Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam 

Grozījumi likumā „Konsulārais reglaments” (reģ.nr. 1824)

 

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

2.

 3.

4.

5.

                                  6.

Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Konsulārais birojs ir Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs daļa, kura atrodas ārpus pārstāvniecības atrašanās vietas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMI   NAV

IESNIEGTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Konsulārais birojs ir Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs daļa, kura atrodas ārpus pārstāvniecības atrašanās vietas."

 

  

 

 

          2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Konsuls kārto attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzīvojošo personu, kam ir Latvijas pase, reģistru (konsulārais reģistrs), sniedz viņiem palīdzību tiesu, administratīvajās, pilsonības un pasu lietās, kā arī aizstāv personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses.

 

Konsuls sniedz palīdzību un aizstāv to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses, kurām attiecīgajā konsulārajā apgabalā nav konsulārās pārstāvniecības.

.

Konsulārā reģistra kārtošanas kārtību, reģistrā iekļaujamās ziņas un to izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

 

 

Kārtību, kādā tiek nodrošināta materiālā palīdzība personām, kam ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. Konsuls kārto attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzīvojošo personu, kam ir Latvijas pase, reģistru (konsulārais reģistrs), sniedz viņiem palīdzību tiesu, administratīvajās, pilsonības un pasu lietās, kā arī aizstāv personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses.

 

 

Konsuls sniedz palīdzību un aizstāv to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses, kurām attiecīgajā konsul ārajā apgabalā nav konsulārās pārstāvniecības.

 

 

Konsulārā reģistra kārtošanas kārtību, reģistrā iekļaujamās ziņas un to izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

 

Kārtību, kādā tiek nodrošināta materiālā palīdzība personām, kam ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs, nosaka Ministru kabinets."

 

 

           3.Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

“12.pants. Konsuls kārto civilstāvokļa aktu reģistrus par attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzimušām, mirušām un laulātām personām, kam ir Latvijas pase, saskaņā ar "Civilstāvokļa aktu likumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 

“12.pants. Konsuls kārto civilstāvokļa aktu reģistrus par attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzimušām, mirušām un laulātām personām, kam ir Latvijas pase, saskaņā ar "Civilstāvokļa aktu likumu".

 

 

          4.Izteikt 13.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

“13.pants. Ja ārvalstīs dzīvojošām personām, kam ir Latvijas pase - nepilngadīgiem bāreņiem vai personām, kuras ar tiesas lēmumu atzītas par rīcības nespējīgām, nav iecelti aizbildņi vai aizgādņi, kas dzīvotu kopā ar šiem bāreņiem vai personām, konsuls pēc sava amata ir konsulārajā apgabalā dzīvojošo personu, kam ir Latvijas pase - nepilngadīgo bāreņu un rīcības nespējīgo personu - aizbildnis un aizgādnis.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4.Izteikt 13.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

      “13.pants. Ja ārvalstīs dzīvojošām personām, kam ir Latvijas pase - nepilngadīgiem bāreņiem vai personām, kuras ar tiesas lēmumu atzītas par rīcības nespējīgām, nav iecelti aizbildņi vai aizgādņi, kas dzīvotu kopā ar šiem bāreņiem vai personām, konsuls pēc sava amata ir konsulārajā apgabalā dzīvojošo personu, kam ir Latvijas pase - nepilngadīgo bāreņu un rīcības nespējīgo personu - aizbildnis un aizgādnis.”

 

           5.Izteikt 14.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Konsuls veic notariālās funkcijas saskaņā ar Notariāta likumu.

Ministru kabinets nosaka notariālās funkcijas, kuras veic Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kā arī to veikšanas kārtību."

 

 

 

 

 

        5.Izteikt 14.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Konsuls veic notariālās funkcijas saskaņā ar Notariāta likumu.

Ministru kabinets nosaka notariālās funkcijas, kuras veic Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kā arī to veikšanas kārtību."

 

6. Aizstāt 15.pantā vārdus "un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem izdod ārvalstniekiem vīzas ceļojumiem uz Latviju un tranzītā caur to" ar vārdiem "un saskaņā ar vīzu izsniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz ārzemniekiem vīzas ieceļošanai Latvijā un tranzītam caur to".

 

 

 

 

6. Aizstāt 15.pantā vārdus "un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem izdod ārvalstniekiem vīzas ceļojumiem uz Latviju un tranzītā caur to" ar vārdiem "un saskaņā ar vīzu izsniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz ārzemniekiem vīzas ieceļošanai Latvijā un tranzītam caur to".

 

  7. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā: 

"20.pants. Konsulārie pakalpojumi ir Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs sniegtie pakalpojumi šajā likumā noteikto funkciju veikšanai

 

Par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri ir valsts nodevas objekts, iekasē valsts nodevu. Maksu par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, iekasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konsulārajiem maksas pakalpojumiem.

Samaksu, kas saņemta par konsulārajiem maksas pakalpojumiem, ieskaita Ārlietu ministrijas pamatbudžetā kā atlīdzību par maksas pakalpojumiem un izmanto Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai.

Valsts nodevu apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem ārvalstu valūtā un latos nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 7. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā: 

"20.pants. Konsulārie pakalpojumi ir Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs sniegtie pakalpojumi šajā likumā noteikto funkciju veikšanai.

 

Par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri ir valsts nodevas objekts, iekasē valsts nodevu. Maksu par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, iekasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konsulārajiem maksas pakalpojumiem.

Samaksu, kas saņemta par konsulārajiem maksas pakalpojumiem, ieskaita Ārlietu ministrijas pamatbudžetā kā atlīdzību par maksas pakalpojumiem un izmanto Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai.

Valsts nodevu apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem ārvalstu valūtā un latos nosaka Ministru kabinets."

 

 

      

 8. Svītrot 21.pantu.

 

 

 

 

 

       

8. Svītrot 21.pantu.

 

 

           9. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

         "Pārejas noteikums

 

Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā un 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

 

 

 

      9. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

      "Pārejas noteikums

 

Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā un 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus."