Sociālo un darba lietu komisija

 

 

Rīgā

 

2006.gada 26.oktobrī   9/9-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (reģ.nr.1807) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabuā uz     lpp.

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja

J.Stalidzāne


Sociālo un darba lietu komisija                                                                                                                                                Projekts trešajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 

(Reģ. 1807)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr

Priekšlikumi

(3)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Reglamentētās profesijas veselības aprūpes jomā

 (2) Veselības aprūpes jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

..............

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists."

 

 

 

 

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

“18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists.”

 

 

28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības, zinātnes un sporta jomā

(1) Izglītības, zinātnes un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai - likumā noteiktajos gadījumos - profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) augstskolu akadēmiskā personāla profesijas;

3) zinātnisko iestāžu akadēmiskā personāla profesijas;

4) sporta speciālists.

(2) Prasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentētajās pedagogu, augstskolu un zinātnisko iestāžu akadēmiskā personāla, kā arī sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības, zinātnes un sporta jomu reglamentējoši likumi.

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai – likumā noteiktajos gadījumos – profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi."

 

 

 

 

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai — likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi.”

 

 

32.1 pants. Prasības reglamentētajām profesijām atbilstības novērtēšanas jomā

Atbilstības novērtēšanas jomā reglamentētās profesijas, kurās prasības nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) metālmateriālu metinātājs;

2) defektoskopists (persona, kas veic metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes).

3. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

Tūrisma jomā reglamentētā profesija, kuras prasības nosaka likums un Ministru kabinets,  ir tūrisma gida profesija.””

1.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

 

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā: “Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

   32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

 (1) Tūrisma jomā reglamentētā profesija ir tūristu gids.

  (2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajā profesijā apliecina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūts sertifikāts.”

 

Atbalstīts.

3. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

“32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

(1) Tūrisma jomā reglamentētā profesija ir tūristu gids.

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajā profesijā apliecina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūts sertifikāts.”

 

 

 

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

 

Papildināt likumprojekta 3.pantā piedāvāto  likuma 32.2  panta tekstu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Minētās prasības neattiecas uz pašnodarbinātajiem.”

Nav atbalstīts.

 

56.pants. Koordinācijas un informācijas funkcijas profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas jomā

(7) Jūrniecības jomā koordinatora un informācijas institūcijas funkcijas veic Latvijas Jūrnieku reģistrs atbilstoši 1978.gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumiem.

4. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus "Latvijas Jūrnieku reģistrs" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs".

 

 

 

4. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus “Latvijas Jūrnieku reģistrs” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrs”.

 

 

 

3.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā: “Šā likuma 32.2 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 32.2 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

 


 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”  

 

 

Izdarīt likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

“18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists.”

 

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai — likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi.”

 

3. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā: 

“32.2 pants. Prasības reglamentētajām profesijām tūrisma jomā

(1) Tūrisma jomā reglamentētā profesija ir tūristu gids.

(2) Personas tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību šā panta pirmajā daļā minētajā profesijā apliecina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūts sertifikāts.”

 

4. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus “Latvijas Jūrnieku reģistrs” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrs”.

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 32.2 pants stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”