Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 21. septembrī

Nr. 9/1 – 4- 125

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Frankofonijas statūtiem”

/ reģ.nr. 1857; dok.nr.6306/.

 

 

2. Likumprojekts „ Grozījumi likumā „Konsulārais reglaments””

/reģ.nr. 1824; dok.nr. 6230 /;

 

 

3.Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā”

/ reģ.nr. 1791; dok.nr. 6162/;

 

 

4. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos „

/reģ.nr. 1815; dok.nr. 6220 /;

 

 

5. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi”

/ reģ.nr. 1814; dok.nr. 6219/;

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                              Likumprojekts 1. lasījumam

 

Grozījumi likumā "Konsulārais reglaments"

 Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

 1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Konsulārais birojs ir Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs daļa, kura atrodas ārpus pārstāvniecības atrašanās vietas."

 

2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Konsuls kārto attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzīvojošo Latvijas pilsoņu reģistru (konsulārais reģistrs), sniedz palīdzību Latvijas pilsoņiem tiesu, administratīvajās, pilsonības un pasu lietās, kā arī aizstāv Latvijas pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses.

Konsuls sniedz palīdzību un aizstāv to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses, kurām attiecīgajā konsulārajā apgabalā nav konsulārās pārstāvniecības.

Konsulārā reģistra kārtošanas kārtību, reģistrā iekļaujamās ziņas un to izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

Kārtību, kādā tiek nodrošināta materiālā palīdzība Latvijas pilsoņiem, kuri nonākuši ārkārtas situācijā ārvalstīs, nosaka Ministru kabinets."

 

3. Aizstāt 12.pantā vārdus "likumu "Par civilstāvokļa aktiem"" ar vārdiem "Civilstāvokļa aktu likumu".

 

4. Izteikt 14.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"Konsuls veic notariālās funkcijas saskaņā ar Notariāta likumu.

Ministru kabinets nosaka notariālās funkcijas, kuras veic Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kā arī to veikšanas kārtību."

5. Aizstāt 15.pantā vārdus "un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem izdod ārvalstniekiem vīzas ceļojumiem uz Latviju un tranzītā caur to" ar vārdiem "un saskaņā ar vīzu izsniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz ārzemniekiem vīzas ieceļošanai Latvijā un tranzītam caur to".

 6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā: 

"20.pants. Konsulārie pakalpojumi ir Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs sniegtie pakalpojumi šajā likumā noteikto funkciju veikšanai.

Par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri ir valsts nodevas objekts, iekasē valsts nodevu. Maksu par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, iekasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konsulārajiem maksas pakalpojumiem.

Samaksu, kas saņemta par konsulārajiem maksas pakalpojumiem, ieskaita Ārlietu ministrijas pamatbudžetā kā atlīdzību par maksas pakalpojumiem un izmanto Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai.

Valsts nodevu apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem ārvalstu valūtā un latos nosaka Ministru kabinets."

 7. Svītrot 21.pantu.

 8. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

 

Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā un 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _____________________.