Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

 

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Re­publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 2.panta otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) sadzīves atkritumu apsaimniekošana."

 

2. Izslēgt 2.panta trešās daļas 1.punktu.

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redak­cijā:

 

"8. Līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attie­cīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, organizējot publiskā iepirkuma pro­cedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, nosaka regulators.

 

9. Grozījumi šā likuma 2.panta otrās daļas 5.punktā attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un 2.panta trešās daļas 1.punktā attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 


 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

     Šobrīd finansiālie līdzekļi atkritumu saimniecības uzturēšanai tiek iegūti no iedzīvotāju un juridisko personu maksājumiem. Iedzīvotāju maksājumi nonāk tieši no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai apsaimniekotājiem vai caur namu pārvaldēm atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu rīcībā. Tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot to pārstrādi, nosaka pašvaldības sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, izņemot pārstrādi, tarifi tiek reglamentēta likumā „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā.

2005.gada 22.jūnijā Saeimā pieņēma Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumus, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, nav vairs pamatoti noteikt, ka atkritumu apsaimniekošanas tarifu šādā gadījumā nosaka sabiedrisko pakalpojumu regulators, jo ievērojot iepirkuma procedūru, izvēloties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, tiek ņemts vērā arī piedāvātā pakalpojuma cena.

Tajā pašā laikā sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa apstiprināšana būtu viennozīmīgi atstājama pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatora ziņā, jo sadzīves atkritumu poligoni nav un nebūs katrā pašvaldībā, bet saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam viens poligons katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

2. Normatīvā akta projekta būtība 

Likumprojekts nosaka, ka pašvaldību regulatori turpmāk regulēs tikai sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

Vienlaikus likumprojekts nosaka, ka līdz līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un kurš izvēlēts tādā kārtībā, kāda noteikta iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi, nosaka pašvaldības regulators.

Sagatavots arī atbilstošs grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē vienlaikus ar šo likumprojektu.

3.Cita informācija

Nav.


II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ieviešot normatīvā akta projekta prasības, tiks vienkāršotas administratīvās procedūras.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts pozitīvi ietekmēs vidi, jo samazinās sadzīves atkritumu nonākšanu tiem neparedzētās un nepiemērotās vietās.

5. Cita informācija

Nav.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2006.)

 

 

Trīs nākamie gadi

(2007. – 2009.)

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 

Likumprojekta īstenošanas rezultātā, sākot no 2007.gada pakāpeniski samazināsies ieņēmumi no valsts nodevas maksājumiem par sabiedriskā pakalpojuma – sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs,- regulēšanu,  un rezultātā samazināsies arī pašvaldību izveidoto regulatoru ieņēmumi un izdevumi. Vienlaikus palielināsies vietējo pašvaldību ieņēmumi un izdevumi.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešams papildus izdarīt grozījumu Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Nepieciešamais grozījums sagatavots un izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē vienlaikus ar šo likumprojektu.

 

2. Cita informācija

Nav.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Eiropas Savienības tiesību akti atkritumu apsaimniekošanas jomā neregulē jautājumus, kas saistīti ar maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu. Eiropas Padomes Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem 11.pants nosaka tikai, ka atkritumu īpašnieks un/vai iepriekšējie īpašnieki sedz atkritumu apglabāšanas izmaksas saskaņā ar principu „piesārņotājs maksā”.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

Nav.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts apspriests Atkritumu apsaimniekošanas konsultatīvajā padomē, kas izveidota pie Vides ministrijas, un kurā pārstāvētas ne tikai valsts iestādes, tajā skaitā Konkurences padome, Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padome, bet arī Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija un SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Augstāk minētās organizācijas kopumā atbalsta precizēto likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts un pašvaldību iestādes un netiks paplašinātas esošo iestāžu funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums pēc pieņemšanas tiks publicēts likumā “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” noteiktajā kārtībā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

Vides ministrs                                                                         R.Vējonis       

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Puķītis

G.Gailis

V.Puriņš

R.Vesere

 

06.04.2006. 15.15

1 029

R.Vesere

7026464, rudite.vesere@vidm.gov.lv