Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2006. gada 21. septembrī

Nr. 9/1 – 4- 125

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Frankofonijas statūtiem”

/ reģ.nr. 1857; dok.nr.6306/.

 

 

2. Likumprojekts „ Grozījumi likumā „Konsulārais reglaments””

/reģ.nr. 1824; dok.nr. 6230 /;

 

 

3.Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par sadarbību katastrofu novēršanas un to seku likvidēšanas jomā”

/ reģ.nr. 1791; dok.nr. 6162/;

 

 

4. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos „

/reģ.nr. 1815; dok.nr. 6220 /;

 

 

5. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi”

/ reģ.nr. 1814; dok.nr. 6219/;

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 6.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                                       Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

 

1.pants. 2006.gada 29.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi (turpmāk – Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ________________.