Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

                            (Steidzams)

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

(Reģ. nr. 1832)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

( 17 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

 

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.; 2005, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.; 2005, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atkritumi — jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

2) atkritumu radītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības;

3) atkritumu pārstrādes objekts — ražošanas komplekss vai iekārta, ar kuras palīdzību tiek veikta atkritumu pārstrāde;

4) atkritumu apsaimniekošana — atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana, iegūstot enerģiju, iekārtās, kuru pamatdarbība nav atkritumu sadedzināšana), reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas;

 

 

 

 

 

5) atkritumu poligons — speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi;

6) izgāztuve — atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona prasībām;

7) atkritumu uzglabāšana — atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai).

 

 

 

 

 

7.pants. Ministru kabinets:

1) apstiprina atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus;

2) (izslēgts ar 02.12.2004. likumu);

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

4) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

5) nosaka atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

6) (izslēgts ar 19.02.2004. likumu);

7) nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

8) nosaka atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

9)  nosaka atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidus;

10) nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā;

11) nosaka valsts nodevas likmi (latos) par licenci melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā un par licenci melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā, kā arī kārtību, kādā maksājama šī nodeva.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nosaka prasības un kārtību, kādā savācams un apsaimniekojams ar akcīzes nodokli apliekamais alkoholisko dzērienu atkārtoti lietojamais iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.”

atbalstīt

 

1. Papildināt 7.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) nosaka prasības un kārtību, kādā savācams un apsaimniekojams ar akcīzes nodokli apliekamais alkoholisko dzērienu atkārtoti lietojamais iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.”

8.pants. Vides ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

1) izstrādā atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus;

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna īstenošanu;

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

 

 

 

 

 

5) koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

 

1. Papildināt 8.panta 5.punktu aiz vārdiem ''normatīvajiem aktiem'' ar vārdiem "kā arī veic bezsaimnieka bīs­tamo atkritumu apsaimniekošanu".

 

 

Redakc.

 preciz.

 

2. Papildināt 8.panta 5.punktu pēc vārdiem “normatīvajiem aktiem” ar vārdiem “kā arī veic bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu”.

6) organizē nacionālās nozīmes bīstamo atkritumu pārstrādes objektu sadedzināšanas iekārtu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

 

 

 

 

 

15.pants. (1) Vietējā pašvaldība, ņemot vērā šā likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktā minētos saistošos noteikumus, izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā. Pašvaldības var noteikt kopīgu pakalpojumu sniegšanas zonu, kurā ietilpst vairāku pašvaldību teritorija. Līgumu ar izraudzīto komersantu katra pašvaldība slēdz atsevišķi. Pašvaldība iekļauj darba uzdevumā arī prasības attiecībā uz pretendenta darbinieku kvalifikāciju, spēju veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tehnisko vai finanšu nodrošinājumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai konkrētajā zonā. Pašvaldība iepirkuma komisijā iekļauj pārstāvi no attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes.

(2) Pašvaldība slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

Izteikt likuma 15.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Pašvaldības, ja nepieciešams, iepirkuma komisijā iekļauj pārstāvi no attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

„Pašvaldība iepirkuma komisijā var iekļaut pārstāvi no attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes”.

 

 

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Pašvaldībai publiskā iepirkuma procedūras ietvaros ir tiesības prasīt no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pretendenta (kandidāta) izvērstu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.”;

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.3

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

3. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldība iepirkuma komisijā var iekļaut pārstāvi no attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Pašvaldībai publiskā iepirkuma procedūras ietvaros ir tiesības prasīt no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pretendenta (kandidāta) izvērstu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu.”;

 

(3) Līgumu starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, un līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļaujas derīguma termiņu.

 

2. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Līgumu starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto. Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sadzīves atkritumu apsaim­niekošanas atļaujas derīguma termiņu."

 

 

Redakc.

 preciz.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Līgumu starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos paredzēto laiku. Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļaujas derīguma termiņu.”

