Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konsulārais reglaments""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Konsulārais reglaments"

 

Izdarīt likumā "Konsulārais reglaments" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1996, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 3.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Konsulārais birojs ir Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs daļa, kura atrodas ārpus pārstāvniecības atrašanās vietas."

 

2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

 

"11.pants. Konsuls kārto attiecīgajā konsulārajā apgabalā dzīvojošo Latvijas pilsoņu reģistru (konsulārais reģistrs), sniedz palīdzību Latvijas pilsoņiem tiesu, administratīvajās, pilsonības un pasu lietās, kā arī aizstāv Latvijas pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses.

Konsuls sniedz palīdzību un aizstāv to Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses, kurām attiecīgajā konsulārajā apgabalā nav konsulārās pārstāvniecības.

Konsulārā reģistra kārtošanas kārtību, reģistrā iekļaujamās ziņas un to izmantošanu nosaka Ministru kabinets.

Kārtību, kādā tiek nodrošināta materiālā palīdzība Latvijas pilsoņiem, kuri nonākuši ārkārtas situācijā ārvalstīs, nosaka Ministru kabinets."

 

3. Aizstāt 12.pantā vārdus "likumu "Par civilstāvokļa aktiem"" ar vārdiem "Civilstāvokļa aktu likumu".

 

4. Izteikt 14.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"Konsuls veic notariālās funkcijas saskaņā ar Notariāta likumu.

Ministru kabinets nosaka notariālās funkcijas, kuras veic Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, kā arī to veikšanas kārtību."

         

5. Aizstāt 15.pantā vārdus "un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem izdod ārvalstniekiem vīzas ceļojumiem uz Latviju un tranzītā caur to" ar vārdiem "un saskaņā ar vīzu izsniegšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz ārzemniekiem vīzas ieceļošanai Latvijā un tranzītam caur to".

 


6. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

 

"20.pants. Konsulārie pakalpojumi ir Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs sniegtie pakalpojumi šajā likumā noteikto funkciju veikšanai.

Par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri ir valsts nodevas objekts, iekasē valsts nodevu. Maksu par konsulārajiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, iekasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konsulārajiem maksas pakalpojumiem.

Samaksu, kas saņemta par konsulārajiem maksas pakalpojumiem, ieskaita Ārlietu ministrijas pamatbudžetā kā atlīdzību par maksas pakalpojumiem un izmanto Ārlietu ministrijas diplomātiskā un konsulārā dienesta attīstībai.

Valsts nodevu apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem ārvalstu valūtā un latos nosaka Ministru kabinets."

 

7. Svītrot 21.pantu.

 

8. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikums

 

Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 11.panta trešajā un ceturtajā daļā un 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministra vietā –

tieslietu ministrs

G.Grīnvalds

 


LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi likumā “Konsulārais reglaments””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar likuma “Konsulārais reglaments” 20.panta otro daļu un 21.pantu ārlietu ministrs ir pilnvarots izdot ārējos normatīvos aktus.

 

Saskaņā ar likuma “Konsulārais reglaments” 20.panta pirmo daļu  par konsulārajiem pakalpojumiem iekasējama valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs iekasē valsts nodevu par to sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumiem Nr.444 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs”, 1999.gada 28.decembra noteikumiem Nr.443 “Noteikumi par valsts nodevu par dokumenta īstuma apliecināšanu”, 2002.gada 21.maija noteikumiem Nr.191 “Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra”, 2003.gada 11.februāra noteikumiem Nr.73 “Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu”, 2000.gada 28.novembra noteikumiem Nr.410 ”Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu”, 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.457 “Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību”, 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.84 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” .

Maksa par atsevišķiem citiem konsulārajiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts tiek iekasēta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036 “Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumiem Nr.443 “Noteikumi par valsts nodevu par dokumenta īstuma apliecināšanu”, 1999.gada 28.decembra noteikumiem Nr.444 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs” un 2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.84 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” Ārlietu ministrija ir pilnvarota noteikt valsts nodevas likmes ārvalstu valūtās.

2. Likumprojekta būtība

 

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka pārvaldes iestādes izdoti ārējie normatīvie akti, kuri ir saistoši arī trešajām personām, zaudē savu spēku 2006.gada 1.janvārī. Ņemot vērā to, ka, pamatojoties uz pilnvarojumu likuma
”Konsulārais reglaments”, Ārlietu ministrija ir izdevusi ārējos normatīvos aktus, kas satur arī trešajām personām saistošus noteikumus, ir nepieciešams veikt grozījumus likumā “Konsulārais reglaments”, lai pilnvarotu Ministru kabinetu izdot noteikumus.

Papildus tiek veikti citi nepieciešamie precizējumi likumā.

Ņemot vērā to, ka Latvija plāno atvērt konsulāros birojus, kas ir pastāvošās Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs daļa, kas atrodas ārpus tās atrašanās vietas, un saskaņā ar 1963.gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem, likums “Konsulārais reglaments” tiek papildināts ar termina “konsulārais birojs” definīciju.

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 20.pantu, kas nosaka, ka ikvienam Eiropas Savienības pilsonim trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvniecības tai dalībvalstij, kuras pilsonis viņš ir, ir tiesības uz jebkuras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem, ir nepieciešams iekļaut likumā normu, kas noteiktu, ka Latvijas Republikas konsuls sniedz palīdzību un aizstāv Eiropas Savienības pilsoņa personiskās, mantiskās un citas tiesības un intereses šādos gadījumos.

Sakarā ar to, ka ne visi iepriekšminētie normatīvie akti paredz pilnvarojumu Ārlietu ministrijai noteikt likmes ārvalstu valūtās maksai par citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, likumprojekts ir nepieciešams, lai pilnvarotu Ministru kabinetu izdot noteikumus, kuros noteiktu konkrētas likmes ārvalstu valūtās valsts nodevām un maksai par citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs .

Likumprojekts  šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Likumprojektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts  šo jomu neskar.

Likumprojekts  šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Tiek sagatavoti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:

  • Par notariālo funkciju veikšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās;
  • Kārtība, kādā tiek kārtots Konsulārais reģistrs, tajā iekļaujamās ziņas un iekļauto ziņu izmantošana;
  • Kārtība, kādā tiek nodrošināta materiālā palīdzība Latvijas pilsoņiem, kuri nonākuši ārkārtas situācijā ārvalstīs.

Lai pilnībā tiktu sakārtota joma par ārvalstu valūtu likmēm valsts nodevām un maksai par citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts, Ārlietu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Ārvalstu valūtu likmes valsts nodevām un maksai par citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts”. Ar šiem noteikumiem tiks apstiprinātas ārvalstu valūtu likmes valsts nodevām un maksai par citiem pakalpojumiem, kuri nav valsts nodevas objekts.

Vienlaicīgi tiks veikti grozījumi šādos normatīvajos tiesību aktos –

Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumos Nr.443 “Noteikumi par valsts nodevu par dokumenta īstuma apliecināšanu”, Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumos Nr.444 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs” un Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.214 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”, svītrojot noteikumus, kas paredz pilnvarojumu ārlietu ministram noteikt valsts nodevas likmes ārvalsts valūtā.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.


4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Nav.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Nav

Nav

Atbilst pilnībā

Nav

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietots Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

Ārlietu ministrs                                                                                                       A.Pabriks                                          

Ārlietu ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Pabriks

N.Penke

E.Dumpe

E.Vijupe

 

L.Palkina-Baļķīte

 

02.05.2006  14:00

1225                

L.Palkina-Baļķīte

Liga.palkina@mfa.gov.lv

7016177