Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1.  26.pantā:

izteikt pirmajā daļā tekstu iekavās aiz vārdiem "juridiskajām personām" šādā redakcijā:

 

"(izņemot šā kodeksa 114.2 un 159.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu)";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"Sods par 159.7 pantā noteiktajiem pārkāpumiem nosakāms procentuāli no skaidrā naudā veikto darījumu vērtības."

 

2. Papildināt 37.panta ceturto daļu aiz vārda "nodaļā" ar vārdiem un skaitļiem "un 159.7, 159.8 un 159.9 pantā".

 

3. Papildināt kodeksu ar 159.7, 159.8 un 159.9 pantu šādā redakcijā:

 

"159.7 pants. Atbildība par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu

 

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu apmērs pārsniedz mēnesī trīs tūkstošus latu, izņemot starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām piecu procentu apmērā no nedeklarētas summas.

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu apmērs pārsniedz mēnesī desmit tūkstošus latu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no nedeklarētas summas.

Par skaidrā naudā veikto darījumu ierobežojumu neievērošanu, ja šo darījumu summa mēnesī pārsniedz desmit tūkstošus latu, izņemot starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām desmit procentu apmērā no darījumu kopsummas. 

 


159.8 pants. Atbildība par nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošanu

 

Par nodokļu deklarāciju iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus līdz 15 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz piecdesmit latiem.

Par nodokļu deklarāciju iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus no 16 līdz 30 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecdesmit viena lata līdz divsimt latiem.

Par nodokļu deklarāciju iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus vairāk par 30 kalendāra dienām, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divsimt viena lata līdz piecsimt latiem.

Par informatīvo deklarāciju iesniegšanu, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām desmit latu apmērā.

 

159.9 pants. Atbildība par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām

 

Par nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas nesniegšanu nodokļu administrācijai –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par maldinošas vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļu administrācijai –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām piecdesmit latu apmērā.

Par neatļaušanu nodokļu administrācijas amatpersonām ieiet nodokļu maksātāja saimnieciskajai darbībai izmantojamās telpās, ja nodokļu administrācijas darbiniekam ir šādas tiesības, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz simt piecdesmit latiem.


Par informācijas neiesniegšanu par uzkrājumu ienākumiem nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās ir izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divsimt piecdesmit viena lata līdz piecsimt latiem."

 

4. Izslēgt 166.6 panta pirmajā daļā vārdus "konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu".

 

5.  215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "159.4" ar skaitļiem"159.7, 159.8, 159.9";

papildināt otrās daļas 1.punktu aiz vārdiem "līdz desmittūkstoš latiem" ar vārdiem un skaitli "vai 159.7 pantā noteiktajā apmērā".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Kodeksa 159.8 pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 < /o:p>

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 

 

 


Likumprojekta

„Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

          Atbilstoši šobrīd spēkā esošai situācijai likumā „Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā ir noteikta atbildība par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu, 32.1pantā - atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu.

         Ievērojot Latvijas tiesību sistēmu, par šādiem pārkāpumiem piemērojama administratīvā atbildība. Tādēļ atbildība par pārkāpumiem, kas izpaužas kā deklarācijas savlaicīga neiesniegšana vai nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām, vai skaidras naudas nedeklarēšana, ir nosākama Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

            Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” paredz:

§      noteikt atbildību par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu

§      noteikt atbildību par nesadarbošanos ar nodokļu administrācijas amatpersonām.

§      noteikt atbildību par nodokļu un informatīvo deklarāciju savlaicīgu nesniegšanu.

Atbildība par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu paredzēta, lai novērstu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas iespējas. Šis pārkāpums ietver vairākus riskus, kas apdraud gan katra indivīda, gan arī sabiedrības drošību kopumā. Līdz ar to par paaugstināta riska pārkāpumu ir ierosināts noteikt atbilstošu sodu, samērojot sodu ar pārkāpumu apmēru, t.i., nosakot to procentuāli no skaidrā naudā veikto darījumu vērtības.

Administratīvo pārkāpumu kodekss šobrīd nosaka maksimālos naudas sodu apmērus – fiziskajām personām 500 latu un juridiskajām personām 10 tūkst. latu apmērā, savukārt soda sankcijas, kas pašreiz ir noteiktas likumā „Par nodokļiem un nodevām” tiek rēķinātas procentos no skaidrās naudas darījumu summas – attiecīgi 5%, 10% un 15%. Naudas sods, ko, ievērojot naudas soda apmēram Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.pantā noteiktos ierobežojumus, varētu piemērot juridiskajām personām, vislielākais būtu pie darījumu vērtības 66,7 tūkst. latu apmērā, bet fiziskajām personām 3,3 tūkst. latu apmērā. Darījumu vērtībai pārsniedzot šos lielumus, soda sankcijas relatīvi kļūtu mazākas. Tādējādi likumprojekts paredz grozīt kodeksa 26.pantu, paredzot izņēmumu soda apmēra noteikšanai par skaidrās naudas darījumu ierobežojumu neievērošanu, nosakot sodu procentuāli no skaidrā naudā veikto darījumu vērtības. Šis izņēmums ļaus sasniegt minēto sankciju mērķi un par lieliem skaidrā naudā veiktiem darījumiem piemērot samērīgus sodus, līdz ar to veicinot cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

           Vienlaikus tiek grozīts kodeksa 215.1 pants, paredzot Valsts ieņēmumu dienestam amatpersonām tiesības uzlikt naudas sodu par skaidrās naudas ierobežojumu neievērošanu apmērā, kas pārsniedz desmit tūkstošus latu.

           Likumprojekts paredz grozījumus 166.6 pantā, no šī panta izslēdzot atbildību par konkrēto nodokļu likumos paredzēto pārskatu neiesniegšanu sakarā ar to, ka diferencētu atbildību par šādiem pārkāpumiem ir paredzēts noteikt 159.8pantā. 

            

 

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma grozījumiem ir svarīga nozīme un pozitīva ietekme uz administratīvo procedūru vienkāršošanu, jo tie paredz nodokļu normatīvajos aktos paredzētos sodus noteikt vienā likumā, kas ļautu nodrošināt lietderības un samērīguma principa ievērošanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Nav

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Neskar

Neskar

 Neskar

Neskar

Neskar

2.Izmaiņas budžeta izdevumos

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

3. Finansiālā ietekme

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

Neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

             

Cita informācija:

 

 

Nav

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”

2. Cita informācija

Nav

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojektā paredzētie sodi ir izvērtēti saistībā ar administratīvo sodu noteikšanas vienoto sistēmu Finanšu ministrijas valsts nodokļu politikas izvērtēšanas darba grupā, kurā bija pārstāvēti Latvijas Darba devēju konfederācija, Tautsaimniecības padome, Nodokļu maksātāju tiesību un interešu pārstāvības fonds, Ārvalstu investoru padome, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas nodokļu konsultantu asociācija.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Minētās organizācijas konceptuāli ir atbalstījušas likumprojektu. 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti darba grupas valsts nodokļu politikas izvērtēšanai ietvaros ar valsts pārvaldes pārstāvju un nevalstisko organizāciju pārstāvju piedalīšanos, konceptuāli apspriežot paredzētos grozījumus.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav

 

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Likumprojekta īstenošanai netiek radītas jaunas valsts iestādes un netiks paplašinātas esošo iestāžu funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Informācija par likumprojekta pieņemšanu pēc tā izskatīšanas Ministru kabinetā tiks publicēta plašsaziņas līdzekļos un Finanšu ministrijas mājas lapā.  Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav

 

 

Finanšu ministrs                                                                O.Spurdziņš

 

 

Valsts sekretāre  

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko

T.Trenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.2006 11:44

1053

T.Trenko 7095515

Tatjana.Trenko@fm.gov.lv