Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Augu aizsardzības likumā ( reģ. nr 1849)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija, (dok. nr.6533)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (11)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

     

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

 Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.; 2004, 8.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) augi:

         

a) augoši augi,

         

b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas paredzētas audzēšanai;

         

2) augu produkti:

         

a) neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti) augu valsts izcelsmes produkti,

         

b) augu daļas, ieskaitot augļus un sēklas, kas nav paredzētas audzēšanai;

         

3) augu aizsardzības līdzeklis:

         

a) darbīgās vielas vai preparāti, kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā un satur vienu vai vairākas darbīgās vielas. Tie paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot dzīvības procesu ietekmēšanu ar barošanu), augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus), nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai,

         

b) dzīvie organismi (parazīti vai plēsēji), kas sagatavoti piegādei lietotājam gatavā veidā. Tie paredzēti augu vai augu produktu aizsardzībai pret augiem kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot dzīvības procesu ietekmēšanu ar barošanu), augu produktu saglabāšanai (izņemot konservantus), nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai;

         

4) augu aizsardzības pasākumi - cilvēka iedarbība uz kaitīgajiem organismiem vai augu fizioloģisko funkciju traucējumu ierosinātājiem, lai aizsargātu augus;

         

5) darbīgās vielas - vielas vai mikroorganismi ar vispārēju vai specifisku iedarbību uz kaitīgajiem organismiem, kā arī uz augiem vai augu produktiem;

         

6) (izslēgts ar 11.03.2004. likumu);

         

7) kaitīgie organismi - augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni;

         

8) augu aizsardzības līdzekļa atliekas — viena vai vairākas vielas (ieskaitot šo vielu metabolītus un tām sadaloties vai ķīmiski reaģējot radušās vielas), kas pēc augu aizsardzības līdzekļa lietošanas paliek augos, augu produktos vai uz tiem, dzīvnieku produktos, ko izmanto pārtikā, kā arī vidē;

         

9) augu aizsardzības līdzekļa izplatīšana — tirdzniecība, jebkura piegāde par maksu vai bez maksas, ievešana, uzglabāšana, izņemot uzglabāšanu iznīcināšanai;

         

10) augu aizsardzības līdzekļa reģistrācija — lēmums, ar kuru piešķir tiesības izplatīt un lietot augu aizsardzības līdzekli;

         

11) vide — ūdens, gaiss, zeme, augsne, savvaļas faunas un floras sugas un jebkura to savstarpēja mijiedarbība, kā arī jebkura to saistība ar dzīvajiem organismiem;

         

12) integrētā augu aizsardzība — bioloģisku, biotehnoloģisku, ķīmisku vai augu selekcijas pasākumu kombinēšana un kombināciju racionāla izmantošana, lai maksimāli samazinātu augu aizsardzības līdzekļa lietošanu un kaitīgo organismu populāciju uzturētu tādā līmenī, kas nerada ekonomiski nepieļaujamus bojājumus vai zudumus;

         

13) vielas — dabā sastopami vai sintezēti ķīmiski elementi vai to savienojumi, ieskaitot jebkurus piemaisījumus, kas neizbēgami rodas sintēzes procesā;

         

14) preparāti — maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām, no kurām vismaz viena ir darbīgā viela, un ko paredzēts lietot kā augu aizsardzības līdzekļus.

         
 

1. Papildināt 1.pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

 

"15) invazīvo augu suga – Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselībai."

     

1. Papildināt 1.pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

 

"15) invazīvo augu suga – Latvijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvotnes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselībai."

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

         

(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.

         

(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic dienesta inspektori.

         

(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.

         

(4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:

         

1) novērtē un reģistrē augu aizsardzības līdzekļus, kārto augu aizsardzības līdzekļu reģistru, ieviešot Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstu;

         

2) izveido un kārto to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu;

         

3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;

         

4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu apriti;

         

5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;

         

6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;

         

7) izsniedz atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām;

         

8) veic references laboratorijas funkcijas augiem kaitīgo organismu laboratoriskajā diagnostikā un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

         

9) veic kaitīgo organismu riska analīzi;

         

10) izsniedz sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus;

         

11) ievieš, izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā.

