Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

 

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbību veicējs nodrošina dienesta inspektoram pieeju mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības telpām, transportlīdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem un sniedz pieprasīto informāciju par mēslošanas līdzekļu apriti."

 

2. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

 

"8.pants. Mēslošanas līdzekļu reģistrācija un atļauju izsniegšana

 

"(1) Ražot, iepakot, gatavot maisījumus tirdzniecībai, kā arī ievest un tirgot drīkst tikai reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus, izņemot šā panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā paredzētos gadījumus.

 

(2) Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām izsniedz šādas atļaujas:

1) reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

2) tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasībām;

3) nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

4) mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

5) testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai;

6) mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem noteiktajām kvalitātes prasībām."

 


3. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

 

"16.pants. Valsts nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un atļaujas saņemšanu

 

Persona par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ražošanai, ievešanai vai tirdzniecībai maksā valsts nodevu. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs

M.Roze

 


Likumprojekta "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Mēslošanas līdzekļu aprites likuma (turpmāk – likums) 5.panta otrā daļa paredz, ka darbības veicēja pienākums ir uzrādīt personai, kura uzrauga vai kontrolē mēslošanas līdzekļus, reģistrācijas apliecību (kopiju) vai atļaujas (kopiju) attiecīgā mēslošanas līdzekļa pārdošanai vai ievešanai (ja mēslošanas līdzeklis nav iekļauts reģistrā vai neatbilst deklarētajai kvalitātei, kvalitātes vai identifikācijas prasībām) un akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu (kopiju) vai mēslošanas līdzekļa sertifikātu (kopiju).

Sakarā ar to, ka Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir publicēts reģistrēto mēslošanas līdzekļu saraksts, kā arī dienesta Informācijas sistēmā ir izveidota sadaļa ar visu uzņēmumu reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem, tirdzniecības vietās nav nepieciešami dokumenti (mēslošanas līdzekļu reģistrācijas apliecības vai atļaujas attiecīgā mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai un ievešanai, akreditētas laboratorijas testēšanas pārskati vai mēslošanas līdzekļu sertifikāti), kas papildus apliecinātu mēslošanas līdzekļa kvalitāti.

Līdz ar to nepieciešams svītrot 5.panta otrās daļas prasības, kuras nosaka nodrošināt dokumenta kopiju esamību tirdzniecības vietās.

Lai nodrošinātu inspektoram pieeju telpām un transportlīdzekļiem ar mēslošanas līdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites un pavaddokumentiem, ir nepieciešams izteikt 5.panta otro daļu citā redakcijā.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma Nr.45 35.§ ”Par valsts pārvaldes iestāžu ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, un citiem pašu ieņēmumiem”, ir nepieciešams maksas pakalpojumus par mēslošanas līdzekļa atļaujas saņemšanu pārveidot par valsts nodevas objektu.

Līdz ar to nepieciešams izteikt citā redakcijā 8.pantu un papildināt likuma 16.pantu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Projekts paredz personai, kas veic uzraudzību un kontroli, pieeju mēslošanas līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas, iepakošanas un tirdzniecības telpām, transportlīdzekļiem, kā arī mēslošanas līdzekļu uzskaites un pavaddokumentiem.

Projekts paredz maksas pakalpojumu pārveidošanu par valsts nodevas objektu.

3. Cita informācija

Steidzamību pamato, ka nepieciešams samazināt dokumentu skaitu tirdzniecības vietās, kā arī atcelt akreditētas laboratorijas testēšanas pārskata nepieciešamību mēslošanas līdzekļiem, kuri tiek ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonās valstīm.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts neskar preču un pakalpojumu ražošanas apjomu, nodarbinātību, bezdarba līmeni, cenas, eksporta apjomu, importa apjomu un konkurences jomu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts paredz tiešus ieguvumus – uzņēmējiem samazināsies dokumentu skaits tirdzniecības vietās.

Normatīvā akta projekts neskar uzņēmēju netiešās izmaksas, kā arī laika patēriņu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projektam nav ietekmes uz vides piesārņojumu, iedzīvotāju veselību un drošību, dabas resursiem un bioloģisko daudzveidību.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji

2005.gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Maksas pakalpojuma ieņēmumu apjoms 2005.gadā par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju bija apmēram 7,5 tūkst. Ls. Prognozējamie valsts nodevu apjomi 2007.gadā varētu būt 6000 Ls (reģistrēto mēslošanas līdzekļu valsts nodevu apjoms aptuveni – 5000 Ls un valsts nodevas apjoms par atļaujām aptuveni – 1000 Ls).

Par valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu, aizvietojot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, Valsts augu aizsardzības dienestam ar mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un atļauju saņemšanu saistīto izdevumu segšanai 2007.gadam un turpmākajiem gadiem lems Ministru kabinets gadskārtējā valsts budžeta projekta veidošanas procesā.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Tiks izstrādāts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevas par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu un maksāšanas kārtību” līdz 2006.gada 1.septembrim.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

Komentāri

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar mēslošanas līdzekļu ražotājiem, šo līdzekļu maisījumu gatavotājiem, iepakotājiem, ievedējiem un tirgotājiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Projekts ir nosūtīts komersantiem, kuri ieved lielāko mēslošanas līdzekļu daudzumu, kā arī tirgotājiem. Iebildumi nav saņemti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā normatīvā akta izpildes kontroli veiks Valsts augu aizsardzības dienests esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                                   M.Roze

 

 

 

 

 

2006.06.01 9:30

998

A.Mitre

7878703, Aiga.Mitre@zm.gov.lv

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

L.Straujuma

 

 

 

S.Grigaļūna

 

 

M.Salenieks

 

 

A.Mitre