Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas";

aizstāt 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbībai" ar vārdiem "saimnieciskajai darbībai";

izslēgt 7.punktu;

papildināt 11.punktu aiz vārda "grozīšanai" ar vārdu "turpināšanai";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

 

"12) nodokļu parādu kapitalizācija – kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana par nodokļu parādu summu;";

 

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas – apzināta ne­pareizas informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nodokļu deklarāciju (in­for­mācijas) neiesniegšana, nelikumīga nodokļu atvieglojumu, priekšrocību un atlaižu piemērošana vai jebkura cita apzināta darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļu vai nodevu samaksa nav notikusi pilnībā vai daļēji;";

 

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

 

"18) saistītas personas – šā likuma izpratnē: divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) tās ir mātes un meitas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības,

b) vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50 procentiem, turklāt šai mātes un meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai nav balsu vairākuma,

c) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komerc­sabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,

d) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komerc­sabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā
10 vie­nām un tām pašām personām,

e) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komerc­sabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu vairākums) komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla vai daļu vērtības,

f) vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām
ir balsu vairākums šo komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību valdēs (izpild­institūcijās),

g) starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus;";

 

papildināt pantu ar 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

 

"19) nodokļa deklarācija – nodokļu administrācijai iesniedzamā nodokļu maksātāja nodokļa deklarācija (vai tās pielikumi), pārskats, nodokļa aprēķins, ziņojums vai paziņojums, kuros norādāmi budžetā maksājamie nodokļi un no budžeta atmaksājamās nodokļu summas;

20) informatīvā deklarācija – nodokļu administrācijai iesniedzamie nodokļu maksātāja pārskati (vai to pielikumi) un paziņojumi, kas satur ziņas, kuras atbilstoši nodokļu likumos noteiktajām prasībām nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt nodokļu administrācijai vai citai personai, kā arī cita nodokļa aprēķināšanai izmantojamā informācija, kas paredzēta konkrēto nodokļu likumos, bet kas attiecīgajam nodokļu maksātājam nerada nodokļa maksāšanas saistības vai tiesības saņemt atpakaļ no budžeta nodokļa atmaksu;

21) nodokļu pārkāpums – nodarījums (darbība vai bezdarbība), kura dēļ ir pārkāptas šā likuma, konkrēto nodokļu likumu un citu nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības tiesību normas un par kuru ir paredzēta atbildība;

22) nokavējuma nauda – procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda naudas samaksas termiņa nokavējumu;

23) soda nauda – obligāts maksājums, kas tiek uzlikts nodokļu revīzijas (audita) rezultātā par nodokļu administrācijai iesniegtajās vai iesniedzamajās nodokļu deklarācijās budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu vai no budžeta atmaksājamās nodokļa summas palielināšanu;

24) struktūrvienība – juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) daļa, kura teritoriāli ir atdalīta no minēto personu vai to pārstāvju ju­ridiskās adreses un kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Lat­vijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa;

25) nodokļu kopīgā starpvalstu pārbaude – saskaņā ar Saeimas ap­stiprinātajiem starpvalstu līgumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem pēc iepriekšējas vienošanās vismaz divu valstu nodokļu administrāciju veikta neat­karīga nodokļu revīzija (audits) par nodokļu maksātāju veiktajiem darī­jumiem un nodokļu maksājumu atbilstību normatīvajiem aktiem;

26) valsts noteikts maksājums – ar likumu vai Ministru kabineta no­teikumiem noteikts maksājums valsts budžetā (izņemot nodokļu un valsts un pašvaldību nodevu un maksājumus)."

 

2. Papildināt 2.panta pirmo daļu aiz vārda "lēmumu" ar vārdiem "apstrī­dē­šanas un".

 

3. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts ieņēmumu dienests izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju aizpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju grāmatvedībā."

 

4. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Budžetos ieskaitāmie nodokļu sodi par nodokļu pārkāpumiem, sagla­bājot nodokļu sadales proporciju, tiek iemaksāti tajos pašos budžetos, kuros maksājams konkrētais nodoklis, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikts citādi."

 

5.  11.panta otrajā daļā:

aizstāt 9.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

aizstāt 39.punktā vārdu "uzņēmējdarbība" ar vārdu "komercdarbība".

 

6.  14.pantā:

aizstāt septītās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmējdarbības (komercdarbī­bas)" ar vārdiem "saimnieciskās darbības";

 


izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas  saimnie­cis­­kās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus ne­re­zidenta (ārvalsts komersanta) vārdā."

 

7.  15.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) aprēķināt maksājamo (iemaksājamo) nodokļu summas;";

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstveidā vai elektro­niskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;";

 

papildināt pirmās daļas 4.punktu aiz vārdiem "ieņēmumus un izdevumus apliecinošus" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentus un citus darbību apliecino­šus";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdu "uzņēmējdarbībai" ar vārdiem "saimnieciskajai darbībai";

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) iesniegt nodokļu administrācijai pieprasītos dokumentus, kuri izmantoti nodokļu aprēķināšanai.";

 

papildināt trešās daļas 5.punktu aiz vārdiem "nodokļu administrācijai" ar vārdu "informatīvo";

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus "vienu tūkstoti" ar vārdiem "trīs tūkstošus".

 

8.  15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saim­niecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas koo­pe­ratīvās sabiedrības, politiskās organizācijas (partijas), biedrības un nodibinājumus arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmit zīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.";

 

izslēgt otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot:

1) komersanta filiāli, piešķir filiālei vienoto vienpadsmitzīmju reģis­trācijas kodu un filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā ko­mersanta reģistrācijas kodu;

2) ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību vai pārstāvi, piešķir filiālei vai pārstāvniecībai vienoto vienpadsmitzīmju reģis­trācijas kodu un izsniedz filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas apliecību.";

 

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

 

"(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizāciju pārstāvniecību un pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību politisko organizāciju (partiju), biedrību un nodibinājumu, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, Sabiedrisko organizāciju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par komercsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabied­rībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saim­niecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām organizācijām (partijām), biedrībām un nodibinājumiem."

 


9.  16.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) iepazīties ar pārbaudes aktiem (pārskatiem) un revīzijas (audita) lietas materiāliem, kas attiecas uz pašu konkrēto nodokļu maksātāju, izņemot pārbaudes aktos (pārskatos) un audita lietas materiālos esošo informāciju, kas saskaņā ar likumu uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju;";

 

papildināt 5.punktu pirms vārda "pārsūdzēt" ar vārdiem "apstrīdēt un";

aizstāt 6.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu";

aizstāt 6.punktā vārdus "deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu" ar vārdiem "nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu";

papildināt 10.punktu aiz vārda "atmaksāšanu" ar vārdiem "vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai".

 

10.  18.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) kontrolēt nodokļu, nodevu, kā arī citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību;";

 

papildināt 3.punktu aiz vārda "(nodevu)" ar vārdiem "kā arī citu valsts noteikto";

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

 

"6) kontrolēt nodokļu (nodevu) atlaižu un atvieglojumu piemērošanas pareizību;

7) pēc pārbaudes pabeigšanas iesniegt nodokļu maksātājam pārbaudes aktus (pārskatus). Ja nodokļu administrācija pārbaudi veic pēc tiesībaizsardzības iestādes pieprasījuma, nodokļu maksātājam iesniedzams izraksts no pārbaudes aktiem (pārskatiem), kas ietver tiesībaizsardzības iestādes pieļauto informāciju;";

 

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) pieņemt lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tās uzsākšanas rakstveidā informēt nodokļu maksātāju par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu, norādot nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienu, revīzijas (audita) termiņu, pārbaudāmos nodokļus, nodokļu deklarācijas posteņus, pārbaudāmās nodevas vai citus valsts obligātos maksājumus un taksācijas periodus;";

aizstāt 11.punktā vārdus "nodokļus, soda naudas, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudas" ar vārdiem "nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

(2) Ja šā panta pirmās daļas 10.punktā noteikto paziņojumu  par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu nodokļu administrācija nodokļu maksātājam sūta pa pastu, uzskatāms, ka nodokļu maksātājam informācija paziņota septītajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā.

(3) Šā panta pirmās daļas 10.punktā noteikto paziņojumu nodokļu maksātājam nodokļu administrācija nesniedz, ja nodokļu revīzija (audits) veicama pēc tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījuma vai nodokļu administrācijai ir pierādījumi, ka nodokļu maksātājs veic darbības, lai izvairītos vai apgrūtinātu nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

(4) Šā panta pirmās daļas 10.punktā noteikto paziņošanas termiņu nodokļu administrācija neievēro, ja nodokļu revīzija (audits) tiek uzsākta, lai izvērtētu nodokļa pārmaksas atmaksas pamatotību."

 

11. Izslēgt 18.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus "pamatparāda palielinājuma un".

 

12. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei šajā periodā" ar vārdiem "nokavējuma naudas pusei  no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktā ap­mēra".

 

13. Papildināt 20.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) vieglo automobiļu un motociklu nodokli – Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstoši likumam "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"."

 

14.  22.panta otrajā daļā:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

 

"6) ārvalstu nodokļu administrāciju kompetentās iestādes – saskaņā ar starptautisko līgumu un Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumiem;";

 

izslēgt 9.punktu.

 

15.  23.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Nodokļu administrācija pēc nodokļu revīzijas (audita) nosaka vai precizē nodokļu un informatīvo deklarāciju sastāvdaļās norādāmās summas, apliekamos ienākumus (zaudējumus), nodokļu (nodevu) aprēķinus atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, uzliek soda naudu triju gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Ja attiecībā uz konkrētu nodokli, nodokļu deklarācijas posteni, nodevu vai citu valsts obligāto maksājumu par attiecīgo taksācijas periodu ir veikta nodokļu revīzija (audits), tās atzinums ir galīgs un var tikt pārskatīts vienīgi tad, ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām.

