Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos

1.pants. 2006.gada 7.jūnijā Viļņā, Lietuvā, parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 32.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis''.

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Dz.Jaundžeikars

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

UN LIETUVAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR SADARBĪBU ORGANIZĒTĀS NOZIEDZĪBAS

UN CITU NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU APKAROŠANĀ

UN KOPĪGĀM DARBĪBĀM PIEROBEŽAS APGABALOS

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, turpmāk sauktas par “Pusēm”;

tiecoties attīstīt un stiprināt draudzīgas attiecības un savstarpēju sadarbību starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku;

uzskatot, ka organizētā noziedzība rada draudus abu valstu sociālajai struktūrai, ekonomiskajai sistēmai, drošībai un sabiedriskajai kārtībai;

būdamas pārliecinātas, ka sadarbībai starp kompetentām valsts iestādēm piemīt izšķiroša loma organizētās noziedzības efektīvas novēršanas un apkarošanas nodrošināšanā;

tiecoties attīstīt šādas sadarbības optimālos principus, veidus un metodes;

izprotot nepieciešamību ieviest 1985. gada 14. jūnija Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības Šengenas līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām un 1990. gada 19. jūnijā Šengenā parakstīto Konvenciju, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985.gada 14.jūnija Šengenas līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, turpmāk saukta par Šengenas Konvenciju;

ievērojot 1959.gada 20.aprīļa Eiropas Padomes Konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās protokolus, kā arī 2000.gada 29.maija Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu;

ievērojot 1992.gada 11.novembra Līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku un Igaunijas Republiku noteikumus;

vadoties no savstarpējības, vienlīdzības un savstarpēja ieguvuma principiem;

ievērojot starptautiskās tiesības un nacionālos normatīvos aktus;

ir vienojušās par turpmāko:

I sadaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants

Sadarbības jomas

1. Rīkojoties saskaņā ar šo Līgumu un to nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Puses apņemas veicināt sadarbību starp tās kompetentām iestādēm organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un īstenojot kopīgas darbības to pierobežas apgabalos.

2. Puses jo īpaši sadarbojas cīņā pret:

1) noziedzīgiem nodarījumiem pret dzīvību vai veselību;

2) ar terorismu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem;

3) nelegālu narkotisko un psihotropo vielu (turpmāk sauktu par “narkotiskām vielām”), un citu indīgu vielu un to prekursoru izgatavošanu un apriti;

4) valstu robežu nelikumīgu šķērsošanu un personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ietver valsts robežu nelikumīgu šķērsošanu;

5) ieroču, munīcijas un sprāgstvielu, un ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un citu bīstamu materiālu, kā arī militāro iekārtu, divējāda lietojuma tehnoloģiju, pakalpojumu un preču zādzībām un nelegālu ražošanu, apriti un glabāšanu;

6) cilvēku tirdzniecību, ieskaitot nelikumīgu brīvības atņemšanu;

7) noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, ieskaitot transportlīdzekļu un kultūras vērtību zādzībām un nelegālu apriti;

8) naudas un citu maksāšanas līdzekļu, finanšu dokumentu un vērtspapīru, kā arī citu dokumentu viltošanu, laišanu apgrozībā un izmantošanu kā īstus;

9) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas sfērā (noziedzīgiem nodarījumiem pret ekonomiku un biznesa kārtību), ieskaitot nelikumīgām finanšu operācijām un no noziedzīgu darbību gūtās peļņas legalizāciju;

10) ar korupciju saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem;

11) noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar informācijas sistēmu un sakaru tīklu darbību;

12) noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi;

13) bērnu pornogrāfiju un bērnu seksuālu izmantošanu;

14) piespiedu prostitūciju.

3. Puses apņemas sadarboties arī:

  1. tādu personu meklēšanā, kas tiek turētas aizdomās par iesaistīšanos noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā vai kas izvairās no soda;
  2. pazudušo personu meklēšanā un neidentificētu personu un līķu identificēšanā;
  3. tādu priekšmetu meklēšanā, kas saistīti ar izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem;
  4. tādu personu aizsargāšanā, kas piedalās operatīvajos pasākumos vai sniedz palīdzību Pušu kompetentām vai pierobežas iestādēm.

2. pants

Kompetentās iestādes

1. Šā Līguma īstenošanas nolūkā Pušu kompetentās iestādes un to ieceltie eksperti sadarbojas tieši. Pušu kompetentās iestādes ir:

- Latvijas Republikā:

Iekšlietu ministrija;

Valsts policija;

Drošības policija;

Valsts robežsardze;

Valsts ieņēmumu dienests;

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

- Lietuvas Republikā:

Iekšlietu ministrija;

Iekšlietu ministrijai pakļautais Policijas departaments;

Iekšlietu ministrijai pakļautais Valsts Robežsardzes dienests;

Iekšlietu ministrijai pakļautais Finanšu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas dienests;

Valsts Drošības dienests;

Finanšu ministrijai pakļautais Muitas departaments;

Īpašās izmeklēšanas dienests.

2. Pušu kompetentās iestādes savas kompetences ietvaros var apmainīties ar sakaru virsniekiem, slēgt līgumus par šā Līguma īstenošanu, lai precizētu sadarbības noteikumus un procedūru, dibināt apvienotos kontaktpunktus un, ja nepieciešams, rīkot konsultācijas.

3.pants

Sadarbības veidi

1. Šā Līguma īstenošanas nolūkā Pušu kompetentās iestādes:

1) apmainās ar informāciju, kas skar šo Līgumu;

2) pēc otras Puses kompetento iestāžu lūguma veic atbilstošus pasākumus un īsteno kopīgus saskaņotus pasākumus, ieskaitot kopīgas pretterorisma operācijas, un deleģē pārstāvjus kopīgām grupām;

3) pēc otras Puses kompetento iestāžu lūguma sadarbojas tiesu ekspertīžu veikšanā;

4) plāno un ievieš kopīgas noziedzības novēršanas programmas.

2. Sadarbības nolūkā saskaņā ar šo Līgumu Pušu kompetentās iestādes var deleģēt savus darbiniekus veikt uzdevumus otras Puses valsts teritorijā savas kompetences ietvaros bez pilnvarām vadīt un šīs Puses kompetentās iestādes kontrolē.

4. pants

Sadarbība terorisma apkarošanā

Cenšoties apkarot terorismu, Pušu kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terora aktiem un citiem ar terorismu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, šādu darbību izdarīšanā izmantotajām metodēm un teroristu grupām, un kopīgi veic citus pasākumus, kas balstās uz nepieciešamību novērst un apkarot terorismu.

5. pants

Sadarbība narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru nelegālās aprites apkarošanā

Cenšoties apkarot narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru nelegālu izgatavošanu un apriti, Pušu kompetentās iestādes:

1) apmainās ar informāciju par:

  1. narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru apriti;
  2. narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru izgatavošanas un uzglabāšanas metodēm un vietām;
  3. narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru transportēšanas galamērķiem, maršrutiem un metodēm;

2) nodrošina viena otru ar jaunu narkotisko vielu un citu indīgo vielu un to prekursoru paraugiem.

6. pants

Sadarbība nelegālas migrācijas apkarošanā

Cenšoties apkarot valsts robežu nelikumīgu šķērsošanu un personu nelikumīgu pārvadāšanu pāri valsts robežām, Pušu kompetentās iestādes apmainās ar:

1) informāciju par:

  1. šādu noziedzīgu nodarījumu organizētājiem un citām to izdarīšanā iesaistītajām personām;
  2. nelegālās migrācijas organizēšanā iesaistīto organizēto grupu un noziedzīgo apvienību darbību, sastāvu, darbības metodēm un veidiem;
  3. nelegālās migrācijas transporta līdzekļiem un maršrutiem;
  4. viltotu, nepatiesu vai viltus ceļā iegūtu dokumentu, kas atļauj valsts robežu šķērsošanu, izgatavošanu un izmantošanu;
  5. nelegālās migrācijas apmēriem;

2) pieredzi migrācijas kontrolēšanā un nacionālo normatīvo aktu, kas regulē ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos, piemērošanā;

3) dokumentu, kas atļauj valsts robežas šķērsošanu, paraugiem un šādos dokumentos lietoto vīzu, to simbolu un spiedogu paraugiem.

 

7. pants

Sadarbība ieroču, bīstamo materiālu un divējāda lietojuma preču nelegālas ražošanas un aprites apkarošanā

Cenšoties apkarot ieroču, munīcijas, sprāgstvielu un ķīmisko, bioloģisko, radioaktīvo un citu bīstamo vielu, kā arī militāro iekārtu un divējāda lietojuma tehnoloģiju, pakalpojumu un preču nelegālu ražošanu, apriti, zādzības un glabāšanu, Pušu kompetentās iestādes apmainās ar nepieciešamo informāciju, lai novērstu un apkarotu šādus noziedzīgus nodarījumus, jo īpaši – informāciju par šādu noziedzīgu nodarījumu organizētājiem, dokumentu, kas atļauj šādu priekšmetu glabāšanu, paraugiem un sprāgstvielu un citu bīstamo vielu paraugiem.

8. pants

Zinātniskā, tehniskā sadarbība un sadarbība apmācību jomā

 1. Sadarbojoties zinātnes, tehniskās un apmācību jomā Pušu kompetentās iestādes:
  1. apmainās ar:
   1. pieredzi un informāciju, īpaši par jaunākajiem noziedzīgo nodarījumu veidiem un jaunākajām noziedzīgu nodarījumu apkarošanas metodēm un pasākumiem;
   2. tiesu ekspertīzes un kriminoloģisko pārbaužu rezultātiem;
   3. profesionālo literatūru un citiem materiāliem, kas ir saistīti ar šo Līgumu;

  2. nodrošina viena otru ar speciālu tehnisko aprīkojumu un tehnisko un zinātnisko palīdzību;
  3. organizē kopīgas mācības un treniņus.

2. Pilnveidojot savas speciālās zināšanas Pušu kompetentās iestādes apmainās ar ekspertiem, jo īpaši – tiesu ekspertīžu tehnoloģiju jomā un par noziedzības apkarošanas metodēm, un cenšas uzlabot savu prasmi otras Puses valsts valodas apguvē.

3. Pušu kompetentās iestādes sadarbības ietvaros rīkojas, lai:

  1. ieviestu tādas telekomunikāciju iekārtas un ierīces, par ko panākta vienošanās;
  2. uzstādītu atsevišķas radio frekvences kopīgai lietošanai;
  3. apmainītos ar telekomunikāciju iekārtām;
  4. uzstādītu speciālās starptautiskās komunikāciju līnijas.

4. Pušu kompetentās iestādes apmainās ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas ir saistīti ar šo Līgumu, kā arī ar pieredzi šādu normatīvo aktu izstrādāšanā un piemērošanā.

9. pants

Sadarbības lūgumi

1. Sadarbība starp Pušu kompetentām vai pierobežas iestādēm notiek, pamatojoties uz lūgumiem. Lūgumi tiek nosūtīti Pušu kompetentām vai pierobežas iestādēm to kompetences ietvaros.

2. Sadarbības lūgumi tiek veikti oficiāli rakstveidā un nogādāti ar jebkādu tehnisku līdzekļu starpniecību. Steidzamības gadījumos lūgumi var tik nodoti mutiski, kam nekavējoties seko oficiāls rakstisks apstiprinājums.

3. Sadarbības lūgumos tiek norādīts pieprasītājas iestādes nosaukums, lūguma priekšmets un pamatojums. Sadarbības lūgumiem var tikt pievienoti citi dokumenti, kas attiecas uz lūguma priekšmetu.

4. Ja vienas Puses kompetentā vai pierobežas iestāde nespēj atbildēt uz tai iesniegto lūgumu, tā pārsūta šo lūgumu citai savas Puses kompetentai vai pierobežas iestādei un informē par to pieprasītāju iestādi.

10. pants

Informācijas sniegšana pēc savas iniciatīvas

Šā Līguma īstenošanas ietvaros Pušu kompetentās un pierobežas iestādes var sniegt informāciju pēc pašu iniciatīvas.

II sadaļa

Īpašie sadarbības veidi

11. pants

Pārrobežu vajāšana

1. Saskaņā ar Šengenas Konvencijas 41.pantu vienas Puses darbinieki, kas savā valstī vajā personu par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas pakļauts Eiropas aresta orderim, drīkst turpināt pārrobežu vajāšanu otras Puses valsts teritorijā. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja vajātā persona izbēgusi no iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietas.

2. Vēlākais šķērsojot valsts robežu, Valsts policija Latvijas Republikā vai Lietuvas policija (Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošais Policijas departaments un vietējās policijas iestādes) Lietuvas Republikā, kuras valsts teritorijā pārrobežu vajāšana tiks turpināta, tiek nekavējoties informētas par to, ka darbinieki, kas veic vajāšanu šķērso valsts robežu, norādot šķērsošanas vietu un laiku, kā arī par darbinieku, kas veic vajāšanu, ieročiem un speciālajiem līdzekļiem, kā arī par speciālajiem sakaru līdzekļiem.

3. Valsts policija Latvijas Republikā vai Iekšlietu ministrijai pakļautais Policijas departaments Lietuvas Republikā nekavējoties pieņem lēmumu par pārrobežu vajāšanas atļaušanu vai aizliegšanu.

4. Pārrobežu vajāšana var tikt turpināta otras Puses valsts teritorijā ne ilgāk kā vienu stundu pēc tās valsts robežas šķērsošanas.

5. Pēc informācijas par pārrobežu vajāšanu saņemšanas tās Puses policijas iestādes, kuras valsts teritorijā tiek turpināta pārrobežu vajāšana, nekavējoties veic pasākumus, lai pārņemtu pārrobežu vajāšanu.

 

6. Darbiniekiem, kas turpina vajāšanu:

1) jābūt viegli atpazīstamiem kā amatpersonām pēc formastērpa, piedurknes apsēja vai transporta līdzekļa piestiprinātajiem atšķirības zīmēm vai citām atšķirības zīmēm;

2) jābūt dokumentiem, kas apliecina to, ka viņi darbojas oficiāli, un jāuzrāda tos ik reizi pēc tās Puses kompetento iestāžu darbinieku lūguma, kuras valsts teritorijā pārrobežu vajāšana tiek turpināta;

3) aizliegts izmantot dienesta ieroci, izņemot gadījumus, kad apdraudēta personas dzīvība;

4) jāievēro šā Līguma noteikumi un tās Puses nacionālie normatīvie akti, kuras valsts teritorijā viņi darbojas, un jāpakļaujas tās Puses kompetento iestāžu norādījumiem;

5) aizliegts ieiet privātmājās un sabiedrībai nepieejamās vietās, kā arī aizliegts veikt kādu citu darbību, kas ir pretrunā Šengenas Konvencijas noteikumiem.

7. Vajāto personu aiztur tās Puses policijas darbinieki, kuras valsts teritorijā pārrobežu vajāšana tiek turpināta; ja šādi darbinieki nevar pietiekami ātri iesaistīties vajāšanā, darbinieki, kas veic vajāšanu, var aizkavēt vajāto personu, kamēr tās Puses policijas darbinieki, kuras valsts teritorijā notiek pārrobežu vajāšana, var aizturēt vajāto personu.

8. Pārrobežu vajāšana tiek nekavējoties pārtraukta pēc tās Puses iestāžu lūguma, kuras valsts teritorijā pārrobežu vajāšana tiek turpināta, kas Latvijas Republikā ir Valsts policija un Lietuvas Republikā – Iekšlietu ministrijai pakļautais Policijas departaments. Mutisks lūgums pārtraukt pārrobežu vajāšanu tiek nekavējoties apstiprināts rakstveidā.

9. Ja pārrobežu vajāšana tiek pārtraukta vai pabeigta, darbinieki, kas veica vajāšanu, rakstveidā ziņo par visiem vajāšanas apstākļiem tai attiecīgajai policijas iestādei, kuras valsts teritorijā vajāšana tika turpināta.

10. Šajā pantā minētie darbinieki ir Valsts policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki Latvijas Republikā un Lietuvas policijas darbinieki un Valsts robežsardzes dienesta darbinieki Lietuvas Republikā.

12. pants

Novērošana

1. Saskaņā ar Šengenas Konvencijas 40. pantu Valsts policijas darbinieki Latvijas Republikā vai Lietuvas Republikas policijas darbinieki, kas savas valsts teritorijā novēro personu par tādu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas pakļauts Eiropas aresta orderim, vai tādu personu, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tās novērošana var palīdzēt identificēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu vai noteikt tās atrašanās vietu, drīkst turpināt novērošanu otras Puses valsts teritorijā saskaņā ar tās otras Puses attiecīgās iestādes atļauju, kas Latvijas Republikā ir Valsts policija un Lietuvas Republikā – Iekšlietu ministrijai pakļautais Policijas departaments. Atļauja turpināt novērošanu tiek izsniegta, atbildot uz šajā punktā minētās iestādes lūgumu, un tai var būt noteikti nosacījumi.

2. Novērošana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

1) darbinieki, kas veic novērošanu, ievēro šā Līguma noteikumus un tās Puses nacionālos normatīvos aktus, kuras valsts teritorijā novērošana tiek turpināta, un tie ievēro šīs Puses attiecīgo vietējo iestāžu likumiskas prasības;

2) šā panta 1. punktā minētajā situācijā darbiniekiem, kas turpina novērošanu, ir jābūt dokumentam, kas apliecina 1. punktā minētās atļaujas saņemšanu;

3) darbiniekiem, kas turpina novērošanu, ir dienesta apliecības un sakaru līdzekļi;

4) darbiniekiem, kas turpina novērošanu, aizliegts ieiet privātmājās un sabiedrībai nepieejamās vietās;

5) darbinieki, kas turpina novērošanu, nedrīkst aizturēt vai arestēt novērošanā esošo personu;

6) dienesta ieroču lietošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tiek apdraudēta personas dzīvība.

3. Ja steidzamos gadījumos šā panta 1. punktā minētā atļauja nevar tikt iepriekš pieprasīta, darbinieki drīkst turpināt veikt novērošanu otras Puses valsts teritorijā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

  1. novērošana tiek veikta attiecībā uz jebkādu no Šengenas Konvencijas 40. panta 7. punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
  2. tās Puses šā panta 1.punktā minētās iestādes un pierobežas iestādes, kuras valsts teritorijā novērošana tiek turpināta, tiek nekavējoties informētas jau novērošanas laikā par to, ka tiek šķērsota valsts robeža, norādot šādas šķērsošanas laiku un vietu;
  3. šā panta 1. punktā minētajam lūgumam jābūt nosūtītam nekavējoties, izklāstot iemeslus valsts robežas šķērsošanai bez iepriekšējas atļaujas; novērošana tiek pārtraukta, tiklīdz kā tās Puses šā panta 1.punktā minētās iestādes, kuras valsts teritorijā tā tiek turpināta, to pieprasa vai, ja atļauja nav iegūta piecas stundas pēc valsts robežas šķērsošanas.

4. Pēc novērošanas pārtraukšanas vai pabeigšanas darbinieki, kas turpināja novērošanu, ziņo par visiem novērošanas apstākļiem tās Puses kompetentajai iestādei, kuras valsts teritorijā novērošana tika turpināta.

13. pants

Slepenās izmeklēšanas

1. Vienas Puses kompetentās iestādes pēc otras Puses kompetento iestāžu lūguma sniedz palīdzību pieprasītājas Puses darbiniekiem slepenu izmeklēšanu veikšanā lūguma saņēmējas Puses valsts teritorijā attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas pakļauti Eiropas aresta orderim. Šādas izmeklēšanas var veikt tikai tad, ja ir saņemta atļauja no tās Puses kompetentās iestādes, kuras valsts teritorijā izmeklēšana tiek veikta. Šādai atļaujai var tikt noteikti īpaši noteikumi. Darbinieki, kas veic šādu izmeklēšanu, var darboties neīstas identitātes aizsegā. Patiesās viņu identitātes atklāšana nav nepieciešama.

2. Šā panta 1. punktā minētās darbības tiek veiktas saskaņā ar iesaistīto Pušu kompetento iestāžu ciešas sadarbības principiem. Šādas darbības vada tās Puses darbinieks, kuras valsts teritorijā izmeklēšana tiek veikta, un sastāv no atsevišķiem ierobežota ilguma pasākumiem. Pēc lūguma saņēmējas Puses kompetento iestāžu lūguma pieprasītājas Puses darbiniekiem, kas norādīti šā panta 1. punktā, jāaptur šādas darbības.

3. Atļauju veikt šā panta 1. punktā norādītās darbības un nosacījumus, saskaņā ar kuriem tām jābūt veiktām, nosaka tā Puse saskaņā ar saviem normatīvajiem aktiem, kuras valsts teritorijā šādas darbības tiks veiktas.

4. Ja steidzamos gadījumos šā panta 1. punktā minētā atļauja nevar tikt iepriekš pieprasīta, darbiniekiem var izņēmuma gadījumos atļaut turpināt darbības otras Puses valsts teritorijā, ja:

  1. pastāv risks, ka var tikt atklāta šā panta 1. punktā minētā darbinieka identitāte;
  2. šādas darbības ir ierobežotas attiecībā uz šā panta 1. punktā minētā darbinieka neīstās identitātes aizsardzību.

5. Par darbībām, kas tiek veiktas otras Puses valsts teritorijā saskaņā ar šā panta 4. punktu, ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā pēc valsts robežu šķērsošanas jāziņo tās Puses kompetentai iestādei; šādam ziņojumam nekavējoties jāseko lūgumam, kurā izklāstīti motīvi šādu darbību veikšanai bez iepriekšējas atļaujas. Attiecīgi tiek piemērots šā panta 2. punkta trešā teikumā ietvertais noteikums.

6. Ja lūgums nāk no tās Puses kompetentās iestādes, kuras valsts teritorijā tiks veiktas šā panta 1. punktā minētās darbības, attiecīgi tiek piemēroti šā panta noteikumi no 1. līdz 4. punktam.

7. Šā panta 1. punktā norādītā darbinieka identitāte tiek aizsargāta pat pēc darbību pabeigšanas.

14. pants

Kontrolētās piegādes

1. Vienas Puses kompetentās iestādes var vērsties pie otras Puses kompetentajām iestādēm ar lūgumu attiecībā uz kontrolētām piegādēm, kas saistītas ar noziedzīgu nodarījumu, kas pakļauts Eiropas aresta orderim. Lūguma saņēmējas Puses kompetentās iestādes var atteikties izsniegt atļauju vai var ierobežot kontrolētās piegādes, ja tas var radīt risku iesaistītajām personām, sabiedrībai vai videi.

2. Lai nodrošinātu nepārtrauktu kontroli pār piegādēm, lūguma saņēmējas Puses kompetentās iestādes pārņem piegādes kontroli, valsts robežas šķērsošanas vai kādā citā vietā pēc vienošanās. Lūguma saņēmējas Puses kompetentās iestādes nodrošina nepārtrauktu kontroli pār piegādēm tādā veidā, ka piegādes var tikt apturētas un ka šādu noziedzīgu nodarījumu organizētāji vai citas tajos iesaistītās personas var tikt aizturētas jebkurā laikā. Ja nepieciešams, Pušu kompetentās iestādes var vienoties par kopīgu kontroli, ko veic abu Pušu kompetento iestāžu darbinieki. Šādā gadījumā pieprasītājas Puses kompetento iestāžu darbiniekiem jāievēro lūguma saņēmējas Puses nacionālie normatīvie akti un tās darbinieku instrukcijas.

III sadaļa

Kopīgas darbības pierobežas apgabalos

15. pants

Pierobežas apgabali

Šā Līguma izpratnē pierobežas apgabali nozīmē teritorijas, kurās savas kompetences ietvaros darbojas 16. panta 1. punktā uzskaitītās pierobežas iestādes.

16. pants

Pierobežas iestādes

1. Pierobežas iestādes ir:

- Latvijas Republikā:

Aizkraukles rajona policijas pārvalde;

Bauskas rajona policijas pārvalde;

Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvalde;

Dobeles rajona policijas pārvalde;

Jēkabpils rajona policijas pārvalde;

Jelgavas pilsētas un rajona policijas pārvalde;

Liepājas pilsētas un rajona policijas pārvalde;

Saldus rajona policijas pārvalde;

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvalde;

Valsts robežsardzes Jelgavas pārvalde;

Valsts robežsardzes Liepājas pārvalde;

Valsts robežsardzes Sēlijas pārvalde;

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde;

- Lietuvas Republikā:

Klaipēdas Galvenais policijas komisariāts;

Paņevēžas Galvenais policijas komisariāts;

Šauļu Galvenais policijas komisariāts;

Telšu policijas komisariāts;

Utenas policijas komisariāts;

Iekšlietu ministrijai pakļautā Valsts robežsardzes dienesta Ignalinas pierobežas nodaļa;

Iekšlietu ministrijai pakļautā Valsts robežsardzes dienesta krasta apsardzes nodaļa;

Iekšlietu ministrijai pakļautā Valsts robežsardzes dienesta Šauļu pierobežas nodaļa.

2. Tiecoties nodrošināt sadarbības efektivitāti saskaņā ar šo Līgumu, pierobežas iestādes, ja nepieciešams, uztur viena ar otru tiešus kontaktus savas kompetences ietvaros.

17. pants

Dienesta pienākumu kopīga izpilde

1. Vienas Puses pierobežas iestādes savas kompetences ietvaros var deleģēt savus darbiniekus pildīt viņu dienesta pienākumus kopā ar otras Puses pierobežas iestāžu darbiniekiem pierobežas apgabalos saskaņā ar tās Puses normatīvajiem aktiem, kuras valsts teritorijā šādi pienākumi tiks veikti.

2. Kopīga dienesta pienākumu izpilde nozīmē kopīgu patrulēšanu un darbību apvienotajos kontaktpunktos. Pušu kompetentās iestādes var vienoties par citiem kopīgas dienesta pienākumu izpildes veidiem.

18. pants

Kopīga patrulēšana

1. Pušu pierobežas iestādes var noteikt kopīgu patrulēšanu, kurā ietilpst vismaz viens darbinieks no katras Puses, uz ierobežotu laika posmu un kādu īpašu uzdevumu veikšanai.

2. Kopīgo patruļu darbinieki pakļaujas tās Puses pierobežas iestādes darbiniekam, kuras valsts teritorijā viņi patrulē.

19. pants

Apvienotie kontaktpunkti

1. Lai uzturētu kontaktus starp Pušu kompetentām un pierobežas iestādēm, pierobežas apgabalos var tikt izveidoti pastāvīgi apvienotie kontaktpunkti vai, ja nepieciešams, apvienotie kontaktpunkti uz ierobežotu laika posmu.

2. Darbinieki, kuri atrodas dienestā apvienotajos kontaktpunktos, tiek pakļauti savām vadībām, un viņiem nav tiesību vadīt un veikt operatīvās darbības pēc pašu ieskatiem.

3. Ikviena Puse ir atbildīga par izmaksām, kas radušās saistībā ar tās darbinieku darbību apvienotajos kontaktpunktos. Atlikušās izmaksas tiek sadalītas proporcionāli, ja vien Pušu kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.

IV sadaļa

Citi noteikumi

20. pants

Darbinieku juridiskais statuss

Nolūkā veikt izmeklēšanu pa r noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pret vienas Puses kompetento un pierobežas iestāžu darbiniekiem, kuri darbojas otras Puses valsts teritorijā, vai par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši šie darbinieki paši, šādi darbinieki to uzdevumu veikšanas laikā, kas attiecas uz šā Līguma īstenošanu, tiek uztverti tā, it kā viņi būtu otras Puses darbinieki.

21. pants

Darbinieku tiesības

1. Vienas Puses kompetento un pierobežas iestāžu darbiniekiem, kas darbojas otras Puses valsts teritorijā, laikā, kad viņi veic uzdevumus, kas attiecas uz šā Līguma īstenošanu, ir tiesības valkāt savu formas tērpu vai nēsāt redzamas dienesta zīmes, lietot sakaru līdzekļus, novērošanas tehniskās iekārtas, dienesta mašīnas, tāpat kā citu tehnisko aprīkojumu. Viņi var arī nēsāt dienesta ieroci, ko var pielietot vienīgi gadījumos, kad tiek apdraudēta personas dzīvība, kā arī citus speciālos līdzekļus, ko var izmantot saskaņā ar tās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kuras valsts teritorijā viņi darbojas. Pušu kompetentās iestādes informē viena otru par atļautajiem dienesta ieroču veidiem un citiem speciālajiem līdzekļiem.

2. Šā Līguma 11., 12. un no 17. līdz 19. pantos minēto uzdevumu izpildes laikā vienas Puses kompetento un pierobežas iestāžu darbiniekiem, kas darbojas otras Puses valsts teritorijā, ir tiesības šķērsot valsts robežu ar savām dienesta apliecībām jebkurā valsts robežas vietā.

22. pants

Atteikums sadarboties

Ja vienas Puses kompetentā iestāde uzskata, ka sadarbība saskaņā ar šo Līgumu varētu kaitēt tās valsts suverenitātei, drošībai vai citām būtiskām interesēm vai ir pretrunā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tā var atteikties daļēji vai pilnībā sadarboties vai sadarboties tikai ar noteiktiem nosacījumiem.

23. pants

Klasificētās informācijas aizsardzība

Šā Līguma ietvaros nosūtītās un saņemtās klasificētās informācijas aizsardzība notiek saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un 2000.gada 26.maija Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību.

24. pants

Personas datu aizsardzība

1. Kompetentās un pierobežas iestādes nodrošina tādu personas datu aizsardzību, ar kuriem tās apmainījušās saskaņā ar šo Līgumu, ievērojot 1981. gada 28. janvārī Strasbūrā parakstīto Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr. 108), 2001. gada 8. novembrī Strasbūrā parakstīto Papildprotokolu Konvencijai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi, par uzraudzības iestādēm un pārrobežu datu plūsmu (ETS Nr. 181) un Eiropas Padomes Ministru Komitejas Rekomendāciju Nr. R (87) 15, kas regulē fizisko personu datu izmantošanu policijas sektorā.

2. Saskaņā ar šā panta 1. punktu kompetentās un pierobežas iestādes nodrošina šā Līguma ietvaros nosūtīto personas datu aizsardzību saskaņā ar šādiem principiem:

  1. saņēmēja iestāde izmanto tai nosūtītos personas datus vienīgi saskaņā ar nosūtītājas iestādes noteiktajiem nosacījumiem un mērķiem;
  2. pēc nosūtītājas iestādes lūguma saņēmēja iestāde sniedz informāciju par nosūtīto personas datu izmantošanu un tādā veidā sasniegtajiem rezultātiem;
  3. personas dati var tikt nosūtīti citām iestādēm, kas nav Pušu kompetentās vai pierobežas iestādes, tikai ar nosūtītājas iestādes iepriekšēju rakstisku atļauju un tikai šajā Līgumā norādītajiem mērķiem;
  4. nosūtītāja iestāde ir atbildīga par nosūtīto personas datu pareizību un nodrošina, ka tie tiek nosūtīti tikai šā Līguma mērķu nepieciešamībai; ja nosūtītie personas dati izrādās nepatiesi vai nepilnīgi vai ja personas dati vispār nevarēja tikt nosūtīti, nosūtītājai iestādei nekavējoties jāpaziņo šis fakts saņēmējai iestādei, un pēdējā tos labo vai iznīcina;
  5. persona, kuras personas dati tiek nosūtīti, pēc tās lūguma un saskaņā ar attiecīgās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē par šādu datu un to iecerēto izmantošanu; valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta;
  6. nosūtītāja iestāde nosaka termiņu, pēc kura nosūtītie personas dati jāiznīcina; tomēr nosūtītie personas dati tiek iznīcināti, ja tie vairs nav ilgāk nepieciešami tiem mērķiem, kādiem tie tika nosūtīti; nosūtītāja iestāde tiek nekavējoties informēta par šādas personas datu iznīcināšanas visiem gadījumiem un iemesliem;
  7. nosūtītājas un saņēmējas iestādes reģistrē personas datu nosūtīšanu, saņemšanu un iznīcināšanu;
  8. iestādes, kas nosūta un saņem personas datus, pienācīgi aizsargā tos no neatļautas piekļuves, pārveidošanas bez nosūtītājas iestādes atļaujas, netīšas vai neatļautas iznīcināšanas vai neatļautas atklāšanas.

3. Šā panta 2. punktā noteiktie principi attiecas arī uz personas datiem, kas saņemti no vienas Puses kompetentās vai pierobežas iestādes darbiniekiem, kas piedalās šajā Līgumā norādītajos pasākumos otras Puses valsts teritorijā.

25. pants

Kompensācijas

1. Neviena Puse neprasa kompensāciju otrai Pusei par zaudējumiem vai īpašumam nodarīto kaitējumu, ja zaudējumus vai bojājumus izdarījuši otras Puses kompetento vai pierobežu iestāžu darbinieki ar šo Līgumu saistīto uzdevumu pildīšanās gaitā.

2. Neviena Puse neprasa kompensāciju otrai Pusei par kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieka ievainošanu vai nāvi, ja ievainojums vai nāve iestājusies ar šo Līgumu saistīto uzdevumu pildīšanas gaitā. Šis noteikums tiek piemērots, neaizskarot iesaistītā kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieka tiesības vai, nāves gadījumā – citas pilnvarotās personas tiesības, prasīt kompensāciju saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3. Šā panta 1. un 2. punktu noteikumi netiek piemēroti, ja kaitējums ticis izdarīts tīši vai rupjas nolaidības rezultātā.

4. Ja ar šo Līgumu saistīto uzdevumu izpildes gaitā vienas Puses kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieks nodara zaudējumu trešajai personai, zaudējumus kompensē tā Puse, kuras valsts teritorijā tie tika nodarīti, saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kādi būtu piemērojami, ja zaudējumus būtu nodarījis tās Puses kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieks.

5. Puse, kuras kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieks ir nodarījis zaudējumus, kā tas minēts šā panta 4. punktā, atlīdzina otrai Pusei pilnā apmērā kompensāciju, ko tā izmaksājusi personai, vai kompensāciju, ko tā izmaksājusi pilnvarotai personai citas personas nāves gadījumā.

6. Šā panta 5. punkta noteikumi netiek piemēroti, ja kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieks, kas radījis zaudējumus, darbojies otras Puses kompetentās vai pierobežas iestādes darbinieka tiešā kontrolē, ja vien zaudējums netika radīts tīšām vai rupjas nolaidības rezultātā.

7. Pušu kompetentās un pierobežas iestādes cieši sadarbojas viena ar otru, tiecoties atvieglot kompensāciju prasību atrisināšanu. Turklāt tās apmainās ar pieejamo informāciju par šajā pantā minētajiem zaudējumiem.

V sadaļa

Nobeiguma noteikumi

26. pants

Sazināšanās

1. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem paziņo viena otrai par jebkādām izmaiņām attiecībā uz šā Līguma 2., 11., 12. un 16. pantos norādīto iestāžu kompetenci vai nosaukumiem.

2. Līgumam stājoties spēkā, Pušu kompetentās iestādes pa diplomātiskajiem kanāliem nekavējoties apmainās ar to dienesta apliecību paraugiem un to kontaktinformāciju.

27. pants

Izmaksas

Pušu kompetentās un pierobežas iestādes ir atbildīgas par to darbību izmaksām, kas veiktas šā Līguma īstenošanai. Pušu kompetentās vai pierobežas iestādes atsevišķos gadījumos var vienoties par citu izmaksu segšanas kārtību.

28. pants

Sadarbības valodas

Īstenojot jebkurus ar šā Līguma ieviešanu saistītos jautājumus, Pušu kompetentās un pierobežas iestādes izmanto to valsts valodas vai jebkuru citu valodu, par kuru ir panākta vienošanās.

29. pants

Strīdu risināšana

1. Jebkurš strīds, kas attiecas uz šā Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināts tiešu sarunu ceļā vai konsultējoties starp Pušu kompetentām iestādēm to kompetenču ietvaros.

2. Ja šā panta 1. punktā norādīto sarunu vai konsultāciju ceļā netiek panākta nekāda vienošanās, strīds tiek risināts pa diplomātiskajiem kanāliem, nevēršoties pēc palīdzības pie kādas trešās puses.

30. pants

Attiecības ar citiem līgumiem

Līgums neskar nevienu starptautisko līgumu par tiesisko palīdzību krimināllietās vai Pušu tiesības un saistības, kas izriet no starptautiskajiem daudzpusējiem vai divpusējiem līgumiem

31.pants

Grozījumi un papildinājumi

Pēc savstarpējas Pušu vienošanās šajā Līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi, kuri noformējami atsevišķos protokolos, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā šā Līguma 32. pantā noteiktajā kartībā.

32. pants

Spēkā stāšanās

1. Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laika periodu un stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas, ar ko Puses viena otrai paziņojušas par savu iekšējo juridisko procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā.

2. Šā panta 1. punkta noteikumi neattiecas uz šā Līguma 11. un 12.pantu, kas stājas spēkā dienā, kad atcelta robežkontrole uz Pušu kopīgām valsts robežām.

3. Jebkura Puse var izbeigt šo Līgumu, iesniedzot paziņojumu par to. Šādā gadījumā Līgums zaudē spēku sešus mēnešus pēc tās dienas, kad otra Puse saņēmusi paziņojumu par šā Līguma izbeigšanu.

PARAKSTĪTS Lietuvā, Viļņā 2006.gada 7.jūnijā divos oriģinālos eksemplāros latviešu, lietuviešu un angļu valodās, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Jebkura strīda gadījumā par šā Līguma teksta interpretāciju teksts angļu valodā ir noteicošais.

LATVIJAS REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

___Dzintars Jaundžeikars____________________________

LIETUVAS REPUBLIKAS

VALDĪBAS VĀRDĀ

__Gintaras Jonas Jonas Furmanavičius____________________________

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Dz.Jaundžeikars

R.Bluķis

M. Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

22.06.2006. 10:00

vārdu skaits: 4346

K.Perehoda 7219584

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv

 

 

agreement

between the government of the republic of lATVIA and the Government of the Republic of LITHUANIA

on cooperation in combating organised crime and other offences and on joint actions in border regions

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as “the Parties”,

seeking to develop and strengthen the relations of friendship and mutual cooperation between the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania;

having regard that organized crime poses a threat to the social structure, economic system, security and public order of both States;

convinced that cooperation between competent public authorities plays a crucial role in ensuring effective prevention of and fight against organized crime;

seeking to develop optimal principles, forms and methods of such cooperation;

appreciating the need to implement the provisions of the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, and the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on19 June1990, hereinafter referred to as the Schengen Convention;

keeping in mind the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 and its protocols and the Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 29 May 2000;

keeping in mind the provisions of the Agreement between the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania and the Republic of Estonia on Legal Assistance and Legal Relations of 11 November 1992;

guided by the principles of reciprocity, equality and mutual benefit;

respecting international law and their national legislation;

have agreed as follows:

Chapter I

General Provisions

Article 1

Areas of Cooperation

1. Acting pursuant to the present Agreement and their national legislation, the Parties undertake to enhance cooperation between their competent authorities in combating organized crime and other offences and in taking joint actions in their border regions.

2. The Parties shall in particular cooperate in combating:

  1. offences against life or limb;
  2. offences involving terrorism;
  3. illicit manufacture of and trafficking in narcotic and psychotropic substances (hereinafter referred to as “narcotic substances”) and other toxic substances and their precursors;
  4. illegal crossing of state borders and illicit transportation of persons across state borders and other offences involving illegal crossing of state borders;
  5. thefts and illicit production of, trafficking in and possession of arms, ammunition and explosives and chemical, biological, radioactive and other hazardous materials, as well as military equipment, dual-use technologies, services and goods;
  6. trafficking in human beings, including illegal deprivation of liberty;
  7. offences against property, including thefts of and illicit trafficking in vehicles and cultural valuables;
  8. forgery of money and other means of payment, financial documents and securities as well as other documents, and putting them into circulation and using as genuine;
  9. offences in the sphere of the economy (offences against the economy and business order), including illegal financial operations and legalization of income derived from criminal activity;
  10. offences involving corruption;
  11. offences related to the functioning of information systems and networks;
  12. offences against the environment;
  13. child pornography and sexual exploitation of children;
  14. forced prostitution.

3. The Parties also undertake to cooperate in:

1) locating persons suspected of being involved in the commission of criminal offences or persons evading punishment;

2) locating missing persons and identifying unidentified persons and corpses;

3) locating objects related to committed criminal offences;

4) protecting persons who take part in operational activity or provide assistance to competent or border authorities of the Parties.

Article 2

Competent Authorities

1. For the purpose of implementing this Agreement, the competent authorities of the Parties and their designated experts shall cooperate directly. The competent authorities of the Parties are:

- In the Republic of Latvia:

Ministry of the Interior;

State Police;

Security Police;

State Border Guard;

State Revenue Service;

Corruption Preventing and Combating Bureau;

- In the Republic of Lithuania:

Ministry of the Interior;

Police Department under the Ministry of the Interior;

State Border Guard Service under the Ministry of the Interior;

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of the Interior;

State Security Department;

Customs Department under the Ministry of Finance;

Special Investigation Service.

  1. The competent authorities of the Parties may, within their competence, exchange liaison officers, conclude agreements on the implementation of this Agreement to specify conditions and procedures of the cooperation, establish joint contact points and, where necessary, hold consultations.

Article 3

Forms of Cooperation

1. For the purpose of implementing this Agreement, the competent authorities of the Parties shall:

1) exchange information relevant to this Agreement;

2) at the request of the competent authorities of the other Party, take appropriate actions and implement jointly agreed actions, including joint antiterrorist operations, and delegate representatives to joint groups;

3) at the request of the competent authorities of the other Party, cooperate in conducting forensic expert examinations;

4) plan and implement joint crime prevention programmes.

2. For the purpose of cooperation under this Agreement, the competent authorities of the Parties may delegate their officers, according to their competence without authority to direct, to perform tasks in the territory of the State of the other Party under control of the competent authority of the latter.

Article 4

Cooperation in Combating Terrorism

Seeking to combat terrorism, the competent authorities of the Parties shall exchange information on acts of terror and other crimes, related to terrorism planned or committed, on methods employed in committing such acts and on terrorist groups, and shall jointly take other actions justified by the need to prevent and combat terrorism.

Article 5

Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Substances and Other Toxic Substances and Their Precursors

Seeking to combat illegal manufacture of and trafficking in narcotic substances and other toxic substances and their precursors, the competent authorities of the Parties shall:

1) exchange information on:

a) trafficking in narcotic substances and other toxic substances and their precursors;

b) methods and locations of manufacture and storage of narcotic substances and other toxic substances and their precursors;

c) points of destination, routes and methods of transportation of narcotic substances and other toxic substances and their precursors;

2) provide each other with samples of new narcotic substances and other toxic substances and their precursors.

Article 6

Cooperation in Combating Illegal Migration

Seeking to combat illegal crossing of state borders and illicit transportation of persons across state borders, the competent authorities of the Parties shall exchange:

1) information on:

a) organizers and other persons involved in committing such offences;

b) activity, composition, methods and forms of operation of organized groups and criminal associations involved in organizing illegal migration;

c) means of transportation and routes of illegal migration;

d) manufacture and use of documents forged or falsified or obtained by false pretences, authorizing the crossing of the state border;

e) scale of illegal migration;

2) experience in controlling migration and applying national legislation governing the entry and residence of aliens;

3) specimen of documents authorizing the crossing of the state border, visas, their symbols and stamps used in such documents.

Article 7

Cooperation in Combating Illegal Manufacture of and Trafficking in Arms, Hazardous Materials and Dual-Use Items

Seeking to combat illegal manufacture of, trafficking in, thefts and possession of arms, ammunition, explosives and chemical, biological, radioactive and other hazardous substances, as well as military equipment and dual-use technologies, services and goods, the competent authorities of the Parties shall exchange necessary information in order to prevent and combat such offences, particularly information on the organizers of such offences, specimen documents authorizing the possession of such items, and samples of explosives and other hazardous substances.

Article 8

Scientific, Technical and Training Cooperation

1. For the purpose of scientific, technical and training cooperation, the competent authorities of the Parties shall:

1) exchange:

a) experience and information, particularly on new forms of criminal activity and new methods and measures for combating crime;

b) results of forensic and criminological tests;

c) professional literature and other material relevant to this Agreement;

2) provide each other with special technical equipment and technical and scientific assistance;

3) organize joint exercise and training.

2. With the view to perfecting their expertise, the competent authorities of the Parties shall exchange experts, particularly in the area of forensic technology and methods of combating crime, and seek to improve their command of the other Party’s official language.

3. As part of cooperation, the competent authorities of the Parties shall take actions to:

1) implement the agreed telecommunications equipment and devices;

2) set separate radio frequencies for joint use;

3) exchange telecommunications equipment;

4) install special international communication lines.

4. The competent authorities of the Parties shall exchange legal acts relevant to this Agreement as well as experience in the development and application of such legal acts.

Article 9

Requests for Cooperation

1. Cooperation between the competent or border authorities of the Parties shall be on a request basis. Requests shall be forwarded to the competent or border authorities of the Parties according to their competence.

2. Requests for cooperation shall be made officially in writing and delivered through any technical means. In urgencies, requests may be delivered orally, to be immediately followed by an official written confirmation.

3. Requests for cooperation shall bear the name of the requesting authority, the subject of the request and justification. Requests for cooperation may be accompanied by other documents pertaining to the subject matter of the request.

4. Where a competent or border authority of one Party is unable to respond to a request, it shall forward the request to another competent or border authority of that Party and inform the requesting authority thereabout.

Article 10

Providing Information on Own Initiative

As part of implementation of this Agreement, the competent and border authorities of the Parties may deliver information on their own initiative.

Chapter II

Special Forms of Cooperation

 

Article 11

Hot Pursuit

1. Pursuant to Article 41 of the Schengen Convention, officers of one Party who are pursuing in the territory of the State of that Party an individual for an offence coverable by the European Arrest Warrant shall be authorized to continue hot pursuit in the territory of the State of the other Party. The same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty.

  1. The State Police in the Republic of Latvia or the Lithuanian Police (the Police Department under the Ministry of the Interior and local police authorities) in the Republic of Lithuania in the territory of the State whereof the hot pursuit is to be continued shall be notified immediately, no later than when the pursuing officers cross the state border, on the place and time of such crossing and on the weapons and special means as well as particular means of communication carried by the pursuing officers.
  2. The State Police in the Republic of Latvia or the Police Department under the Ministry of the Interior in the Republic of Lithuania shall immediately make a decision to authorize or to prohibit the hot pursuit.
  3. The hot pursuit may be continued in the territory of the State of the other Party no longer than one hour from the moment of crossing its state border.

5. Upon receipt of the notification of the hot pursuit, the police authorities of the Party in the territory of the State whereof the hot pursuit is continued shall immediately take measures to take over the hot pursuit.

6. The officers continuing the hot pu rsuit must:

  1. be easily identifiable as officials, either by their uniform, by means of an armband or by accessories fitted to their vehicles or other means of identification;
  2. carry documents certifying that they are acting in an official capacity and produce them every time at the request of officers of the competent authorities of the Party in the territory of the State whereof the hot pursuit is continued;
  3. not use service weapons, except in the case of threat to a person‘s life;
  4. comply with the provisions of this Agreement and with the national legislation of the Party in the territory of the State whereof they are operating and must obey the instructions of the competent authorities of that Party;
  5. not enter into private homes and places not accessible to the public nor perform any other actions that are contrary to the provisions of the Schengen Convention.

7. The person being pursued shall be detained by the police officers of the Party in the territory of the State whereof the hot pursuit is continued; if such officers are unable to intervene quickly enough, the officers continuing the hot pursuit may challenge the person pursued, until police officers of the Party in the territory of the State whereof the hot pursuit is taking place are able to detain the person pursued.

8. The hot pursuit shall be ceased immediately at the request of the authorities of the Party in the territory of the State whereof the hot pursuit is continued, which shall be the State Police in the Republic of Latvia and the Police Department under the Ministry of the Interior in the Republic of Lithuania. An oral request to cease the hot pursuit shall immediately be followed by a written confirmation.

9. Once the hot pursuit has been ceased or completed, the officers who continued the hot pursuit shall report, in writing, of all circumstances of the hot pursuit to the relevant police authority in the territory of the State whereof the hot pursuit was continued.

  1. The officers referred to in this Article shall be officers of the State Police and the State Border Guard in the Republic of Latvia and of the Lithuanian Police and the State Border Guard Service in the Republic of Lithuania.

Article 12

Surveillance

1. Pursuant to Article 40 of the Schengen Convention, officers of the State Police in the Republic of Latvia or police officers of the Republic of Lithuania who are keeping under surveillance in the territory of their State a person for an offence coverable by the European Arrest Warrant or a person who, when there is a serious reason to believe so, can assist in identifying or tracing the person mentioned first, shall be authorized to continue the surveillance in the territory of the State of the other Party, subject to authorization by a relevant authority of that other Party, which shall be the State Police in the Republic of Latvia and the Police Department under the Ministry of the Interior in the Republic of Lithuania. The authorization to continue surveillance shall be issued in response to a request from the authority mentioned in this paragraph of the requesting Party and may be subject to certain conditions being met.

2. The surveillance shall be authorized only provided that the following conditions are met:

1) the officers continuing the surveillance must comply with the provisions of this Agreement and with the national legislation of the Party in the territory of the State whereof the surveillance is continued and must obey the legitimate orders of the relevant local authorities of that Party;

2) in the situation referred to in paragraph 1 of this Article, the officers continuing the surveillance shall carry a document certifying that authorization referred to in paragraph 1 has been granted;

3) the officers continuing the surveillance shall carry official identification cards and communication means;

4) entry by the officers continuing the surveillance into private homes and places not accessible to the public shall be prohibited;

5) the officers continuing the surveillance may neither detain nor arrest the person under surveillance;

6) the use of service weapons is prohibited, except in the case of threat to a person‘s life.

3. Where, in particular urgencies, the authorization referred to in paragraph 1 of this Article cannot be requested in advance, officers shall be authorized to continue the surveillance in the territory of the State of the other Party subject to the following conditions:

1) the surveillance is being carried out for any of the offences listed in paragraph 7 of Article 40 of the Schengen Convention;

2) the authorities referred to in paragraph 1 of this Article and border authorities of the Party, in the territory of the State whereof the surveillance is continued, must be notified immediately, already during the surveillance, that the state border has been crossed, indicating the time and place of such crossing;

3) a request referred to in paragraph 1 of this Article must be sent immediately, outlining the grounds for crossing the state border without prior authorization; surveillance shall be ceased as soon as the authorities, of the Party in the territory of the State whereof it is being continued referred to in paragraph 1 of this Article so request or, where authorization has not been obtained, five hours after the state border has been crossed.

4. Having ceased or completed the surveillance, the officers who continued the surveillance shall report all circumstances of the surveillance to a competent authority of the Party in the territory of the State whereof the surveillance was continued.

Article 13

Covert Investigations

1. The competent authorities of one Party shall, at the request of the competent authorities of the other Party, assist officers of the requesting Party to conduct covert investigations in the territory of the State of the requested Party into offences coverable by the European Arrest Warrant. Such investigations may be conducted only provided that an authorization has been obtained from the competent authority of the Party in the territory of the State whereof the investigation is to be conducted. Such authorization may be subject to certain conditions being met. The officers conducting such investigations may operate under covert identity. Disclosure of the true identity of the officer is not required.

2. Actions specified in paragraph 1 of this Article shall be performed by the principles of close coordination by the competent authorities of the participating Parties. Such actions shall be directed by an officer of the Party in the territory of the State whereof the investigation is being conducted and shall consist in separate actions of a limited duration. At the request of the competent authorities of the requested Party, the officers of the requesting Party specified in paragraph 1 of this Article shall be obliged to cease such actions.

3. The authorization to perform actions specified in paragraph 1 of this Article shall be given and the conditions under which they must be performed shall be determined by the Party in the territory of the State whereof such actions are to be performed, in accordance with its national legislation.

4. Where, in particular urgencies, the authorization referred to in paragraph 1 of this Article cannot be requested in advance, officers shall be authorized, in exceptional circumstances, to continue the actions in the territory of the State of the other Party if:

1) there is a risk of disclosure of the identity of the officer specified in paragraph 1 of this Article;

2) such actions are limited to the protection of the covert identity of the officer specified in paragraph 1 of this Article.

5. Actions performed in the territory of the State of the other Party under paragraph 4 of this Article shall be immediately but no later than within twenty-four hours from the crossing of the state border notified to a competent authority of that Party, such notification to be immediately followed by a request outlining the grounds for performing such actions without prior authorization. The provision contained in the third sentence of paragraph 2 of this Article shall apply accordingly.

6. The provisions of paragraphs 1 to 4 of this Article shall apply accordingly, where the request comes from a competent authority of the Party in the territory of the State whereof the actions specified in paragraph 1 of this Article are to be performed.

7. The identity of the officer referred to in paragraph 1 of this Article shall be protected even after the actions have been completed.

Article 14

Controlled Deliveries

1. The competent authorities of one Party may address the competent authorities of the other Party with a request regarding controlled deliveries related to an offence coverable by the European Arrest Warrant. The competent authority of the requested Party may refuse to issue the authorization or may limit controlled deliveries, where these might pose a risk to the persons involved, the public or the environment.

2. To ensure an uninterrupted control of the deliveries, the competent authorities of the requested Party shall take over the control of the deliveries at the state border crossing places or another agreed location. The competent authorities of the requested Party shall ensure the uninterrupted control of the deliveries in such a way that the deliveries may be intercepted and that the organizer of such offences and other persons involved may be detained at any point of time. Where appropriate, the competent authorities of the Parties may agree on joint control to be carried out by officers of the competent authorities of both Parties. In such case, officers of the competent authorities of the requesting Party shall be obliged to comply with the requirements of the national legislation and the instructions of officers of the requested Party.

Chapter III

Joint Actions in Border Regions

Article 15

Border Regions

For the purpose of this Agreement, border regions shall mean territories in which border authorities listed in paragraph 1 of Article 16 operate within their competence.

Article 16

Border Authorities

1. The border authorities are:

- In the Republic of Latvia:

Aizkraukle Regional Police Board;

Bauska Regional Police Board;

Daugavpils Regional Police Board.

Dobele Regional Police Board;

Jēkabpils Regional Police Board;

Jelgava Regional Police Board;

Liepāja Regional Police Board;

Saldus Regional Police Board;

Daugavpils Regional Board of the State Border Guard;

Jelgava Regional Board of the State Border Guard;

Liepāja Regional Board of the State Border Guard;

Sēlija Regional Board of the State Border Guard;

Ventspils Regional Board of the State Border Guard;

- In the Republic of Lithuania:

Klaipėda Chief Police Commissariat;

Panevėžys Chief Police Commissariat;

Šiauliai Chief Police Commissariat;

Telšiai Police Commissariat;

Utena Police Commissariat;

Ignalina Frontier District of the State Border Guard Service under the Ministry of the Interior;

Coast Guard District of the State Border Guard Service under the Ministry of the Interior;

Šiauliai Frontier District of the State Border Guard Service under the Ministry of the Interior.

2. Seeking to ensure efficiency of cooperation under this Agreement, the border authorities shall, where appropriate, keep direct contacts with each other, within their competence.

Article 17

Joint Performance of Official Duties

1. Border authorities of one Party may, within their competence, delegate their officers to perform their official duties jointly with officers of border authorities of the other Party in border regions, in accordance with the national legislation of the Party in the territory of the State whereof such duties are to be performed.

2. Joint performance of official duties shall mean joint patrol and service in joint contact points. The competent authorities of the Parties may agree on other forms of joint performance of official duties.

 

Article 18

Joint Patrol

1. Border authorities of the Parties may set up, for a limited period of time and for the performance of specific tasks, joint patrol consisting of at least one officer from each Party.

2. Officers on joint patrol shall be subordinate to an officer of the border authority of the Party in the territory of the State whereof they are on patrol.

Article 19

Joint Contact Points

1. To maintain contacts between the competent and border authorities of the Parties, permanent joint contacts points or, where appropriate, joint contact points of a limited duration may be established in border regions.

2. The officers who are on service at joint contact points shall be subordinate to their authority and shall not have the power to direct and carry out operational actions on their own.

3. Each Party shall be responsible for the costs incurred by its officers at joint contact points. The remaining costs shall be distributed proportionally, unless otherwise agreed by the competent authorities of the Parties.

Chapter IV

Other Provisions

Article 20

Legal status of the Officers

For the purpose of investigations into criminal activity committed against or by officers of the competent and border authorities of one Party who are on service in the territory of the State of the other Party, such officers shall, during the performance of the tasks related to the implementation of this Agreement, be treated as if they were officers of the other Party.

Article 21

Rights of the Officers

1. Officers of the competent and border authorities of one Party who are on service in the territory of the State of the other Party shall have the right, during the performance of the tasks related to the implementation of this Agreement, to wear their official uniform or carry visible official marks, use communication means, technical surveillance equipment, official cars as well as other technical equipment. They may also carry an official weapon to be used solely in the case of threat to a person‘s life, as well as other special means to be used in accordance with the national legislation of the Party in the territory of the State whereof they are on service. The competent authorities of the Parties shall inform each other of the types of authorized official weapons and other special means.

2. During the performance of the tasks covered in Articles 11, 12 and 17 to 19 of this Agreement, officers of the competent and border authorities of one Party who are on service in the territory of the State of the other Party shall be authorized to cross the state border with their official identification cards at any place along the state border.

Article 22

Refusal of Cooperation

Should a competent authority of one Party deem that cooperation under this Agreement might compromise the sovereignty of its State, its security or other essential interests or be contrary to its legislation, it may refuse, in part or in full, to cooperate or make the cooperation conditional on certain requirements.

Article 23

Protection of Classified Information

Parties shall protect the secrecy of information classified by any of the Parties and received under this Agreement in accordance with the national legislation of the Parties and under the Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on Mutual Protection of Classified Information of 26 May 2000.

Article 24

Protection of Personal Data

1. The competent and border authorities of the Parties shall ensure protection of personal data exchanged between them under this Agreement, in accordance with the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No 108) done at Strasbourg on 28 January 1981, Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows (ETS No 181) done at Strasbourg on 8 November 2001, and Recommendation No R (87) 15 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the use of personal data in the police sector.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, the competent and border authorities of the Parties shall ensure the protection of personal data transmitted under this Agreement, in accordance with the following principles:

1) the receiving authority shall use the personal data transmitted to it solely for the purposes and under the conditions determined by the transmitting authority;

2) at the request of the transmitting authority, the receiving authority shall provide information about the actual use of the personal data transmitted and the results thus achieved;

3) personal data may be transmitted to other than the competent or border authorities of the Parties only with a prior written authorization of the transmitting authority and only for the purposes specified in this Agreement;

4) the transmitting authority shall be responsible for the correctness of the personal data transmitted and shall ensure that they are transmitted only to the extent necessary for the purposes of this Agreement; should the personal data transmitted prove to be incorrect or incomplete or where personal data should not have been transmitted at all, the transmitting authority shall immediately notify of this fact the receiving authority and the latter shall rectify or destroy them;

5) the person whose personal data have been transmitted, at his request and in accordance with the national legislation of the relevant Party, must be given information on the data and their intended use; in the interests of national security and public order, such information may be refused;

6) the transmitting authority shall set a period at the expiry whereof the personal data transmitted shall be destroyed; this notwithstanding, the personal data transmitted shall be destroyed when they are no longer necessary for the purposes for which they have been transmitted; the transmitting authority shall be immediately notified of all instances and reasons of such destruction of personal data;

7) the transmitting and receiving authorities shall keep records of the transmission, receipt and destruction of personal data;

8) the authorities transmitting and receiving personal data shall properly safeguard them from unauthorized access, alteration without authorization of the transmitting authority, accidental or unauthorized destruction, or unauthorized disclosure.

3. The principles laid down in paragraph 2 of this Article shall also apply with respect to personal data received by officers of the competent or border authorities of one Party who take part in the actions specified in this Agreement, in the territory of the State of the other Party.

Article 25

Compensations

1. Neither Party shall claim compensation from the other Party for a loss of or damage to property, where the loss or damage was done in the course of the performance by the officers of the competent or border authorities of the other Party of the tasks related to this Agreement.

2. Neither Party shall claim compensation from the other Party for injury or death of an officer of a competent or border authority, where the injury or death has occurred in the course of the performance of the tasks related to this Agreement. This provision shall apply without prejudice to the right of the officer of a competent or border authority concerned or, in the case of death, of other authorized persons to claim compensation in accordance with the national legislation of the Parties.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply where the damage was intentional or the result of gross negligence.

4. If, in the course of the performance of the tasks related to this Agreement, an officer of a competent or border authority of one Party causes damage to a third person, the damage shall be compensated for by the Party in the territory of the State whereof it was caused, in accordance with the same provisions that would be applicable if the damage had been caused by an officer of a competent or border authority of that Party.

5. The Party whose officer of a competent or border authority caused the damage as referred to in paragraph 4 of this Article shall reimburse the other Party the full amount of the compensation paid to the injured person or to the person entitled to compensation after his death.

6. The provisions of paragraph 5 of this Article shall not apply, where the officer of a competent or border authority, who caused the damage was acting under direct control of an officer of a competent or border authority of the other Party, unless the damage was intentional or the result of gross negligence.

7. The competent and border authorities of the Parties shall cooperate closely with each other seeking to facilitate the settlement of claims for compensations. They shall, inter alia, exchange any available information on the damage covered in this Article.

 

Chapter V

Final Provisions

Article 26

Communications

1. The Parties shall communicate to each other any changes in the competence and names of the authorities specified in Articles 2, 11, 12 and 16 of this Agreement, through diplomatic channels.

2. Once this Agreement enters into force, the competent authorities of the Parties shall immediately exchange specimen of their official identification cards and their contact information, through diplomatic channels.

Article 27

Costs

The competent and border authorities of the Parties shall be liable for the costs of their own actions related to the implementation of this Agreement. Other procedure for covering the costs may be agreed by the competent or border authorities of the Parties on a case-by-case basis.

Article 28

Languages for Cooperation

In dealing with any issues related to the implementation of this Agreement, the competent and border authorities of the Parties shall use their official languages or any other agreed language.

Article 29

Dispute Settlement

1. Any dispute concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled by way of direct negotiations or consultations between the competent authorities of the Parties according to their competence.

2. Should no agreement be reached by way of negotiations or consultations as referred to in paragraph 1 of this Article, the dispute shall be settled through diplomatic channels without recourse to any third party.

Article 30

Relation with other Agreements

This Agreement shall be without prejudice to any international agreements on legal assistance in criminal matters or rights and obligations of the Parties arising out of international multilateral or bilateral agreements.

 

Article 31

Amendments and Supplements

This Agreement may be amended and supplemented by mutual agreement of the Parties in the form of separate protocols, which shall become an integral part of this Agreement. The amendments and supplements shall enter into force in accordance with the procedures provided for in Article 32 of this Agreement.

 

Article 32

Entry into Force

1. This Agreement is made for an unlimited period of time and shall enter into force thirty days after the date of receipt of the last notification whereby the Parties have notified each other of the fulfillment of the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to Articles 11 and 12 of this Agreement, which shall enter into force on the date of abolition of border controls at the common state border of the Parties.

3. Either Party may terminate this Agreement by a notification. In such case, the termination shall take effect six months after the date of receipt by the other Party of the notification on the termination of this Agreement.

 

DONE at Vilnius, on June 7, 2006 in two original copies in the Latvian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation of the texts of this Agreement, the English text shall prevail.

 

 

 

ON BEHALF OF

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF LATVIA

 

________Dzintars Jaundžeikars____________________

ON BEHALF OF

THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF LITHUANIA

 

________Gintaras Jonas Furmanavičius___________________

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

Dz.Jaundžeikars

R.Bluķis

M. Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

 

 

 

22.06.2006. 10:00

vārdu skaits: 5932

K.Perehoda 7219584

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv

 

Anotācija likumprojektam “Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos”

< TD WIDTH="22%" VALIGN="TOP" COLSPAN=2>

Atbilst

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Pēc Amsterdamas līguma spēkā stāšanās 1999.gada 1.maijā Šengenas acquis ir Eiropas Savienības acquis neatņemama sastāvdaļa, un Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts pilnībā pieņem Šengenas acquis prasības. Kopð 1995. gada, kad stâjâs spçkâ Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (turpmāk – Šengenas konvencija), starp sākotnējām parakstītājvalstīm ir noslēgti daudzi divpusēji līgumi, kuru mērķis ir piemērot sadarbību konkrēta robežas reģiona vajadzībām.

Ðengenas konvencijas mērķis ir īstenot Eiropas Savienībā paredzēto brīvu personu un preču kustību, atceļot robežkontroli pie valstu iekšējām robežām, kas savukārt var veicināt pārrobežu noziedzību un nelikumīgu migrāciju. Tāpēc Šengenas konvencija dod tiesības policijas darbiniekiem turpinât vajâðanu un novçroðanu citas valsts teritorijâ.

2006.gada 7.aprîlî tika pieòemts Ministru kabineta rîkojums Nr.234 „Par Rīcības plānu Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā”, kura 4. punkts paredz divpusējo līgumu noslēgšanu ar Lietuvu un Igauniju par policijas sadarbību, pārrobežu novērošanu un vajāšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Iekšlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts apstiprina līgumu, kas paredz kompetento iestāžu sadarbību pierobežas apgabalos, atceļot robežkontroli pie iekšējām valstu robežām. Pēc robežkontroles atcelšanas uz Latvijas-Lietuvas robežām, Valsts robežsardzes veicamo uzdevumu apjoms netiks samazināts. Tiek prognozēta personu un transporta plūsmas palielināšana uz ārējās robežas, tāpēc Valsts robežsardze stiprinās ārējo robežu kontroli un uzraudzību, kā arī attīstīs Imigrācijas dienestu valsts iekšienē. Pie tam Valsts robežsardze kā kompetentā iestāde šā līguma izpratnē sadarbosies ar citām līguma kompetentajām iestādēm, lai uzturētu robežas drošību arī pie valstu iekšējām robežām.

Lai kompensētu robežkontroles trūkumu, līguma kompetentajām iestādēm būs jāizveido attiecīgais mehānisms: pierobežas rajonos jāizveido kopīgi kontaktpunkti, kas paātrina kompetento iestāžu darbam nepieciešamās informācijas iegūšanu no kaimiņvalstīm, kā arī kopējās patruļas ar otras Puses kompetento iestāžu darbiniekiem.

Pamatojoties uz Šengenas konvenciju, līgums dod tiesības kompetento iestāžu darbiniekiem turpināt vajāšanu un novērošanu otras Puses valsts teritorijā.  

Saskaņā ar līgumu Puses kompetento iestāžu darbiniekiem ir tiesības turpināt novērošanas operāciju, kura tika uzsākta viņu valstī, otras Puses valsts teritorijā, ievērojot striktus nosacījumus. Tiek paredzēti divi gadījumi: parastā novērošana, kura tiek veikta pēc atļaujas saņemšanas pēc palīdzības lūguma nosūtīšanas, un ārkārtas novērošana, kura pieļauj turpināt novērošanu citas valsts teritorijā bez iepriekšējas atļaujas, bet nekavējoties paziņojot par tādu novērošanu otrai Pusei.

Saskaņā ar līgumu Puses kompetento iestāžu darbiniekiem ir tiesības turpināt vajāšanu otras Puses valsts teritorijā, par ko otru Pusi nekavējoties jāinformē. Otra Puse ir tiesīga atļaut vai aizliegt vajāšanu tās valsts teritorijā. Vajāšana var tikt turpināta otras Puses valsts teritorijā ne ilgāk kā vienu stundu pēc tās valsts robežas šķērsošanas.

Līgums paredz arī citus sadarbības veidus, tajā skaitā informācijas apmaiņu.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2006

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2790,0

559,3

559,3

559,3

3. Finansiālā ietekme.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

-2790,0

-559,3

-559,3

-559,3

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

 

 

 

 

5.1. Papildu izdevumi Iekšlietu ministrijai, tai skaitā:

 

2790,0

559,3

559,3

559,3

5.1.1. Valsts policijai:

Pasākumu nodrošināšanai nepieciešams 2007.gadā:

 

2790,0

559,3

559,3

559,3

1.Pārrobežu novērošana:

VP GKrPP Izmeklēšanas atbalsta pārvaldei kā struktūrvienībai, kura faktiski veiks pārrobežu novērošanu un pārrobežu novērošanas pārņemšanu:

1) nomāt autotransportu 73 vienības. Vienas a/m nomas maksa gadā Ls 3100. Kopējā nomas maksa- Ls 226300.

2) Aprīkot a/m ar uz GPS (globālo pozicionēšanas sistēmas) bāzes strādājošu pozicionēšanas vadības sistēmu, kuras. Iegādei nepieciešams Ls 7000. Kopā – Ls 511000.

 

749,3

238,3

238,3

238,3

3) VP GKrPP IAP darbinieku svešvalodu apmācība – Ls 12000.

Kopā ls 749300

2.Pārrobežu vajāšana:

8 pierobežas rajonos (Liepājas, Saldus, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles, Jēkabpils, Daugavpils) VP teritoriālās struktūrvienības Kārtības policijas biroja iecirkņa inspektoru nodrošināšana ar apvidus a/m (34 a/m, vienas aptuvenā cena Ls 15036)

A/M iegāde izmaksā 511224Ls

piespiedu apstāšanās līdzekļiem (viena aptuvenā cena Ls 700).

Katra a/m aprīkota ar GPS (viena aptuvenā cena Ls 300) un datoriem darbam ar datu bāzēm on-line režīmā (viena aptuvenā cena Ls 3000) un speciālās gaismas un skaņas iekārtas a/m (viena aptuvenā cena Ls 1300).

34 automašīnu aprīkošana ar izmaksā

10200 Ls;

34 automašīnu aprīkošana ar speciālām gaismas un skaņas signālierīcēm, to darbības laika fiksēšanas kontrolierīcēm (vidēja cena aptuveni 1300 Ls), iegāde izmaksā

44200 Ls;

Kriminālpolicijas struktūrvienībām (Aizkraukles, Bauskas, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Saldus) ir nepieciešams:

• 89 vieglās automašīnas (vidēja cena bez jebkāda papild aprīkojuma aptuveni 8 000 Ls), kuru iegāde izmaksā

712 000 Ls;

• 356 speciālās policijas vestes (vienas vestes cena aptuveni 30 Ls), kuru iegāde izmaksā

10 680 Ls;

• 89 automašīnu aprīkošana ar GPS (vidēja cena aptuveni 300 Ls), kuru iegāde izmaksā

26 700 Ls;

• 89 automašīnu aprīkošana atbilstoši LR Ceļu satiksmes likumam (vidēja cena aptuveni 30 Ls), kuru iegāde izmaksā

2 670 Ls;

 

1435,2

213,4

213,4

213,4

• 89 automašīnu aprīkošana ar speciālām gaismas un skaņas signālierīcēm, to darbības laika fiksēšanas kontrolierīcēm (vidēja cena aptuveni 800 Ls), kuru iegāde izmaksā

71 200 Ls;

• 89 pārnēsājamās radiostacijas (vidēja cena aptuveni 520 Ls) ), kuru iegāde izmaksā

46 280 Ls.

Kopā: 1435154 Ls.

3. Kopīga patrulēšana:

Nepieciešams papildus personāls pierobežu policijas teritoriālajām pārvaldēm kopīgu patruļu ar Lietuvas policijas darbiniekiem nodrošināšanai – 8 rajoni, 3 cilvēki (8.kategorija) katrā rajonā

Algām 24 št. vien. *Ls 240*12=69120

Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un izdienu Ls 30 un Ls22

Kopā piemaksām

Ls 24*52*12=14976

Nakts piemaksām

Ls 24*50*12=14400

Prēmijām 2 %

Ls 1970

Atvaļinājuma pabalstiem

Ls 240*24=5760

Kopā atalgojumiem

Ls 106226

Sociālais nodoklis Ls 25590

Uzturdevas kompensācija

Ls 75*24*12=21600

8 apvidus a/m ar datoriem spec. rež., 1 vienības cena Ls 19336

Ls 8*19336=154688t. sk

Transportlīdzekļi Ls 8*15036=120288

Pārējie a/m nepieciešamie aprīkojumi darbam ar datoriem on-line režīmā Ls 8*3000=24000

Skaņu iekārtas Ls 8*1300=10400

ieroči,

1 vienības cena Ls 250

Ls 24*250=6000

Formas tērpi,

1 vienības cena Ls 660

Ls 8*660=5280

Formas tērpi, 1

vienības cena Ls 317

Ls 16*317=5072

pārējie kārtējie izdevumi

kopā Ls 57000 t.sk.

sakaru pakalpojumi

Ls 24*10*12=2880

 

425,3

220,2

220,2

220,2

darba devēja apmaksātie dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi

Ls 20*12*12=5760

Ar administrācijas darbību saistītie pakalpojumi

Ls 24*215=5160

Transporta apdrošināšana

Ls 8*1500=12000

Kancelejas preces

Ls 120*24=2880

Inventārs

Ls 100*24=2440

Maksa par degvielu

Ls 270*8*12=25920

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

Ls 810*24=19940 t.sk.

Kopā Ls 425346

4.Apvienotie kontaktpunkti:

Plānots izveidot 4 apvienotos kontaktpunktus – Meitene, Grenctāle, Zarasai (Lietuvā), Rucava. Kontaktpunktos (8 stundas diennaktī) strādās 2 Latvijas VP darbinieki (8. kategorija). Nepieciešams darbinieku tehniskais nodrošinājums (datortehnika, pieslēgumi datu bāzēm, biroja tehnika, katrā kontaktpunktā viena a/m aprīkota ar GPS un datoru darbam ar datu bāzēm on-line režīmā un a/m piespiedu apturēšanas līdzekļiem un speciālās gaismas un skaņas iekārtām a/m (viena aptuvenā cena Ls 1300)

Nepieciešams papildus personāls

Algām 8 št. vien. *Ls 240*12=23040

Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un izdienu Ls 30 un Ls22

Kopā piemaksām

Ls 8*52*12=4992

Nakts piemaksām

Ls 8*50*12=4800

Prēmijām 2 %

Ls 657

Atvaļinājuma pabalstiem

Ls 240*8=1920

Kopā atalgojumiem

Ls 35409

Sociālais nodoklis Ls 8530

Uzturdevas kompensācija

Ls 75*8*12=7200

4 apvidus a/m ar datoriem spec. rež., 1 vienības cena Ls 19336

Ls 4*19336=773448t. sk

Transportlīdzekļi Ls 4*15036=60144

Pārējie a/m nepieciešamie aprīkojumi darbam ar datoriem on-line režīmā Ls 4*3000=12000

Skaņu iekārtas Ls 4*1300=5200

ieroči,

1 vienības cena Ls 250

Ls 8*250=2000

Formas tērpi,

1 vienības cena Ls 660

Ls 4*660=2640

Formas tērpi, 1

vienības cena Ls 317

Ls 4*317=1268

pārējie kārtējie izdevumi

kopā Ls 24360 t.sk.

sakaru pakalpojumi

Ls 8*10*12=960

darba devēja apmaksātie dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi

Ls 20*8*12=1920

Ar administrācijas darbību saistītie pakalpojumi

Ls 8*215=1720

Transporta apdrošināšana

Ls 4*1500=6000

Kancelejas preces

Ls 120*8=960

Inventārs

Ls 100*8=960

Maksa par degvielu

Ls 270*12*4=12960

 

 

174.2

81,4

81,4

81,4

Kancelejas mēbeles un telpu iekārta

Ls 810*8=6480 t.sk.

darba vietas komplekts (galds, stūris, datorgalds) Ls 130 Ls 130,00

drēbju skapis ls 60 Ls 60,00

dokumentu plaukts Ls 50 Ls 50,00

ofisa krēsls ls 35 Ls 35,00

apmeklētāju krēsls Ls 15 Ls 15,00

galda lampa, ventilators utt. Ls 30 Ls 30,00

seifs Ls 100 Ls 100,00

dokumentu iznīcinātājs Ls 250 Ls 250,00

telefons Ls 30 Lsfa Ls 120,00

pārējie kustamie

Ls1000*8+450=8450

t.sk. datortehnika

printeris Ls 100

monitors 150

procesors Ls 350

programmatūra Ls 400

fakss Ls 150

kopētājs Ls 300

kopā

Ls 174241

5.Sadarbība apmācību jomā:

Kopēja mācību moduļa/programmu izstrādāšana – Ls 6000, VP darbinieku apmācība

Pavisam kopā 2007. gadā

Ls 2790040

sākot ar 2008.gadu – Ls 559344.

Uzturēšanas izdevumiem Ls 559344

t.sk.

Kārtējiem izdevumiem Ls559344

Atalgojumiem Ls 141635

Pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 417710

Sākot ar 2009. gadu Ls 559344

t.sk.

Kārtējiem izdevumiem Ls559344

Atalgojumiem Ls 141635

Pārējiem kārtējiem izdevumiem Ls 417710

 

6,0

6,0

6,0

6,0

6. Cita informācija.

Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu likumprojekta normu ieviešanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Šengenas konvencija, kurai Latvijai pēc iestāšanos Eiropas Savienībā ir pienākums pievienoties paredz policijas sadarbību, pārrobežu novērošanu un vajāšanu pēc robežkontroles atcelšanas pie iekšējām robežām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām. Parakstīta 1990.gada 19.jūnijā.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts

39., 40., 41. un 46.panti

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Saistībā ar Twinning Light projektu Nr. LV/2002/IB/JH-01TL/3 „Nacionālās likumdošanas atbilstības Šengenas acquis novērtēšana” tika rīkotas vairākās konsultācijas starp Latvijas attiecīgajiem ekspertiem un Grieķijas ekspertiem, ar mērķi iegūt Grieķijas pieredzi nacionālo normatīvo aktu saskaņošanā ar Šengenas acquis prasībām.

Valsts policijas eksperti intensīvi sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertiem, ar mērķi iegūt pieredzi Šengenas acquis īstenošanā.

5. Cita informācija

2004.gada 1.jūnijā ar Iekšlietu ministrijas rīkojumu Nr. 549 tika izveidota darba grupa, kas strādāja pie līguma izstrādes, tajā piedalījās gan Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, gan Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta eksperti.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

Valsts policijā ir izveidota Starptautiskās sadarbības pārvalde, kuras sastāvā ietilpst attiecīgās struktūrvienības, kuru funkcijās cita starpā ir arī Šengenas acquis ieviešana.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par to tiks ievietota Iekšlietu ministrijas mājas lapā un NAIS.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Kriminālprocesa likumā, likumā „Par policiju”, Operatīvās darbības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

 

Valsts sekretāra

pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

K.Perehoda

 

22.06.2006. 11:19

vārdu skaits: 2173

K.Perehoda 7219584

e-pasts: karina.perehoda@iem.gov.lv