Likumprojekts "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"
Likumprojekts
 

Par konsolidētajiem gada pārskatiem

 

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) būtiska ietekme – sabiedrības ietekme uz citu sabiedrību, kas tiek nodrošināta ar ne mazāk par 20, bet ne vairāk par 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā;

2) konsolidācija – koncerna sastāvā esošo sabiedrību gada pārskatu apvienošana šajā likumā noteiktajā kārtībā;

3) konsolidētais gada pārskats – koncerna gada pārskats, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskats un sniedz informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību;

4) konsolidētais ziņojums – koncerna ziņojums par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma attīstību pārskata gadā;

5mazākumakcionāri – koncerna meitas sabiedrības akcionāri vai dalīb­nieki, kas nav ne koncerna mātes sabiedrības akcionāri vai dalībnieki, ne arī citas konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības;

6) pašu kapitāla metode – grāmatvedības metode, kuru lietojot līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā sākotnēji – iegādes (pirkšanas) datumā – novērtē un iegrāmato atbilstoši iegādes izmaksām, bet pēc šā datuma katra pārskata gada beigās minētās līdzdalības vērtību koriģē, to palielinot vai samazinot atkarībā no asociētās sabiedrības pašu kapitāla kopsummas palielinājuma vai samazinājuma attiecīgajā laikposmā.

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt vispārīgos konsolidēto gada pārskatu sagata­vošanas noteikumus, konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības, kā arī konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma sagatavošanas, pārbaudes, apstiprināšanas un publicēšanas kārtību.

 

3.pants. Likuma darbība 

(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk – sabiedrība), ja tās ir koncerna mātes sabiedrības.

(2) Šis likums neattiecas uz bankām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrību formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām.

(3) Šis likums neattiecas uz iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem.

(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā attiecībā uz konsolidētā gada pārskata sagatavošanu.

 

4.pants. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu

Koncerna mātes sabiedrībai ir pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu par katru pārskata gadu, ja šī mātes sabiedrība tieši vai netieši (ar vienas vai vairāku šā koncerna meitas sabiedrību līdzdalību) ir ieguvusi ietekmi atbilstoši vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums (vairāk par 50 procentiem balsstiesību), pamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma);

2) tai ir tiesības iecelt vai atcelt meitas sabiedrības pārraudzības institū­cijas vai izpildinstitūcijas locekļu vairākumu (vairāk par 50 procentiem locekļu skaita), pamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma);

3) tai ir tiesības izmantot šā panta 1. vai 2.punktā minētās tiesības, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar citiem meitas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem vai saskaņā ar šīs sabiedrības statūtiem (neatkarīgi no tā, vai mātes sabiedrībai ir kapitāla līdzdalības daļas šajā sabiedrībā vai to nav).

 

5.pants. Balsstiesību, pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaita aprēķināšana

Šā likuma 4.pantā minēto balsstiesību, pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaitu aprēķina šādi:

1) koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku balsstiesību, pār­raudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaitam pieskaita attiecīgi to balsstiesību, pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas ir citām šā koncerna meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncerna mātes sabiedrības vai šā koncerna meitas sabiedrības labā;

2) koncerna meitas sabiedrības akcionāru vai dalībnieku balsstiesību kopskaitu samazina par balsstiesībām, kas attiecas uz akcijām vai daļām:

a) kuras pieder mazākumakcionāriem un tiek izmantotas pašu mazākum­akcionāru labā,

b) kuras tiek turētas kā saistību nodrošinājums tādā apjomā, kādā balss­tiesības tiek izmantotas tās personas labā, kurai sniegts saistību nodrošinājums, vai saskaņā ar aizdevuma devēja nosacījumiem,

c) kuru turētājs ir pati attiecīgā meitas sabiedrība vai tās meitas sabiedrība, vai persona, kura darbojas savā vārdā, bet pašas attiecīgās meitas sabiedrības vai tās meitas sabiedrības labā.

 

6.pants. Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbildīgās personas

Par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu koncerna mātes sabiedrībā ir atbildīga šīs sabiedrības pārvaldes institūcija, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus attiecībā uz šīs sabiedrības darbību (turpmāk – vadība).

 

7.pants. Konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības

(1) Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, konsolidācijā iesaistāma koncerna mātes sabiedrība un visas tās meitas sabiedrības, izņemot meitas sabiedrības, kuras saskaņā ar šā likuma 10.pantu konsolidācijā neiesaista.

(2) Par koncerna mātes sabiedrības meitas sabiedrību šā likuma izpratnē uzskata arī ikvienu šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrību.

 

8.pants. Atbrīvojums no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu

(1) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja tā kopā ar savām meitas sabiedrībām saskaņā ar visu minēto sabiedrību gada pārskatiem divus gadus pēc kārtas nepārsniedz vismaz divus no šādiem kritērijiem:

1) bilances kopsumma – 1000000 latu;

2) neto apgrozījums – 2400000 latu;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā bilances kopsumma ir likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.pantā norādītā aktīva posteņu kopsumma. Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto vidējo darbinieku skaitu aprēķina, saskaitot sabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā.

(3) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro, ja koncerna mātes sabied­rības vai tās meitas sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

 

9.pants. Atbrīvojums koncerna mātes sabiedrībai, kas ir cita koncerna meitas sabiedrība, no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu

(1) Šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētā koncerna mātes sabiedrība, kas vienlaikus ir cita koncerna meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja koncerna mātes sabiedrība ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tai pieder visas (100 procenti) šajā pantā noteiktajā kārtībā no konsoli­dētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotās sabiedrības akcijas vai daļas;

2) tai pieder vismaz 90 procenti šajā pantā noteiktajā kārtībā no konsoli­dētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotās sabiedrības akciju vai daļu, un pārējie šīs sabiedrības akcionāri vai dalībnieki (mazākumakcionāri) ir piekrituši (ir informēti un neiebilst) minētā atbrīvojuma piemērošanai.

