2005

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

2006.gada 24. augustā Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ______________________            _______________________

 

 

2. ______________________            _______________________

 

 

3. ______________________            _______________________

 

 

4. ______________________            _______________________

 

 

5. ______________________            _______________________

 

 

6. ______________________            _______________________

 

 

7. ______________________            _______________________

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā “Par valsts pensijām”

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” šādu grozījumu:

 

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu 26.1 punktu šādā redakcijā :

 

“Sociāli apdrošinātajām personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem), kuriem laika posmā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 19. martam tika pārtraukta tās pensijas daļas izmaksa, kas pārsniedza valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru, Ministru kabineta noteiktā kārtībā līdz 2006. gada 31. decembrim izmaksā aprēķināto, bet neizmaksāto pensijas daļu no sociālās apdrošināšanas valsts budžeta ieņēmumiem, kas pārsniedz 2006. gada valsts budžetā plānotos izdevumus.”


Likumprojekta “Grozījums likumā “Par valsts pensijām””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Aizvien pieaugošas inflācijas apstākļos visgrūtāk ir izdzīvot pensijas vecuma cilvēkiem, kuru pensijas nesasniedz iztikas minimumu. Lai novērstu netaisnību, kas nodarīta strādājošiem pensionāriem, laika posmā no 2000g.1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam neizmaksājot pensijas daļu, kas pārsniedza valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršu apmēru, un pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu “Par likuma “Par valsts pensijām ” pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109.pantam”, ieturētās pensijas daļa jāatmaksā pilnā apmērā.

 

2. Likumprojekta būtība

 

Likumprojekts paredz sociāli apdrošinātajām personām, kurām laika posmā no 2000.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 19.martam netika izmaksāta pilna pensija, Ministru kabineta noteiktā kārtībā izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto pensijas daļu no sociālās apdrošināšanas valsts budžeta ieņēmumiem, kas pārsniedz faktiskos izdevumus.

 

3. Cita informācija

Sociālā budžeta kopējais atlikums šā gada pirmajā pusgadā sasniedza 227 miljonus latu, bet šā gada sociālā budžeta ieņēmumi par 53 miljoniem latu pārsniedz izdevumus (pēc  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktores I.Šmitiņas informācijas).

 

II. Kāda var būt likuma

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Izmaksātā ieturētās pensijas daļa dos iespēju uzlabot sadzīves apstākļus un ieguldīt ietaupīto naudu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiks novērsta netaisnība pret strādājošajiem pensionāriem, ko radīja likuma izmaiņas, kuras 2002.gada 19.martā atcēla Satversmes tiesa. Uzlabosies pensionāru materiālais stāvoklis.

 

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

-

 

III. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

tūkst. Ls

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Palielināsies ienākumu nodokļa ieņēmumi valsts budžetā no pensijām virs 165Ls.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Būtiski neietekmēs valsts sociālā budžeta līdzekļu kopējo atlikumu.

 

3. Finansiālā ietekme

 

 -

  -

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Regulāras iemaksas sociālās apdrošināšanas valsts budžetā.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Valsts strādājošajiem pensionāriem ir parādā 22,3 miljonus latu.

 

6. Cita informācija

 -

 

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Jāizstrādā MK noteikumi par ieturētās pensiju daļas izmaksas kārtību. Labklājības ministrijai ir pilna uzskaite, un noteikumus sagatavot var steidzamības kārtībā.

 

2. Cita informācija

 -

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām likumprojekts atbilst

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Šo jomu neskar.

 


3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 -

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar. 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar pensionāru apvienībām konsultācijas iedzīvotāju sapulcēs.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Atbalsta un pieprasa pensionāru tiesību atjaunošanu.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Iedzīvotāju sapulcēs atbalsta Pensiju likuma grozījumus.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepieciešamas.

 

5. Cita informācija

 -

 

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpilde tiks veikta, neveidojot jaunas institūcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

VSAA informēs katru indivīdu, uz kuru attieksies likuma grozījumi.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīda tiesību realizēšanai piemērojams vispārējais administratīvais process. Šis likumprojekts atjauno pensionāriem tiesības saņemt neizmaksāto pensijas daļu.

 

4. Cita informācija

 -