Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošas, diplomēšanas un sardze pildīšanas standartiem

Anotācija

Konvencija angļu valodā

Konvencija latviešu valodā

 

 

 

Likumprojekts

 

Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem

 
1.pants. 1995.gada 7.jūlija Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu va­lodā.

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

K.Peters


Likumprojekta „Par Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem” anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašlaik Latvijas zvejas kuģu personāla sertificēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumi Nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi”), kuros iekļautas arī prasības zvejas kuģu personāla sertificēšanai (noteikumu D daļa). Saskaņā ar šiem noteikumiem izdotie zvejas kuģu personāla kompetences sertifikāti apliecina, ka sertifikāta īpašnieka kvalifikācija atbilst „Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem” (turpmāk – STCW-F konvencija) atbilstoša noteikuma prasībām. Līdz ar to var secināt, ka pēc būtības  STCW-F konvencijas prasības Latvijā daļēji jau tiek ievērotas.

„Jūrnieku sertificēšanas noteikumu” 156.punkts nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs atbilstoši STCW-F konvencijai izdotos kompetences sertifikātus atzīst darbam uz Latvijas karoga zvejas kuģiem pēc to autentiskuma pārbaudes.

Jāatzīmē, ka STCW-F konvencijas 7.panta otrā daļa paredz, ka Dalībvalstīm ir jānosaka sodi vai disciplinārie pasākumi gadījumos, kad netiek ievērotas prasības atbilstoši Konvencijai pieņemtajām nacionālajām tiesību normām attiecībā uz tās karoga kuģiem vai zvejas kuģu personālu, kas pienācīgā kārtā ir sertificēts šajā Dalībvalstī.

2005.gada 26.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.278 „Noteikumi par personu iekārtošanu darbā uz kuģiem” 22. punkts nosaka arī to, ka kuģa īpašniekam un licences (personu iekārtošanai darbā uz kuģiem) saņēmējam ir pienākums pārbaudīt darbā iekārtojamo personu profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu un iekārtot darbā uz kuģiem tikai personas, kuru kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, kā arī informēt Latvijas Jūras administrāciju par konstatētajiem dokumentiem ar viltojuma pazīmēm. Saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu satiksmes ministrija anulē speciālo atļauju (licenci), ja konstatēts, ka licences saņēmējs cita starpā nepilda šo noteikumu 22.punktā noteiktos pienākumus.

Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 116.panta 6.punktu par kuģa apkalpes nepareizu sakomplektēšanu uzliek naudas sodu kuģa kapteinim, kuģa īpašniekam vai kuģa fraktētājam.

Ieviešot STCW-F konvencijas 7.panta otrās daļas prasības, iespējams piemērot arī Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1044 „Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzību” 13.punktu, kurā noteikts, ka gadījumā, ja kuģa pārbaudes laikā Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcija (turpmāk – KDI) konstatē kuģa neatbilstību normatīvo aktu prasībām, [...] KDI pieprasa trūkumu novēršanu un atkārtotu kuģa pārbaudi, informējot par to kuģa kapteini, kuģa īpašnieku, [...].

STCW-F konvencija savukārt nosaka ne tikai sertificēšanas prasības, bet arī sardzes pildīšanas standartus.

Lai STCW-F konvencija stātos spēkā, nepieciešams, lai to ratificētu 15 Starptautiskās Jūras organizācijas (turpmāk – SJO) dalībvalstis. Pašlaik STCW-F konvenciju ir ratificējušas 5 valstis. Ratificējot STCW-F konvenciju, Latvija veicinātu tās spēkā stāšanos.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir ārkārtīgi sarežģīti izstrādāt noteikumus citām kuģošanas industrijas jomām, kurus bez pārveidošanas varētu pielietot zvejniecības jomā. Līdz ar to STCW-F konvencija ir pirmais mēģinājums izveidot starptautiski saistošus zvejas kuģu personāla drošības standartus.

Lai paaugstinātu cilvēka dzīvības un īpašumu drošību jūrā un veicinātu jūras vides aizsardzību, ir nepieciešams starptautiskā līmenī panākt vienošanos par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem. Vislabāk šo mērķi var īstenot, ratificējot STCW-F konvenciju. STCW-F konvencija nosaka detalizētas obligātās minimālās prasības zvejas kuģu personāla diplomēšanai.

SJO aicina dalībvalstis ratificēt STCW-F konvenciju, šī nepieciešamība pamatota arī SJO asamblejas rezolūcijā A.925(22). STCW-F konvencijas ratificēšana nodrošinās Latvijas tiesību aktu atbilstību Starptautiskās Jūras organizācijas prasībām.

 

 

3. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar „Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 26.panta otro daļu Jūrnieku sertificēšanu veic VAS „Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistrs.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme u z
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

Latvijas uzņēmējiem, kas darbojas zvejniecības sfērā konvencijas uzlikto saistību pildīšana būs starptautiska prasība līdz ar STCW-F konvencijas stāšanos spēkā.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

 

 

Konvencijas ratificēšana un tās prasību pildīšana pakārtoti veicina jūras vides aizsardzību.

 

5. Cita informācija

Nav citas informācijas

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

 

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

1

2

3

4

5

6

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Li-kum-projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-

projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Saskaņā ar STCW-F konvencijas 8.pantu tiek paredzēts, ka var tikt pieprasīta kompensācija, ja kuģis tiek nepamatoti aizkavēts vai aizturēts. Iespēja, ka šāda situācija varētu rasties ir maz ticama, tomēr, ja šādi izdevumi rastos, tie tiktu segti no VAS „Latvijas Jūras administrācija” budžeta.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.      Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

 

 

Nepieciešams veikt grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, Jūras kodeksā, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.856 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās izglītības programmu atbilstības un jūrnieku profesionālās izglītības īstenošanas uzraudzības kārtību un kritērijiem”, kā arī Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 „Jūrnieku sertificēšanas noteikumi”, ietverot augstākminētajos normatīvajos aktos norādes uz STCW-F konvenciju.

 

2. Cita informācija

 

 

Nav citas informācijas

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1.      Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

 

Likums nodrošinās saistību izpildi pret Starptautisko Jūras organizāciju.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

 

 

 

Likumprojekts neparedz saistību izpildi, kas izrietētu no citiem starptautiskajiem līgumiem.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____

 

 

____

 

 

____

 

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav citas informācijas

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

 

 

 

Atzinumu par normatīvā akta projektu pēc Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāta lūguma sniegušas Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

 Iebildumu un priekšlikumu nav.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

 

 

 

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi attiecībā uz Konvencijas spēkā stāšanos nav veicami, jo likums stāsies spēkā parastajā kārtībā.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

 

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

Nav citas informācijas

 


VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

 

Likumprojekts neprasa funkciju paplašināšanu un jaunu institūciju radīšanu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 Ārlietu ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņo Konvencijas spēkā stāšanās datumu.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 

 

 

Nav citas informācijas

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                                                      Kr.Peters

 

 

 

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

 

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Jūrniecības departamenta direktors, par projektu atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Legzdiņš

A.Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

A.Krastiņš

 

 

12.04.2006 15:00

1273

Pilsuma, 7028284

laima.pilsuma@sam.gov.lv

                       


International Convention on Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995.

 

THE PARTIES TO THIS CONVENTION,

 

NOTING the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (hereinafter referred to as the “1978 STCW Convention”),

 

DESIRING to further promote safety of life and property at sea and the protection of the marine environment by establishing in common agreement international standards of training, certification and watchkeeping for personnel employed on board fishing vessels,

 

CONSIDERING that this end may be best achieved by the conclusion of an International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, hereinafter referred to as “the Convention”,

 

HAVE AGREED as follows:

 

Article 1.    General obligations

 

1        The Parties undertake to give effect to the provisions of the Convention and the annex thereto, which shall constitute an integral part of the Convention. Every reference to the Convention constitutes at the same time a reference to the annex thereto.

 

2        The Parties undertake to promulgate all laws, decrees, orders and regulations and to take all other steps which may be necessary to give the Convention full and complete effect, so as to ensure that, from the point of view of safety of life and property at sea and the protection of the marine environment, seagoing fishing vessel personnel are qualified and fit for their duties.

 

Article 2.    Definitions

 

For the purpose of the Convention, unless expressly provided otherwise:

 

   .1   Party means a State for which the Convention has entered into force.

   .2   Administration means the Government of the Party whose flag the vessel is entitled to fly.

   .3   Certificate means a valid document, by whatever name it may be known,

 issued or recognized in accordance with the provisions of the Convention, authorizing the holder to serve as stated in this document or as authorized by national regulations.

   .4   Certificated means properly holding a certificate.

   .5   Organization means the International Maritime Organization.

   .6    Secretary-General means the Secretary-General of the Organization.

   .7   Fishing vessel or vessel means any vessel used commercially for catching fish or other living resources of the sea.

   .8    Seagoing fishing vessel means a fishing vessel other than those which

navigate exclusively in inland waters or in waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where port regulations apply.

 

Article 3.    Application

 

The Convention shall apply to personnel serving on board seagoing fishing vessels entitled to fly the flag of a Party.

 

Article 4.    Communication of information

 

Each Party shall communicate to the Secretary-General the following information:

 

.1       a report on the measures it has taken to give full and complete effect to the provisions of the Convention, including a specimen of certificates issued in compliance with the Convention; and

.2       other information which may be specified or provided for in regulation I/5.

 

Article 5.   Other treaties and interpretation

 

1        All prior treaties, conventions and arrangements relating to standards of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personnel in force between the Parties, shall continue to have full and complete effect during the terms thereof as regards:

 

          .1       fishing vessel personnel to whom this Convention does not apply; and

.2       fishing vessel personnel to whom this Convention applies, in respect of matters for which it has not expressly provided.

 

2        To the extent, however, that such treaties, conventions or arrangements conflict with the provisions of the Convention, the Parties shall review their commitments under such treaties, conventions and arrangements with a view to ensuring that there is no conflict between these commitments and their obligations under the Convention.

 

3        All matters which are not expressly provided for in the Convention remain subject to the legislation of Parties.

 

Article 6.   Certification

 

Fishing vessel personnel shall be certificated in accordance with the provisions of the annex to this Convention.

 

Article 7.   National provisions

 

1        Each Party shall establish processes and procedures for the impartial investigation of any reported incompetency, act or omission, that may pose a direct threat to safety of life or property at sea or to the marine environment, by the holders of certificates or endorsements issued by that Party in connection with their performance of duties related to their certificates and for the withdrawal, suspension and cancellation of such certificates for such cause and for the prevention of fraud.

 

2        Each Party shall prescribe penalties or disciplinary measures for cases in which the provisions of its national legislation giving effect to this Convention are not complied with in respect of vessels entitled to fly its flag or of fishing vessel personnel duly certificated by that Party.

 

3        In particular, such penalties or disciplinary measures shall be prescribed and enforced in cases in which:

 

.1       an owner, owner’s agent or skipper has engaged a person not holding a certificate as required by this Convention;

.2       a skipper has allowed any function or service in any capacity required by these regulations to be performed by a person holding an appropriate certificate to be performed by a person not holding an appropriate certificate or dispensation; or

.3       a person has obtained by fraud or forged documents an engagement to perform any function or serve in any capacity required by these regulations to be performed or filled by a person holding a certificate or dispensation.

 

4        A Party within whose jurisdiction there is based an owner or owner’s agent or any person who is believed on clear grounds to have been responsible for, or to have knowledge of, any apparent non-compliance with the Convention specified in paragraph 3, shall extend all co-operation possible to any Party which advises it of its intention to initiate proceedings under its jurisdiction.

Article 8.   Control

 

1        Fishing vessels, while in the port of another Party, are subject to control by officers duly authorized by that Party to verify that all persons serving on board who are required to be certificated by this Convention are so certificated or hold an appropriate dispensation.

 

2        In the event of failure to correct any deficiency referred to in paragraph 3 of regulation I/4 in so far as it poses a danger to persons, property or the environment, the Party carrying out the control shall take steps to ensure that the vessel will not sail unless and until these requirements are met to the extent that the danger has been removed. The facts concerning the action taken shall be reported promptly to the Secretary-General and to the Administration.

 

3        When exercising control:

 

.1       all possible efforts shall be made to avoid a vessel being unduly

detained or delayed. If a vessel is unduly detained or delayed, it shall be entitled to compensation for any loss or damage resulting therefrom; and

.2       the discretion allowed in the case of the personnel of foreign fishing vessels shall not be less than that afforded to the personnel of vessels flying the flag of the port State.

 

4        This article shall be applied as may be necessary to ensure that no more favourable treatment is given to a vessel entitled to fly the flag of a non-Party than is given to a vessel entitled to fly the flag of a Party.

 

Article 9.   Promotion of technical co-operation

 

1        Parties to the Convention shall promote, in consultation with and with the assistance of the Organization, support for those States which request technical assistance for the:

 

          .1       training of administrative and technical personnel;

          .2       establishment of institutions for training of fishing vessel personnel;

          .3       supply of equipment and facilities for training institutions;

          .4       development of adequate training programmes, including practical

training on seagoing fishing vessels; and

.5       facilitation of other measures and arrangements to enhance the qualifications of fishing vessel personnel,

 

preferably on a national, sub-regional or regional basis, to further the aims and purposes of the Convention, taking into account the special needs of developing countries in this regard.

 

2        On its part, the Organization shall pursue the aforesaid efforts, as appropriate, in consultation or association with other international organizations, particularly the International Labour Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations.

 

Article 10.    Amendments

 

1        The Convention may be amended by either of the procedures specified in this article.

 

2        Amendments after consideration within the Organization:

 

.1       Any amendment proposed by a Party shall be submitted to the Secretary-General, who shall then circulate it to all Members of the Organization, to all the Parties and to the Directors-General of the International Labour Office and of the Food and Agriculture Organization of the United Nations respectively, at least six months prior to its consideration.

.2      Any amendment proposed and circulated as above shall be referred to the Maritime Safety Committee of the Organization for consideration.

.3      Parties whether or not Members of the Organization shall be entitled to participate in the proceedings of the Maritime Safety Committee for the consideration and adoption of amendments.

.4      Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the Maritime Safety Committee, expanded as provided for in paragraph 2.3 (hereinafter referred to as "the expanded Maritime Safety Committee"), on condition that at least one-third of the Parties shall be present at the time of voting.

          .5       Amendments adopted in accordance with paragraph 2.4 shall be

communicated by the Secretary-General to all the Parties.

.6       An amendment to an article shall be deemed to have been accepted on the date on which it is accepted by two thirds of the Parties.

.7       An amendment to the annex or to an appendix to the annex shall be deemed to have been accepted:

.7.1    at the end of two years from the date of adoption; or

.7.2    at the end of a different period, which shall not be less than one year, if so   determined at the time of its adoption by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee.

 

If, within the specified period, more than one third of the Parties notify the Secretary General that they object to the amendment, it shall be deemed not to have been accepted.

 

.8       An amendment to an article shall enter into force, with respect to those Parties which have accepted it, six months after the date on which it is deemed to have been accepted, and with respect to each Party which accepts it after that date, six months after the date of that Party's acceptance.

.9       An amendment to the annex and to an appendix to the annex shall enter into force with respect to all Parties, except those which have objected to the amendment under paragraph 2.7 and which have not withdrawn such objections, six months after the date on which it is deemed to have been accepted. However, before the date set for entry into force any Party may give notice to the Secretary-General that it exempts itself from giving effect to that amendment for a period not longer than one year from the date of its entry into force, or for such longer period as may be determined by a two-thirds majority of the Parties present and voting in the expanded Maritime Safety Committee at the time of the adoption of the amendment.

 

3        Amendment by a Conference:

 

.1       Upon the request of a Party concurred with by at least one third of the Parties, the Organization shall convene, in association or consultation with the Directors-General of the International Labour Office and of the Food and Agriculture Organization of the United Nations respectively, a Conference of the Parties to consider amendments to the present Convention.

.2       Every amendment adopted by such a Conference by a two-thirds

majority of the Parties present and voting shall be communicated by the Secretary-General to all the Parties for acceptance.

.3       Unless the Conference decides otherwise, the amendment shall be deemed to have been accepted and shall enter into force in accordance with the procedures specified in paragraphs 2.6 and 2.8 or 2.7 and 2.9 respectively, provided that references in those paragraphs to the expanded Maritime Safety Committee shall be taken to mean references to the Conference.

 

4        Any declaration of acceptance of, or objection to, an amendment or any notice given under paragraph 2.9 shall be submitted in writing to the Secretary-General, who shall inform all Parties of any such submission and the date of its receipt.

 

5        The Secretary-General shall inform all the Parties of any amendments which enter into force, together with the date on which each such amendment enters into force.

 

Article 11.  Signature, ratification, acceptance, approval and accession

 

1        The Convention shall remain open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 January 1996 until 30 September 1996 and shall thereafter remain open for accession. States may become Parties to the Convention by:

 

.1       signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

.2       signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

          .3       accession.

 

2        Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

 

Article 12. Entry into force

 

1        The Convention shall enter into force 12 months after the date on which not less than 15 States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance, or approval, or have deposited the requisite instruments of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with article 11.

 

2        For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of the Convention after the requirements for entry into force thereof have been met but prior to the date of entry into force, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect on the date of entry into force of the Convention or three months after the date of deposit of the instrument, whichever is the later date.

 

3        For States which have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date on which the Convention entered into force, the Convention shall become effective three months after the date of deposit of the instrument.

 

4        After the date on which an amendment to the Convention is deemed to have been accepted under article 10, any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the Convention as amended.

 

Article 13.  Denunciation

 

1        The Convention may be denounced by any Party at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention enters into force for that Party.

 

2        Denunciation shall be effected by notification in writing to the Secretary-General.

 

3        A denunciation shall take effect 12 months after receipt of the denunciation by the Secretary-General or after the expiry of any longer period which may be indicated in the notification.

 

Article 14.            Depositary

 

1        The Convention shall be deposited with the Secretary-General of the Organization (hereinafter referred to as "the depositary").

 

2        The depositary shall:

 

.1       inform the Governments of all States which have signed the Convention or acceded thereto of:

.1.1    each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

.1.2    the date of entry into force of the Convention;

.1.3    the deposit of any instrument of denunciation of the Convention, together with the date on which it was received and the date on which the denunciation takes effect; and

.2       transmit certified true copies of the Convention to the Governments of all States which have signed the present Convention or acceded thereto.

 

3        As soon as the Convention enters into force a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretary-General of the United Nations, for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

 

 

 

Article 15.            Languages

 

The Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed the Convention.*

 

DONE AT LONDON, this seventh day of July, one thousand nine hundred and ninety five.


ANNEX

 

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

 

Regulation 1.       Definitions

 

For the purpose of this annex the following definitions apply.

 

1        Regulations means regulations contained in the annex to the Convention.

 

2        Approved means approved by the Party in accordance with the regulations.

 

3        Skipper means the person having command of a fishing vessel.

 

4        Officer means a member of the crew, other than the skipper, designated as such by national law or regulations or, in the absence of such designation, by collective agreement or custom.

 

5        Officer in charge of a navigational watch means an officer qualified in accordance with regulation II/2 or II/4 of this Convention.

 

6        Engineer officer means an officer qualified in accordance with regulation II/5 of this Convention.

 

7        Chief engineer officer means the senior engineer officer responsible for the mechanical propulsion and operation and maintenance of mechanical and electrical installations of the vessel.

 

8        Second engineer officer means the engineer officer next in rank to the chief engineer officer and upon whom the responsibility for the mechanical propulsion and the operation and maintenance of the mechanical and electrical installations of the vessel will fall in the event of the incapacity of the chief engineer officer.

 

9        Radio operator means a person holding an appropriate certificate issued or recognized by an Administration under the provisions of the Radio Regulations.

 

10      Radio Regulations means the Radio Regulations annexed to, or regarded as being annexed to, the most recent International Telecommunication Convention which may be in force at any time.

 

11      1978 STCW Convention means the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended.

 

12      1993 Torremolinos Protocol means the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977.

 

13      Propulsion power means the total maximum continuous rated output power in kilowatts of all the vessel's main propulsion machinery which appears on the vessel's certificate of registry or other official document.

 

14      Limited waters means those waters in the vicinity of a Party as defined by its Administration within which a degree of safety is considered to exist which enables the standards of qualification and certification for skippers and officers of fishing vessels to be set at a lower level than for service outside the defined limits. In determining the extent of limited waters the Administration shall take into consideration the guidelines developed by the Organization.*

 

15      Unlimited waters means waters beyond limited waters.

 

16      Length (L) shall be taken as 96% of the total length on a waterline at 85% of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline.

 

17      Moulded depth is the vertical distance measured from the keel line to the top of the working deck beam at side.

 

Regulation 2.       Application

 

The Administration of a Party, if it considers it unreasonable or impracticable to apply the full requirements of regulations II/3, II/4 and II/5 and the requirement of the use of English language to personnel serving on board a fishing vessel of less than 45 metres in length operating exclusively from its ports and fishing within its limited waters, may determine which of these regulations should not apply, wholly or in part, to such personnel, without derogation from the principles of safety in the Convention. In such a case, the Administration concerned shall report to the Secretary-General on the details of the measures it has taken with respect to the training and certification of such personnel.

 


Regulation 3.       Certificates and endorsements

 

1        Certificates for fishing vessel personnel shall only be issued if the requirements for service, age, medical fitness, training, qualification and examinations are met in accordance with these regulations.

 

2        A certificate issued by a Party in compliance with paragraph 1 shall be endorsed by that Party attesting the issue of that certificate in the form as prescribed in appendix 1 or appendix 2.

 

3        Certificates and endorsements shall be issued in the official language or languages of the issuing country. If the language used is not English, the text shall include a translation into that language.

 

4        In respect of radio operators, Parties may:

 

.1       include the additional knowledge required by regulation II/6 in the examination for the issue of a certificate complying with the Radio Regulations; or

.2       issue a separate certificate indicating that the holder has the additional knowledge required by regulation II/6.

 

5        The Administration which has recognized a certificate issued by or under the authority of another Party in compliance with regulation 7 shall issue an endorsement attesting the recognition of that certificate in the form prescribed in appendix 3.

 

6        The endorsement shall expire as soon as the certificate endorsed expires or is withdrawn, suspended or cancelled by the Party which issued it and, in any case, not more than five years after the date of issue.

 

7        Any appropriate certificate issued under the provisions of the 1978 STCW Convention, for the holder to serve as a Chief Engineer Officer, an Engineer Officer or Radio Operator, shall be deemed to be a corresponding certificate for the purposes of paragraph 1 with regard to fishing vessels.

 

8        Subject to the variations permitted under appendices 1, 2 and 3, Administrations may use a format different from the format given in those appendices provided that such format contains, as a minimum, the required information and that the particulars are inserted in Roman characters and Arabic figures.

 


Regulation 4.       Control procedures

 

1        Control exercised by a duly authorized officer under article 8 shall be limited to the following:

 

.1       verification that all fishing vessel personnel serving on board who are required to be certificated by this Convention are so certificated or hold the required dispensation. Such certificates shall be accepted unless there are clear grounds for believing that a certificate has been fraudulently obtained or that the holder of a certificate is not the person to whom that certificate was originally issued; and

.2       assessment of the ability of the fishing vessel personnel to maintain watchkeeping standards as required by the Convention if there are clear grounds for believing that such standards are not being maintained, because the following have occurred:

     .2.1    the vessel has been involved in a collision, grounding or stranding; or

     .2.2    there has been a discharge of substances from the vessel when under way, at anchor or at berth which is illegal under international conventions; or

.2.3    the vessel has been manoeuvred in an erratic or unsafe manner, whereby routeing measures adopted by the Organization, or safe navigation practices and procedures, have not been followed; or

.2.4    the vessel is otherwise being operated in such a manner as to pose a danger to persons, property or the environment.

 

2        In the event that deficiencies are found under paragraph 1, the officer carrying out the control shall forthwith inform, in writing, the skipper of the vessel and the Administration, so that appropriate action may be taken. Such notification shall specify the details of the deficiencies found and the grounds on which the Party determines that these deficiencies pose a danger to persons, property or the environment.

 

3        Deficiencies which may be deemed to pose a danger to persons, property or the environment include the following:

 

.1       failure of persons, required to hold a certificate, to have an appropriate certificate or dispensation;

.2       failure of navigational or engineering watch arrangements to conform to the requirements specified for the vessel by the Administration;

.3       absence in a watch of a person qualified to operate equipment essential to safe navigation, safety radiocommunications or the prevention of pollution; or

.4       inability to provide rested persons for the first watch at the         commencement of a voyage, and for subsequent relieving watches.

 

Regulation 5.       Communication of information

 

1        The Secretary-General shall, on request, provide Parties with any information communicated to him under article 4.

 

2        A Party which fails to communicate information required by article 4 within twenty-four months after the date of entry into force of the Convention for a Party shall not be entitled to claim the privileges of this Convention until such time as the information has been received by the Secretary-General.

 

Regulation 6.       Administration of certification arrangements

 

1        Each Party undertakes to establish and maintain a means of ensuring that programmes incorporating such instruction and practical training as is necessary to achieve the competency standards are regularly monitored to ensure their effectiveness.

 

2        Each Party undertakes, to the extent practicable, to maintain a register or registers of all certificates and endorsements specified in regulations 3 and II/1 to II/6 which are issued, have expired, or have been revalidated, reported lost, suspended or cancelled, and of dispensations issued, and provide information on the status of such certificates, endorsements and dispensations when so requested by another Party.

 

Regulation 7.       Recognition of certificates

 

1        Each Administration shall ensure, in order to recognize, by endorsement in accordance with regulation 3, a certificate issued by or under the authority of another Party, that the requirements for standards of competence, as well as the issue and endorsement of certificates by that Party, are fully complied with.

 

2        Certificates issued by or under the authority of a non-Party shall not be recognized.

 

3        Notwithstanding the requirement of paragraph 1 of this regulation and paragraph 5 of regulation 3, an Administration may, if circumstances require, allow a person to serve for a period not exceeding three months on board a vessel entitled to fly its flag while holding an appropriate and valid certificate issued by another Party without it being endorsed as required by paragraph 5 of regulation 3 provided that documented proof is made available that application for an endorsement has been submitted to the Administration.

 

Regulation 8.       Transitional provisions

 

1        A certificate of competency or of service in a capacity for which this Convention requires a certificate and which before entry into force of the Convention for a Party is issued in accordance with the laws of that Party or the Radio Regulations, shall be recognized as valid for service after entry into force of the Convention for that Party.

 

2        After the entry into force of the Convention for a Party, it may continue to issue certificates of competency in accordance with its previous practices for a period not exceeding five years. Such certificates shall be recognized as valid for the purpose of the Convention. During this transitional period such certificates shall be issued only to persons who had commenced their sea service before entry into force of the Convention for that Party within the specific ship department to which those certificates relate. The Party shall ensure that all other candidates for certification shall be examined and certificated in accordance with the Convention.

 

3        A Party may, within two years after entry into force of the Convention for that Party, issue a certificate of service to fishing vessel personnel who hold neither an appropriate certificate under the Convention nor a certificate of competency issued under its laws before entry into force of the Convention for that Party but who have:

 

.1       served in the capacity for which they seek a certificate of service for not less than three years at sea within the last seven years preceding entry into force of the Convention for that Party;

.2       produced evidence that they have performed that service satisfactorily; and

.3       satisfied the Party as to medical fitness, including eyesight and hearing, taking into account their age at the time of application.

 

For the purpose of the Convention, a certificate of service issued under this paragraph shall be regarded as the equivalent of a certificate issued under the Convention.

 

Regulation 9.    Dispensation

 

1        In circumstances of exceptional necessity, an Administration, if in its opinion this will not cause danger to persons, property or the environment, may issue a dispensation permitting a person to serve in a specified fishing vessel for a specified period not exceeding six months in a capacity, other than that of the radio operator, except as provided by the relevant Radio Regulations, for which the person does not hold the appropriate certificate, provided that the person to whom the dispensation is issued shall be adequately qualified to fill the vacant post in a safe manner, to the satisfaction of the Administration.

 

2        Any dispensation granted for a post shall be granted only to a person properly certificated to fill the post immediately below it. Where certification of the post below is not required by the Convention, a dispensation may be issued to a person whose competence and experience are, in the opinion of the Administration, clearly equivalent to the requirements for the post to be filled, provided that, if such a person holds no appropriate certificate, the person shall be required to pass a test accepted by the Administration as demonstrating that such a dispensation may safely be issued. In addition, the Administration shall ensure that the post in question is filled by the holder of an appropriate certificate as soon as possible.

 

3        Each Party shall as soon as possible after 1 January each year send a report to the Secretary-General giving information of the total number of dispensations in respect of each capacity for which a certificate is required, including nil returns.

 

Regulation 10.  Equivalents

 

1        The Convention shall not prevent a Party from retaining or adopting other educational and training arrangements, including those involving seagoing service and shipboard organization especially adapted to technical developments and to special types of vessels, provided that the level of seagoing service, knowledge and efficiency as regards navigational and technical handling of vessels ensures a degree of safety at sea and has a preventive effect as regards pollution at least equivalent to the requirements of the Convention.

 

2        Details of such arrangements shall be included in the report under article 4.

 


CHAPTER II       

CERTIFICATION OF SKIPPERS, OFFICERS, ENGINEER

OFFICERS AND RADIO OPERATORS

 

Regulation 1.   Mandatory minimum requirements for certification of skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters

 

1        Every skipper on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in unlimited waters shall hold an appropriate certificate.

 

2        Every candidate for certification shall:

 

.1       satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;

.2       meet the requirements for certification as an officer in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters, and have approved seagoing service of not less than 12 months as an officer in charge of a navigational watch or skipper on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Party may allow the substitution of a period not exceeding six months of approved seagoing service as an officer in charge of a navigational watch on seagoing ships covered by the 1978 STCW Convention; and

.3       have passed an appropriate examination or examinations for assessment of competence to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate.

 

Appendix to regulation 1.       Minimum knowledge required for certification of skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters

 

1        The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters. Bearing in mind that the skipper has ultimate responsibility for the safety of the vessel and its crew at all times including during fishing operations, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safety of the vessel and its crew in accordance with the syllabus.

 

2        Navigation and position determination

 

2.1     Voyage planning and navigation for all conditions:

          .1       by acceptable methods of determining ocean tracks;

          .2       within restricted waters;

          .3       where applicable, in ice;

          .4       in restricted visibility;

          .5       where applicable, in traffic separation schemes; and

          .6       in areas affected by tides or currents.

 

2.2     Position determination:

          .1       by celestial observations;

.2       by terrestrial observations, including the ability to use bearings from landmarks and aids to navigation such as lighthouses, beacons and buoys in conjunction with appropriate charts, notices to mariners and other publications to assess the accuracy of the resulting position fix; and

.3      by using, to the satisfaction of the Party, modern ship electronic navigational aids as provided in fishing vessels, with specific reference to knowledge of their operating principles, limitations, sources of error, detection of misrepresentation of information and methods of correction to obtain accurate position fixing.

 

3        Watchkeeping

 

3.1     Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, especially annexes II and IV concerned with safe navigation.

 

3.2     Demonstrate knowledge of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

 

4        Radar navigation

 

4.1     Demonstrate, using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board, knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment,* including the following:

 

          .1       factors affecting performance and accuracy;

          .2       setting up and maintaining displays;

          .3       detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;

          .4       range and bearing;

          .5       identification of critical echoes;

          .6       course and speed of other ships;

          .7       time and distance of closest approach of crossing, meeting or

                   overtaking ships;

          .8       detecting course and speed changes of other ships;

          .9       effect of changes in own vessel’s course or speed or both; and

.10     application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

 

5        Magnetic and gyro-compasses

 

5.1     Ability, using terrestrial and celestial means, to determine and apply the errors of the magnetic and gyro-compasses.

 

6        Meteorology and oceanography

 

6.1     Knowledge of meteorological instruments and their application.

6.2     Ability to apply meteorological information available.

6.3     Knowledge of characteristics of various weather systems, including, at the discretion of the Party, tropical revolving storms and avoidance of storm centres and the dangerous quadrants.

6.4     Knowledge of weather conditions, such as fog, liable to endanger the vessel.

6.5     Ability to use appropriate navigational publications on tides and currents.

6.6     Ability to calculate times and heights of high and low water and estimate the direction and rate of tidal streams.

 

7        Fishing vessel manoeuvring and handling

 

7.1     Manoeuvring and handling of a fishing vessel in all conditions, including the following:

.1       berthing, unberthing and anchor work under various conditions of wind and tide;

                   .2       manoeuvring in shallow water;

.3      management and handling of fishing vessels in heavy weather, including appropriate speed, particularly in following and quartering seas, assisting a ship or aircraft in distress, means of keeping an unmanageable vessel out of a sea trough and lessening drift;

.4       manoeuvring the vessel during fishing operations, with special regard to  factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;

.5       precautions in manoeuvring for launching rescue boats or survival craft in bad weather;

.6       methods of taking on board survivors from rescue boats or survival craft;

.7       where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice, icebergs or conditions of ice accretion on board the vessel;

          .8       the use of, and manoeuvring in, traffic separation schemes;

          .9       the importance of navigating at reduced speed to avoid damage

caused by own vessel's bow or stern wave;

          .10     transferring fish at sea to factory ships or other vessels; and

          .11     refuelling at sea.

 

8        Fishing vessel construction and stability

 

8.1     General knowledge of the principal structural members of a vessel and the proper names of the various parts.

8.2     Knowledge of the theories and factors affecting trim and stability and measures necessary to preserve safe trim and stability.

8.3     Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

8.4     Knowledge of effects of free surfaces and ice accretion, where applicable.

8.5     Knowledge of effects of water on deck.

8.6     Knowledge of the significance of weathertight and watertight integrity.

 

9        Catch handling and stowage

 

9.1     The stowage and securing of the catch on board vessels, including fishing gear.

9.2     Loading and discharging operations, with special regard to heeling moments from gear and catch.

 

10      Fishing vessel power plants

 

10.1   Operating principles of marine power plants in fishing vessels.

10.2   Vessel's auxiliary machinery.

10.3   General knowledge of marine engineering terms.

 

11      Fire prevention and fire-fighting appliances

 

11.1   Organization of fire drills.

11.2   Classes and chemistry of fire.

11.3   Fire-fighting systems.

11.4   Participation in an approved fire-fighting course.

11.5   Knowledge of provisions concerning fire-fighting equipment.

 

12      Emergency procedures

 

12.1   Precautions when beaching a vessel.

12.2   Action to be taken prior to, and after, grounding.

12.3   Action to be taken when the gear becomes fast to the ground or other obstruction.

12.4   Floating a grounded vessel, with and without assistance.

12.5   Action to be taken following a collision.

12.6   Temporary plugging of leaks.

12.7   Measures for the protection and safety of crew in emergencies.

12.8   Limiting damage and salving the vessel following a fire or explosion.

12.9   Abandoning ship.

12.10 Emergency steering, rigging and use of jury steering and the means of rigging a jury rudder, where practicable.

12.11 Rescuing persons from a ship in distress or from a wreck.

12.12 Man-overboard procedures.

12.13 Towing and being towed.

 

13      Medical care

 

13.1   Knowledge of first-aid procedures.

13.2   Knowledge of procedures for obtaining medical advice by radio.

13.3   A thorough knowledge of the use of the following publications:

 

.1   International Medical Guide for Ships or equivalent national publications; and

     .2   Medical section of the International Code of Signals.

 

14      Maritime law

 

14.1   A knowledge of international maritime law as embodied in the international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the skipper, particularly those concerning safety and the protection of the marine environment. Particular regard shall be paid to the following subjects:

 

.1       certificates and other documents required to be carried on board fishing vessels by international conventions, how they may be obtained and the period of their legal validity;

.2       responsibilities under the relevant requirements of the 1993 Torremolinos Protocol;

.3       responsibilities under the relevant requirements of chapter V of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974;

.4       responsibilities under Annex I and Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 thereto;

.5       maritime declarations of health and the requirements of the international health regulations;

.6       responsibilities under the Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972; and

.7       responsibilities under other international instruments affecting the safety of the ship and crew.

 

14.2   The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but shall include national arrangements for implementing applicable international agreements and conventions.

 

15      English language

 

Adequate knowledge of the English language enabling the skipper to use charts and other nautical publications, to understand meteorological information and measures concerning the vessel's safety and operation, and to communicate with other ships or coast stations. Ability to understand and use the IMO Standard Marine Communication Phrases.

 

16      Communications

 

16.1   General knowledge of the principles and basic factors necessary for the safe and efficient use of all sub-systems and equipment required by the global maritime distress and safety system (GMDSS).< /p>

 

16.2   Knowledge of navigational and meteorological warning systems and the selection of the appropriate communication services.

 

16.3 Knowledge of the adverse effect of misuse of such communication equipment.

 

16.4   Where the Party has examined candidates in these subjects at lower levels of certification, they may have the option of not re-examining in these subjects.

 

16.5   Ability to transmit and receive signals by Morse light and to use the International Code of Signals.

 

17      Life-saving

 

17.1   A thorough knowledge of life-saving appliances and arrangements.

17.2   A thorough knowledge of emergency procedures, musters and drills.

 

18      Search and rescue

 

18.1   A thorough knowledge of the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR).

 

19      The FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels

 

19.1   Knowledge of part A of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels

 

20      Methods for demonstration of proficiency

 

20.1   Navigation

20.1.1 Demonstrate the use of sextant, pelorus, azimuth mirror and ability to plot position, course and bearings.

20.2   Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

20.2.1 By the use of small models displaying proper signals or lights or by the use of a navigation light simulator.

20.3   Radar

20.3.1 By observation of radar simulators or manoeuvring boards.

20.4   Fire fighting

20.4.1 By participation in an approved fire-fighting course.

20.5   Communications

20.5.1 By practical test.

20.6   Life-saving

20.6.1 By handling of life-saving appliances, including the donning of lifejackets and, as appropriate, immersion suits.

 

 

 

 

 

Regulation 2.       Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters

 

1        Every officer in charge of a navigational watch on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in unlimited waters shall hold an appropriate certificate.

    

2        Every candidate for certification shall:

         .1       be not less than 18 years of age;

         .2       satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;

.3        have approved seagoing service of not less than two years in the deck department on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Administration may allow the substitution of the seagoing service by a period of special training not exceeding one year, provided that the period of the special training programme shall be at least equivalent in value to the period of the required seagoing service it substitutes or by a period of approved seagoing service evidenced by an approved record book covered by the 1978 STCW Convention.

.4        have passed an appropriate examination or examinations for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate;

.5        meet the applicable requirements of regulation 6, as appropriate for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations.

 

Appendix to regulation 2.       Minimum knowledge required for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters

 

 1       The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in unlimited waters.

 

 

 

2        Celestial navigation

 

Ability to use a celestial body to determine compass errors.

 

3        Terrestrial and coastal navigation

 

 3.1    Ability to determine the vessel's position by the use of:

          .1       landmarks;

          .2       aids to navigation, including lighthouses, beacons and buoys; and

.3       dead reckoning, taking into account winds, tides, currents, speed by propeller revolutions per minute and by log.

 3.2    Thorough knowledge of and ability to use navigational charts and publications such as sailing directions, tide tables, notices to mariners and radio navigational warnings.

 

4        Radar navigation

 

 4.1    Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment,* including the following:

 

          .1       factors affecting performance and accuracy;

          .2       setting up and maintaining displays;

          .3       detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;

          .4       range and bearing;

          .5       identification of critical echoes;

          .6       course and speed of other ships;

          .7       time and distance of closest approach of crossing, meeting or

                   overtaking ships;

          .8       detecting course and speed changes of other ships;

          .9       effect of changes in own vessel's course or speed or both; and

.10     application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.

 

5        Watchkeeping

 

5.1     Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, especially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

5.2     Demonstrate knowledge of the content of the Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

 

6        Electronic systems of position-fixing and navigation

 

Ability to determine the ship's position by the use of electronic navigational aids to the satisfaction of the Party.

 

7        Meteorology

 

7.1     Knowledge of shipborne meteorological instruments and their application.

7.2     Knowledge of the characteristics of the various weather systems.

 

8        Magnetic and gyro-compasses

 

Care and use of compasses and associated equipment.

 

9        Communications

 

9.1     General knowledge of the principles and basic factors necessary for the safe and efficient use of all sub-systems and equipment required by the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

9.2     Knowledge of navigational and meteorological warning systems and the selection of the appropriate communication circuits.

9.3     Knowledge of the adverse effect of misuse of such communication equipment.

 

10      Fire prevention and fire-fighting appliances

 

10.1   Knowledge of classes and chemistry of fire.

10.2   Knowledge of fire-fighting systems and procedures.

10.3   Participation in an approved fire-fighting course.

 

11      Life-saving

 

Ability to direct abandon ship drills and knowledge of the operations of life-saving appliances and their equipment, including the two-way radio-telephone apparatus. Survival at-sea techniques including participation in an approved survival at-sea course.

 

 

 

12      Emergency procedures and safe working practices for fishing vessel personnel

 

Knowledge of the items listed in the appropriate sections of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, part A, and in chapter VIII of the Annex to the 1993 Torremolinos Protocol.

 

13      Fishing vessel manoeuvring and handling

 

13.1   Basic knowledge of manoeuvring and handling a fishing vessel, including the following:

.1       berthing, unberthing, anchoring and manoeuvring alongside other vessels at sea;

.2       manoeuvring during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;

          .3       effects of wind, tide and current on ship handling;

          .4       manoeuvring in shallow water;

          .5       management of fishing vessels in heavy weather;

          .6       rescuing persons and assisting a ship or aircraft in distress;

          .7       towing and being towed;

          .8       man-overboard procedure; and

.9       where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice or in conditions of ice accretion on board the vessel.

 

14      Fishing vessel construction

 

General knowledge of the principal structural members of a vessel.

 

15      Vessel stability

 

Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

 

16      Catch handling and stowage

 

Knowledge of safe handling and stowage of catch and the effect of these factors on the safety of the vessel.

 

17      English language

 

Adequate knowledge of the English language enabling the officer to use charts and other nautical publications, to understand meteorological information and messages concerning ship's safety and operation. Ability to understand and use the IMO Standard Marine Communication Phrases.

 

18      Medical aid

 

Knowledge of first aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.

 

19      Search and rescue

 

Adequate knowledge of search and rescue procedures based on the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR).

 

20      Prevention of pollution of the marine environment

 

Knowledge of the precautions to be observed to prevent pollution of the marine environment.

 

21      Methods to demonstrate proficiency

 

The Party shall prescribe methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

 

Regulation 3.       Mandatory minimum requirements for certification of skippers on  fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

 

1        Every skipper on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in limited waters shall, unless they hold certificates issued in compliance with regulation 1, hold an appropriate certificate issued in compliance with at least the provisions of this regulation.

 

2        Every candidate for certification shall:

.1       satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;

.2       meet the requirements for certification as an officer in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited or unlimited waters, and have approved seagoing service of not less than 12 months as an officer in charge of a navigational watch or skipper on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, a Party may allow the substitution of a period not exceeding six months of approved seagoing service as officer in charge of a navigational watch on merchant ships;

.3       have passed an appropriate examination or examinations for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation.

3        The Party, bearing in mind the effect on the safety of all ships and structures which may be operating in the same limited waters, should consider the limited waters it has defined in accordance with the definition given in regulation I/1 and determine any additional material that should be included in the examination or examinations.

4        A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance  with the provision of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate.

 

Appendix to regulation 3.       Minimum knowledge required for certification of skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

 

1        The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as skippers on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters. Bearing in mind that the skipper has ultimate responsibility for the safety of the vessel and its crew at all times including during fishing operations, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safety of the vessel and its crew in accordance with the syllabus.

 

2        Navigation and position determination

 

 2.1    Voyage planning and navigation for all conditions:

          .1       by acceptable methods of determining tracks;

          .2       within restricted waters;

          .3       where applicable, in ice;

          .4       in restricted visibility;

          .5       where applicable, in traffic separation schemes; and

          .6       in areas affected by tides or currents.

 

2.2     Position determination:

.l        by terrestrial observations, including the ability to use bearings from landmarks and aids to navigation such as lighthouses, beacons and buoys in conjunction with appropriate charts, notices to mariners and other publications, and assessment of the accuracy of the resulting position fix; and

.2       by using, to the satisfaction of the Party, modern ship electronic navigational aids as provided in the fishing vessels concerned.

 

3        Watchkeeping

 

3.1     Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, especially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

 

3.2     Demonstrate knowledge of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

 

 

 

4        Radar navigation

 

4.1     The Party shall decide whether or not to incorporate the radar syllabus below in the general requirements for certification of skippers. If the Party decides not to include the syllabus in the general requirements, it shall ensure that the syllabus is taken into account for purposes of certification of skippers serving on vessels fitted with radar equipment and plying within limited waters.

 

4.2     Demonstrate using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board, knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment,* including the following:

 

          .1       factors affecting performance and accuracy;

          .2       setting up and maintaining displays;

          .3       detection of misrepresentation of information, false echoes, sea return;

          .4       range and bearing;

          .5       identification of critical echoes;

          .6       course and speed of other ships;

          .7       time and distance of closest approach of crossing, meeting or

                   overtaking ships;

          .8       detecting course and speed changes of other ships;

          .9       effect of changes in own vessel's course or speed or both; and

          .10     application of the International Regulations for Preventing Collisions

                   at Sea, 1972.

 

 

5        Compasses

 

5.1     Ability to determine and apply compass errors.

 

6        Meteorology and oceanography

 

6.1     Knowledge of meteorological instruments and their application.

6.2     Ability to apply meteorological information available.

6.3     Knowledge of characteristics of various weather systems affecting the limited waters concerned, at the discretion of the Party.

6.4     Knowledge of weather conditions affecting the limited waters concerned liable to endanger the vessel, at the discretion of the Party.

6.5     Where applicable, ability to use appropriate navigational publications on tides and currents.

 

7        Fishing vessel manoeuvring and handling

 

7.1               Manoeuvring and handling of a fishing vessel in all conditions including the following:

 

.1       berthing, unberthing and anchor work under various conditions of wind and tide;

          .2       manoeuvring in shallow water;

.3       management and handling of fishing vessels in heavy weather, including appropriate speed, particularly in following and quartering seas, assisting a ship or aircraft in distress, means of keeping an unmanageable vessel out of a sea trough and lessening drift ;

.4       manoeuvring the vessel during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessel's safety during such operations;

.5       precautions in manoeuvring for launching rescue boats or survival craft in bad weather;

.6       methods of taking on board survivors from rescue boats or survival craft;

.7       where applicable, practical measures to be taken when navigating in ice or conditions of ice accretion on board the vessel;

.8       where applicable, the use of, and manoeuvring in, traffic separation schemes;

.9       the importance of navigating at reduced speed to avoid damage caused by own vessel’s bow or stern wave; and

          .10     transferring fish at sea to factory ships or other vessels.

 

 

8        Fishing vessel construction and stability

 

8.1     General knowledge of the principal structural members of a vessel and the proper names of the various parts.

 

8.2     Knowledge of the theories and factors affecting trim and stability and measures necessary to preserve safe trim and stability.

 

8.3     Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

 

8.4     Where applicable, knowledge of effects of free surfaces and ice accretion.

 

8.5     Knowledge of effects of water on deck.

 

8.6     Knowledge of the significance of weathertight and watertight integrity.

 

9        Catch handling and stowage

 

9.1     The stowage and securing of catch on board vessels, including fishing gear.

 

9.2     Loading and discharging operations, with special regard to heeling moments from gear and catch.

 

10      Fishing vessel power plants

 

10.1   Operating principles of marine power plants in fishing vessels.

 

10.2   Vessel’s auxiliary machinery.

 

10.3   General knowledge of marine engineering terms.

 

11      Fire prevention and fire-fighting appliances

 

11.1   Organization of fire drills.

 

11.2   Classes and chemistry of fire.

 

11.3   Fire-fighting systems.

 

11.4   Participation in an approved fire-fighting course.

 

11.5   Knowledge of provisions concerning fire-fighting equipment.

 

12      Emergency procedures

 

12.1   Precautions when beaching a vessel.   

 

12.2   Action to be taken prior to, and after, grounding.

 

12.3   Action to be taken when the gear becomes fast to the ground or other obstruction.

 

12.4   Floating a grounded vessel, with and without assistance.

 

12.5   Action to be taken following a collision.

 

12.6   Temporary plugging of leaks.

 

12.7   Measures for the protection and safety of crew in emergencies.

 

12.8   Limiting damage and salving the vessel following a fire or explosion.

 

12.9   Abandoning ship.

 

12.10 Emergency steering, rigging and use of jury steering and the means of rigging a jury rudder, where practicable.

 

12.11 Rescuing persons from a ship in distress or from a wreck.

 

12.12 Man-overboard procedures.

 

12.13. Towing and being towed.

 

13      Medical care

 

13.1   Knowledge of first aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.

 

13.2   Practical application of medical guides and advice by radio, including the ability to take effective action based on such knowledge in the case of accidents or illnesses that are likely to occur on board the vessel.

 

 

 

 

14      Maritime law

 

14.1   Taking into account the limited waters as defined by the Party, a knowledge of international maritime law as embodied in the international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the skipper in the waters concerned, particularly those related to safety and the protection of the marine environment.

 

14.2   The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but should include national arrangements for implementing applicable international agreements and conventions.

 

15      Life-saving

 

Knowledge of life-saving appliances provided on fishing vessels. Organization of abandon ship drills and the use of the equipment.

 

16      Search and rescue

 

Knowledge of search and rescue procedures.

 

17      The FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, Part A

 

Knowledge of such sections of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels as may be required by the Party.

 

18      Methods for demonstration of proficiency

 

The Party shall prescribe appropriate methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

 

Regulation 4.       Mandatory minimum requirements for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

 

1        Every officer in charge of a navigational watch on a fishing vessel of 24 metres in length and over operating in limited waters shall either hold a certificate issued in compliance with regulation 2 or hold an appropriate certificate issued in compliance with at least the provisions of this regulation.

 

2        Every candidate for certification shall:

          .1       be not less than 18 years of age;

.2       satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing;

.3       have approved seagoing service of not less than two years in the deck department on fishing vessels of not less than 12 metres in length. However, the Administration may allow the substitution of the seagoing service by a period of special training not exceeding one year, provided that the period of the special training programme shall be at least equivalent in value to the period of the required seagoing service it substitutes or by a period of approved seagoing service evidenced by an approved record book covered by the 1978 STCW Convention;

.4       have passed an appropriate examination or examinations for assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination or examinations shall include the material set out in the appendix to this regulation. A candidate for examination who holds a valid certificate of competency issued in accordance with the provisions of the 1978 STCW Convention need not be re-examined in those subjects listed in the appendix which were passed at a higher or equivalent level for issue of the Convention certificate; and

.5       meet the applicable requirements of regulation 6, as appropriate for performing designated radio duties in accordance with the Radio Regulations.

 

Appendix to regulation 4.       Minimum knowledge required for certification of officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters

 

1        The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as officers in charge of a navigational watch on fishing vessels of 24 metres in length and over operating in limited waters.

 

2        Terrestrial and coastal navigation

 

2.1     Ability to determine the vessel's position by the use of:

          .1       landmarks;

          .2       aids to navigation, including lighthouses, beacons and buoys; and

.3       dead reckoning, taking into account winds, tides, currents and speed by propeller revolutions per minute and by log.

 

2.2     Thorough knowledge of and ability to use navigational charts and publications such as sailing directions, tide tables, notices to mariners and radio navigational warnings.

 

3        Radar navigation

 

3.1     The Party shall decide whether or not to incorporate the radar syllabus below in the general requirements for certification of officers in charge of a navigational watch. If the Party decided not to include the syllabus in the general requirements, it shall ensure that the syllabus is taken into account for purposes of certification of officers in charge of a navigational watch serving on vessels fitted with radar equipment and plying within limited waters.

 

3.2     Demonstrate, using a radar simulator or, when not available, manoeuvring board, knowledge of the fundamentals of radar and ability in the operation and use of radar, and in the interpretation and analysis of information obtained from the equipment* including the following:

 

          .1       factors affecting performance and accuracy;

          .2       setting up and maintaining displays;

          .3       detection of misrepresentation of information, false echoes, sea

                   returns;

          .4       range and bearing;

          .5       identification of critical echoes;

          .6       course and speed of other ships;

          .7       time and distance of closest approach of crossing, meeting or

                   overtaking ships;

          .8       detecting course and speed changes of other ships;

          .9       effect of changes in own vessel's course or speed or both; and

          .10     application of the International Regulations for Preventing Collisions

                   at Sea, 1972.

 

4        Watchkeeping

 

4.1     Demonstrate thorough knowledge of the content, application and intent of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, specially Annexes II and IV concerned with safe navigation.

 

4.2     Demonstrate knowledge of the content of Basic Principles to be Observed in Keeping a Navigational Watch as prescribed in chapter IV.

 

5        Electronic systems of position-fixing and navigation

 

5.1     Ability to determine the ship's position by the use of electronic navigational aids, where applicable, to the satisfaction of the Party.

 

6        Meteorology

 

6.1     Knowledge of shipborne meteorological instruments and their application.

 

6.2     Knowledge of the characteristics of the various weather systems affecting the limited waters concerned.

 

7        Compasses

 

7.1     Ability to determine and apply compass errors.

 

8        Fire fighting

 

8.1     Knowledge of fire prevention and use of fire-fighting appliances.

 

8.2     Participation in an approved fire-fighting course.

 

9        Life-saving

 

9.1     Knowledge of life-saving appliances provided on fishing vessels. Organization of abandon ship drills and the use of the equipment.

 

9.2     Participation in an approved survival at sea course.

 

10      Emergency procedures and safe working practices for fishing vessel personnel

 

10.1 Knowledge of the items listed in the appropriate sections of the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels, part A, and in chapter III of the Annex to the 1993 Torremolinos Protocol.

 

11      Fishing vessel, manoeuvring and handling

 

11.1   Basic knowledge of manoeuvring and handling a fishing vessel, including the following:

 

.1       berthing, unberthing, anchoring and manoeuvring alongside other vessels at sea;

.2       manoeuvring during fishing operations with special regard to factors which could adversely affect the vessels during such operations;

          .3       effects of wind and tide/current on ship handling;

          .4       manoeuvring in shallow water;

          .5       management of fishing vessels in heavy weather;

          .6       rescuing persons and assisting a ship or aircraft in distress;

          .7       towing and being towed;

          .8       man-overboard procedure; and

          .9       where applicable, practical measures to be taken when navigating in

ice or in conditions of ice accretion on board the vessel.

 

12      Vessel stability

 

12.1   Demonstrate ability to use stability data, stability and trim tables and pre-calculated operating conditions.

 

13      Catch handling

 

13.1   Knowledge of safe handling and stowage of catch and the effect of these factors on the safety of the vessel.

 

14      Fishing vessel construction

 

14.1   General knowledge of the principal structural members of a vessel.

 

15      Medical aid

 

15.1. Knowledge of first-aid procedures. Practical application of medical guides and advice by radio.

 

16      Search and rescue

 

16.1   Knowledge of search and rescue procedures.

 

17      Prevention of pollution of the marine environment

 

17.1   Knowledge of the precautions to be observed to prevent pollution of the marine environment.

 

18      Methods to demonstrate proficiency

 

18.1   The Party shall prescribe methods for the demonstration of proficiency in relevant requirements of this appendix.

 

 

 

Regulation 5.       Mandatory minimum requirements for certification of chief engineer officers and second engineer officers of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more

 

1        Every chief engineer officer and second engineer officer serving on a seagoing fishing vessel powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more shall hold an appropriate certificate.

 

2        Every candidate for certification shall:

          .1       be not less than 18 years of age;

          .2       satisfy the Party as to medical fitness, including eyesight and hearing;

.3       for certification as second engineer officer, have not less than 12 months approved seagoing service in the engine-room; however, this period may be reduced to not less than 6 months if the Party requires special training which it considers to be equivalent to the approved seagoing service it replaces;

.4       for certification as chief engineer officer, have not less than 24 months approved seagoing service, of which not less than 12 months shall be served while qualified to serve as second engineer officer;

          .5       have participated in an approved practical fire-fighting course; and

.6       have passed an appropriate examination for the assessment of competency to the satisfaction of the Party. Such examination shall include the material set out in the appendix to this regulation, except that the Party may vary the requirements for examination and seagoing service for officers of fishing vessels engaged in voyages in limited waters bearing in mind the power of the propulsion machinery and the effect on the safety of all fishing vessels which may be operating in the same waters.

 

3        Training to achieve the necessary theoretical knowledge and practical experience shall take into account relevant international regulations and recommendations.

 

4        The level of knowledge required under the different paragraphs of the appendix may be varied according to whether the certificate is being issued at chief engineer officer or second engineer officer level.

 

 

 

 

 

 

 

Appendix to regulation 5.       Minimum knowledge required for certification of chief engineer officers and second engineer officers of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power and more 

 

1        The syllabus given below is compiled for examination of candidates for certification as chief engineer officer or second engineer officer of fishing vessels powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more. Bearing in mind that a second engineer officer will be in a position to assume the responsibilities of the chief engineer officer at any time, examination in these subjects shall be designed to test that the candidate has assimilated properly all available information that affects the safe operation of the fishing vessel’s machinery.

 

2        With respect to paragraphs 3.4 and 4.1 below, the Party may omit knowledge requirements for types of propulsion machinery other than machinery installations for which the certificate to be awarded is to be valid. A certificate awarded on such a basis shall not be valid for any category of machinery installation which has been omitted until the engineer officer proves to be competent in these items to the satisfaction of the Party. Any such limitation shall be stated in the certificate.

 

3        Every candidate shall possess sufficient elementary theoretical knowledge to understand the basic principles involved in the following subjects:

          .1       combustion processes;

          .2       heat transmission;

          .3       mechanics and hydromechanics,

          .4       as appropriate:

          .4.1    marine diesel engines;

          .4.2    marine steam propulsion plant;

          .4.3    marine gas turbines;

          .5       steering gear systems;

          .6       properties of fuels and lubricants;

          .7       properties of materials;

          .8       fire-extinguishing agents;

          .9       marine electrical equipment;

          .10     automation, instrumentation and control systems;

          .11     fishing vessel construction, including stability and damage control;

          .12     auxiliary systems; and

          .l3      refrigeration systems.

 

4        Every candidate shall possess adequate practical knowledge in at least the following subjects:

 

.1       operation and maintenance of, as appropriate:

          .1.1    marine diesel engines;

          .1.2    marine steam propulsion plant;

          .1.3    marine gas turbines;

.2       operation and maintenance of auxiliary machinery systems, including steering gear systems;

.3       operation, testing and maintenance of electrical and control equipment;

          .4       maintenance of catch handling equipment and deck machinery;

          .5       detection of machinery malfunction, location of faults and action to

prevent damage;

          .6       organization of safe maintenance and repair procedures;

          .7       methods of, and aids for, fire prevention, detection and extinction;

          .8       regulations to be observed regarding operational or accidental

pollution of the marine environment and methods and aids to prevent such pollution;

.9       first aid related to injuries which might be expected in machinery spaces and use of first-aid equipment;

          .10     functions and use of life-saving appliances;

.11     methods of damage control with specific reference to action to be taken in the event of flooding of seawater into the engine-room; and

          .12     safe working practices.

 

 5       Every candidate shall possess a knowledge of international law as embodied in international agreements and conventions as they affect the specific obligations and responsibilities of the engine department, particularly those concerning safety and the protection of the marine environment. The extent of knowledge of national maritime legislation is left to the discretion of the Party, but shall include arrangements for implementing international agreements and conventions.

 

6        Every candidate shall possess a knowledge of personnel management, organization and training aboard fishing vessels.

 

Regulation 6.       Mandatory minimum requirements for certification of personnel in charge of or performing radiocommunication duties on board fishing vessels

 

Explanatory note

 

Mandatory provisions relating to radio watchkeeping are set forth in the Radio Regulations and the 1993 Torremolinos Protocol. Provisions for radio maintenance are set forth in the 1993 Torremolinos Protocol and the guidelines adopted by the Organization.*

 

Application

 

1        Except as provided in paragraph 2, the provisions of this regulation shall apply to personnel in charge of, or performing, radiocommunication duties on a vessel required by international agreement or national law to carry radio equipment using the frequencies and techniques of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

 

2        Personnel on vessels for which carriage of radio equipment is not compulsory under international agreements or national law are not required to meet the provisions of this regulation, but are nevertheless required to comply with the Radio Regulations. The Administration shall ensure that the appropriate certificates meeting the requirements of the Radio Regulations are issued or recognised in respect of such personnel.

 

Minimum requirements for certification of GMDSS radio personnel

 

1        Every person in charge of, or performing, radiocommunication duties on a vessel shall hold an appropriate certificate or certificates issued or recognised by the Administration under the provisions of the Radio Regulations.

 

2        The minimum knowledge, understanding and proficiency required for certification under this regulation shall be sufficient for radio personnel to carry out their radio duties safely and efficiently.

 

3        Every candidate for certification shall:

          .1       be not less than 18 years of age;

.2       satisfy the Party as to medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing; and

          .3       meet the requirements of the appendix to this regulation.

 

4        Every candidate for certification shall be required to pass an examination or examinations to the satisfaction of the Party.