(4) Pašvaldība informē savas administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.

 

 

 

 

 

VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu

21.pants. (1) Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu un pārstrādi, kā arī par sadzīves atkritumu pārstrādi nosaka, atkritumu radītājam vai valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju.

(2) Maksa par bīstamo atkritumu apglabāšanu tiek reglamentēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

5

 

Atbildīgā komisija

Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu un atbalsts komercdarbībai”.

atbalstīt

 

4. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VI nodaļa. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu un atbalsts komercdarbībai”.

 

 

6

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) nosaka līgumā, kas slēdzams starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot šā likuma 15.pantā noteikto kārtību.”

atbalstīt

 

5. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) nosaka līgumā, kas slēdzams starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot šā likuma 15.pantā noteikto kārtību.”

22.pants. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot pārstrādi, tiek reglamentēta likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

 

7

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu šādā redakcijā:

4. Izteikt likuma 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs regulē likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā ".

atbalstīt

 

6. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs regulē likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.”

 

3. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. (1) Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) nosaka līgumā starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu slēdz šā likuma 15.pantā noteiktajā kārtībā. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) komersants aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto maksas aprēķināšanas metodiku un norāda piedāvājumā.

8

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 22.1 pantu.

atbalstīt

 

 

 

(2) Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

9

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

papildināt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

22.2 pants. Atbalstu komercdarbībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, izņemot sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un atkritumu izgāztuvēs, kā arī sadzīves atkritumu pārstrādi, sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.”

Atbalstīt, izteikt kā 22.1 pantu

 

 

 

Redakc.

 preciz.

 

7. Papildināt likumu ar  22.1 pantu šādā redakcijā:

“22.1 pants. Atbalstu komercdarbībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, izņemot sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, kā arī sadzīves atkritumu pārstrādi, sniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par sadzīves atkritumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums "Par bīstamajiem atkritumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.). 

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 "Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem";

2) M inistru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem";

3) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.56 "Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi";

4) Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 "Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi";

5) Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumi nr.205 "Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu". 

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu "Par sadzīves atkritumiem" un "Par bīstamajiem atkritumiem" prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām.

 

 

 

 

 

4. Šā likuma 11.panta pirmā daļa, 14.panta otrā daļa un trešās daļas 1.punkts, 15.panta 1.punkts un 19.panta 1.punkts neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā par piesārņojumu noteiktajā kārtībā. 

5. Šā likuma 7.panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. 

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 7.panta 3., 5. un 9.punktā, 11.panta trešajā daļā un 15.panta 1.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — šā likuma 7.panta 4., 6.un 7.punktā, 21.panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, kā arī apstiprina šā likuma 7.panta 2.punktā minēto objektu un poligonu izvietojumu. 

7. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam pieņem šā likuma 7.panta 8.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — attiecībā uz visu atkritumu sadedzināšanu. 

8. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

9. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos ieteikumus;

2) šā likuma 7.panta 9.punktā un 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumi nr.191 “Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) un Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 21.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

10. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar šo likumu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām var pagarināt līdz termiņam, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai. Atkritumu apglabāšanai izgāztuvē nepieciešams saņemt atkritumu apglabāšanas atļauju. Izsniegtās atkritumu apglabāšanas atļaujas var pagarināt līdz izgāztuves slēgšanai.

11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punktā un trešajā daļā minētās prasības.

12. Šā likuma V1 nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.augustā.

13. Šā likuma 20.4 panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem stājas spēkā 2005.gada 13.augustā.