(2) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu piemēro saskaņā ar šādiem nosacī­jumiem:

1) no konsolidētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotā kon­cerna mātes sabiedrība un visas tās meitas sabiedrības ir iekļautas tās koncerna mātes sabiedrības konsolidētajā gada pārskatā, kas ir Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta sabiedrība, un šis pārskats ir sastādīts un pārbaudīts atbilstoši tās valsts prasībām, kurā šī sabiedrība reģistrēta;

2) šīs  daļas 1.punktā minētā konsolidētā gada pārskata noraksts kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma norakstu vai tās personas ziņojuma norakstu, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir atbildīga par konsolidētā gada pārskata pārbaudi, un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā (ja dokumentus iesniedz citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta sabiedrība un tie nav sagatavoti latviešu valodā), ir iesniegti Uzņēmumu reģistrā šā likuma 33.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā;

3) šīs  daļas 1.punktā minētā konsolidētā gada pārskata noraksts kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma norakstu vai tās personas ziņojuma norakstu, kura citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir atbildīga par konsolidētā gada pārskata pārbaudi (ja minētie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā), vai minēto dokumentu tulkojums latviešu valodā (ja dokumentus iesniedz citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta sabiedrība un tie nav sagatavoti latviešu valodā), ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šā likuma 33.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

4) no konsolidētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotās koncerna mātes sabiedrības gada pārskata pielikumā ir tās mātes sabiedrības identifikācijas dati (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgajā citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistru institūcijā) un informācija par to, ka sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu.

(3) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu nepiemēro, ja koncerna mātes sabiedrības vai tās meitas sabiedrības pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū.

 

10.pants. Koncerna meitas sabiedrības neiesaistīšana konsolidācijā

(1) Koncerna meitas sabiedrību konsolidācijā var neiesaistīt, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) stingri ilglaicīgi ierobežojumi būtiski apgrūtina koncerna mātes sabied­rības iespējas īstenot savas tiesības attiecībā uz šīs koncerna meitas sabiedrības mantu un vadību;

2) konsolidētā gada pārskata sagatavošanai nepieciešamo informāciju iespējams iegūt, vienīgi kavējot šā likuma 32. un 33.pantā noteiktos termiņus un ar pārmērīgi lielām izmaksām;

3) koncerna meitas sabiedrības akcijas vai daļas tās mātes sabiedrības īpašumā atrodas īslaicīgi, ir iekļautas apgrozāmo līdzekļu sastāvā un tiek turētas, lai 12 mēnešu laikā no iegādes datuma tās pārdotu.

(2) Koncerna meitas sabiedrību konsolidācijā var neiesaistīt, ja informā­cija par šo sabiedrību ir nenozīmīga šā likuma 12.panta pirmās daļas prasību īstenošanai. Ja vienā un tajā pašā koncernā ir vairākas šādas meitas sabiedrības un tās ir nozīmīgas kā kopums, kuru izslēdzot no konsolidācijas netiktu sniegts patiess un skaidrs priekšstats par šā koncerna darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, tad tās izslēgt no konsolidācijas nav atļauts.

 

II nodaļa
Konsolidētā gada pārskata sagatavošana 

 

11.pants. Konsolidētā gada pārskata saturs

(1) Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidēta­jiem finanšu pārskatiem – konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudēju­mu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma –, kuriem pievienots konsolidētais ziņojums.

(2) Konsolidētajā gada pārskatā lieto Latvijas naudas vienību – latu – un skaitļus noapaļo līdz veseliem skaitļiem. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo latviešu valodā.

(3) Konsolidēto gada pārskatu sagatavo skaidri, pārskatāmi un atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un šim likumam.

 

12.pants. Patiess un skaidrs priekšstats 

(1) Konsolidētajam gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

(2) Ja atbilstoši šim likumam sagatavotajā konsolidētajā gada pārskatā ietvertā informācija nedod pietiekami patiesu un skaidru priekšstatu par kon­cernu, jāsniedz papildu informācija.

(3) Lai par koncernu sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu šā panta pirmās daļas izpratnē, izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā likuma 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.panta prasībām. Katrs šāds atkāpšanās gadījums jāpaskaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā, norādot atkāpšanās iemeslu un ietekmi uz koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

 

13.pants. Konsolidēto finanšu pārskatu shēmas

(1) Konsolidēto bilanci sagatavo atbilstoši likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10.pantā norādītajai shēmai, ņemot vērā šā likuma 17., 18. un 21.pantā norādītos posteņus. Konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina sagata­vošanai var izvēlēties vienu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 11., 12., 13. un 14.pantā norādītajām shēmām, ņemot vērā šā likuma 21., 25. un 27.pantā norādītos posteņus.


(2) Konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu nākamajā gadā drīkst mainīt tikai izņēmuma gadījumos saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1) shēmas maiņu pamato apstāklis, ka koncerna mātes sabiedrība pati ir kļuvusi par cita koncerna meitas sabiedrību un šī cita koncerna mātes sabiedrība pieprasa izmantot citu shēmu;

2) pēc vienas un tās pašas shēmas aprēķins ir sagatavots vismaz divus gadus pēc kārtas. Maiņas iemeslu paskaidro konsolidētā gada pārskata pielikumā.

(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem.

(4) Konsolidētās bilances un konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem piemēro likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 6., 7., 8., 9., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.1, 20.2, 21., 22. un 23.panta prasības.

(5) Izņēmuma gadījumos konsolidētajā bilancē drīkst apvienot krājumu posteņus, ja krājumu sadalīšana pa atsevišķiem posteņiem ir saistīta ar pārmērīgi lielām izmaksām.

 

14.pants. Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatu apvienošanas kārtība

(1) Konsolidēto gada pārskatu sagatavo, ar konsolidācijas procedūru apvienojot koncerna mātes sabiedrības gada pārskatā un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatos attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas. Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo sabiedrību peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus pilnībā ietver konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(2) Lai konsolidētais gada pārskats būtu sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskats, ievēro šādu konsolidācijas procedūru:

1) koriģē koncerna meitas sabiedrību gada pārskatus, kuros izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi;

2) pārrēķina latos ārvalstīs reģistrēto koncerna meitas sabiedrību gada pārskatus;

3) savstarpēji izslēdz koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma bilances vērtību un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību meitas sabiedrības pašu kapitālā (pašu kapitāla konsolidācija);

4) pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izmaksu koriģēšana) un savstarpējo norēķinu atlikumu summas;

5) izslēdz vēl neiegūto (nerealizējušos) peļņu, kas radusies no konsolidā­cijā iesaistīto sabiedrību savstarpējiem darījumiem un ir ietverta līdzekļu vērtībā;

6) izslēdz vēl neesošos (nerealizējušos) zaudējumus, kas radušies no konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējiem darījumiem un par kuru summu ir samazināta līdzekļu uzskaites vērtība, ja vien šie zaudējumi nav neatgūstami;

7) nosaka mazākumakcionāru līdzdalības daļu konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pašu kapitālā un pārskata gada peļņā vai zaudējumos.

(3) Konsolidēto gada pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro likuma "Par grāmatvedību" 6., 7. un 10.pantā attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem noteiktās prasības. Minēto dokumentu – aprēķinu un tabulu – glabāšanas laiks ir 10 gadi.

 

15.pants. Koncerna meitas sabiedrību gada pārskata koriģēšana, ja izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi

(1) Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā koncerna ietvaros izmanto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus, kas paredzēti likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 35., 36., 37., 55.1, 55.2, 55.3 un 55.5 pantā.

(2) Ja gada pārskata sagatavošanā koncerna meitas sabiedrība izmanto citādas grāmatvedības metodes un citus novērtēšanas noteikumus, nevis tos, kurus lieto koncerna mātes sabiedrība, tad šo gada pārskatu koncerna mātes sabiedrība, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, attiecīgi koriģē.

(3) Ja aprēķināt korekciju summas faktiski nav iespējams, to norāda konsolidētā gada pārskata pielikumā, sniedzot informāciju arī par tādu meitas sabiedrību īpatsvaru konsolidētajā gada pārskatā, kuru gada pārskatā izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi novērtēšanas noteikumi.

(4) Šajā pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātās korekciju summas apmērā attiecīgi palielina vai samazina koncerna meitas sabiedrības bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus.

 

16.pants. Atļauja sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Regulas (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemēro­šanu (turpmāk – regula) 5.pantu, koncerna mātes sabiedrības var sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības stan­dartiem, kas ieviesti atbilstoši regulas 6.panta 2.punktā noteiktajai procedūrai. Šīm koncerna mātes sabiedrībām atļauts atkāpties no šā likuma 13.panta trešās un ceturtās daļas, 15.panta pirmās daļas, kā arī 25., 26. un 27.panta prasībām.

 

17.pants. Ārvalstī reģistrētas koncerna meitas sabiedrības gada pārskata pārrēķināšana latos

(1) Lai konsolidētajā gada pārskatā iekļautu ārvalstī reģistrētu koncerna meitas sabiedrību, ārvalsts valūtā sagatavoto šīs sabiedrības gada pārskatu pārrēķina latos. Izdarot pārrēķinus, ievēro šādus noteikumus:

1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalsts valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;

2) ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalsts valūtas kursa darījuma dienā. Par darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu, preču un pakalpo­jumu pirkšanas vai pārdošanas dienu, kā arī jebkuru citu dienu, kurā faktiski tiek iegūti vai atsavināti līdzekļi (rodas vai izbeidzas saistības) un tiek pārņemti vai nodoti visi ar īpašumu saistītie riski.

(2) Šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) pārrēķināšanai latos drīkst izmantot nedēļas, mēneša vai pārskata gada vidējo kursu, kas aprēķināts, saskaitot visās attiecīgā laikposma kalendāra dienās spēkā esošo Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu un iegūto kopsummu dalot ar attiecīgā laikposma kalendāra dienu skaitu.

(3) Ja šajā pantā noteiktās pārrēķināšanas rezultātā izveidojas bilances vai peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu vērtības starpības, tās norāda tieši konsolidētajās rezervēs. Konsolidētajā bilancē minētajās rezervēs ietvertās pozitīvās vai negatīvās starpības var norādīt atsevišķā postenī "Ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve" vai kopējā konsolidēto rezervju summā, ietverot šīs summas sadalījumu konsolidētā gada pārskata pielikumā.

 

18.pants. Pašu kapitāla konsolidācija

(1) Saskaņā ar šā likuma 14.panta otrās daļas 3.punktu savstarpēji izslēdz koncerna mātes sabiedrības ieguldījuma bilances vērtību ikvienā konsolidācijā iesaistītā meitas sabiedrībā un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību katras šādas meitas sabiedrības pašu kapitālā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto savstarpējo izslēgšanu veic, pamatojoties uz konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību akciju vai daļu bilances vērtību datumā, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tas ir datums, kad meitas sabiedrība pirmo reizi tika iesaistīta konsoli­dācijā;

2) tas ir meitas sabiedrības akciju vai daļu iegādes (pirkšanas) datums;

3) tas ir datums, ar kuru sabiedrība ir kļuvusi par koncerna meitas sabied­rību, ja šīs sabiedrības akcijas vai daļas ir iegādātas (pirktas) dažādos datumos. Konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda vērtības noteikšanas datumu.

(3) Savstarpējās izslēgšanas rezultātā radušos starpību attiecina uz konso­lidētās bilances posteņu vērtību, to attiecīgi palielinot vai samazinot, ja šo posteņu vērtība ir augstāka vai zemāka par konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības bilancē sākotnēji norādīto vērtību. Ja nav iespējams minēto starpību pilnībā attiecināt uz konsolidētās bilances posteņiem, jebkuru atlikušo pozitīvo summu norāda atsevišķā postenī "Nemateriālā vērtība" šīs bilances aktīvā. Atlikušo negatīvo starpību nekavējoties iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudē­jumu aprēķinā.

(4) Konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par izman­totajām metodēm, postenī "Nemateriālā vērtība" ietverto summu un tās izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

(5) Konsolidētās bilances postenī "Nemateriālā vērtība" norādīto summu pēc sākotnējās uzskaites novērtē izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās. Koncerna mātes sabiedrība katra pārskata gada beigās konsolidēto finanšu pārskatu sastādīšanas nolūkiem izvērtē, vai konsolidētās bilances postenī "Nemateriālā vērtība" norādītās summas bilances vērtība nav samazinājusies.

(6) Šajā pantā noteikto kārtību nepiemēro koncerna mātes sabiedrības akcijām vai daļām, kas ir šīs mātes sabiedrības vai kādas konsolidācijā iesaistītās meitas sabiedrības īpašumā. Konsolidētajā bilancē šādas akcijas un daļas norāda postenī "Pašu akcijas un daļas&q uot;.

 

19.pants. Ieņēmumu un izmaksu koriģēšana

No konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem izslēdz konsoli­dācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegūtos ieņēmumus un ar šiem ieņēmumiem saistītās izmaksas, šajās sabiedrībās aprēķinātās un uz konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām attiecinātās dividendes, procentu ieņē­mumus un maksājumus un līdzīgas izmaksas.

 

20.pants. Savstarpējo norēķinu atlikumu summu un līdzekļu vērtības koriģēšana

No konsolidētās bilances posteņiem izslēdz šādas konsolidācijā iesaistīto sabiedrību savstarpējo darījumu rezultātā iegrāmatotās summas:

1) savstarpējo norēķinu atlikumu summas (arī par dividendēm), kas ietvertas debitoru un kreditoru parādu posteņos un uzkrājumu posteņos;

2) uz citiem pārskata periodiem attiecinātās ieņēmumu un izdevumu summas, kas ietvertas nākamo periodu ieņēmumu vai nākamo periodu izmaksu posteņos;

3) pamatlīdzekļu, krājumu un citu līdzekļu vērtības pieauguma vai sama­zinājuma summas, kas ietvertas attiecīgos bilances aktīva un peļņas vai zaudē­jumu aprēķina posteņos, ja vien šādas samazinājuma summas nav neatgūstamas.

 

21.pants. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas atspoguļošana

(1) Konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pašu kapitāla attiecīgo daļu tādā apmērā, kādā tā attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākum­akcionāriem, norāda atsevišķā pašu kapitāla postenī "Mazākumakcionāru līdzdalības daļa".

(2) Konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību pārskata gada peļņu vai zau­dējumus, kas attiecas uz akcijām un daļām, kuras pieder mazākumakcionāriem, norāda konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina atsevišķā postenī "Mazākum­akcionāru peļņas vai zaudējumu daļa".

 


22.pants. Konsolidētā gada pārskata bilances datums

(1) Konsolidētā gada pārskata, koncerna mātes sabiedrības gada pārskata un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību gada pārskatu bilances datumiem jābūt vienādiem, un tā ir diena, kad sagatavots mātes sabiedrības gada pārskats.

(2) Ja konsolidācijā iesaistītās koncerna meitas sabiedrības gada pārskata bilances datums atšķiras no mātes sabiedrības gada pārskata bilances datuma par trim mēnešiem un vairāk, šādu meitas sabiedrību iesaista konsolidācijā, pama­tojoties uz konsolidācijai sagatavotajiem (nerevidētajiem) finanšu pārskatiem, kuru bilances datums atbilst konsolidētā gada pārskata bilances datumam.

 

23.pants. Koncerna meitas sabiedrības atsavināšana vai likvidācija

(1) Atsavinātās vai likvidētās koncerna meitas sabiedrības darbības rezul­tātus iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā līdz šīs sabiedrības atsavināšanas vai likvidācijas dienai – līdz datumam, ar kuru izbeidzas koncerna mātes sabiedrības ietekme uz meitas sabiedrību, kas bija iegūta atbilstoši šā likuma 4. un 5.panta nosacījumiem.

(2) Starpību starp ieņēmumiem no koncerna meitas sabiedrības atsavinā­šanas vai likvidācijas un atsavinātās vai likvidētās sabiedrības bilances vērtību atsavināšanas vai likvidācijas dienā norāda konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā peļņu vai zaudējumus no meitas sabiedrības atsavināšanas vai likvidācijas.

(3) Atsavināmās vai likvidējamās koncerna meitas sabiedrības bilances vērtību aprēķina kā starpību starp tās līdzekļiem un saistībām konsolidētajā bilancē atsavināšanas vai likvidēšanas dienā. Aprēķinot minēto bilances vērtību, ņem vērā arī konsolidētās bilances postenī "Nemateriālā vērtība" norādītās sum­mas, kas attiecas uz šo atsavināmo vai likvidējamo koncerna meitas sabiedrību.

 

24.pants. Koncerna sastāva izmaiņas 

(1) Ja pārskata gada laikā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību sastāvā ir notikušas nozīmīgas izmaiņas, konsolidētajā gada pārskatā iekļauj informāciju, kas ļauj šo pārskatu salīdzināt ar iepriekšējo gadu konsolidētajiem pārskatiem.

(2) Īpašos gadījumos (ja pārskata gadā konsolidācijā iesaistīto sabiedrību sastāva izmaiņas ir ievērojamas) šā panta pirmajā daļā minētās prasības izpildei drīkst sagatavot koriģētu sākuma bilanci un koriģētu peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

 

25.pants. Atliktā nodokļa saistību un atliktā nodokļa aktīvu summas

Atliktā nodokļa saistību un atliktā nodokļa aktīvu summas konsolidētajā bilancē, kā arī ar atliktā nodokļa saistībām un atliktā nodokļa aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā nosaka, pamatojoties uz pagaidu starpībām, kas rodas, izslēdzot vēl neiegūto (nerealizēju­šos) peļņu vai vēl neesošos (nerealizējušos) zaudējumus un novērtējot atsevišķus aktīvu vai saistību posteņus konsolidētajā bilancē to patiesajā vērtībā.

 

26.pants. Kopīgi pārvaldītas sabiedrības gada pārskata posteņu iekļaušana konsolidētajā gada pārskatā

(1) Ja konsolidācijā iesaistīta sabiedrība un viena vai vairākas šajā konso­lidācijā neiesaistītas sabiedrības kopīgi pārvalda citu sabiedrību, tad šīs kopīgi pārvaldītās sabiedrības līdzekļus, saistības, pašu kapitālu, ieņēmumus un izdevumus (izmaksas) drīkst iekļaut konsolidētajā gada pārskatā proporcionāli konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kapitāla līdzdalības daļai šajā sabiedrībā.

(2) Kopīgi pārvaldītas sabiedrības iekļaušana konsolidācijā, izmantojot šā panta pirmajā daļā norādīto metodi, ir iespējama tikai tad, ja attiecīgi ievēro šā likuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.panta prasības.

 

27.pants. Asociētās sabiedrības peļņas vai zaudējumu un kapitāla līdzdalības daļas atspoguļošana konsolidētajā gada pārskatā

(1) Konsolidācijā iesaistīto sabiedrību līdzdalību asociētās sabiedrības peļņā vai zaudējumos un pašu kapitālā atspoguļo konsolidētajā gada pārskatā šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

(2) Asociētās sabiedrības gada pārskatu, ja iespējams, sagatavo atbilstoši koncernā izmantotajām grāmatvedības metodēm un novērtēšanas noteikumiem vai koriģē saskaņā ar šā likuma 15.panta otro daļu. Ja asociētā sabiedrība reģistrēta ārvalstī, tā ārvalsts valūtā sagatavoto gada pārskatu pārrēķina latos saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(3) Šā likuma 14.panta otrās daļas 5. un 6.punktā paredzēto peļņas vai zaudējumu izslēgšanu no asociētās sabiedrības bilances posteņiem veic tikai tādā apmērā, kādā tā ir pamatota ar attaisnojuma dokumentiem vai faktiem, par kuriem ir iespējams iegūt attaisnojuma dokumentus.

(4) Sākotnēji iekļaujot konsolidētajā bilancē līdzdalību asociētās sabiedrī­bas kapitālā, to norāda postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" summā, kas sastāv no asociētās sabiedrības akciju vai daļu iegādes vērtības un šīs līdzdalības vērtības palielinājuma vai samazinājuma laikposmā no iegādes datuma vai no datuma, ar kuru šī sabiedrība ir kļuvusi par asociēto sabiedrību (ja asociētās sabiedrības akcijas vai daļas ir iegādātas (pirktas) dažādos datumos), līdz konsolidētā gada pārskata bilances datumam. Minēto vērtības palielinājumu vai samazinājumu aprēķina saskaņā ar asociētās sabiedrības gada pārskata datiem, pamatojoties uz ieguldītā kapitāla īpatsvaru (procentos) asociētās sabiedrības pašu kapitālā.

(5) Starpību starp asociētās sabiedrības akciju vai daļu iegādes vērtību, kas aprēķināta atbilstoši likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, un summu, kas atbilst ieguldītā kapitāla īpatsvaram (procentos) asociētās sabiedrības pašu kapitālā iegādes datumā, norāda konsoli­dētā gada pārskata pielikumā. Minēto starpību aprēķina pēc stāvokļa datumā, kurā pašu kapitāla metode ir lietota pirmo reizi.

(6) Nākamajos gados pēc tam, kad līdzdalība asociētās sabiedrības kapitālā sākotnēji iekļauta konsolidētajā bilancē, postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" norādīto summu koriģē, to palielinot vai samazinot atkarībā no asociētās sabiedrības pašu kapitāla summas palielinājuma vai samazinājuma attiecīgajā laikposmā.

(7) Postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" norādīto summu katra pārskata gada beigās samazina arī par asociētās sabiedrības aprēķināto dividenžu summu, kas attiecas uz šo līdzdalību.

(8) Asociētās sabiedrības pārskata gada peļņas vai zaudējumu summu, kas attiecas uz akcijām vai daļām, kuras pieder konsolidācijā iesaistītajām sabied­rībām, norāda atsevišķā konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī, ievērojot vienu no šādiem nosacījumiem:

1) "Ieņēmumi no līdzdalības asociētās sabiedrības kapitālā" – ja tā ir asociētās sabiedrības peļņas daļa;

2) "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu asociētajās sabiedrībās vērtības sama­zināšanās" – ja tā ir asociētās sabiedrības zaudējumu daļa.

(9) Sabiedrības līdzdalību asociētās sabiedrības ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervē un citās rezervēs, kas izveidotas aktīvu vērtības korek­cijām, atspoguļo konsolidētajā bilancē, iekļaujot tieši pašu kapitālā.

(10) Ja šā panta piektajā daļā minētā starpība ir pozitīva, to iekļauj konso­lidētās bilances postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā" norādītajā summā. Radušos negatīvo starpību nekavējoties iekļauj konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(11) Asociētajai sabiedrībai ir pienākums nodrošināt sabiedrības, kuru būtiskā ietekmē tā atrodas, ar asociētās sabiedrības akcionāru vai dalībnieku pilnsapulcē apstiprināta gada pārskata norakstu. Ja asociētā sabiedrība sagatavo konsolidēto gada pārskatu, šis pants attiecas uz asociēto sabiedrību konsolidēto gada pārskatu.

(12) Šajā pantā noteikto kārtību nepiemēro, ja informācija par līdzdalību asociētās sabiedrības kapitālā un peļņā vai zaudējumos ir nenozīmīga šā likuma 12.panta pirmajā daļā noteikto prasību īstenošanai.

 

28.pants. Konsolidētā gada pārskata pielikuma sagatavošana

(1) Papildus citai šajā likumā paredzētajai informācijai konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda:

1) novērtēšanas metodes, kuras izmantotas dažādu posteņu novērtēšanai konsolidētajā gada pārskatā, kā arī pamatlīdzekļu nolietojuma, nemateriālo ieguldījumu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un citu aktīvu vērtības samazinā­šanas un norakstīšanas metodes. Ja kāds no konsolidētā gada pārskata posteņiem sākotnēji bijis izteikts ārvalsts valūtā, norāda pārrēķināšanai izmantoto lata kursu un tā pamatojumu;

2) konsolidācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi, kā arī šo sabiedrību (izņemot koncerna mātes sabiedrību) kapitāla daļas (procentos), kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā, turklāt norāda arī to, kurš no šā likuma 4.pantā paredzētajiem nosacījumiem pamato sabiedrības iesaistīšanu konsolidācijā. Šajā punktā minētās ziņas sniedz arī par tām koncerna meitas sabiedrībām, kuras saskaņā ar šā likuma 10.pantu nav iesaistītas konsolidācijā, un paskaidro neiesaistīšanas iemeslu;

3) asociēto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi, kā arī šo sabiedrību kapitāla daļas (procentos), kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā. Šajā punktā minētās ziņas sniedz arī par tām asociētajām sabiedrībām, kuras saskaņā ar šā likuma 27.panta divpadsmito daļu nav iekļautas konsolidētajā gada pārskatā, un norāda neiekļaušanas pamatojumu;

4) kopīgi pārvaldīto sabiedrību nosaukumu, juridisko adresi un šo sabied­rību kopīgās pārvaldes pamatojumu, kā arī šo sabiedrību kapitāla daļas (procen­tos), kas pieder konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto sabiedrību labā;

5) to pārējo sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi, kas nav minētas šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā un kurās konsolidācijā iesaistītajām sabied­rībām pašām vai ar tādu personu starpniecību, kuras darbojas savā vārdā, bet šo sabiedrību labā, pieder vismaz tāda kapitāla daļa, kas ir lielāka par 20 procentiem, un norāda kapitāla līdzdalības daļas lielumu, pašu kapitāla apmēru un attiecīgās sabiedrības peļņu vai zaudējumus pēdējā pārskata gadā, par kuru ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats. Šo informāciju var nesniegt, ja tai nav būtiskas nozīmes patiesa un skaidra priekšstata radīšanai. Informāciju, kas attiecas uz pašu kapitālu un uz peļņu vai zaudējumiem, var nesniegt arī tad, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un konsolidācijā iesaistītajām sabiedrī­bām (tieši vai netieši) pieder mazāk par 50 procentiem attiecīgās sabiedrības kapitāla daļu;

6) kreditoru parādu kopsummu, kura norādīta konsolidētajā bilancē un kuras samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem pēc bilances datuma, kā arī kreditoru parādu kopsummu, kas norādīta konsolidētajā bilancē un ir segta ar nodrošinājumu, ko sniegušas konsolidācijā iesaistītās sabiedrības, kā arī norāda nodrošinājuma veidu un formu;

7) jebkuru konsolidētajā bilancē neatspoguļoto saistību kopsummu, ja šāda informācija ir svarīga konsolidācijā iesaistīto sabiedrību finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Atsevišķi norāda saistības pret darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret koncerna meitas sabiedrībām, kuras nav iesaistītas konsolidācijā;

8) konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādīto neto apgrozī­jumu sadalījumā pa pamatdarbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem, ja konsolidācijā iesaistīto sabiedrību pamatdarbības (produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas) veidi un tirgi būtiski atšķiras;

9) konsolidācijā iesaistīto sabiedrību darbinieku vidējo skaitu pārskata gadā sadalījumā pa kategorijām, ar pārskata gadu saistītās personāla izmaksas, sadalot tās atbilstoši likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 11.pantā norādī­tajam 6.postenim vai 13.pantā norādītajam 3.postenim, ja šāds sadalījums nav ietverts konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Atsevišķi sniedz infor­māciju par kopīgi pārvaldītajās sabiedrībās nodarbināto personu vidējo skaitu pārskata gadā;

10) koncerna mātes sabiedrības pārraudzības institūcijas un izpildinstitū­cijas locekļiem par viņu funkciju pildīšanu mātes sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās piešķirto atlīdzību kopsummu sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārraudzības un izpildinstitūcijas locekļiem;

11) koncerna mātes sabiedrības pārraudzības institūcijas un izpildinstitū­cijas locekļiem mātes sabiedrībā vai tās meitas sabiedrībās izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summu sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), norādot procentu likmes, svarīgākos nosa­cījumus un atmaksājamās summas;

12) koncerna mātes sabiedrības akcijas vai daļas, kas ir šīs mātes sabied­rības īpašumā vai pieder tās meitas sabiedrībām vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet koncerna sastāvā esošu sabiedrību labā (norāda arī šo akciju vai daļu skaitu un nominālvērtību).

(2) Šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. un 8.punktā minēto informāciju drīkst nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajām sabiedrībām. Katru šādas informācijas nesniegšanas gadījumu pamato konsolidētā gada pārskata pielikumā.

(3) Ja finanšu instrumenti ir novērtēti patiesajā vērtībā, piemērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1, 55.2 un 55.3 pantu, tad konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda arī:

1) nozīmīgākos pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmantoto novērtēšanas modeļu un metožu izvēle, ja šo instrumentu patiesā vērtība noteikta saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmās daļas 2.punktu;

2) finanšu instrumentu patieso vērtību un šīs vērtības izmaiņas, kas, pamatojoties uz likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.3 pantu, iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" sadalījumā pa finanšu instrumentu kategorijām atbilstoši starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar regulu, noteiktajam sadalījumam;

3) sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām – skaidrojumus par šiem instrumentiem, norādot kopsummas, kā arī informāciju par būtiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas varētu ietekmēt nākotnē gaidāmo naudas plūsmu lielumu, rašanās laiku un noteiktību;

4) tabulu, kas atspoguļo bilances posteņa "Finanšu instrumentu pārvērtē­šanas rezerve" izmaiņas pārskata gadā.

(4) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 pantā paredzētā iespēja finanšu instrumentiem piemērot novērtēšanu patiesajā vērtībā, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz skaidrojumus par atvasināto finanšu instrumentu apmēru un būtību sadalījumā pa šo instrumentu grupām un norāda bilances vērtību un patieso vērtību, ja to var noteikt ar kādu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmajā daļā minētajām metodēm.

(5) Ja neizmanto likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 28.panta otrajā daļā paredzēto iespēju piemērot vērtības samazināšanu likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 panta ceturtajā daļā minētajiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par atsevišķu aktīvu vai attiecīgu aktīvu grupu bilances vērtību un patieso vērtību, paskaidrojot, kādēļ netiek piemērota vērtības samazināšana, un norādot ziņas, kas liecina, ka vērtības pazemināšanās ir īslaicīga un radusies pārejošu apstākļu dēļ.

(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk – zvērināts revidents) par:

1) konsolidētā gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu.

 

III nodaļa
Konsolidētais ziņojums
 

29.pants. Konsolidētā ziņojuma saturs 

(1) Konsolidētajā ziņojumā sniedz skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem konsolidācijā iesaistītās sabiedrības saskaras. Šo informā­ciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši to darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu konsolidācijā iesais­tīto sabiedrību kā kopuma attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, minētajā analīzē iekļauj:

1) finansiālo rezultātu rādītājus;

2) ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrības un attiecīgās nozares raksturojošos nefinanšu rādītājus – informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem (piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai citu informāciju;

3) ja iespējams, atsauces uz konsolidētajos finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām.

(2) Attiecībā uz konsolidācijā iesaistītajām sabiedrībām kā kopumu konsolidētajā ziņojumā sniedz arī ziņas par:

1) jebkādiem svarīgiem notikumiem šo sabiedrību kā kopuma darbībā pēc pārskata gada beigām;

2) šo sabiedrību kā kopuma turpmākās attīstības perspektīvām;

3) pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem;


4) finanšu instrumentu izmantošanu un, ja tas ir būtiski aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanā, – par finanšu riska vadības mērķiem un politiku, arī par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgāko prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti, un par konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kā kopuma pakļautību tirgus riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam.

 

IV nodaļa
Konsolidētā gada pārskata pārbaude 
 

30.pants. Zvērināta revidenta darbība konsolidētā gada pārskata pārbaudē

Koncerna mātes sabiedrības sagatavoto konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".

 

31.pants. Revidenta ziņojums

Ja koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērināts revidents (tie paši zvērināti revidenti) un saskaņā ar šā likuma 33.pantu minētie pārskati tiek iesniegti vienlaikus, revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par gada pārskatu.

 

V nodaļa
Konsolidētā gada pārskata apstiprināšana un publicēšana
 
32.pants. Konsolidētā gada pārskata apstiprināšana un parakstīšana

(1) Konsolidēto gada pārskatu paraksta koncerna mātes sabiedrības vadība:

1) kapitālsabiedrībās un kooperatīvajās sabiedrībās – valde;

2) personālsabiedrībās – visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību.

(2) Ja kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis vai personālsabiedrības biedrs uzskata, ka konsolidētais gada pārskats nav apstipri­nāms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē.

(3) Konsolidēto gada pārskatu kopā ar attiecīgās sabiedrības gada pārskatu septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām apstiprina koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulce.

 


33.pants. Konsolidētā gada pārskata iesniegšana un publicēšana

 

(1) Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (pēc koncerna mātes sabiedrības reģistrācijas vietas) šā likuma 32.pantā noteik­tajā kārtībā apstiprinātā konsolidētā gada pārskata norakstu kopā ar šīs sabied­rības akcionāru vai dalībnieku pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un zvērinātu revidentu ziņojumu norakstiem. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, pievienojot rakstisku apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem.

(2) Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc konsolidētā gada pārskata apstiprinā­šanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā pilnsapulcē un ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība par saviem līdzekļiem iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" konsolidētā gada pārskata norakstu kopā ar šīs sabiedrības akcionāru vai dalībnieku pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un zvērinātu revidentu ziņojumu norakstiem. Zvērināta revidenta ziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē pilnībā.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētie pārskati netiek publicēti pilnībā, skaidri jānorāda, ka tie publicēti saīsinātā veidā un pilnībā pieejami Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidenta ziņojumu šajā gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes, vai viņš ir sniedzis negatīvu atzinumu vai atteicies sniegt atzinumu.

(4) Ja koncerna mātes sabiedrības vadība nav iesniegusi vai publicējusi konsolidēto gada pārskatu, konsolidēto ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu vai nav ievērojusi citas šā panta pirmās, otrās vai trešās daļas prasības, tā saucama pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.).

 

2. Likuma 28.panta sestā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz konsoli­dētajiem pārskatiem;

2) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/604/EEK, ar ko Direk­tīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidēta­jiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

3) Padomes 1990.gada 8.novembra Direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza Direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un Direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija Direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

 


Likumprojekta

“Par konsolidētajiem gada pārskatiem”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” atsevišķas normas pašlaik neatbilst Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g”apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, ievērojot grozījumus, kas  izdarīti ar vēlāk pieņemtajām direktīvām (turpmāk – direktīvas), noteikumu interpretācijai. Tādēļ bija nepieciešams šīs normas izteikt jaunā redakcijā vai būtiski precizēt, lai skaidrāk noteiktu, ar kādiem nosacījumiem piemēro atbrīvojumus no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu,  lai precizētu konsolidētajā gada pārskatā sniedzamās informācijas saturu un konsolidētā gada pārskata pārbaudes noteikumus, kā arī veiktu atsevišķus citus precizējumus.  
        Ir izstrādāts un noteiktajā kārtībā tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””, kas paredz mainīt likumā lietotos terminus, tos saskaņojot ar Komerclikumā lietoto terminoloģiju. Tas attiecas arī uz vairākiem terminiem, kas plaši lietoti likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”. Piemēram, ja pašlaik likumos “Par uzņēmumu gada pārskatiem” un “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” tiek lietoti termini “koncerna mātes uzņēmums”, “koncerna meitas uzņēmums” un “asociētais uzņēmums”, tad saskaņā ar likumprojektā “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” paredzēto tos aizstās termini “koncerna mātes sabiedrība”, “koncerna meitas sabiedrība” un “asociētā sabiedrība”.

       Tā kā saistībā ar likuma normu precizēšanu un terminoloģijas maiņu bija nepieciešams grozīt lielāko daļu likuma normu, domājot par likuma lietotājiem, bija nepieciešams izstrādāt   jaunu likumu. Tādēļ tika sagatavots likumprojekts “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

     Likumprojekta “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” (turpmāk – likumprojekts) mērķis ir likumu pilnībā saskaņot ar  direktīvu  prasībām. Tādēļ likumprojektā ir precīzāk noteikts likuma subjektu loks (likumprojekta 3.panta pirmā daļa) un par konsolidētā gada pārskata sagatavošanu atbildīgā persona (likumprojekta 6.pants), precizēti nosacījumi, ar kādiem piemēro atbrīvojumus no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu (likumprojekta 8.panta trešā daļa un 9.pants) un precizēts konsolidētajā gada pārskatā sniedzamās informācijas saturs (likumprojekta 14.pants,  18.panta trešā un piektā daļa, 20.panta pirmās daļas 3.punkts, 23.panta trešā daļa, 25.pants, 27.panta ceturtā, devītā un desmitā daļa, 28.panta pirmās daļas 10. un 11.punkts, trešās daļas 2.punkts,  sestā daļa un 29.panta pirmā un otrā daļa), kā arī konsolidētā gada pārskata pārbaudes noteikumi (likumprojekta 30. un 31.pants). Likumprojekts paredz arī likumā lietotos terminus saskaņot ar likumprojektā “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” paredzētajiem terminiem un Komerclikumā lietoto terminoloģiju (viss likumprojekta teksts).

 

3. Cita informācija

Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

    Normatīvā akta projektam ir pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, jo pēc likumprojekta pieņemšanas būs skaidrāki konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi un precīzāka likumā lietotā terminoloģija.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija:

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

     Vienlaikus ar šo likumprojektu tiek virzīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” (iesniegts Valsts kancelejā 2006.gada 10.maijā).

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām, kuras tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

     Likumprojektā ir iekļautas atsauces uz Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija regulu (EK) Nr.1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OJ No L 243 p.1, 2002/09/11).

