Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 29.augustā                   Noteikumi Nr.696

Rīgā                   (prot. Nr.44  60.§)

 

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 18.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Valstij piekrīt un uz valsts vārda arī pēc zemes reformas pabeigšanas zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuru valsts varēja ierakstīt uz valsts vārda zemesgrāmatās zemes reformas laikā."

 

2. Papildināt 3.pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrā­matās ierakstāma lauku apvidu zeme:

1) uz kuru fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu;

2) uz kuru fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, jo šīs personas līdz 2009.gada 30.decembrim nav noslēgušas līgumu par zemes izpirkšanu saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta astoto daļu.


(6) Pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma pilsētas zeme:

1) uz kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmās daļas 1. vai 2.punktu;

2) uz kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām, izbeidzas zemes lietošanas tiesības, jo šīs personas līdz 2009.gada 30.decembrim nav noslēgušas līgumu par zemes izpirkšanu saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 2.panta piekto daļu.

(7) Pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda arī pēc zemes reformas pabeigšanas zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kuru attiecīgā pašval­dība varēja ierakstīt uz sava vārda zemesgrāmatās zemes reformas laikā."

 

3. Aizstāt 10.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus "(2.panta otrā, trešā un ceturtā daļa un 3.panta otrā un trešā daļa)" ar vārdiem un skaitļiem "(2.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa un 3.panta otrā, trešā, piektā, sestā un septītā daļa)".

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Šā likuma 2.panta piektajā daļā un 3.panta piektajā, sestajā un septītajā daļā minētā zeme uz valsts vai pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatās līdz 2010.gada 30.decembrim. Pēc minētā termiņa beigām īpašuma tiesības nosaka saskaņā ar Civillikumu."

 

 

 

Ministru prezidents                   A.Kalvītis

 

 

 

Tieslietu ministrs                   G.Grīnvalds