Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

(reģ. Nr. 1834)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr. 662)

Likuma redakcija pirms grozījumu izdarīšanas Satversmes 81.panta kārtībā

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(7)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par autoceļiem

Grozījumi likumā

“Par autoceļiem”

 

 

 

Grozījumi likumā

“Par autoceļiem”

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā skaitli un vārdu „13.nr.” ar skaitļiem un vārdu „13./14.nr”;

atbalstīts

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Maksa par autoceļu lietošanu

 

 

 

 

 

(1) Par valsts un pašvaldību līdzekļiem izbūvētie autoceļi lietojami bez maksas, ja transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos lielumus.

 

 

 

 

 

 

(2) Ja transportlīdzeklis veic lielgabarīta vai smagsvara pārvadājumu, kurā ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos lielumus, no transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja, valdītāja) par valsts autoceļu lietošanu tiek ņemta maksa, bet par pašvaldību un citu ceļu lietošanu maksu var ņemt, ja tā noteicis ceļa īpašnieks.

 

 

 

 

 < /span>

(3) Maksas apmēru par valsts autoceļu lietošanu un kārtību, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, nosaka Ministru kabinets.

 

2

Deputāts A.Radzevičs

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Maksas apmēru par valsts autoceļu lietošanu un kārtību, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, nosaka Ministru kabinets. Maksas apmēru par pašvaldības autoceļu lietošanu un kārtību, kādā saņem atļaujas un veic samaksu par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa pašvaldības autoceļiem, nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības aprēķina maksu par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa pašvaldības autoceļiem”.

nav atbalstīts

 

(4) Maksu var ņemt par tādu autoceļu lietošanu, kas izbūvēti par privātiem līdzekļiem. Šādos gadījumos maksu nosaka autoceļa īpašnieks.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

1. Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējas izmantojamības kārtību nosaka Ministru kabinets."

II SADAĻA
AUTOCEĻU VALSTS REĢISTRĀCIJA, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA,
AUTOCEĻU BŪVNIECĪBAS, REKONSTRUKCIJAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANA

 

 

 

 

 

12.pants. Autoceļu finansēšana

 

 

 

 

 

(1) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk - mērķdotācija).

 

 

 

 

 

(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par 80 procentiem no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, kā arī mazāks par iepriekšējā budžeta gadā piešķirto.

(Stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī)

 

 

 

 

 

(5) Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta programmām.

 

 

 

 

 

(6) Valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaita Satiksmes ministrija un pašvaldības.

 

 

 

 

 

(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdotācijas izlietošanas kārtību.

(30.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SADAĻA
AUTOCEĻU LIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA

 

 

 

 

 

14.pants. Autoceļu lietošanas kārtība

 

 

 

 

 

Autoceļu lietošanas kārtību nosaka šis likums, Ceļu satiksmes likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un ceļu satiksmes noteikumi, ko izdod Ministru kabinets.

(1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

3

Deputāts A.Radzevičs

Papildināt 14.pantu ar vārdiem „kā arī saistošie noteikumi”.

nav atbalstīts

 

20.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, citu pakalpojumu objektu un to reklāmas izvietošana gar autoceļiem

 

 

 

 

 

(1) Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpojumu objektus, kā arī to reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā var izvietot ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" saskaņotās vietās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(2) Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu objektu, kā arī to reklāmas izvietošanu valsts un pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā tiek ņemta maksa, kuru nosaka līgumā, ko noslēdz Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" ar attiecīgo pagasta padomi, uzņēmumu, iestādi, organizāciju vai fizisko personu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu un 10.11.2005. likumu)

 

4

Deputāts A.Radzevičs

Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus „pagasta padomi” ar vārdiem „vietējās pašvaldības domi vai padomi”.

atbalstīts

2. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus „pagasta padomi” ar vārdiem „vietējās pašvaldības domi vai padomi”.

25.pants. Autoceļu projektēšana un būvniecība

 

 

 

 

 

(1) Autoceļu projektēšana un būvniecība notiek saskaņā ar ceļu tīkla attīstības shēmām, kuras izstrādā un apstiprina Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

(2) Autoceļu būvniecībai un rekonstrukcijai izgatavotā tehniskā dokumentācija tiek pakļauta valsts ekspertīzei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Minimālās drošības prasības Eiropas ceļu tīklu tuneļiem

Kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Minimālās drošības prasības Eiropas ceļu tīklu tuneļiem

Kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem, nosaka Ministru kabinets."

Pārejas noteikumi
(20.10.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

1. Grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

5

Deputāts A.Tolmačovs

Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitli „2010.” ar skaitli „2008.”;

nav atbalstīts

 

2. Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par šādu daļu no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem:

1) 2007.gadā — 65 procenti;

2) 2008.gadā — 70 procenti;

3) 2009.gadā — 75 procenti.

 

6

Deputāts A.Tolmačovs

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

„2.Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par 70 procentiem no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem.”

nav atbalstīts

 

3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus.

(10.11.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

4. Līdz šā likuma 12.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim piemērojami Satiksmes ministrijas 2005.gada 21.februāra noteikumi Nr.5 "Kārtība, kādā nosakāms pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielums, sadalījums starp pašvaldībām un kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 (10.11.2005. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 9.aprīļa Direktīvas 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā;

 

 

 

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 9.aprīļa direktīvas 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā;

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem."

 

 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem."

 

 

7

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

„Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.662 „Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” (Latvijas Vēstnesis, 2006, nr.134).”.

atbalstīts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.662 „Grozījumi likumā „Par autoceļiem”” (Latvijas Vēstnesis, 2006, nr.134).

 

 Tautsaimniecības, agrārās, vides un

reģionālās politikas komisijas konsultants

Jānis Ļevšins