Direktīvas:

1) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g”apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (OJ No L 193 p.1, 1983/07/18) (turpmāk – direktīva 83/349/EEK);
2) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU (OJ No L317 p.57, 1990/11/16) (turpmāk – direktīva 90/604/EEK);

3) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/605/EEC, ar ko  attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem (OJ No L 317 p.60, 1990/11/16);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OJ No L283 p.28, 2001/10/27) (turpmāk – direktīva 2001/65/EK);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīva 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK (OJ No L178 p.16, 2003/07/17) (turpmāk – direktīva 2003/51/EK).

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un

attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

 

Komentāri

 

Projekta 4.pants

Direktīvas 83/349/EEK 1.panta 1.punkts (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 1.punktu)

Atbilst

 

 

Projekta 5.pants

Direktīvas 83/349/EEK 2.pants

Atbilst

 

 

Projekta 7.pants

Direktīvas 83/349/EEK 3.pants (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 2.punktu)   

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants

Direktīvas 83/349/EEK 6.pants (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 3.punktu)  

Atbilst

Minētās direktīvas 83/349/EEK 6.pants ietver atsauci uz  Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g”apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (turpmāk – direktīva 78/660/EEK) 27.pantu (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2003/38/EK 1.pantu) un 12.pantu, ar kuriem ir saskaņots likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 24.pants. Tādēļ  likumprojekta 8.pantā ietvertie kritēriji atbilst minētā likuma 24.panta kritērijiem.

 

Projekta 9.pants

Direktīvas 83/349/EEK 7.pants (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 4.punktu) 

Atbilst

 

 

Projekta 10.pants

Direktīvas 83/349/EEK 13.pants

Atbilst

 

 

Projekta 11.panta pirmā daļa

Direktīvas 83/349/EEK 16.panta 1., 2. un 6.punkts (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 7.punktu)  

Atbilst

 

 

Projekta 11.panta otrā daļa

Direktīvas 83/349/EEK 38a.pants (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 90/604/EEK 9.pantu)  

Atbilst

 

 

Projekta 12.pants

Direktīvas 83/349/EEK 16.panta 3., 4. un 5.punkts

Atbilst

 

 

Projekta 13.pants

Direktīvas 83/349/EEK 17.pants (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2003/51/EK 2.panta 8.punktu)   

Atbilst

 

 

Projekta 14.pants

Direktīvas 83/349/EEK 18., 22. un 26.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 15.pants

Direktīvas 83/349/EEK 29.panta 1., 2. un 3.punkts (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2001/65/EK 2.panta 1.punktu)  

Atbilst

 

 

Projekta 17.pants

 

 

Papildnoteikums, kas ieviests, lai būtu iespējams ievērot direktīvas 83/349/EEK 38a.pantu (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 90/604/EEK 9.pantu) un 4.pantu (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar   direktīvas 90/605/EEK 2.pantu) 

 

Projekta 18.pants

Direktīvas 83/349/EEK 19., 30. un 31.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 19.pants

Direktīvas 83/349/EEK 26.panta 1.punkta (b) apakšpunkts un 3.punkts  

Atbilst

 

 

Projekta 20.pants

Direktīvas 83/349/EEK 26.panta 1.punkta (a) un (c) apakšpunkts un 3.punkts  

Atbilst

 

 

Projekta 21.pants

Direktīvas 83/349/EEK 21. un 23.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 22.pants

Direktīvas 83/349/EEK 27.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 24.pants

Direktīvas 83/349/EEK 28.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 25.pants

Direktīvas 83/349/EEK 29.panta 4.punkts

Atbilst

 

 

Projekta 26.pants

Direktīvas 83/349/EEK 32.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 27.pants

Direktīvas 83/349/EEK 33.pants 

Atbilst

 

 

Projekta 28.pants

Direktīvas 83/349/EEK 34.pants (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2001/65/EK 2.panta 2.punktu un    direktīvas 2003/51/EK 2.panta 9.punktu)    un 35.panta 1.punkta (b) apakšpunkts un 2.punkts 

Atbilst

 

 

Projekta 29.pants

Direktīvas 83/349/EEK 36.pants  (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2001/65/EK 2.panta 3.punktu un    direktīvas 2003/51/EK 2.panta 10.punktu) 

Atbilst

 

 

Projekta 30.pants

Direktīvas 83/349/EEK 37.panta 1.punkts  (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas direktīvas 2003/51/EK 2.panta 11.punktu)   

Atbilst

 

 

Projekta 31.pants

Direktīvas 83/349/EEK 37.panta 4.punkts  (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas direktīvas 2003/51/EK 2.panta 11.punktu)   

Atbilst

 

 

Projekta 33.pants

Direktīvas 83/349/EEK 38.panta 1., 5. un 6.punkts 

Atbilst

 

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

     Likumprojekts nosūtīts izvērtēšanai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

       Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija neiebilst pret likumprojekta virzību un ierosina attiecīgi formulēt vai precizēt vairākas likumprojekta normas. Iesniegtie priekšlikumi iestrādāti likumprojektā.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

          Informācija par likumprojektu tika sniegta Pasaules Bankas organizētajā konferencē par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) novērtējuma rezultātiem. Informāciju par likumprojektu paredzēts  sniegt Grāmatvedības padomes locekļiem, kā arī kārtējās ar auditu un grāmatvedību saistītās konferencēs.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

     Likumprojekta sagatavošanā ir ņemtas vērā Pasaules Bankas ziņojumā par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) sistēmas novērtējumu (Ziņojums par standartu un kodeksu ievērošanu (ROSC) Latvijas Republikā) ietvertās rekomendācijas.

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietots informācijas sistēmā “NAIS”. Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos tiks plaši informēts vairākos specializētajos periodiskajos izdevumos. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar ministrijas mājaslapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

     Ja būs neskaidrības, indivīds varēs griezties ar viņu interesējošiem jautājumiem šā likumprojekta sagatavotājā  un iesniedzējā institūcijā – Finanšu ministrijā. Indivīds lēmumus varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt savas tiesības indivīds varēs aizstāvēt arī vispārējā kārtībā, griežoties tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs            O.Spurdziņš

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

I.Krūmane

E.Strazdiņa

M.Radeiko
A.Malējs

 

 

26.05.2006  15:05

1829

G.Majevska

7095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv