IZMLik_240306_regprof; Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

 

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 9.panta otro daļu ar 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

 

"18) audiologopēds;

19) radiologa asistents;

20) uztura speciālists."

 

2. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Prasības reglamentētajām profesijām izglītības un sporta jomā

(1) Izglītības un sporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas studiju programmas vai – likumā noteiktajos gadījumos – profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) pedagogs;

2) sporta speciālists.

(2) Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības reglamentētajās pedagogu un sporta speciālistu profesijās nosaka izglītības un sporta jomu reglamentējoši likumi."

 

3. Aizstāt 56.panta septītajā daļā vārdus "Latvijas Jūrnieku reģistrs" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs".

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministra vietā –

tieslietu ministrs

G.Grīnvalds


 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” anotācija

 

 

I. Kādēļ likumprojekts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pamatojoties uz 2006.gada 14.februāra Ministru kabineta sēdes protokollēmuma Nr.9 29.§ doto uzdevumu, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi grozījumus likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", precizējot koordinatora un informācijas institūcijas nosaukumu jūrniecības jomā.

Likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 28.pantā noteiktās reglamentētās profesijas „augstskolu akadēmiskais personāls” un „zinātnisko iestāžu akadēmiskais personāls” neatbilst reglamentēto profesiju statusam, jo atbilstoši „Augstskolu likumam” un „Zinātniskās darbības likumam” augstskolu un zinātnisko iestāžu akadēmiskie amati ir vēlēti amati.

 

2. Likumprojekta būtība

 

Likumprojekts precizē koordinatora un informācijas institūcijas nosaukumu jūrniecības jomā.

Likumprojekts saskaņo likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" normas ar „Augstskolu likumu” un „Zinātniskās darbības likumu”, svītrojot akadēmisko personālu no reglamentēto profesiju uzskaitījuma.

Likumprojekts papildina reglamentētās profesijas veselības aprūpes jomā.

 

3. Cita informācija

Likumprojekts  šo jomu neskar

 

 

II. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5.Cita informācija

 

Likumprojekts  šo jomu neskar

 

III. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

(tūkst. Ls) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Likumpro-jekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs

Likumpro-jekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs

Likumpro-jekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs

Likumpro-jekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs

Likumprojekts valsts budžeta ieņēmumus neietekmēs

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likumpro-jekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumpro-jekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumpro-jekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumpro-jekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

Likumprojekta ieviešana budžeta izdevumus neietekmēs

3. Finansiālā ietekme

Likumpro-jektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu

Likumpro-jektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu

Likumpro-jektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu

Likumpro-jektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu

Likumpro-jektam nebūs finansiālas ietekmes uz pašvaldību vai valsts budžetu

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jektam nav nepieciešami kompensē-jošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jektam nav nepieciešami kompensē-jošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jektam nav nepieciešami kompensē-jošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jektam nav nepieciešami kompensē-jošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojektam nav nepieciešami kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumprojekts  šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumpro-jekts  šo jomu neskar

Likumprojekts  šo jomu neskar

 

 

IV. Kāda var būt likumprojekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1.Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.decembra noteikumos nr. 541 „Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstniekiem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” un Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos nr. 337 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”.

Noteikumos nepieciešams precizēt reglamentēto profesiju uzskaitījumu.

Grozījumi tiks sagatavoti divu mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā.

2. Cita informācija

Likumprojekts  šo jomu neskar.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar


 

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

 

 

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

 

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

 

Komentāri

Nav

Nav

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Nav

5. Cita informācija

Likumprojekts  šo jomu neskar.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas na v notikušas

5. Cita informācija

 

Likumprojekts  šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta likumprojekta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Papildus institūciju izveide nav nepieciešama

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežošanu

4. Cita informācija

 

Likumprojekts  šo jomu neskar

 

 

 

Ministre                                                                            B.Rivža

 

Izglītības un zinātnes ministre

Valsts sekretāra vietā - valsts sekretāra vietnieks Eiropas lietu un vispārējos  jautājumos 

 Juridiskā dienesta vadītājs

 Par kontroli atbildīgā amatpersona

 Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

  

  

  

B.Rivža

A.Cinis

R.Krūmiņš

G.Grosa

G.Arāja

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2006. 15:20

832

D.Ozoliņš

7047874; dainis.ozolins@izm.gov.lv