14. Šā likuma 20.5 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

15. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redak­cijā:

"16. Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā neilgi pirms iepriekšējā pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. Noslēdzoties publiskā iepirkuma procedūrai, pašvaldība slēdz līgumu ar komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

10

 

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 4.pantā:

izteikt pārejas noteikuma 16.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.”;

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

“16. Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā tādā termiņā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. Noslēdzoties publiskā iepirkuma procedūrai, pašvaldība slēdz līgumu ar komersantu, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

 

17. Ja līgums starp pašvaldību un komersantu, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, noslēgts līdz 2006.gada 31.de­cembrim un tajā nav paredzētas visas attiecīgajā reģionālajā atkritumu apsaim­niekošanas plānā noteiktās darbības, pašvaldība un attiecīgais komersants precizē esošo līgumu at­bilstoši attiecīgajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, negrozot līguma darbības termiņu.

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

Atbildīgā komisija

pārejas noteikumu 17.punktā:

aizstāt vārdus “precizē esošo līgumu” ar vārdiem “groza esošo līgumu”;

 

Atbildīgā komisija

izslēgt vārdus “negrozot līguma darbības termiņu”

 

 

 

Atbildīgā komisija

papildināt 17. pārejas noteikumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“ Līguma grozīšana atbilstoši attiecīgajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam nerada tiesības līgumslēdzējai pusei prasīt līguma darbības termiņa pagarināšanu vai kāda cita līgumā iekļautā nosacījuma grozīšanu.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

17. Ja līgums starp pašvaldību un komersantu, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, noslēgts līdz 2006.gada 31.de­cembrim un tajā nav paredzētas visas attiecīgajā reģionālajā atkritumu apsaim­niekošanas plānā noteiktās darbības, pašvaldība un attiecīgais komersants groza šo līgumu at­bilstoši attiecīgajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam. Līguma grozīšana atbilstoši attiecīgajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam nerada tiesības līgumslēdzējai pusei prasīt līguma darbības termiņa pagarināšanu vai kāda cita līgumā iekļautā nosacījuma grozīšanu.

 

18. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attie­cīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu re­gulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publiskā iepirkuma pro­cedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, tarifu par sa­dzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) apstiprina regulators.

 

 

Redakc.

 preciz.

 

18. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš izraudzīts publisko iepirkumu re­gulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizējot publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā zonā un kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) apstiprina regulators.

 

19. Šā likuma 22.pants zaudē spēku 2006.gada 31.decembrī.

14

 

Atbildīgā komisija

izslēgt 19., 20. un 21.pārejas noteikumu punktu;

atbalstīt

 

 

 

20. Šā likuma 22.1 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

21. Līdz dienai, kad stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināta šā likuma 22.1 pantā noteiktā metodika sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim tiek pie­mēroti Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumi Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.''

 

 

 

 

 

 

15

 

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“19. Šā likuma 21.1 pants, kā arī 22.panta jaunā redakcija (par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

20. Šā likuma 21.1 panta noteikumi piemērojami tiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pašvaldības teritorijā tiek slēgti pēc 2007.gada 1.janvāra.

21. Šā likuma 21.1 panta noteikumi piemērojami tiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā pašvaldības teritorijā tiek slēgti pēc 2008.gada 1.janvāra, izņemot Rīgas pašvaldības teritoriju.

22. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likuma 7.panta 12.punktā paredzētos noteikumus.”

atbalstīt

 

19. Šā likuma 21.1 pants, kā arī 22.panta jaunā redakcija (par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

20. Šā likuma 21.1 panta noteikumi piemērojami tiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pašvaldības teritorijā tiek slēgti pēc 2007.gada 1.janvāra.

21. Šā likuma 21.1 panta noteikumi piemērojami tiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā pašvaldības teritorijā tiek slēgti pēc 2008.gada 1.janvāra, izņemot Rīgas pašvaldības teritoriju.

22. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim izdod šā likuma 7.panta 12.punktā paredzētos noteikumus.

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs M.Jirgens

papildināt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

„Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim pieņem šā likuma 22.2 pantā minētos Ministru kabineta noteikumus.”

 

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar 23. punktu  šādā redakcijā:

„23. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 22.1 pantā paredzētos noteikumus.””

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšl. nr.17

 

 

 

 

atbalstīt

 

23. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 22.1 pantā paredzētos noteikumus.”