot tādu uzņēmumu skaitu, kas nodarbojas ar erotiska rakstura izklaides organizēšanu, tiks aizsargāta un veicināta sabiedrības tikumība.

Likumprojekta pieņemšana mazinās bērnu garīgajai attīstībai kaitīgu materiālu pieejamību bērniem.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

2007
2008
2009
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar
Likumprojekts šo jomu neskar

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts paredz tiesības pašvaldībām izdot saistošos noteikumus, kas nosaka vietas, kurās aizliegtas erotiska rakstura izklaides un prasības izklaides vietu ierīkošanai, kā arī atļauju erotiska rakstura izklaides vietu darbībai un pasākumu organizēšanai izsniegšana kārtību.

Nepieciešams izdot Ministru kabineta noteikumus, kas paredz prasības intīmpreču veikaliem un Ministru kabineta noteikumus par ekspertu komisijas izveidi un darbību.

Pēc šī likuma spēkā stāšanās nepieciešams svītrot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.panta sesto daļu, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklāmas ierobežojuma noteikumus.

2.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojektā ietvertās normas ir saskaņotas ar Eiropas Padomes Ietvarlēmuma 2004/68/TI (2003.gada 22.decembris) par cīņu pret bērnu seksuālo ekspluatāciju un bērnu pornogrāfiju prasībām (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2004.gada 20.janvārī L 13, 44.-48.lpp).

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekta II nodaļa “Erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu aprites ierobežojumi” saskaņota ar Eiropas Komisiju.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokols par tirdzniecību ar bērniem, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Jautājumā par materiālu apriti ir notikušas konsultācijas ar Preses izdevēju asociāciju, Latvijas Natūristu asociāciju, vecāku organizācija „Viss” un SIA „Preses serviss”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Izpildot Ministru kabineta komitejas 2006.gada 28.augusta sēdes protokollēmumā doto uzdevumu (prot.Nr.33 10.§) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts organizēja sanāksmi, kurā Latvijas Preses izdevēju asociācija atbalstīja likumprojektā iekļauto terminu „erotiska rakstura materiāli”, „pornogrāfiska rakstura materiāli” un „bērnu pornogrāfija” skaidrojumu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši, taču dažādās sabiedrības grupās ir notikušas diskusijas un viedokļu apmaiņas par nepieciešamību ierobežot erotiska rakstura izklaides vietu un pasākumu darbību. Minētās diskusijas un viedokļu apmaiņas ir netieši saistītas ar likumprojektā noteikto regulējumu.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

Ir notikušas konsultācijas ar Rīgas pilsētas pašvaldību, kas ir šāda regulējuma noteikšanas iniciatore, ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā samilzušās problēmas saistībā ar nespēju ierobežot erotiska rakstura izklaides vietu un pasākumu darbību, tādejādi nenodrošinot pašvaldības autonomās funkcijas izpildi un iedzīvotāju vairākuma interešu ievērošanu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Esošās veicamās funkcijas ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Likums pēc tā pieņemšanas tiks publicēts oficiālajos laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process un pieņemtos lēmumus ir iespējams apstrīdēt pašvaldības domē (padomē) un pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Īpašu uzdevumu ministre

elektroniskās pārvaldes lietās                                                                                I.Gudele

 

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja p.i.

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

I.Gudele

T.Rudzīte

I.Gaidele

L.Dorbe

E.Zvaigzne

 

07.09.2006 13:49

1720

E.Zvaigzne 7114733

elita.zvaigzne@eps.gov.lv