         
 

2. Papildināt 4.panta ceturto daļu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

     

2. Papildināt 4.panta ceturto daļu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 

 "12) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, izveido un uztur datu bāzi par invazīvo augu sugu izplatību;

     

 "12) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, izveido un uztur datubāzi par invazīvo augu sugu izplatību;

 

13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli."

     

13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli."

(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:

         

1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;

         

2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.

         

(6) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām.

         

(7) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli augu aizsardzības jomā Latvijā.

         

(8) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

(9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu.

         

(10) Iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei vai pieteikuma iesniegšana tiesai, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitārā pasākuma piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.

 

 

         

5.pants. Ministru kabineta kompetence

         

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

         

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;

         

2) noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;

         

3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

         

4) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu produktos un to kontroles kārtību;

         

5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;

         

6) noteikumus par aizliegtajiem augu aizsardzības līdzekļiem, nosakot to izplatīšanas un lietošanas kārtību;

         

7) noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;

         

8) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;

         

9) noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai;

         

10) noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu vai pārvietošanu;

         

11) noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;

         

12) noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;

         

13) noteikumus par atsevišķu karantīnas organismu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtību;

         

14) noteikumus par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem.

         
 

3. Papildināt 5.pantu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

     

3. Papildināt 5.pantu ar 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

 

"15) noteikumus par invazīvo augu sugas latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) (turpmāk – latvānis) ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas kārtību un metodēm, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par sugas izplatību, kā arī par darba aizsardzības prasībām, veicot ierobežošanas pasākumus;

     

"15) noteikumus par invazīvo augu sugas latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) (turpmāk – latvānis) ierobežošanas pasākumiem, kā arī iznīcināšanas kārtību un metodēm, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par latvāņa izplatību zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par sugas izplatību, kā arī par darba aizsardzības prasībām, veicot ierobežošanas pasākumus;

 

16) noteikumus par invazīvo augu sugu sarakstu;

     

16) noteikumus par invazīvo augu sugu sarakstu;

 

17) noteikumus par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtību, par kārtību, kādā invazīvo augu suga tiek iekļauta invazīvo augu sugu sarakstā, par kārtību, kādā tiek veikts invazīvo augu sugu monitorings, valsts uzraudzība un kontrole, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par invazīvo augu sugu izplatību, kā arī noteikumus par valsts institūciju, kas kontrolē Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu ievešanu uz valsts robežas, un kārtību, kādā veic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus, konkrētu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumus un metodes un, ja nepieciešams, darba aizsardzības prasības."

 

     

17) noteikumus par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas kārtību, par kārtību, kādā invazīvo augu suga tiek iekļauta invazīvo augu sugu sarakstā, par kārtību, kādā tiek veikts invazīvo augu sugu monitorings, valsts uzraudzība un kontrole, par kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās, informācijas saturu, kas ir brīvi pieejams sabiedrībai par invazīvo augu sugu izplatību, kā arī noteikumus par valsts institūciju, kas kontrolē Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu ievešanu uz valsts robežas, un kārtību, kādā veic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus, konkrētu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumus un metodes un, ja nepieciešams, darba aizsardzības prasības."

 

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

         

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā veic šādus uzdevumus:

         

1) apstiprina dienesta instrukcijas attiecībā uz augu karantīnu un konkrētiem augu aizsardzības pasākumiem;

         

2) apstiprina augu aizsardzības jomā sniegto maksas pakalpojumu izmaksas (cenrādi);

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 6. panta 2. punktu.

Atbalstīt

4. 6. pantā:

izslēgt 2. punktu;

3) ja valsts teritorijā rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, audzēšanai vai pārvietošanai var noteikt fitosanitāros pasākumus, publicējot tos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

         

4) apstiprina fitosanitārās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā, nosakot:

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 6. panta 4. punktu.

Atbalstīt

izslēgt 4. punktu.

a) to augu karantīnas organismu sarakstu, kuru ievešana un izplatīšana ir aizliegta,

         

b) ja ar augu karantīnas organismiem inficējušies noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, — augu karantīnas organismu sarakstu,

         

c) to augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana Eiropas Savienībā ir aizliegta,

         

d) īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Eiropas Savienībā,

         

e) to Eiropas Savienības izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Eiropas Savienībā, to audzēšanas vai ražošanas vietā,

         

f) to augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Eiropas Savienībā, ja to izcelsmes vieta ir ārpus Eiropas Savienības,

         

g) to augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana noteiktās aizsargājamās zonās ir aizliegta vai attiecībā uz kuriem ievērojamas īpašas prasības,

         

h) Eiropas Savienībā noteikto aizsargājamo zonu sarakstu;

         

5) apstiprina ilgtermiņa programmu noteiktu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai.”

         

7.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

         

(1) Latvijā atļauts izplatīt vai lietot reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.

         

(2) Iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanai reģistrā iesniedz persona, kura ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa pirmreizēju izplatīšanu Latvijā, vai tās pilnvarota persona (turpmāk — reģistrācijas pieteicējs). Reģistrācijas pieteicējam ir juridiskā adrese Eiropas Savienības teritorijā.

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 7. panta otro daļu ar otru teikumu šādā redakcijā:

“Par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā maksājam valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

5. Papildināt 7. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(3) Lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa iekļaušanu reģistrā Valsts augu aizsardzības dienests pieņem viena gada laikā no dienas, kad reģistrācijas pieteicējs iesniedzis dokumentus, kas nodrošina augu aizsardzības līdzekļa novērtējuma sagatavošanu.

         

(4) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus, kas paredzēti izplatīšanai vai lietošanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai izvešanai ārpus Eiropas Savienības teritorijas, drīkst ievest, ražot, uzglabāt vai pārvadāt kārtībā, kādu Ministru kabinets noteicis augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

         

(5) Augu aizsardzības līdzekļus iekļauj reģistrā uz desmit gadiem. Lai nodrošinātu iespēju pakāpeniski novērtēt jauno darbīgo vielu īpašības un paātrinātu jaunas darbīgās vielas saturošu augu aizsardzības līdzekļu pieejamību lietotājiem, Valsts augu aizsardzības dienests var iekļaut augu aizsardzības līdzekli reģistrā uz laiku līdz trim gadiem normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā.

         

(6) Zinātniskus pētījumus un augu aizsardzības līdzekļu pilnveidošanai paredzētus eksperimentus un izmēģinājumus, kas saistīti ar reģistrā neesošu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu vidē, atļauts veikt tikai tad, ja saņemta Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja pētījumu un eksperimentu veikšanai. Šos augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai kontrolējamos apstākļos, ierobežotā daudzumā un ierobežotās platībās. Ģenētiski modificētus organismus saturošo augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai vidē nepieciešama arī atļauja, ko izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu izmantošanu un izplatīšanu.

         

(7) Ja konkrēta kaitīgā organisma izplatība nenovēršami apdraud kultūraugus un šo kaitīgo organismu nav iespējams apkarot ar reģistrā esošajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai citiem augu aizsardzības pasākumiem, Valsts augu aizsardzības dienests uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju var izsniegt atļauju tādu augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai izplatīšanai un lietošanai (kontrolējamos apstākļos), kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

         

(8) Iekļaujot reģistrā augu aizsardzības līdzekļus, tiem nosaka šādas reģistrācijas klases:

         

1) pirmā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus lieto augu aizsardzības speciālista vadībā;

         

2) otrā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot personas, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

         

3) trešā klase - augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot visas personas.

         

(9) Sēklas un substrātus, kuru sastāvā ir augu aizsardzības līdzekļi vai uz kuriem tie nokļuvuši, drīkst ievest un izplatīt, ja šie līdzekļi ir iekļauti reģistrā vai reģistrēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Darbīgās vielas nosaukumu un devu norāda uz sēklu un substrātu iepakojuma.

         

(10) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, kā arī reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

         

13.pants. Personu reģistrācija

         

(1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā.

 

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 13. panta pirmo daļu ar otru teikumu šādā redakcijā:

“Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistītot personu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt 13. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

(2) Reģistrēto personu pienākums ir:

         

1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;

         

2) vizuāli pārbaudīt augus un augu produktus un par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;

         

3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;

         

4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un kontrolēt fitosanitāro pasākumu izpildi.

         

5) informēt Valsts augu aizsardzības dienestu par izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā;

6) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienestam nepieciešamo rakstveida informāciju par augu un augu produktu audzēšanas, ražošanas un uzglabāšanas vietām.

         

(3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

         

16.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

         

(1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.

         

(2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.

         

(3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.

         

(4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību paredz saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.

         
   

5

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt 16. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Saņēmējvalsts noteiktos fitosanitāros pasākumus koka iepakojumam veic koka iepakojuma marķētāju reģistrā iekļautā persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem. Par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

7. Papildināt 16. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Saņēmējvalsts noteiktos fitosanitāros pasākumus koka iepakojumam veic koka iepakojuma marķētāju reģistrā iekļautā persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu vai augu produktu aizsardzībā pret kaitīgajiem organismiem. Par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

4. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

     

8. Papildināt likumu ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

 

"IV1 nodaļa

     

"IV1 nodaļa

 

Invazīvo augu sugas un pasākumi

6

LR vides ministrs R.Vējonis

Izteikt IV1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana un izplatības apzināšana”

Atbalstīt

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana un izplatības apzināšana

 

18.1 pants. Invazīvo augu sugas un to izpla tības ierobežošana

     

18.1 pants. Invazīvo augu sugas un to izpla tības ierobežošana

 

(1) Invazīvo augu sugu var iekļaut invazīvo augu sugu sarakstā, ja šī suga ir iekļauta Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas apstiprinātajā invazīvo augu sugu sarakstā vai iesniedzot attiecīgu priekšlikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

(1) Invazīvo augu sugu var iekļaut invazīvo augu sugu sarakstā, ja šī suga ir iekļauta Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas apstiprinātajā invazīvo augu sugu sarakstā vai iesniedzot attiecīgu priekšlikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

(2) Latvijā aizliegts ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Ministru kabinets nosaka valsts institūciju, kas uz valsts robežas

kontrolē invazīvo augu sugu ievešanu .

     

(2) Latvijā aizliegts ievest invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Ministru kabinets nosaka valsts institūciju, kas uz valsts robežas

kontrolē invazīvo augu sugu ievešanu .

 

(3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

     

(3) Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.

 

(4) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.

     

(4) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.

 

(5)  Invazīvo augu sugu iznīcināšana visās teritorijās, kurās tās izplatījušās, kā arī šīm teritorijām piegulošajās teritorijās uzsākama un veicama vienā sezonā. Par piegulošajām teritorijām uzskatāmas tādas teritorijas, kuras no apkārtējās teritorijas ir norobežotas ar dabiskiem šķēršļiem (ceļš, ūdenstece, mežs u.tml.), kas traucē minēto augu sugu tālāku izplatību.

     

(5)  Invazīvo augu sugu iznīcināšana visās teritorijās, kurās tās izplatījušās, kā arī šīm teritorijām piegulošajās teritorijās uzsākama un veicama vienā sezonā. Par piegulošajām teritorijām uzskatāmas tādas teritorijas, kuras no apkārtējās teritorijas ir norobežotas ar dabiskiem šķēršļiem (ceļš, ūdenstece, mežs u.tml.), kas traucē minēto augu sugu tālāku izplatību.

 

(6) Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista rajona un vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai rajona pašvaldība:

     

(6) Atsevišķu invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesaista rajona un vietējās pašvaldības. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai rajona pašvaldība:

 

1)  pieņem lēmumu par Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumiem attiecīgā rajona teritorijā un publicē to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

     

1)  pieņem lēmumu par Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumiem attiecīgā rajona teritorijā un publicē to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

 

 

2) izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi. Ekspertu grupa izstrādā attiecīgā rajona invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu;

     

2) izveido ekspertu grupu, kuras sastāvā iekļauj Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvi. Ekspertu grupa izstrādā attiecīgā rajona invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu;

 

3) organizē un koordinē sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus;”.

     

3) organizē un koordinē sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanu, ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumus;”.

 

4) ja teritorija, kur tiek iznīcināti latvāņi, piegul tādu blakus esošo rajonu un vietējo pašvaldību teritorijai, kas nolemj neuzsākt ierobežošanas pasākumu veikšanu tajā pašā sezonā, tad, izstrādājot pasākumu plānu, izvērtē pasākumu veikšanas lietderīgumu blakus esošajās teritorijās.

7

 

 

 

 

 

 

 

8

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 18.1 panta sestās daļas 4. punktu.

 

 

LR vides ministrs R.Vējonis

Uzskatīt 18.1 panta sestās daļas 4. punktu par 18.1 panta sesto daļu, attiecīgi mainot panta daļu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

18.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības apzināšana un datu apkopošana

     

18.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības apzināšana un datu apkopošana

 

(1) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās Valsts augu aizsardzības dienestam sniedz valsts pārvaldes iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

(1) Valsts augu aizsardzības dienests veic invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Informāciju par invazīvo augu sugu izplatību pārējās zemes lietošanas mērķu grupās Valsts augu aizsardzības dienestam sniedz valsts pārvaldes iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

(2) Valsts augu aizsardzības dienests datus par invazīvo augu sugu izplatību apkopo datu bāzē. Informācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir brīvi pieejama sabiedrībai.

     

(2) Valsts augu aizsardzības dienests datus par invazīvo augu sugu izplatību apkopo datu bāzē. Informācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir brīvi pieejama sabiedrībai.

 

(3) Ikviena persona informē Valsts augu aizsardzības dienestu, ja tās rīcībā ir ziņas par invazīvo augu sugu izplatību."

     

(3) Ikviena persona informē Valsts augu aizsardzības dienestu, ja tās rīcībā ir ziņas par invazīvo augu sugu izplatību."

Pārejas noteikumi

         

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.

         

2. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

         

3. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais darbības termiņš un reģistrācijas nosacījumi.

         

6. Ministru kabinets izdod līdz:

         

1) 2004.gada 1.maijam noteikumus par dzīvo organismu reģistrācijas kārtību;

         

2) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;

         

3) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kārtību, kādā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, fitosanitārajai kontrolei pakļauto personu reģistrāciju, fitosanitārajām pārbaudēm, laboratoriskajiem izmeklējumiem vai dokumentu izsniegšanu, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitārās robežkontroles veikšanu;

         

4) 2004.gada 1.maijam noteikumus par ķīmisku augu aizsardzības līdzekļu un mikroorganismus un vīrusus saturošu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas kārtību;

         

5) 2004.gada 1.maijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, augu aizsardzības līdzekļu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī augu aizsardzības līdzekļu un nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;

         

6) 2004.gada 1.maijam noteikumus par kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo, izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām paredzēto priekšmetu ievešanu vai pārvietošanu;

         

7) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu;

         

8) 2004.gada 1.jūlijam noteikumus par kārtību, kādā tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus.

         

7. Līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

         

8. Līdz 2004.gada 1.maijam reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais reģistrācijas termiņš un reģistrācijas nosacījumi

         
 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

     

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.un10. punktu šādā redakcijā:

 

"9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod likuma 5.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.

     

"9. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta 15. un 16.punktā minētos noteikumus.

 

10. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.maijam izdod likuma 5.panta 17.punktā minētos noteikumus.

     

10. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.maijam izdod šā likuma 5.panta 17.punktā minētos noteikumus.

 

11. Šā likuma 4.panta ceturtās daļas 12. un 13.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 11. punktu.

 

 

Atbalstīt

 
   

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

Atbalstīt

10. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

   

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

     

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 91/414/EEC, 95/44/EEC, 2000/29/EC, 93/71/EEC, 92/90/EEC, 92/105/EEC, 92/76/EEC, 94/3/EC, 93/51/EEC, 98/22/EEC, 79/117/EEC, 2001/60/EC, 2002/89/EC, 2003/82/EC.

   

1) Padomes 1991. gada 15. jūlija direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū;

 

1) Padomes 1991. gada 15. jūlija direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū;

     

2) Komisijas 1992. gada 30. jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;

 

2) Komisijas 1992. gada 30. jūlija direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;

     

3) Komisijas 1992. gada 3. novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;

 

3) Komisijas 1992. gada 3. novembra direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;

     

4) Komisijas 1995. gada 26. jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos priekšmetus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargājamās zonās izmēģinājumiem vai zinātniskajiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;

 

4) Komisijas 1995. gada 26. jūlija direktīvas 95/44/EK, ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus Padomes direktīvas 77/93/EEK I līdz V pielikumā uzskaitītos priekšmetus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargājamās zonās izmēģinājumiem vai zinātniskajiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām;

     

5) Padomes 1999. gada 31. maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu saistībā ar bīstamo preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

 

5) Padomes 1999. gada 31. maija direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu saistībā ar bīstamo preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

     

6) Padomes 2000. gada 8. maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā.

 

6) Padomes 2000. gada 8. maija direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā.

   

11

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šadā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.