Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

            Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam””.

 

 

Pielikumā:         1) Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” uz 1 lapas;

                        2) Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”” anotācija uz 4 lapām.

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

            1. _________________________

 

            2. _________________________

 

            3. _________________________

 

            4. _________________________

 

            5. _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2006.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

 

N.p.k.

Pielikums

Budžeta iestādes kods

Programmas kods

Budžeta pozīcija

Likums

Priekšlikums

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

2.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

(nodokļa prognozes palielinājums) 

830 117 444

22 000 000

2.

2.

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
(nodokļa prognozes palielinājums)

238 550 000

3 700 000

 3.

4.

15

21.00.00

Pedagogu darba samaksas paaugstināšana

Resursi izdevumu segšanai

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Izdevumi - kopā

Uzturēšanas izdevumi

Kārtējie izdevumi

tai skaitā atalgojumi

 

 

13 110 000

 

13 110 000

 

 

13 110 000

13 110 000

 

13 110 000

 

10 564 913

 

 

25 700 000

 

25 700 000

 

 

25 700 000

25 700 000

 

25 700 000

 

25 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumu likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.augusta rīkojumu Nr.579 apstiprināto „Pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogu, kas nav nodarbināti piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai) darba samaksas paaugstināšanas programmu 2006.–2010.gadam” (Programma) ar 2006.gada 1.septembri ir paredzēta pedagogu darba samaksas paaugstināšana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs vidēji par 20 latiem mēnesī par vienu darba algas likmi. Taču pedagogu sabiedrību šāds darba samaksas paaugstinājums neapmierināja, un 2006.gada 4.aprīlī tika parakstīta Vienošanās starp Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti un finanšu ministru Oskaru Spurdziņu, no vienas puses, un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājas Astrīdas Harbacevičas personā, no otras puses, kas paredz palielināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu vidēji par 50 latiem mēnesī par vienu darba algas likmi. Lai īstenotu minētajos dokumentos paredzēto, nepieciešamas izmaiņas pedagogu darba samaksas noteikumos. Pašreiz Ministru kabinets nav izrādījis iniciatīvu, lai veiktu grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” un paredzētu iepriekš minēto pedagogu darba samaksas paaugstinājumu budžeta likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Sagatavotais likumprojekts paredz veikts grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2006.gadam” un paredzēt tajā, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likme tiek palielināta par 50 latiem un sasniedz vidēji 234 latus.

Minēto izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem darba algas likme palielināsies vidēji par 30%.

Koledžās strādājošo pedagogu darba algas likme pieaugs vidēji no 348 latiem līdz 531 latam mēnesī.

Augstskolu pedagogiem darba algas likmi plānots paaugstināt vidēji no 371 lata līdz 583 latiem mēnesī.

3. Cita informācija

Nav

 

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi.

Kārtējais pedagogu darba algas paaugstinājums pozitīvi uzlabo attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Paaugstināsies darba samaksa aptuveni 55 000 pedagogu.

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkstošos latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

 

 

2006

(4 mēneši)

2007

2008

2009

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-25 700

-77 100

-77 100

-77 100

-77 100

3. Finansiālā ietekme

-25 700

-77 100

-77 100

-77 100

-77 100

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvo aktu projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts papildu finansiālā pamatojuma aprēķins:

Aprēķinot finansiālo ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem, ir izmantots pedagoģisko likmju skaits visās no valsts budžeta finansētajās izglītības iestādēs 2005./2006.mācību gada sākumā.

6.Cita informācija.

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav

2. Cita informācija

Nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta

norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības

normatīvais akts

un attiecīgā

panta Nr.

Atbilstības

pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Nav.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Normatīvā akta izpilde notiek, izmantojot esošās valsts institūcijas, to funkcijas netiek paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Nav

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Nav.

4. Cita informācija

 

Nav