Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 21. septembrī

Nr. 9/1 – 4- 125

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Frankofonijas statūtiem”

/ reģ.nr. 1857; dok.nr.6306/.

 

 

2. Likumprojekts „ Grozījumi likumā „Konsulārais reglaments””

/reģ.nr. 1824; dok.nr. 6230 /;

 

 

3.Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā”

/ reģ.nr. 1791; dok.nr. 6162/;

 

 

4. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos „

/reģ.nr. 1815; dok.nr. 6220 /;

 

 

5. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi”

/ reģ.nr. 1814; dok.nr. 6219/;

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Frankofonijas statūtiem

 

1.pants. 2005.gada 23.novembra Frankofonijas statūti un dokuments "Iestāšanās statuss un nosacījumi franciski runājošo valstu un to valdību vadītāju konferencē" (turpmāk – Statūti) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Statūtos paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

 

3.pants. Statūti stājas spēkā dokumenta "Iestāšanās statuss un nosacījumi franciski runājošo valstu un to valdību vadītāju konferencē" III nodaļas "B" apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Statūti franču valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _____________________.