Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.; 2005, 2., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 8.panta 5.punktu aiz vārdiem ''normatīvajiem aktiem'' ar vārdiem "kā arī veic bezsaimnieka bīs­tamo atkritumu apsaimniekošanu".

 

2. Izteikt 15.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Līgumu starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto. Līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sadzīves atkritumu apsaim­niekošanas atļaujas derīguma termiņu."

 

3. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

 

"22.1 pants. (1) Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) nosaka līgumā starp pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu slēdz šā likuma 15.pantā noteiktajā kārtībā. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) komersants aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto maksas aprēķināšanas metodiku un norāda piedāvājumā.

(2) Tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā."

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redak­cijā:

 

"16. Pašvaldība organizē publiskā iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā neilgi pirms iepriekšējā pašvaldības un sadzīves atkritumu apsaimniekotāja līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību. Noslēdzoties publiskā iepirkuma procedūrai, pašvaldība slēdz līgumu ar komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

 

17. Ja līgums starp pašvaldību un komersantu, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, noslēgts līdz 2006.gada 31.de­cembrim un tajā nav paredzētas visas attiecīgajā reģionālajā atkritumu apsaim­niekošanas plānā noteiktās darbības, pašvaldība un attiecīgais komersants precizē esošo līgumu at­bilstoši attiecīgajam reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam, negrozot līguma darbības termiņu.

 

18. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attie­cīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu re­gulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publiskā iepirkuma pro­cedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, tarifu par sa­dzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) apstiprina regulators.

 

19. Šā likuma 22.pants zaudē spēku 2006.gada 31.decembrī.

 

20. Šā likuma 22.1 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

21. Līdz dienai, kad stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināta šā likuma 22.1 pantā noteiktā metodika sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim tiek pie­mēroti Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumi Nr.281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 


 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

          Šobrīd finansiālie līdzekļi sadzīves atkritumu saimniecības uzturēšanai tiek iegūti no iedzīvotāju un juridisko personu maksājumiem. Iedzīvotāju maksājumi nonāk tieši no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai apsaimniekotājiem vai caur namu pārvaldēm atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu rīcībā. Tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot to pārstrādi, nosaka pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, izņemot pārstrādi, tarifi tiek reglamentēti likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

2005.gada 22.jūnijā Saeima pieņēma Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumus, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, nav vairs pamatoti noteikt, ka atkritumu apsaimniekošanas tarifu šādā gadījumā nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulators, jo ievērojot iepirkuma procedūru, izvēloties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, tiek ņemta vērā arī piedāvātā pakalpojuma cena.

Tajā pašā laikā sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa apstiprināšana būtu viennozīmīgi atstājama pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora ziņā, jo sadzīves atkritumu poligoni nav un nebūs katrā pašvaldībā, bet saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam viens poligons katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

Problēmas šobrīd rada bīstamo atkritumu atrašanas gadījumi - bezsaimnieka bīstamie atkritumi, jo nav atrisināti jautājumi par šo atkritumu identificēšanu, īslaicīgu novietošanu īslaicīgās uzglabāšanas vietās u.c.. Atrodot bīstamos atkritumus, iedzīvotāji parasti zvana VUGD un VUGD, reaģējot uz izsaukumiem, izbrauc uz notikuma vietu.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs, nosaka pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikto aprēķināšanas metodiku.

Savukārt, tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs nosaka pašvaldības izveidotais sabiedrisko pakalpojumu regulators likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

 

Sagatavoti arī atbilstoši grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kuri  izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē vienlaikus ar šo likumprojektu.

 

 Likumprojekts risina arī jautājumu par bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

3.Cita informācija

Nav.

 


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ieviešot normatīvā akta projekta prasības, tiks vienkāršotas administratīvās procedūras.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts pozitīvi ietekmēs vidi, jo samazinās sadzīves atkritumu nonākšanu tiem neparedzētās un nepiemērotās vietās, kā arī tiek noteikts, kas veic bezsaimnieka bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

1. Likumprojekta īstenošanas rezultātā, sākot no 2007.gada pakāpeniski samazināsies ieņēmumi no valsts nodevas maksājumiem par sabiedriskā pakalpojuma – sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs,- regulēšanu,  un rezultātā samazināsies arī pašvaldību izveidoto regulatoru ieņēmumi un izdevumi. Vienlaikus palielināsies vietējo pašvaldību ieņēmumi un izdevumi.

2. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, bīstami atkritumi rodas ne tikai auto avāriju gadījumos uz ceļiem, ugunsgrēkos un citos negadījumos publiskās vietās, bet arī no pamestām bīstamām ķīmiskām vielām. Summa par šādu atkritumu apsaimniekošanu aprēķināta, balstoties uz vidējām tirgus cenām Latvijā un pieredzi, ka varētu būtu nepieciešams apsaimniekot 2 t atrastu bīstamu ķīmisku vielu un 150 kg atrastu dzīvsudraba atkritumu.

 

 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka, lai nodrošinātu kompetentās iestādes (Valsts vides dienesta) spēju veikt nepieciešamos preventīvos vai neatliekamos pasākumus tiešu kaitējuma draudu vai kaitējuma videi gadījumā, ja nav iespējams konstatēt atbildīgo operatoru un iestāde organizē pasākumu veikšanu, sākot no 2007.gada, nepieciešamo neatliekamo pasākumu organizēšanai nepieciešams paredzēt papildus līdzekļus no valsts budžeta, kas ir lielākā apjomā kā šobrīd Latvijas vides aizsardzības fonda budžetā paredzēts un paredzēt tos Valsts vides dienesta budžetā. Minētie papildus nepieciešamie līdzekļi minētajiem pasākumiem, tajā skaitā bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšanai un apsaimniekošanai, norādīti anotācijā par Vides aizsardzības likumprojektu, kurš saskaņots ar citām ministrijām. Ja minētajā anotācijā norādītā summa tiks piešķirta nebūs nepieciešami papildus līdzekļi no valsts budžeta šī likumprojekta 1.panta prasību īstenošanai. Pretējā gadījumā šī panta prasības nebūs iespējams īstenot.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

1. Nepieciešams papildus izdarīt grozījumu likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Nepieciešamie grozījumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē vienlaikus ar šo likumprojektu.

2. Pēc likumprojekta pieņemšanas būs jāpieņem Ministru kabineta noteikumi par maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un apglabāšanu, aprēķināšanas metodiku

2. Cita informācija

Nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts apspriests Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvajā padomē, kas izveidota pie Vides ministrijas, un kurā pārstāvētas ne tikai valsts iestādes, tajā skaitā Konkurences padome, Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome, bet arī Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Augstāk minētās organizācijas kopumā atbalsta precizēto likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5.Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Kā atbildīgo institūciju par kaitējumu videi plānots noteikt Valsts vides dienestu. Ņemot vērā papildus darba apjomu, veicot bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu, sākot no 2007. gada Valsts vides dienestam būs nepieciešami papildus darbinieki un apmācības.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

Nav.

 

 

 

Vides ministrs                                                                                   R.Vējonis      

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G.Puķītis

G.Gailis

V.Puriņš

R.Vesere

24.04.2006. 15.00

1 265

R.Vesere       

7026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv