Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 15.augustā                   Noteikumi Nr.662

Rīgā                   (prot. Nr.42  22.§)

 

Grozījumi likumā "Par autoceļiem"

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

 

"25.1 pants. Minimālās drošības prasības Eiropas ceļu tīklu tuneļiem

 

Kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem, nosaka Ministru kabinets."

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 9.aprīļa Direktīvas 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā;


2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem."

 

 

 

Ministru prezidenta vietā –

aizsardzības ministrs                   A.Slakteris

 

 

 

Satiksmes ministrs                   K.Peters

 

 

 

 

 


Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi likumā “Par autoceļiem””

 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Ņemot vērā Eiropas Komisijas oficiālajos paziņojumos norādītos pārkāpumus Latvijai par saistību neizpildi un lai nodrošinātu Eiropas Komisijas prasību izpildi un nodrošinātu normatīvo aktu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvai 2004/52/EK attiecībā uz ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvai 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem, ir nepieciešams projektu izdot Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu ieviešanas nepieciešamību nacionālajos tiesību aktos, likums papildināts ar 6.panta piekto daļu un 25.1 pantu.

 

3. Cita informācija

-

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3
4
5
6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

 

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar
Likum-projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija

-
-
-
-
-

 

 

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

Pēc projekta spēkā stāšanās tiks izdoti:

 

- pamatojoties uz 6.panta piekto daļu - Ministru kabineta noteikumi par ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtību;

 

- pamatojoties uz 25.1 pantu - Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem;

 

Cita informācija

-

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

1. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā.

Šajā direktīvā ir paredzēti nosacījumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā.

Ar likumprojektā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanu pilnībā tiks pārņemtas direktīvas tiesību normas.

Dalībvalstīs līdz 2005.gada 20.novembrim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību tiks pieņemti ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šī likumprojekta spēkā stāšanās.

 

2. Eiropas Kopienas dibināšanas līgums.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem.

Šīs direktīvas mērķis ir ceļu lietotājiem nodrošināt minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, novēršot kritiskus notikumus, kas var būt bīstami cilvēku dzīvībai, videi un tuneļa iekārtām, kā arī ar aizsardzības nodrošināšanu avāriju gadījumos.

Ar likumprojektā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanu pilnībā tiks pārņemtas direktīvas tiesību normas.

Dalībvalstīs līdz 2006.gada 30.aprīlim stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai atbilstu šis direktīvai. Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem tiks pieņemti ne vēlā kā sešus mēnešus pēc šī likumprojekta spēkā stāšanās.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.) norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību Kopienā, Oficiālais Vēstnesis L 166, 30/04/2004, lpp.0124-0143.

 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem, Oficiālais Vēstnesis L 167, 30/04/2004, lpp. 0039-0091.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst/neatbilst)

Komentāri

1. „4. Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtību nosaka Ministru kabinets.””

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/52/EK par ceļu lietotāju nodokļa elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību kopienā 6.pants.

Atbilst.

-

2. „15. Papildināt ar 251.pantu šādā redakcijā:

„251.pants. Minimālās drošības prasības Eiropas ceļu tīklu tuneļiem

Kārtību, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem, nosaka Ministru kabinets.””.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/54/EK par minimālajām drošības prasībām Eiropas ceļu tīkla tuneļiem 18.pants.

Atbilst.

-

5. Cita informācija

-

 

 

 

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

-

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Publicējot likumprojektu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības. Tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, ir piemērojams vispārējais administratīvais process un pieņemtos lēmumus ir iespējams pārsūdzēt Satiksmes ministrijā vai administratīvajā tiesā.

 

4. Cita informācija

 

-

 

 

Satiksmes ministrs                                                                Kr.Peters

 

 

 

Valsts sekretāra vietnieks

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Autosatiksmes departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

U.Lakševics

A.Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

M.Pēkalis

 

 

 

 

 

 

2006.08.08. 16:00

1107

I.Kaupe, 7028326, Imants.Kaupe@sam.gov.lv