 (2) Nodokļu administrācija papildus aprēķina nodokļus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem, ja, nosakot nodokļu maksājumu apmēru, ir pārkāpti likumi, Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldības domes (padomes) izdotie saistošie noteikumi, kā arī samazina nodokļa maksājuma apmēru triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

(3) Nodokļu administrācija pieņem lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem ne vēlāk kā 90 dienu laikā no nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienas, izņemot gadījumus, kad nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir pagarinājusi lēmuma pieņemšanas termiņu atbilstoši šā panta 3.daļai.";

 

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(31) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir tiesīga pagarināt nodokļu revīzijas (audita) lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 30 dienām, ja ir nepieciešama papildu informācija nodokļu revīzijas (audita) veikšanai, un līdz 60 dienām, ja ir nepieciešama informācija no ārvalstu nodokļu administrācijas vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm. Nodokļu revīzijas (audita) termiņā neieskaita:

1) laikposmu no informācijas pieprasīšanas dienas ārvalstu nodokļu administrācijai vai citām kompetentām iestādēm līdz atbildes saņemšanas dienai;

2) laikposmu, par kādu nodokļu maksātājs ir nokavējis nodokļu administrācijas pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu, ja nokavējuma fakts ir dokumentāri pierādīts un pieprasītās ziņas attiecas uz nodokļu revīzijā (auditā) pārbaudāmiem nodokļiem, un tās ir vai tām vajadzēja būt nodokļu maksātāja rīcībā;

3) laikposmu, kurā nodokļu revīzija (audita) veikšana nav bijusi iespējama nodokļu maksātāja vai tās pilnvaroto personu prombūtnes dēļ, tai skaitā slimības dēļ, ja prombūtnes fakts ir dokumentāri apstiprināts.";

 


papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "uz gadījumiem, kad" ar vārdiem "tiek veikta nodokļu kopīgā starpvalstu pārbaude vai";

aizstāt piektajā daļā vārdus "triju darba dienu" ar skaitli un vārdu "30 dienu";

aizstāt sestās daļas 4.punktā vārdus "deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus" ar vārdiem "nodokļu deklarācijas";

aizstāt sestās daļas 11.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdiem "saim­nieciskās darbības";

aizstāt astotās daļas ievaddaļā vārdus "uzņēmējsabiedrībās, apkopotiem attiecīgā uzņēmējdarbības veida uzņēmumu" ar vārdiem "kapitālsabiedrībās, apkopotiem attiecīgā saimnieciskās darbības veida sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku un zvejnieku saimniecību)";

aizstāt astotās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmējdarbības veida uzņēmumu" ar vārdiem "saimnieciskās darbības veida komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku un zvejnieku saimniecību) vai citu privāto tiesību juridisko personu".

 

16. Papildināt 23.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Personas, kuras iekasē valsts nodevas skaidrā naudā, iepriekšējā mēnesī iekasētās valsts nodevu summas ieskaita valsts budžetā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi."

 

17. 24.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdus "neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu";

papildināt pirmās daļas 3.punktu aiz vārdiem "nodokļu maksājumu" ar vārdiem "nokavējuma naudu";

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

izslēgt sestajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudu";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā, un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.";

 


izslēgt astotās daļas otro teikumu;

aizstāt desmitās daļas 1.punktā vārdus "privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdiem "privatizējamām kapitālsabiedrībām";

aizstāt desmitās daļas 2.punktā vārdus "privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem" ar vārdiem "privatizējamām kapitālsabiedrībām, kurām";

aizstāt divpadsmitajā un četrpadsmitajā daļā vārdus "privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem" ar vārdiem "privatizētām kapitālsabiedrībām, kurām".

 

18.  25.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šādos gadījumos:";

 

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)" ar vārdiem "komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai vai citai privāto tiesību juridiskai personai";

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas un";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"(3) Pašvaldību budžetos ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma nauda un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.";

 

aizstāt piektās daļas 1. un 2.punktā vārdus "uzņēmumu (uzņēmēj­sabiedrību)" ar vārdiem "komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu".

 

19. Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

 

"25.pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

 

Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas – Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes vadītājs;

2) pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas – attiecīgās pašvaldības."


 

20.  26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "nodokļa aprēķinam vai nodokļa pārskatam, deklarācijai" ar vārdiem "nodokļu deklarācijai";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudas" ar vārdiem "nokavējuma naudu";

aizstāt sestās daļas 1.punktā vārdu "pārsūdzēts" ar vārdu "apstrīdēts";

papildināt astoto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) lēmums ir iesniegts izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam – līdz lēmuma izpildei vai līdz brīdim, kad ir izdots akts par piedziņas neiespējamību."

 

21. Aizstāt 26.1 panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumus (uzņēmēj­sabiedrības)" ar vārdiem "komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

 

22. Aizstāt 27.pantā vārdu "uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "komerc­sabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

 

23.  28.pantā:

izteikt pirmās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Atmaksājamās summas palielina par pusi no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma naudas apmēra, bet gadījumos, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas nav atmaksātas 15 dienu laikā, atpakaļ atmaksājamās summas palielina par šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas apmēru no nepareizi piedzītās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, un tās tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā ieskaitīta nepareizi piedzītā summa.";

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota pie­prasījuma iesniegšanas nodokļu administrācijai un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību. Ja pārmaksātās nodokļu summas nepamatoti netiek atmaksātas šajā daļā vai konkrētā nodokļa likumā noteiktajā termiņā, atmaksājamo summu palielina par trim piektdaļām no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma naudas apmēra no pārmaksāto nodokļu maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.";

 

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

 

"(21) Ja šā panta otrajā daļā minētais nodokļu maksātāja pieprasījums saņemts triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, nodokļu administrācijai, ja tā uzsākusi pārmaksātās nodokļu summas pārbaudi, līdz pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ir tiesības pieņemt lēmumu par šo summu novirzīšanu vai atmaksāšanu neatkarīgi no tā, vai ir pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa.";

 

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudu un";

aizstāt septītajā daļā vārdus "ar to saistīto soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu" ar vārdiem "un ar to saistīto no­kavējuma naudu un soda naudu".

 

24. Papildināt likumu ar 28.2 pantu šādā redakcijā:

 

"28.2 pants. Valsts nodevu atmaksāšana

Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevu summas atmaksā no valsts budžeta 15 dienu laikā pēc nodevu maksātāja pamatota pieprasījuma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Pieprasījumam pievieno tās personas, kura sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, rakstveida atzinumu vai tiesas lēmumu, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi."

 

25. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

 

"VII nodaļa.

Atbildība par nodokļu pārkāpumiem".

 

26.  29.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"29.pants. Nokavējuma naudas aprēķināšana";

 

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "(arī soda naudas)";

izteikt trešās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot).";

 

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"(4) Nokavējuma naudas aprēķināšana:";

 

aizstāt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakšpunktā vārdus "privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – no dienas, kad tie nodoti" ar vārdiem "privatizējamām kapitālsabiedrībām – no dienas, kad tās nodotas privatizācijai, kapitālsabiedrībām — no dienas, kad tās nodotas";

aizstāt ceturtās daļas 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdiem "komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām)";

aizstāt ceturtās daļas 2.punkta "a" apakšpunkta otrajā teikumā vārdus "Pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda" ar vārdiem "Nokavējuma nauda";

aizstāt ceturtās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdiem "komersantu, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību)";

izslēgt piektajā, sestajā un septītajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas un".

 

27. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

 

"30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

 

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas nav individuālie komersanti, katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē katru mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veikto darījumu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kura summa pārsniedz 3000 latu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais skaidrās naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrībām tikai attiecībā uz starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10000 latu.

(3) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidrās naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā noteikto darījumu dalībnieku kontos.

(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(5) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

 

28. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

 

"32.pants. Atbildība par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu

 

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu apmēru, nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Ja nodokļa maksātāja budžetā iemaksājamā summa par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), ir samazināta ne vairāk kā par
15 procentiem no deklarējamās summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

(3) Ja nodokļa maksātāja budžetā iemaksājamā summa par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), ir samazināta vairāk par 15 procentiem no deklarējamās summas, soda nauda tiek noteikta 50 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

(4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 100 procentu apmērā no nodokļu summas, kas nav deklarēta, izdarot atkārtotu pārkāpumu.

(5) Piemērojot šā panta ceturto daļu, par atkārtotu ir uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:

1) iepriekšējais pārkāpums ir konstatēts nodokļu auditā, kas pabeigts ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota pārkāpuma izdarīšanas brīža;

2) lēmums, ar kuru nodokļu maksātājs ir saukts pie šajā pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo pārkāpumu, ir stājies spēkā un nav apstrīdams;

3) atkārtoto pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar analoģiskām normām, kā pamatojot iepriekšējo pārkāpumu iepriekšējā administratīvajā aktā.

(6) Ja nodokļu maksātājam iepriekšējā nodokļu revīzijas (audita) laikā nebija pienākums ievērot attiecīgās likuma normas, tad šāds pārkāpums nav uzskatāms par atkārtotu.

(7) Šā panta ceturtās daļas nosacījumus nepiemēro tiem nodokļu pārkāpumiem, kas konstatēti nodokļu revīzijā (auditā), ko veic pēc nodokļu maksātāja nodokļa pārmaksas atmaksas pieprasījuma.

(8) Ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā atkārtoti izdara atkārtotu nodokļu pārkāpumu, nodokļu maksātājam tiek uzlikta soda nauda 150 procentu apmērā no nodokļu summas, kas nav deklarēta, atkārtoti izdarot atkārtotu pārkāpumu.

(9) Samazinātā nodokļa summa, nokavējuma nauda un soda nauda attiecīgajā apmērā nodokļu maksātājam jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto nodokļa summu.

(10) Ja triju mēnešu laikā nodokļu maksātājs nesamaksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu un minētajam maksājumam nav pagarināts nomaksas termiņi šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija ierosina tiesā lietu par nodokļu maksātāja atzīšanu par maksātnespējīgu."

 

29. Izslēgt 32.1 pantu.

 

30. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā:

 

"32.2 pants. Sadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām

 

(1) Nodokļu maksātājs pēc nodokļu administrācijas amatpersonas pieprasījuma sniedz šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzēto informāciju vai papildu informāciju (saimnieciskās darbības ieņēmumus, izdevumus apliecinošus dokumentus un grāmatvedības uzskaites dokumentus, kā arī citu informāciju), kuru nesaņemot nav iespējama vai ir apgrūtināta konkrētā vai cita nodokļu maksātāja budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai pārmaksas summas noteikšana noteiktajā termiņā.

(2) Pēc nodokļu administrācijas amatpersonas pieprasījuma iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu, nepārsniedzot 30 dienas, nosaka minētā amatpersona."

 

31. Izslēgt 33. un 33.1 pantu.

 

32. Papildināt likumu ar 33.2 un 33.3 pantu šādā redakcijā:

 

"33.2 pants. Nodokļu maksātāja tiesības precizēt nodokļu administrācijai iesniegtās nodokļu deklarācijas

 

Nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt iesniegtās nodokļu deklarācijas un iemaksāt budžetā samazināto nodokļa summu un ar to saistīto nokavējuma naudu par periodu no minētās nodokļa summas maksāšanas termiņa, kas noteikts konkrētā nodokļa likumā, līdz samaksas dienai. Ja nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu un deklarācijā precizēto nodokļa maksājumu veic:

1) pirms nodokļu administrācijas paziņojuma par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu saņemšanas, nokavējuma naudu piemēro likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā;

2) pēc nodokļu administrācijas paziņojuma par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu saņemšanas un līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, piemēro nokavējuma naudu likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā un soda naudu 10 procentu apmērā no samazinātās nodokļu summas.

 

33.3 pants. Nodokļu administrācijas uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšana

 

(1) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona pieņem lēmumu samazināt nodokļu maksātājiem nodokļu revīzijas (audita) rezultātā uzrēķināto soda naudu šajā pantā noteiktajā apmērā, ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram (ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināts par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) lēmuma pieņemšanas dienai) un 30 dienu laikā no nodokļu administrācijas lēmuma nosūtīšanas par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem iemaksā papildus aprēķināto nodokļa maksājumu summu budžetā kopā ar soda naudu 15 % apmērā no nodokļa pamatparāda.

(2) Ja nodokļu pārkāpums (budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšana) triju gadu laikā ir izdarīts pirmo reizi, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina pilnā apmērā.

(3) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un abos gadījumos budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 35 procentiem.

(4) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un vienā no abiem gadījumiem budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 50 procentiem."

 

33.  34.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 

"34.pants. Atbildība par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem";

 


izteikt ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

 

"Ja fiziskā vai juridiskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nereģistrējas kā nodokļu maksātājs vai 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī saimniecības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem nodokļu administrācijas ierēdņi (darbinieki) nevar noteikt maksājamo nodokļu summu, tad:

1) par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen iemaksājamo nodokļu summu un soda naudu 150 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļu summas. Ja nav iespējams noteikt nodokļa lielumu, nodokļus iekasē par iepriekšējo periodu aprēķinātās nodokļa summas apmērā, bet, ja tāda perioda nav, nodokļa lielumu nosaka, pamatojoties uz nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju par analogiem nodokļu maksātājiem. Kopā ar aprēķināto nodokļa summu piedzen soda naudu 150 procentu apmērā no minētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas;";

 

aizstāt 2.punkta "a" apakšpunktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

 

34. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

 

"35.pants. Atbildība par smagiem nodokļu pārkāpumiem

 

(1) Par iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, kas pārsniedz 10000 latu, nodokļu administrācija iesniedz materiālus attiecīgajā valsts institūcijā krimināllietas ierosināšanai.

(2) Visos gadījumos, kad nodokļu maksātājs ir pieļāvis pārkāpumus, par kuriem paredzēta kriminālatbildība, nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), kurš tos atklājis, ir pienākums 10 dienu laikā iesniegt par tiem ziņojumu attiecīgajai valsts institūcijai krimināllietas ierosināšanai. Konkrētu materiālu iesniegšanas nepieciešamību izvērtē un tos papildus pieprasa attiecīgā valsts institūcija."

 

35. Izslēgt 37.panta pirmajā daļā vārdus "lēmumu par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem".

 

36. Papildināt 37.1 panta otro daļu aiz vārdiem "Pašvaldību amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemtos lēmumus" ar vārdiem "izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem".

 

37. Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

 

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 83., 84., 85. un 86.punktu šādā redakcijā:

 

"83. Grozījumi šā likuma 1.panta 1.punktā, attiecībā uz 1.panta 7.punkta izslēgšanu, 1.panta 21., 22., 23.punkts, grozījumi 9.panta otrajā daļā un 18.panta 9., 10., 11.punktā, 18.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, grozījumi 19.panta pirmajā daļā un 24.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, 24.panta sestajā daļā, septītajā, astotajā un desmitajā daļā, grozījumi 25.panta pirmās daļas ievaddaļā un trešajā daļā, 25.1 pants, grozījumi 28.panta pirmajā un septītajā daļā, grozījumi 29.panta nosaukumā, grozījumi attiecībā uz 29.panta pirmās daļas izslēgšanu, grozījumi 29.panta trešajā daļā, ceturtās daļas ievaddaļā un 2.punkta "a" apakšpunktā un piektajā, sestajā un septītajā daļā, 32.panta jaunā redakcija, grozījumi attiecībā uz 32.1 panta izslēgšanu, 32.2 pants, grozījumi attiecībā uz 33. un 33.1 panta izslēgšanu, 33.2 un 33.3 pants, grozījumi 34.pantā un 35.panta jaunā redakcija stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

84. Grozījumi 15.pantā attiecībā uz Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

85. Konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu.

 

86. Līdz jaunu šā likuma 30.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumi Nr.329 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi'', ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

 “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

            Atbilstoši šobrīd spēkā esošai situācijai likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētā atbildība par nodokļu pārkāpumiem ir ļoti barga un zināmā mērā neatbilst samērīguma principam, kad katra soda apmēram jābūt atbilstošam izdarīta pārkāpuma smagumam.

Likumā noteiktās soda sankcijas ir no 100% līdz 200% no nesamaksātās nodokļu summas. Sods tiek uzlikts neatkarīgi no pārkāpuma veida un, neņemot vērā lietas apstākļus konkrētajā situācijā. Tādējādi uzņēmēji bieži tiek sodīti ar 100% soda naudu arī gadījumos, ja pārkāpums radies kļūdas dēļ vai likumu neizpratnes dēļ. Dažkārt šāds sods tiek piemērots arī tajos gadījumos, kad nodokļu maksātājs pats ir atklājis kļūdu un to uzrādījis nodokļu administrācijai. Vienīgais veids šīs soda naudas samazināšanai ir likumā paredzētā iespēja Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā – VID) vadītājam, pamatojoties uz nodokļu maksātāja argumentētu lūgumu, samazināt kontroles (revīziju, pārbaužu) rezultātā uzlikto soda naudu līdz 70%, bet ne biežāk kā vienu reizi trijos gados, vai arī vienošanās līguma noslēgšana.

Tādējādi šobrīd VID amatpersonām, izvērtējot iespēju samazināt nodokļu maksātajam uzlikto soda naudu par izdarīto nodokļu pārkāpumu, jāņem vērā vairākas izdarītā pakāpuma smagumu kvalificējošās pazīmes, kam var būt subjektīvs novērtējums. Vienlaicīgi šīs normas veicina lēmumu apstrīdēšanas skaitu pieaugumu valstī.

Šāda sodu sistēma 1995.gadā tika ieviesta, ievērojot tajā laikā esošo inflācijas līmeni valstī, kā arī zemo vispārīgo nodokļu maksāšanas disciplīnu. Viens no 1995.gadā ieviestajiem pret inflācijas nodrošināšanas līdzekļiem ir likumā noteiktā pamatparāda palielinājuma nauda, kas tiek aprēķināta jebkuram nokavētam nodokļu maksājumam.

           Nodokļu administrācijas auditoru darba kvalitāti būtiski ierobežo likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta trešā daļa, kura nosaka, ka lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem jāpieņem ne vēlāk kā 90 dienu laikā no nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienas. Praksē ir gadījumi, kad nodokļu maksātājs, ļaunprātīgi izmantojot likumā noteiktos termiņa ierobežojumus, ignorē audita procesu, t.i., savlaicīgi neiesniedz dokumentus vai paskaidrojumus. Audits tiek pabeigts, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, bet maksātājs pārsūdzības laikā iesniedz jaunus pierādījumus, kuru ticamību nav iespējams pārbaudīt.

Audita kvalitāti neveicina arī laika ierobežojums audita veikšanai, kas nosaka, ka lēmums par audita rezultātiem jāpieņem 30 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no ārvalstīm, jo var būt gadījumi, kad tieši šī informācija atklāj jaunus riskus un pārkāpumus (starptautisko darījumu vai karuseļa veida krāpniecība utt.), kuru izpētei vajadzīgs ilgāks laiks nekā likumā noteiktās 30 dienas.

Šobrīd likumā noteiktajā darījuma definīcijā netiek paredzēta situācija, kad attiecīgajā taksācijas periodā notiek darījums, kas iesācies iepriekšējos taksācijas periodos un turpinās bez grozīšanas vairākus gadus. Šo definīcijas nepilnību kā argumentu izmanto nodokļu maksātāji, iesniedzot apelācijas sūdzības par PVN veiktajiem uzrēķiniem, kas noteikti par nomas maksu, norādot, ka darījums nav veikts attiecīgajā mēnesī, jo ēku noma kā pakalpojums tiek sniegts vairākus gadus un konkrētajā taksācijas periodā, par kuru veikts uzrēķins, nav notikusi tiesisku attiecību nodibināšana, grozīšana vai izbeigšana.

Saskaņā ar Komerclikuma spēka stāšanās kārtības likuma pārejas noteikumu 4.punktu, Ministru kabinets izstrādā un iesniedz projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos likumos.

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” tiek lietots termins „uzņēmums” un „uzņēmējsabiedrība”, kas neatbilst Komerclikuma terminoloģijai.

Ievērojot Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma normas, ir noteikta nepieciešamība veikt grozījumus normatīvajos aktos, kuros ir ietverti pilnvarojumi pārvaldes iestādēm izdot ārējus normatīvus aktus, bet pārvaldes iestādes izdotie ārējie normatīvie akti zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī. Konkrēto  nodokļu likumos ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam apstiprināt likumu normu piemērošanas noteikumus.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

            Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” paredz:

§          ieviest efektīvu sodu sistēmu par nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, nosakot elastīgus  soda naudas apmērus, kas ir samērīgi ar konkrētajiem nodokļu pārkāpumiem;

§          ieviest vienotu nokavējuma naudu par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu;

§          ieviest  nodokļu administrācijas revīzijas (audita) rezultātā uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšanas vai atcelšanas iespējas, iestājoties likumā noteiktajiem nosacījumiem;

§          definēt atbildības pastiprinošo nodokļa pārkāpuma atkārtotības kritēriju;

§          precizēt izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas definīciju, lai novērstu PVN pārmaksas atmaksas izkrāpšanu no budžeta;

§          precizēt normas attiecībā uz revīzijas (audita) izpildīšanas procesuālajiem termiņiem;

§          mainīt nosacījumus attiecībā uz nodokļu maksātāja tiesībām precizēt nodokļu administrācijai iesniegtās deklarācijas;

§          papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu, definējot nodokļa un informatīvo deklarāciju, nodokļu pārkāpumu un nodokļu sodus;

§          saskaņot likumā “Par nodokļiem un nodevām” lietotos terminus ar Komerclikuma terminoloģiju; 

§          pārskatīt slieksni, sākot ar kuru nodokļa maksātājam ir pienākums deklarēt skaidrā naudā veiktos darījumus;

§          noteikt, ka nodokļu pārmaksa, ja nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, tiek dzēsta;

§          aizstāt likumā noteikto pilnvarojumu VID izstrādāt metodiku, pēc kādas aprēķināmi nodokļi un grāmatvedībā atspoguļojamas ar nodokļu aprēķināšanu saistītās darbības, ar pilnvarojumu VID izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju aizpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju grāmatvedībā

 

3. Cita informācija 

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma grozījumiem ir svarīga nozīme un pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi vairākos aspektos.

Likumprojekts ievieš elastīgu un stimulējošu nodokļu sodu sistēmu, ievērojot samērīguma principu, kad atbildība ir adekvāta konkrētajam nodokļu likumu pārkāpumam. Minētie grozījumi paredz veicināt  labprātīgu nodokļu nomaksu (labprātīgu pakļaušanos nodokļu likumu prasību ievērošanai).

Tiek prognozēts, ka norma, kas paredz nodokļu administrācijas revīzijas (audita) rezultātā uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšanas vai atcelšanas iespējas samazinās apstrīdēto nodokļu administrācijas lēmumu skaitu, līdz ar to samazinot iestādes administratīvos izdevumus, optimizēs darbinieku funkcionalitāti, kā arī veicinās paredzēto ieņēmumu ātrāku nonākšanu budžetā.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Efektīvāka sodu sistēma veicinās nodokļu pamatparāda ieskaitīšanu valsts budžetā, līdz ar to samazināsies maksātnespējīgo komersantu skaits un maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi, kuru rezultātā mazināsies arī sociālā spriedze.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Neskar

Neskar

 Neskar

Neskar

Neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

3. Finansiālā ietekme

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

5. Detalizēts finansiā lā pamatojuma aprēķins

 

 

           

Cita informācija:

 

Lai nodrošinātu likumprojekta darbību, nepieciešams veikt Valsts ieņēmumu dienesta informatizācijas sistēmas modificēšanu, kuras orientējošās izmaksas ir Ls 115 tūkst., kam     Valsts ieņēmumu dienesta finansējumā 2006.gadam resursi  nav paredzēti.

Pēc grozījumu pieņemšanas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 32.panta otrajā un trešajā daļā 2007., 2008. un 2009.gadā samazināsies ar nokavētajiem un nesamaksātajiem nodokļu maksājumiem saistīto maksājumu lielums, tādēļ budžetā var netikt uzskaitītas papildus uzrēķinātas summas attiecīgi Ls 1400 tūkst., Ls 1600 tūkst., Ls 1800 tūkst. apmērā.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Pārejot uz vienotu procentu maksājumu un izslēdzot no likuma terminu “pamatparāda palielinājuma nauda”, nepieciešams veikt grozījumus vairākos konkrēto nodokļu likumos un atsevišķos speciālajos likumos:

1.      Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”;

2.      Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”;

3.      Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”;

4.      Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

5.      Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

6.      Likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”;

7.      Kredītiestāžu likums;

8.      Likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

9.      Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”;

Ir nepieciešams veikt grozījumus Komerclikumā, nosakot filiāles reģistrācijas apliecībā norādāmās ziņas.

Grozījumi nodokļu likumos tiks sagatavoti vienlaikus ar citiem grozījumiem, kas būs nepieciešami, attiecīgajos likumos dotā regulējuma precizēšanai.

Atkarībā no tā, kad tiks pieņemti likumu grozījumi tiks izvērtēta nepieciešamība veikt grozījumus arī šo likumu pamatotajos  Ministru kabineta noteikumos.

 

2. Cita informācija

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Ar šiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” iestrādātas Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/56/EK normas, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību attiecībā uz tiešajiem nodokļiem, noteiktiem akcīzes nodokļiem un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar nodokļiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Padomes 1977.gada 19.decembra Direktīva 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību tiešo nodokļu jomā (OJ No L336, 27.12.1977, p.15);

Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/56/EK normas, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK par dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo palīdzību attiecībā uz tiešajiem nodokļiem, noteiktiem akcīzes nodokļiem un apdrošināšanas prēmiju aplikšanu ar nodokļiem (OJ No L127, 29.4.2004., p.70).

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta 1.panta 25.punkts

 

 

 

 

 

Likumprojekta 15.pants ar ko groza 23.panta ceturto daļu

Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/56/EK 1.panta 5.punkts, ar ko groza Padomes Direktīvas 77/799/EEK   

  8b.pantu

 

 

Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/56/EK 1.panta 5.punkts, ar ko groza Padomes Direktīvas 77/799/EEK   

  8b.pantu

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Pārejās  Padomes 2004.gada 21.aprīļa Direktīvas 2004/56/EK normas, ar ko groza Padomes Direktīvas 77/799/EEK un   Padomes 2004.gada 16.novembra Direktīvas 2004/106/EK normas, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/799/EEK ir pārņemtas ar grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas ir pieņemti Saeimā 2006.gada 30.martā .

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojektā iestrādātais risinājums konceptuāli izvērtēts un atbalstīts Finanšu ministrijas valsts nodokļu politikas izvērtēšanas darba grupā, kurā ir pārstāvēti Latvijas Darba devēju konfederācija, Tautsaimniecības padome, Nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārstāvības fonds, Ārvalstu investoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība,

Latvijas nodokļu konsultantu asociācija.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Minētās organizācijas konceptuāli ir atbalstījušas likumprojektu. 

Tautsaimniecības padome uztur prasību likumprojektā norādīt, ka sodu sistēmas optimizēšanai ir jāturpinās II posmā.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti darba grupas valsts nodokļu politikas izvērtēšanai ietvaros ar valsts pārvaldes pārstāvju un nevalstisko organizāciju pārstāvju piedalīšanos, konceptuāli apspriežot paredzētos grozījumus.

Finanšu ministrija sniedz informāciju par likumprojekta virzību ministrijas mājas lapā.

Finanšu ministrija prezentējusi likumprojektu uzņēmēju nevalstisko organizāciju (Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome, Tautsaimniecības padome) pārstāvjiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekta izstrādes gaitā Twinning Light 2002 projekta ietvaros saņemta konsultatīva palīdzība no Spānijas Finanšu un ekonomikas ministrijas eksperta (Raquel de Diego). 

 

5. Cita informācija

Nav

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Normatīvā akta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests noteiktās kompetences ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Valsts kanceleja sagatavos informāciju plašas saziņas līdzekļiem par normatīvā akta projekta izskatīšanu valdībā un pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

Informācija par izmaiņām sodu sistēmā, t.sk., soda naudas un nokavējuma naudas noteikšanas kārtība tiks ievietota Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts attiecībā uz naudas soda uzlikšanu paredz nodokļu administrācijas lēmuma apstrīdēšanas procedūru.

4. Cita informācija

Nav

 

Finanšu ministrs                                                                          O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

T.Trenko

 

 

 

 

15.06.2006.

1917

T.Trenko 7095515

Tatjana.Trenko@fm.gov.lv