Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 213., 214. un 215.pantu šādā redakcijā:

 

"213.pants. Novešana līdz maksātnespējas procesam

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma novešanu līdz maksāt­nespējas procesam nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma tīšu novešanu līdz maksātnespējas procesam, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

 

214.pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšana

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tāda maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai kreditors vai fiziskā persona (fiziskās personas maksātnespējas procesā) un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksāt­nespējas process (apzināti nepatiess maksātnespējas procesa pieteikums), –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.


215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita ieinteresētā persona attiecībā pret parādnieku vai ieinteresētā persona attiecībā pret fizisko personu (fiziskās personas maksātnespējas procesā), –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par informācijas nesniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei, valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā vai kreditoru sapulcē juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

2. Papildināt likumu ar 215.1 pantu šādā redakcijā:

 

"215.1 pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu nolūkā izvairīties no saistību izpildes, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit mini­mālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par šķēršļu likšanu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā izpaužas kā tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē parādnieka tie­siskās aizsardzības procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


Likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd maksātnespējas procesa jautājumus regulē likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”. Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešanu līdz maksātnespējai un bankrotam, atbildība par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu un nepatiesa pieteikuma iesniegšanu, kā arī atbildība par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā ir precizēta Krimināllikumā izmantojamā terminoloģija atbilstoši Maksātnespējas likumprojektam, kurā paredzēts terminā „maksātnespēja” ietvert gan parādnieka tiesiskās aizsardzības procesu, gan maksātnespējas procesu. Sakarā ar to, ka Maksātnespējas likumprojektā ir paredzēts fiziskās personas maksātnespējas process, likumprojektā ir paredzēta atbildība par nepatiesa fiziskās personas maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, par fiziskās personas maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, kā arī par šķēršļu likšanu fiziskās personas maksātnespējas procesa gaitā. Likumprojektā ir uzsvērta administratora atbildība par informācijas nesniegšanu vai likumā paredzēto personu maldināšanu. Likumprojektā precizēts personu loks, kas var tikt sauktas pie atbildības par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā. Tā kā Maksātnespējas likumprojektā paredzēts parādnieka tiesiskās aizsardzības process, tad ir nepieciešams noteikt parādnieka atbildību tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu nolūkā izvairīties no saistību izpildes un par šķēršļu likšanu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesā, kas arī paredzēts likumprojektā. 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem (tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji 5 gadu laikā pēc kārtējā gada

2007

2008

2009

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

 

 

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

2005.gadā papildus nepieciešams:

 

-

 

 

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Izdevumi

1.      Izdevumi kapitālieguldījumiem;

2.      Pakalpojumu apmaksa.

 

 

 

 

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

 

 

 

 

Norma­tīvā akta pro­jekts šo jomu neskar

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Paskaidrojumi pie budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts skatāms vienlaicīgi ar likumprojektu „Maksātnespējas likums”. Likumprojektam jāstājas spēkā vienlaikus ar minēto likumprojektu.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/

neatbilst)

Komentāri

 

-

-

-

-

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociāciju, Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociāciju, Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Komercbanku asociāciju.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekta izstrāde tiek atbalstīta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek veikti, sniedzot informāciju masu informācijas līdzekļos un prezentējot likumprojektu šādām nevalstiskajām organizācijām:

- Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijai;

- Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai;

- Ārvalstu investoru padomei Latvijā;

- Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai;

- Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācijai;

- Latvijas Zivrūpniecības savienībai;

- Latvijas Darba devēju konfederācijai;

- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai;

- Latvijas komercbanku asociācijai;

- Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padomei.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”. Turklāt attiecīga informācija tiks ievietota Maksātnespējas administrācijas mājas lapā internetā www.mna.gov.lv.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

Tieslietu ministrs                                                                                                                 G.Grīnvalds

 

 

Valsts sekretārs

Valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

  

 

 

  

  

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Popova

A.Kveska

 

 

27.07.2006.

880

U.Apsītis, 7509529

uldis.apsitis@mna.gov.lv