Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” uz 1 lapas.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

            1. _________________________

 

            2. _________________________

 

            3. _________________________

 

            4. _________________________

 

            5. _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

 

N.p.k.

Pielikums

Budžeta iestādes kods

Budžeta pozīcija

Likums

Priekšlikums

1

2

3

5

6

7

1.

2

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(nodokļa prognozes palielinājums)

137 536 000

7 000 000

2.

4.

62

Mērķdotācijas pašvaldībām darba samaksas paaugstināšanai pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai

Resursi izdevumu segšanai

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi – kopā

Uzturēšanas izdevumi

Subsīdijas un dotācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000 000

 

7 000 000

 

 

7 000 000

7 000 000

 

7 000 000

 

7 000 000

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 4.septembrī

Nr._________________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Par anotāciju likumprojektam

“Grozījumi likumā “Par valsts

budžetu 2006.gadam””

(reģ.Nr.1840)

 

 

            Frakcijas Jaunais laiks Saeimas deputāti Kārlis Šadurskis, Ausma Ziedone-Kantāne, Jānis Reirs, Viesturs Šiliņš, Kārlis Strēlis 2006.gada 30.augustā iesniedza likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gada”” (reģ.Nr.1840).

             Ņemot vērā iepriekš minēto, frakcija Jaunais laiks iesniedz likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gada”” (reģ.Nr.1840) anotāciju.

 

 

Pielikumā:            Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gada””                             (reģ.Nr.1840) anotācija uz 4 lapām.

 

 

 

Frakcijas Jaunais laiks

priekšsēdētājs                                                                                                       Kārlis Šadurskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumu likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.augusta rīkojumu Nr.579 apstiprināto „Pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai) darba samaksas paaugstināšanas programmu 2006.–2010.gadam” (Programma) ar 2006.gada 1.septembri ir paredzēta pedagogu darba samaksas paaugstināšana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs vidēji par 20 latiem mēnesī par vienu darba algas likmi. Taču pedagogu sabiedrību šāds darba samaksas paaugstinājums neapmierināja, un 2006.gada 4.aprīlī tika parakstīta Vienošanās starp Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti un finanšu ministru Oskaru Spurdziņu, no vienas puses, un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājas Astrīdas Harbacevičas personā, no otras puses, kas paredz palielināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu vidēji par 50 latiem mēnesī par vienu darba algas likmi.

Iepriekš minētā vienošanās neparedz darba samaksas paaugstināšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolā. Ir paredzēts, ka šo paaugstinājumu segs pašvaldības, no līdzekļiem, kas tiks gūti no pašvaldību budžeta ieņēmumiem, jo līdz ar pedagogu darba samaksas pieaugumu vispārējās izglītības un profesionālās iestādēs pieaug pašvaldību budžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Izstrādātais likumprojekts paredz algu paaugstinājumu pirmsskolas izglītības pedagogiem, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolā no 2006.gada 1.oktobra. Šāda pašvaldību dotācija no valsts budžeta ļautu pašvaldībām novirzīt līdzekļus bērnudārzu sakārtošanai, kā arī algu paaugstināšanai bērnudārzu tehniskajam personālam.

3. Cita informācija

Nav.

 

 

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi.

Darba algas paaugstinājums pozitīvi uzlabo attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Paaugstināsies darba samaksa pirmsskolas pedagogiem, kuri nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolā.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkstošos latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

 

 

2006

(3 mēneši)

2007

2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

- 7 000

- 28 000

- 28 000

- 28 000

-28 000

3. Finansiālā ietekme

- 7 000

- 28 000

- 28 000

- 28 000

- 28 000

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Pamatojoties uz pārskatiem par valsts budžeta izpildi, ir iespējams izsecināt, ka valsts budžetā veidojas pārpalikums, kas ļauj finanšu līdzekļus novirzīt sociālo problēmu risināšanai.

6.Cita informācija.

Nav.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav.

2. Cita informācija

Nav.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta

norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības

normatīvais akts

un attiecīgā

panta Nr.

Atbilstības

pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpilde notiek, izmantojot esošās valsts institūcijas, to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Nav

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Nav.

4. Cita informācija

 

Nav.