Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides                                                                                                                                               (steidzams)  

un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                  

 

Likumprojekts “Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem””

(reģ. nr.1831 )

 

Spēkā  esošā  likuma  redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

Nr.

 

Priekšlikumi

(6)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

  Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

 

 

Grozījumi  likumā  “Par  sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Likuma darbības joma

 

 

 

 

 

(1) Šis likums nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību un regulēšanas sistēmas izveides un darbības pamatprincipus.

 

 

 

 

 

(2) Valsts regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — valsts regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

1) enerģētika, izņemot siltumapgādi, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija;

 

 

 

 

 

2) elektroniskie sakari;

 

 

 

 

 

3) pasts;

 

 

 

 

 

4) dzelzceļa transports (tajā skaitā pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 "5) sadzīves atkritumu apsaimniekošana."

1

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta 1. pantu (par likuma 2.panta otrās daļas papildināšanu ar 5.punktu)

Atbalstīts

 

(3) Pašvaldības, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām — komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, savā administratīvajā teritorijā regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību šādās nozarēs (turpmāk — pašvaldību regulējamās nozares):

 

 

 

 

 

 

1) sadzīves atkritumu apsaimniekošana, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi;

2. Izslēgt 2.panta trešās daļas 1.punktu.

 

2

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu (likuma 2.panta trešās daļas 1.punktu) šādā redakcijā:

“1) sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos un izgāztuvēs;”

Atbalstīts

1. Izteikt 2.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos un izgāztuvēs;”.

2) ūdensapgāde un kanalizācija;

 

 

 

 

 

3) siltumapgāde, kur ražošanas procesā netiek izstrādāta elektroenerģija.

 

 

 

 

 

(4) To sabiedrisko pakalpojumu veidus, kuru sniegšanu nepieciešams regulēt, valsts regulējamās nozarēs nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs — attiecīgās pašvaldības saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

(5) Pasažieru regulāros autopārvadājumus (izņemot autopārvadājumus starptautiskajos maršrutos), kas tiek dotēti no valsts budžeta vai valsts speciālā budžeta, regulē valsts vai pašvaldība attiecīgi savas kompetences ietvaros saskaņā ar Autopārvadājumu likumu. Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un maksimālo robežtarifu maksai par šādiem pasažieru pārvadājumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

 

 

 

 

9.pants. Regulatora funkcijas

 

 

 

 

 

(1) Komisija un pašvaldības regulators pilda šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;

 

 

 

 

 

2) nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku (šo funkciju nepilda pašvaldības regulators);

 

 

 

 

 

3) nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

 

 

 

 

 

5) veic strīdu iepriekšēju ārpustiesas izskatīšanu;

 

 

 

 

 

6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;

 

 

 

 

 

7) sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;

 

 

 

 

 

8) informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

9) pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozares speciālajos likumos.

 

 

 

 

 

(2) Regulators savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

(3) Regulators nodrošina tās informācijas aizsardzību, kas ir tā rīcībā par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un to darbību.

 

3

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 9.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Tarifu aprēķina projektā iekļautā informācija uzskatāma par vispārpiejamo informāciju.”

Neatbalstīts

 

21.pants. Tarifu atklātums

 

 

 

 

 

(1) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc tās noteikšanas.

 

 

 

 

 

(2) Regulators nosaka kārtību, kādā lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Informāciju par šādu kārtību valsts regulējamās nozarēs publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", bet pašvaldību regulējamās nozarēs — vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības noteikšanas.

 

 

 

 

 

(3) Valsts regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram vai pašvaldībai, kura ir pilnvarota izpildīt regulatora funkciju valsts regulējamā nozarē.

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldību regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji informāciju par aprēķināto tarifu projektiem publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc to iesniegšanas regulatoram.

 

 

 

 

 

(5) Valsts regulējamās nozarēs regulatora noteiktos tarifus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 10 dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

 

 

 

 

 

(6) Pašvaldību regulējamās nozarēs un tajos gadījumos, kad pašvaldība ir pilnvarota noteikt tarifus valsts regulējamās nozarēs, apstiprinātos tarifus publicē vismaz vienā attiecīgās pašvaldības vietējā laikrakstā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par tarifu noteikšanu.

 

 

 

 

 

(7) Apstiprinātie tarifi stājas spēkā regulatora administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

 

 

 

 

 

(8) Pieteikuma iesniegšana tiesā par tāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu, ar kuru apstiprināts tarifs, neaptur komisijas izdota administratīvā akta darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.12.2004. likumu)

 

4

Deputāts J.Urbanovičs

Aizstāt likuma 21. panta astotajā daļā vārdu “komisijas” ar vārdu “regulatora”.

 

Atbalstīts

2. Aizstāt 21. panta astotajā daļā vārdu “komisijas” ar vārdu “regulatora”.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam:

 

 

 

 

 

1) nosaka sabiedrisko pakalpojumu veidus, kurus nepieciešams regulēt valsts regulējamās nozarēs;

 

 

 

 

 

2) iesniedz Saeimai priekšlikumus par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu amata pretendentiem šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

3) izdod šajā likumā paredzētos noteikumus.

 

 

 

 

 

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uzsāk darbību 2001.gada 1.septembrī un līdz 2001.gada 1.oktobrim pārņem no Energoapgādes regulēšanas padomes, Dzelzceļa administrācijas un Satiksmes ministrijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas attiecīgajās valsts regulējamās nozarēs.

 

 

 

 

 

3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija līdz 2001.gada 1.oktobrim pārņem no Telekomunikāciju tarifu padomes telekomunikāciju regulēšanu un ir tās saistību pārņēmēja attiecībās ar SIA "Lattelekom". Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija regulē tekomunikācijas saskaņā ar 1993.gada 4.maijā pieņemto likumu "Par telekomunikācijām" līdz brīdim, kad minētais likums zaudē spēku.

 

 

 

 

 

4. Pašvaldības līdz 2002.gada 1.jūnijam nodrošina pašvaldību regulatoru izveidošanu vai līguma noslēgšanu ar komisiju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Līdz pašvaldības regulatora izveidošanai vai līguma noslēgšanai pašvaldības regulatora funkcijas, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto funkciju, pilda attiecīgās pašvaldības dome (padome).

(2001.gada 27.septembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 19.10.2001.)

 

 

 

 

 

5. Licences, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šā likuma stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām

 

 

 

 

 

6. Tie tarifi, kuri saskaņā ar šo likumu pielīdzināmi sabiedrisko pakalpojumu tarifiem, bet noteikti saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šis likums, paliek spēkā līdz tiem noteiktā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad stājas spēkā saskaņā ar šo likumu noteiktie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 10.panta ceturtā daļa stājas spēkā pēc tam, kad izdarīti attiecīgi grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūnijā, bet 7.panta ceturtā daļa, 37. un 38.pants — 2001.gada 1.martā.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redak­cijā: 

"8. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attie­cīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publiskā iepirkuma pro­cedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, nosaka regulators.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Atbildīgā komisija

Likumprojekta 3.pantā:

izteikt pārejas noteikumu 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 “8. Šā likuma 2.panta trešās daļas 1.punkta jaunā redakcija (par pašvaldības regulatora tiesībām regulēt sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

Atbalstīts

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9.un10.punktu šādā redak­cijā: 

“8. Šā likuma 2.panta trešās daļas 1.punkta jaunā redakcija (par pašvaldības regulatora tiesībām regulēt sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs) stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

9. Grozījumi šā likuma 2.panta otrās daļas 5.punktā attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 2.panta trešās daļas 1.punktā attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

9. Tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, regulē attiecīgās pašvaldības regulators, un šis regulējums attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri Rīgas pilsētas teritorijā noslēgti līdz 2006.gada 31.decembrim, bet pārējo pašvaldību teritorijās — līdz 2007.gada 31.decembrim. Tarifs attiecīgās pašvaldības teritorijā tiek regulēts līdz brīdim, kad noslēdz jaunu līgumu starp attiecīgo pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzīto komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.”

 

9. Tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, regulē attiecīgās pašvaldības regulators, un šis regulējums attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, kuri Rīgas pilsētas teritorijā noslēgti līdz 2006.gada 31.decembrim, bet pārējo pašvaldību teritorijās — līdz 2007.gada 31.decembrim. Tarifs attiecīgās pašvaldības teritorijā tiek regulēts līdz brīdim, kad noslēdz jaunu līgumu starp attiecīgo pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izraudzīto komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu.

 

 

6

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Ja par pašvaldības regulatora izdoto administratīvo aktu par tarifa apstiprināšanu ir iesniegts pieteikums tiesā un tādēļ šā akta darbība apturēta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmo daļu, attiecīgā akta darbība atjaunojas ar 2006.gada 1.decembri. Pēc 2006.gada 1.decembra šā administratīvā akta darbību likumā noteiktajā kārtībā var lūgt apturēt.”

Atbalstīts

10. Ja par pašvaldības regulatora izdoto administratīvo aktu par tarifa apstiprināšanu ir iesniegts pieteikums tiesā un tādēļ šā akta darbība apturēta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmo daļu, attiecīgā akta darbība atjaunojas ar 2006.gada 1.decembri. Pēc 2006.gada 1.decembra šā administratīvā akta darbību likumā noteiktajā kārtībā var lūgt apturēt.”