 

5        For endorsement of all types of certificates issued under the provisions of the Radio Regulations as meeting the requirements of the Convention, the required knowledge, understanding and proficiency is given in the appendix to this regulation. In determining the appropriate level of knowledge and training the Party shall also take into account the relevant recommendations of the Organization.*

 

Appendix to regulation 6.       Minimum additional knowledge and training requirements for GMDSS radio personnel

 

1        In addition to satisfying the requirements for the issue of a certificate in compliance with the Radio Regulations, every candidate for certification shall have knowledge of:

 

     .1       provision of radio services in emergencies;

.2       search and rescue radiocommunications, including procedures in the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR);

.3       The means to prevent the transmission of false distress alerts and the procedures to mitigate the effects of false distress alerts;

          .4       ship reporting systems;

          .5       radio medical services;

.6       use of the International Code of Signals and the Standard Marine Communication Phrases; and

.7       preventive measures for the safety of the vessel and personnel in connection with hazards related to radio equipment, including electrical and non-ionizing radiation hazards.

 

Regulation 7.       Mandatory minimum requirements to ensure the continued proficiency and updating of knowledge for skippers, officers and engineer officers

 

1        Every skipper or officer holding a certificate who is serving at sea or intends to return to sea after a period ashore shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required at regular intervals not exceeding five years, to satisfy the Administration as to:

 

          .1       medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing; and

.2       seagoing service as skipper or officer of at least one year during the preceding five years; or

.3       ability to perform fishing vessel operational duties relating to the duties appropriate to the grade of certificate held which are considered to be at least equivalent to the seagoing service required in paragraph 1.2, or by:

          .3.1    passing an approved test; or

.3.2    successfully completing an approved course or course appropriate, for skippers and officers who are serving on fishing vessels, especially for re-entrants to seagoing service on these vessels; or

.3.3    having completed approved seagoing service as an officer for a period of not less than three months on a fishing vessel in a supernumerary capacity, immediately prior to taking up the position for which the certificate is valid.

 

2        The refresher and updating courses required by this regulation shall be approved by the Administration and include the text of recent changes in international regulations concerning the safety of life at sea and the protection of the marine environment.

 

3        The Administration shall ensure that the texts of recent changes in international regulations concerning the safety of life at sea and the protection of the marine environment are made available to ships under its jurisdiction.

 

Regulation 8.       Mandatory minimum requirements to ensure the continued proficiency and updating of knowledge for GMDSS radio personnel

 

1        Every GMDSS radio personnel holding a certificate or certificates issued or recognized by the Party shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required to satisfy the Party as to the following:

.1       medical fitness, particularly regarding eyesight and hearing, at regular intervals not exceeding five years; and

          .2       professional competence:

.2.1    by approved seagoing service involving radiocommunication duties of at least one year in total during the preceding five years; or

.2.2    by virtue of having performed functions relating to the duties appropriate to the grade of certificate held which are considered to be at least equivalent to the seagoing service required in paragraph 1.2.1; or

.2.3    by passing an approved test or successfully completing an approved training course or courses at sea or ashore which shall include those elements which are of direct relevance to the safety of life at sea, and which are applicable for the certificate that the person is holding, in accordance with the requirements of the 1993 Torreniolinos Protocol.

 

2        When new modes, equipment or practices are to become mandatory aboard vessels entitled to fly the flag of a Party, the Party may require GMDSS radio personnel to pass an approved test or successfully complete an appropriate training course or courses, at sea or ashore, with particular reference to safety duties.

 

3        The Administration shall ensure that the texts of recent changes in international regulations relating to radiocommunications and relevant to the safety of life at sea are available to ships entitled to fly its flag.

 


CHAPTER III

BASIC SAFETY TRAINING FOR ALL FISHING VESSEL PERSONNEL

 

Regulation 1.       Basic safety training for all fishing vessel personnel

 

1        Fishing vessel personnel shall, before being assigned to any shipboard duties, receive basic training approved by the Administration in the following areas:

.1       personal survival techniques including donning of lifejackets and, as appropriate, immersion suits;

          .2       fire prevention and fire fighting;

          .3       emergency procedures;

          .4       elementary first aid;

          .5       prevention of marine pollution; and

          .6       prevention of shipboard accidents.

 

2        In implementing the provisions of paragraph 1, the Administration shall determine whether and, if so to what extent, these provisions shall apply to personnel of small fishing vessels or personnel already employed on fishing vessels.

 


CHAPTER IV

WATCHKEEPING

 

Regulation 1.       Basic principles to be observed in keeping a navigational watch on board fishing vessels

 

1        Administrations shall direct the attention of owners and operators of fishing vessels, skippers and watchkeeping personnel to the following principles, which shall be observed to ensure that a safe navigational watch is maintained at all times.

 

2        The skipper of every fishing vessel shall ensure that watchkeeping arrangements are adequate for maintaining a safe navigational watch. Under the skipper's general direction, the officers of the watch are responsible for navigating the fishing vessel safely during their periods of duty, when they will be particularly concerned with avoiding collision and stranding.

 

3        The basic principles, including but not limited to the following, shall be taken into account on all fishing vessels. However, a Party may exclude very small fishing vessels operating in limited waters from fully observing the basic principles.

 

4        En route to or from fishing grounds

 

4.1     Arrangements of the navigational watch

 

4.1.1 The composition of the watch shall at all times be adequate and appropriate to the prevailing circumstances and conditions, and shall take into account the need for maintaining a proper look-out.

 

 4.1.2           When deciding the composition of the watch the following factors, inter alia, shall be taken into account:

          .1       at no time shall the wheelhouse be left unattended;

          .2       weather conditions, visibility and whether there is daylight or

darkness;

.3       proximity of navigational hazards which may make it necessary for the officer in charge of the watch to carry out additional navigational duties;

.4       use and operational condition of navigational aids such as radar or electronic position-indicating devices and of any other equipment affecting the safe navigation of the vessel;

          .5       whether the vessel is fitted with automatic steering; and

          .6       any unusual demands on the navigational watch that may arise as a

                   result of special operational circumstances.

 

4.2     Fitness for duty

 

The watch system shall be such that the efficiency of watchkeeping personnel is not impaired by fatigue. Duties shall be so organized that the first watch at the commencement of a voyage and the subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty.

 

4.3     Navigation

 

4.3.1. The intended voyage shall, as far as practicable, be planned in advance taking into consideration all pertinent information, and any course laid down shall be checked before the voyage commences.

 

 4.3.2           During the watch the course steered, position and speed shall be checked at sufficiently frequent intervals, using any available navigational aids necessary, to ensure that the vessel follows the planned course.

 

 4.3.3 The officer in charge of the watch shall have full knowledge of the location and operation of all safety and navigational equipment on board the vessel, and shall be aware and take account of the operating limitations of such equipment.

 

 4.3.4 The officer in charge of a navigational watch shall not be assigned or undertake any duties which would interfere with the safe navigation of the vessel.

 

4.4     Navigational equipment

 

4.4.1 The officers in charge of the watch shall make the most effective use of all navigational equipment at their disposal.

 

4.4.2 When using radar the officer in charge of the watch shall bear in mind the necessity to comply at all times with the provisions on the use of radar contained in the applicable regulations for preventing collisions at sea.

 

4.4.3 In cases of need the officer of the watch shall not hesitate to use the helm, engines, sound and light signalling apparatus.

 

4.5     Navigational duties and responsibilities

 

4.5.1 The officer in charge of the watch shall:

          .1       keep watch in the wheelhouse;

          .2       in no circumstances leave the wheelhouse until properly relieved;

.3       continue to be responsible for the safe navigation of the vessel despite the presence of the skipper in the wheelhouse until informed specifically that the skipper has assumed that responsibility and this is mutually understood;

.4       notify the skipper when in any doubt as to what action to take in the interest of safety; and

.5       not hand over the watch to a relieving officer if there is reason to believe that the latter is not capable of carrying out the watchkeeping duties effectively, in which case the skipper shall be notified.

 

4.5.2 On taking over the watch the relieving officer shall confirm and be satisfied as to the vessel’s estimated or true position and confirm its intended track, course and speed, and shall note any dangers to navigation expected to be encountered during the watch.

 

4.5.3 Whenever practicable a proper record shall be kept of the movements and activities during the watch relating to the navigation of the vessel.

 

4.6     Look-out

 

4.6.1 A proper look-out shall be maintained in compliance with Rule 5 of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972. It shall serve the purpose of:

 

.l        maintaining a continuous state of vigilance by sight and hearing as well as by all other available means, with regard to any significant changes in the operating environment;

.2       fully appraising the situation and the risk of collision, stranding and other dangers to navigation; and

.3       detecting ships or aircraft in distress, shipwrecked persons, wrecks and debris.

 

4.6.2 In determining that the composition of the navigational watch is adequate to ensure that a proper look-out can continuously be maintained, the skipper shall take into account all relevant factors, including those described under paragraph 4.1 of this regulation, as well as the following factors:

 

          .1       visibility, state of weather and sea;

     .2       traffic density, and other activities occurring in the area in which the

              vessel is navigating;

.3       the attention necessary when navigating in or near traffic   separation schemes and other routeing measures;

.4       the additional workload caused by the nature of the vessel’s functions, immediate operating requirements and anticipated manoeuvres;

          .5       rudder and propeller control and vessel manoeuvring characteristics;

.6       the fitness for duty of any crew members on call who may be assigned as members of the watch;

.7       knowledge of and confidence in the professional competence of the vessel’s officers and crew;

.8       the experience of the officer of the navigational watch and the familiarity of that officer with the vessel's equipment, procedures, and manoeuvring capability;

.9       activities taking place on board the vessel at any particular time, and the availability of assistance to be summoned immediately to the wheelhouse when necessary;

.10     the operational status of instrumentation in the wheelhouse and controls, including alarm systems;

.11     the size of the vessel and the field of vision available from the conning position;

.12     the configuration of the wheelhouse, to the extent such configuration might inhibit a member of the watch from detecting by sight or hearing any external developments; and

.13     any relevant standards, procedures and guidelines relating to watchkeeping arrangements and fitness for duty which have been adopted by the Organization.

 

4.7     Protection of the marine environment

 

The skipper and the officer in charge of the watch shall be aware of the serious effects of operational or accidental pollution of the marine environment, and shall take all possible precautions to prevent such pollution, particularly within the framework of relevant international and port regulations.

 

4.8     Weather conditions

 

The officer in charge of the watch shall take relevant measures and notify the skipper when adverse changes in weather could affect the safety of the vessel, including conditions leading to ice accretion.

 

5        Navigation with pilot embarked

 

The presence of a pilot on board does not relieve the skipper or officer in charge of the watch from their duties and obligations for the safety of the vessel. The skipper and the pilot shall exchange information regarding navigation procedures, local conditions and the vessel’s characteristics. The skipper and the officer in charge of the watch shall co-operate closely with the pilot and maintain an accurate check of the vessel’s position and movement.

 

6        Vessels engaged in fishing or searching for fish

 

6.1     In addition to the principles enumerated in paragraph 4, the following factors shall be considered and properly acted upon by the officer in charge of the watch:

.1       other vessels engaged in fishing and their gear, own vessel’s manoeuvring characteristics, particularly its stopping distance and the diameter of turning circle at sailing speed and with the fishing gear overboard;

          .2       safety of the crew on deck;

.3       adverse effects on the safety of the vessel and its crew through reduction of stability and freeboard caused by exceptional forces resulting from fishing operations, catch handling and stowage, and unusual sea and weather conditions;

.4       the proximity of offshore structures, with special regard to the safety zones; and

.5       wrecks and other underwater obstacles which could be hazardous for fishing gear.

 

6.2     When stowing the catch, attention shall be given to the essential requirements for adequate freeboard, adequate stability and watertight integrity at all times during the voyage to the landing port, taking into consideration consumption of fuel and stores, risk of adverse weather conditions and, especially in winter, risk of ice accretion on or above exposed decks in areas where ice accretion is likely to occur.

 

7        Anchor watch

 

The skipper shall ensure, with a view to the safety of the vessel and the crew, that a proper watch is maintained at all times from the wheelhouse or deck on fishing vessels at anchor.

 

8        Radio watchkeeping

 

The skipper shall ensure that an adequate radio watch is maintained while the vessel is at sea, on appropriate frequencies, taking into account the requirements of the Radio Regulations.


APPENDIX 1

 

The form used to attest the issue of a certificate shall be as shown hereunder, provided that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the certificate is required to be replaced upon its expiry.

 

(Official Seal)                                                                                                                   

(Country)

 

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995

 

The Government of ……………….certifies that the holder of this certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ……. of the above Convention and has been found competent to serve as specified below, subject to any limitations indicated until …………………… or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

 

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

 

 

 

Certificate No…………….issued on ………..

 

(Official Seal )

 

                                                                             .....................................................

                                                                             Signature of duly authorized official

                                                                             ..................................................

                                                                             Name of duly authorized official

 

 

Date of birth of the holder of the certificate ……………

 

Signature of the holder of the certificate …….................

 

 

 


Photograph of the holder of the certificate

 

 

The validity of this certificate is hereby extended until ………………………………………..

 

(Official seal)

 

………………………..…….…………………….

Signature of duly authorized official

 

Date of revalidation …………………….

 

………………….….……………………………

Name of duly authorized official

 

The validity of this certificate is hereby extended until ………………………………………..

 

(Official seal)

 

…………………….……….…………………….

Signature of duly authorized official

Date of revalidation …………………….

………………………..…………………………

Name of duly authorized official

 

 

 

 


APPENDIX 2

 

The form used to attest the issue of a certificate shall be as shown hereunder, provided that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the endorsement is required to be replaced upon its expiry.

 

(Official Seal)                                                                                                                   

(Country)

 

 

ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER

THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING

FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995

 

 

The Government of ………. certifies that certificate No.  ……… has been issued to ………………….………… who has b een found duly qualified in accordance with the provisions of regulation …… of the above Convention and has been found competent to serve as specified below, subject to any limitations indicated until ……….…….… or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

 

 

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Endorsement No.  ………………….. issued on ……………….

 

 

(Official Seal )

                                                         .....................................................

                                                         Signature of duly authorized official

                                                            ..................................................

                                                         Name of duly authorized official

 

Date of birth of the holder of the certificate ……………

 

Signature of the holder of the certificate …….................

 

Photograph of the holder of the certificate

 

 

 

 

 

The validity of this endorsement is hereby extended until ……………………………..………..

 

(Official seal)

 

……………………………….…………………….

Signature of duly authorized official

 

Date of revalidation …………………….

 

………………………………………………………

Name of duly authorized official

 

The validity of this endorsement is hereby extended until ……………………………..………..

 

(Official seal)

 

……………………………..….…………………….

Signature of duly authorized official

Date of revalidation …………………….

………………………………………………………

Name of duly authorized official

 


APPENDIX 3

 

The form used to attest the recognition of a certificate shall be as shown hereunder, except that the words "or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf" appearing on the front of the form and the provisions for recording extension of the validity appearing on the back of the form shall be omitted where the endorsement is required to be replaced upon its expiry.

 

 

(Official Seal)

(Country)

 

ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING

 FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995

 

The Government of …………………...……….. certifies that Certificate No……………………. issued to by or on behalf of the Government of …………..…………..is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/7 of the above Convention, and the lawful holder is authorized to serve as specified below, subject to any limitations indicated until ………or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the safe manning requirements of the Administration:

 

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Endorsement No.  ………………….. issued on ……………….

 

(Official Seal )

 

                                                                             ...........................................................

                                                                             Signature of duly authorized official

                                                                             ...........................................................

                                                                             Name of duly authorized official

 

Date of birth of the holder of the certificate ……………

 

Signature of the holder of the certificate …….................

 


Photograph of the holder of the certificate

 

 

 


 

The validity of this endorsement is hereby extended until ……………………………………..

 

(Official seal)

 

…………………….………………………………….

Signature of duly authorized official

 

Date of revalidation …………………….

 

………………………………….……………………

Name of duly authorized official

 

The validity of this endorsement is hereby extended until ……..…………………..……………..

 

(Official seal)

 

………………………………….…………………….

Signature of duly authorized official

Date of revalidation …………………….

………………………….……………………………

Name of duly authorized official

 


 

RESOLUTION 1

Training of radio operators for the global maritime distress and safety system (GMDSS)

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995, and in particular regulation II/6 - Mandatory minimum requirements for certification of personnel in charge of, or performing, radiocommunication duties on board fishing vessels,

 

RECOGNIZING the importance of efficient radio watchkeeping and radio maintenance for the safety of life and property at sea and the protection of the marine environment,

 

BEARING IN MIND the requirements of the global maritime distress and safety system (GMDSS) prescribed by the Radio Regulations and the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 (1993 Torremolinos Protocol),

 

NOTING that for merchant ships the GMDSS will be implemented by 1 February 1999,

 

NOTING ALSO that, if the Torremolinos Protocol enters into force on or before 1 February 1999, every fishing vessel to which chapter IX of the Protocol applies will, in accordance with regulation 1 of that chapter, have to comply with all applicable requirements, and thus the GMDSS will be fully implemented,

 

NOTING FURTHER that regulation 15, chapter IX of the 1993 Torremolinos Protocol requires that every vessel to which the Protocol applies shall carry personnel qualified for distress and safety radiocommunication purposes to the satisfaction of the Administration,

 

RECALLING that resolution 8 of the International Conference on Safety of

Fishing Vessels, 1993:

 

 –        urged Parties to the 1993 Torremolinos Protocol to implement the GMDSS requirements in respect of existing fishing vessels not later than 1 February 1999, without awaiting the entry into force of the 1993 Torremolinos Protocol; and

–        invited the International Maritime Organization, in consultation or

association with other United Nation specialized agencies and intergovernmental organizations concerned, as appropriate, to undertake the necessary steps to implement the GMDSS requirements in respect of existing fishing vessels as recommended above,

 

FURTHER NOTING that the GMDSS will also provide the means for conducting distress and safety communications for most other fishing vessels to which the 1993 Torremolinos Protocol does not apply, and the need for persons on board such vessels also to be trained and certificated in accordance with the Radio Regulations and the 1995 STCW-F Convention,

 

RECOGNIZING ALSO that this necessitates the training and certification of a considerable number of existing skippers, officers in charge of a navigational watch and other radiocommunication personnel to undertake GMDSS radio operator functions on board fishing vessels prior to 1 February 1999,

 

BEING OF THE OPINION that, if such training and certification is delayed, there might be a shortage of GMDSS radio operators world-wide when the GMDSS is fully implemented,

 

STRONGLY URGES Governments to take measures to:

 

.1         implement the provisions of the 1995 STCW-F Convention concerning the training and certification of fishing vessel radio personnel, without awaiting the Convention’s entry into force;

.2         ensure that fishing vessel personnel responsible for the operation of GMDSS radio equipment are properly trained and certificated, as appropriate;

.3         ensure that a sufficient number of persons taking responsibility for distress and safety communications on their fishing vessels are trained and certificated as GMDSS radio operators prior to 1 February 1999; and

.4         bring this matter to the attention of fishing vessel owners and fishing vessel personnel and of all others who may need to use, or whose vessels may need to use, GMDSS services for transmitting or receiving distress and safety communications.

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUTION 2

Radar simulator training

 

THE CONFERENCE,

 

RECOGNIZING the vital importance of adequate radar training with regard to the safety of life and property at sea and the protection of the environment,

 

CONSIDERING that some methods of instruction in the use of radar do not achieve the desired level of proficiency of skippers and officers in charge of a navigational watch,

 

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, requires such officers to possess an adequate level of proficiency in fishing vessel operation under all conditions of service,

 

1.   RESOLVES to recommend that radar simulator training be given to all skippers and officers in charge of a navigational watch;

 

2.   INVITES the International Maritime Organization to communicate this resolution to all Governments invited to the Conference;

 

3.       CALLS upon all Governments concerned to take due account of this resolution as a matter of urgency.

 

 

 

RESOLUTION 3

Guidelines and recommendations for fishing vessel personnel

 

THE CONFERENCE,

 

RECOGNIZING the importance of safe and efficient operational practices and procedures to the safety of life at sea and the protection of the marine environment in general, and to the safety of fishing vessels in particular,

 

NOTING that the Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Code adopted by the 1995 Conference of Parties to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, contains recommended guidance for seafarers, including:

          -        the use of simulators,

          -        training of radio operators,

          -        proficiency in survival craft and rescue boats,

          -        emergency, occupational safety, medical care and safety functions,

          -        watchkeeping, and

          -        prevention of fatigue,

 

NOTING ALSO the Document for Guidance on Fishermen's Training and Certification, which applies to personnel on fishing vessels of 12 metres in length and above,

 

INVITES the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to:

 

.1         review the above recommended guidance, and to prepare guidelines and recommendations specifically addressed to personnel on fishing vessels;

.2         review the requirements and recommendations on the prevention of fatigue, and to prepare guidelines for the prevention of fatigue of fishing vessel personnel; and

.3         review, in co-operation with the International Labour Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Document for Guidance, and to prepare guidelines and recommendations for the training and certification of personnel on board fishing vessels of 12 metres in length and over but less than 24 metres.

 

 

RESOLUTION 4

Training of deck-hands on board fishing vessels of 24 metres in length and over

 

THE CONFERENCE,

 

BEING AWARE of the possible danger to deck-hands on board fishing vessels,

 

RECOGNIZING the importance and urgency of establishing requirements for deck-hands on board fishing vessels,

 

RECOGNIZING FURTHER that suitable arrangements for "pre-sea" training are not widely available for the training of deck-hands on board fishing vessels,

 

1.   ADOPTS the Recommendation on training of deck-hands working on board fishing vessels of 24 metres in length and over, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 

2.   URGES Governments concerned to give effect to the contents of the said Recommendation as soon as practicable, preferably by establishing a "pre-sea training course" for fishing vessel personnel or, if impractical to do so, by other means, i.e. on-board instructions;

 

3.   INVITES the International Maritime Organization:

 

.1            to keep this recommendation under review and to bring any future

amendments thereto to the attention of all Governments concerned; and

.2            to communicate this resolution to all Governments invited to the Conference.

 

ANNEX

 

Recommendation on training of deck-hands working

on fishing vessels of 24 metres in length and over

 

1        Deck-hand means a member of the vessel's crew other than the skipper or an officer.

 

2        In addition to the basic training requirement in chapter III of the Convention, deck-hands should:

.1       be familiar with marine terms and orders commonly used in fishing vessels; and

.2       be familiar with the dangers associated with fishing operations such as shooting the fishing gear into the water, hauling the fishing gear and landing the catch on board.

 

3        Deck-hands should have:

.1       an understanding of dangers caused by the vessel’s motions and accelerations;

          .2       an understanding of dangers caused by slippery surfaces on board;

          .3       an understanding of good on-board conduct, particularly to minimize

fire hazards; and

          .4       knowledge of the use of personal protection equipment.

 

4        Deck-hands should be familiar with the construction, application and purpose of each piece of deck equipment associated with a particular type of fishing gear. Such deck equipment includes, but should not be limited to:

          .1       trawl gallows;

          .2       gantries;

          .3       bollards;

          .4       power blocks;

          .5       pursing blocks;

          .6       winches and booms;

          .7       derricks;

          .8       netdrums and side rollers; and

          .9       line and trap haulers.

 

5        As far as the stability and associated seaworthiness of vessels is concerned, deck-hands should have:

 

       .1         a general understanding of the watertight and weathertight integrity of

common types of fishing vessels;

.2         an understanding of the operation of closing devices for doors and

other openings relevant to the watertight and weathertight integrity of the fishing vessel;

        .3        knowledge of stowage of the catch, fishing gear; and

        .4        knowledge of the function of freeing ports.

 

6        Deck-hands should also have:

.1       knowledge of the handling and maintenance of deck appliances and equipment such as winches, derricks, booms, stoppers, chains, wire ropes and ropes;

          .2       knowledge of making splices and eye splices in wire ropes and ropes;

          .3       general knowledge of mooring operations and the handling of

mooring ropes, including springs, bow, stern and breast ropes; and

.4       knowledge of helm orders, commands for mooring, anchoring and

          towing.

 

 

RESOLUTION 5

Training of fishing vessel personnel in personal survival techniques

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

 

NOTING that chapter III (Basic safety training for all fishing vessel personnel), inter alia, contains provisions requiring Administrations to approve basic training in personal survival techniques,

 

NOTING ALSO the provisions contained in the FAO/ILO/IMO Document for Guidance on Fishermen's Training and Certification,

 

NOTING FURTHER that regulation VIII/4 of the 1993 Torremolinos Protocol

contains provisions requiring training in emergency procedures,

 

ADOPTS the guidance contained in the annex to the present resolution,

 

INVITES all Governments to be guided by the contents of the annex to the present resolution when approving basic safety training in personal survival techniques.

 

ANNEX

 

Guidance for the training of fishing vessel personnel

in personal survival techniques

 

1        All prospective personnel on fishing vessels should be instructed in the following:

          .1       types of emergencies which may occur, such as collision, fire and

                   foundering;

          .2       types of life-saving appliances normally carried on fishing vessels;

          .3       need to adhere to the principles of survival;

          .4       value of training and drills;

          .5       need to be ready for any emergency and to be constantly aware of:

          .5.1    the information in the muster list, in particular:

                             .1       their specific duties in any emergency;

                             .2       their own survival craft station; and

          .3      the signals calling all crew to their survival craft or fire stations;

          .5.2    location of their own and spare lifejackets;

          .5.3    location of fire alarm controls;

          .5.4    means of escape;

          .5.5    consequences of panic;

          .6       actions to be taken when called to survival craft stations, including:

          .6.1    putting on suitable clothing;

          .6.2    donning a lifejacket; and as appropriate, immersion suit;

          .6.3    collecting additional protection such as blankets, time permitting;

          .7       actions to be taken when required to abandon a fishing vessel, such as:

          .7.1    how to board survival craft from fishing vessel and water; and

          .7.2    how to jump into the sea from a height and reduce the risk of injury

when entering the water;

          .7.3    actions to be taken under rescue operations by a helicopter;

          .8       actions to be taken when in the water, such as:

          .8.1    how to survive in circumstances of:

                             .1       fire or oil on the water;

                             .2       cold conditions; and

                             .3       shark-infested waters;

          .8.2    how to right a capsized liferaft;

          .9       actions to be taken when aboard a survival craft, such as:

          .9.1    getting the survival craft quickly clear of the fishing vessel and fishing

gear;

          .9.2    protection against cold or extreme heat;

          .9.3    using a drogue or sea-anchor;

          .9.4    keeping a look-out;

          .9.5    recovering and caring for survivors;

          .9.6    facilitating detection by others;

.9.7    checking equipment available for use in the survival craft and using it correctly;

          .9.8    remaining, so far as possible, in the vicinity;

          .10     main dangers to survivors and the general principles of survival,

including:

          .10.1 precautions to be taken in cold climates;

          .10.2 precautions to be taken in tropical climates;

          .10.3 exposure to sun, wind, rain and sea;

          .10.4 importance of wearing suitable clothing;

          .10.5 protective measures in survival craft;

          .10.6 effects of immersion in water and of hypothermia;

          .10.7 importance of preserving body fluids;

          .10.8 protection against seasickness;

          .10.9 proper use of fresh water and food;

          .10.10  effects of drinking seawater;

          .10.11  means available for facilitating detection by others; and

          .10.12  importance of maintaining morale.

 

2        All prospective personnel on fishing vessels should be given practical instruction in at least the following:

          .1       wearing a lifejacket or immersion suit or both correctly;

          .2       entering the water from a height wearing a lifejacket or immersion

suit or both;

          .3       swimming while wearing a lifejacket or immersion suit or both;

          .4       keeping afloat without a lifejacket or immersion suit;

          .5       boarding liferafts from a fishing vessel and water while wearing a

lifejacket or immersion suit or both;

          .6       assisting others to board survival craft;

          .7       operation of survival craft equipment, including basic operation of

portable radio equipment; and

          .8       streaming a drogue or sea-anchor.

 

RESOLUTION 6

Training and certification of personnel on board large fishing vessels

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

 

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) is promoting safety of life and property at sea and the protection of the marine environment by establishing international standards of tr aining, certification and watchkeeping for personnel serving on board fishing vessels,

 

NOTING ALSO that the size of fishing vessels, with respect to their length or propulsion power, is increasing and that vessels of large size could, in terms of their construction and equipment, be compared with merchant ships,

 

RECOGNIZING the importance of training of personnel of large vessels to further promote safety of life and property at sea and the protection of the marine environment,

 

1.   INVITES the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to develop guidance on standards of training, certification and watchkeeping for fishing vessel personnel serving on board large fishing vessels as soon as possible, taking into account the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended;

 

2.       INVITES all Governments to give special consideration to such guidance in setting standards of training, certification and watchkeeping of personnel on large fishing vessels.

 

 

RESOLUTION 7

Requirements for officers in charge of an engineering watch

and watchkeeping provisions

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

 

NOTING that the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) does not contain any requirements for officers in charge of an engineering watch and watchkeeping provisions,

 

INVITES the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization to develop, as appropriate, for possible inclusion in the 1995 STCW-F Convention, requirements for officers in charge of an engineering watch and watchkeeping provisions.

 

 

RESOLUTION 8

Promotion of the participation of women in the fishing industry

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

 

NOTING the plan of the International Maritime Organization (IMO) for the integration of women in the maritime sector and expressing support for the Organization's aims to promote the training of women in the maritime sector,

 

DESIRING to achieve equal access for men and women to maritime training and to employment on board fishing vessels,

 

INVITES all Governments to:

 

.1            give special consideration to the equal access of men and women to the fishing industry; and

.2            highlight the role of women in the fishing industry and to promote their greater participation in maritime training and at all levels in the fishing industry.

 

 

RESOLUTION 9

Human relationships

 

THE CONFERENCE,

 

HAVING ADOPTED the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), 1995,

 

RECOGNIZING that not only the safe operation of the fishing vessel and its equipment, but also that good human relationships between the personnel on board would greatly enhance the safety of life at sea,

 

NOTING that the STCW Convention 1978, as amended, contains provisions relating to knowledge of personnel management, organization and training aboard for the certification of supervisory personnel,

 

INVITES all Governments to:

 

.1         recognize the importance of personnel management, organization and training on board in the syllabi for officers on fishing vessels;

 

.2         establish, or encourage the establishment of, training programmes aimed at safeguarding good human relationships on board fishing vessels;

 

.3         take adequate measures to minimize any element of loneliness and isolation among the personnel on fishing vessels; and

 

.4         ensure that personnel on fishing vessels are sufficiently rested before commencing their duties.

 

 

Vizas:

 

Satiksmes ministrs

Valsts sekretāra vietā – valsts sekretāra vietnieks

 

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevuma izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr.Peters

U.Lakševics

A.Ļubļina-Goldmane

Ī.Kalniņa

J.Lagzdons

 

 

 

16.06.2006; 14:13

18106

L.Pilsuma, 7028284

laima.pilsuma@sam.gov.lv


1995. gada Starptautiskā konvencija

par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas,

kā arī sardzes pildīšanas standartiem

 

 

Šīs KONVENCIJAS DALĪBVALSTIS,

 

IEVĒROJOT 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk – „1978.gada STCW konvencija”),

VĒLOTIES ar kopīgu vienošanos par starptautiskiem uz zvejas kuģiem nodarbināta personāla apmācīšanas, diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem paaugstināt cilvēka dzīvības un īpašuma drošību jūrā un sekmēt jūras vides aizsardzību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka šo galamērķi vislabāk varētu sasniegt, ar Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – „Konvencija”) pieņemšanu,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

 

1. pants

Vispārīgās saistības

 

1.       Dalībvalstis apņemas īstenot Konvencijas noteikumu un tās pielikuma, kas ir šīs Konvencijas neatņemama sastāvdaļa, prasības. Katra atsauce uz Konvenciju tajā pašā laikā nozīmē atsauci uz tās pielikumu.

 

2.       Dalībvalstis apņemas izdot visus likumus, lēmumus, rīkojumus un noteikumus un veikt arī visus citus pasākumus, kas būtu nepieciešami Konvencijas pilnīgai un galīgai īstenošanai, lai nodrošinātu zvejas kuģu personāla pienācīgu kvalifikāciju un atbilstību saviem pienākumiem no cilvēka dzīvības un īpašuma drošības uz jūras, kā arī jūras vides aizsardzības viedokļa.

 

2. pants

Definīcijas

 

Šajā konvencijā, ja vien nav īpaši noteikts citādi:

 

1. „Dalībvalsts” nozīmē valsti, kurā Konvencija ir stājusies spēkā;

 

2. „Administrācija” nozīmē Dalībvalsts, ar kuras karogu kuģim ir tiesības kuģot, valdību;

 

3. „Sertifikāts” nozīmē derīgu dokumentu, kam var būt arī citāds nosaukums, un kas izsniegts vai apstiprināts saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem un pilnvaro tā īpašnieku strādāt, kā paredzēts šajā dokumentā vai kā nosaka nacionālie noteikumi;

 

4. „Sertificēts” nozīmē būt likumīga sertifikāta īpašniekam;

 

5. „Organizācija” nozīmē Starptautisko Jūras organizāciju (SJO);

 

6. „Ģenerālsekretārs” nozīmē Organizācijas ģenerālsekretāru;

 

7. „Zvejas kuģis” vai „kuģis” nozīmē kuģi, kas tiek komerciāli izmantots zivju vai citu jūras dzīvo resursu zvejošanai.

 

8. „Jūras zvejas kuģis” nozīmē zvejas kuģi, citādu nekā tie, kuri var kuģot vienīgi iekšējos ūdeņos vai to robežās, vai tieši tiem pieguļošos ūdeņos, aizsargātos ūdeņos vai akvatorijās, kurās tiek piemēroti ostu noteikumi.

 

3. pants

Piemērošana

 

Konvencija attiecas uz personālu, kas strādā uz Dalībvalsts karoga jūras zvejas kuģiem.

 

4. pants

Informācijas sniegšana

 

Katra Dalībvalsts sniedz Ģenerālsekretāram sekojošu informāciju:

 

1. ziņojumu par visiem tās veiktajiem pasākumiem, lai pilnībā īstenotu Konvencijas noteikumus, ieskaitot saskaņā ar Konvenciju izdoto sertifikātu paraugus; un

 

2. citu informāciju, kas var būt norādīta vai noteikta noteikumā I/5.

 

5. pants.

Citi līgumi un interpretācija

 

1.       Visi iepriekšējie līgumi, konvencijas un vienošanās starp Dalībvalstīm attiecībā uz zvejas kuģu personāla sagatavošanas, diplomēšanas un sardzes pildīšanas standartiem paliek spēkā pilnā apjomā visā to paredzētajā darbības laikā attiecībā uz:

 

1.       zvejas kuģa personāla locekļiem, kuriem šī Konvencija netiek piemērota; un

 

2.       zvejas kuģa personāla locekļiem, kuriem šī Konvencija tiek piemērota, taču tikai tajos jautājumos, kurus Konvencija neregulē.

 

2.       Tomēr, ja šādi līgumi, konvencijas vai vienošanās ir pretrunā ar Konvencijas noteikumiem, Dalībvalstis pārskata savas no minētajiem līgumiem, konvencijām un vienošanām izrietošās saistības, lai novērstu pretrunas starp šīm saistībām un no Konvencijas izrietošām saistībām.

3.       Visi jautājumi, kas nav īpaši noteikti ar Konvenciju, paliek Dalībvalstu likumdošanas kompetencē.

 

6. pants

Sertificēšana

 

Zvejas kuģu personāls ir sertificēts atbilstoši šīs Konvencijas pielikumā norādītajiem noteikumiem.

 

7. pants

Nacionālās tiesību normas

 

1.       Katra Dalībvalsts izveido kārtību un procedūras, lai objektīvi izmeklētu jebkuru ziņojumu par tās izdoto sertifikātu vai apstiprinājumu īpašnieku kompetences trūkumu, darbību vai nolaidību, kas var tieši apdraudēt dzīvību vai īpašumu jūrā, vai radīt draudus jūras videi sakarā ar pienākumu pildīšanu atbilstoši sertifikātā noteiktajai kompetencei, un, lai novērstu iepriekšminētos pārkāpumus un sertifikātu viltošanu, kārtību un procedūras šādu sertifikātu darbības pārtraukšanai un anulēšanai.

 

2.       Katra Dalībvalsts nosaka sodus vai disciplinārus pasākumus gadījumos, kad netiek ievērotas prasības atbilstoši Konvencijai pieņemtajām nacionālajām tiesību normām attiecībā uz tās karoga kuģiem vai zvejas kuģu personālu, kas pienācīgā kārtā ir sertificēts šajā Dalībvalstī.

 

3.       Šādus sodus vai disciplinārus pasākumus īpaši nosaka un piemēro sekojošos gadījumos:

 

1.          īpašnieks, īpašnieka pārstāvis vai kapteinis ir pieņēmis darbā personu, kurai nav Konvencijai atbilstoša sertifikāta;

 

2.          kapteinis ir atļāvis pildīt jebkādus pienākumus vai darbu jebkādā amatā, ko saskaņā ar šiem noteikumiem jāveic personai ar atbilstošu sertifikātu, pildīt personai, kurai nav atbilstoša sertifikāta vai atbrīvojuma; vai

 

3.         persona, kura dokumentus ieguvusi krāpšanas ceļā vai viltojot, pildījusi kādu pienākumu vai darbu jebkādā amatā, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem drīkst pildīt vai veikt persona, kurai ir sertifikāts vai atbrīvojums.

 

4.       Dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir jebkurš īpašnieks, īpašnieka pārstāvis vai jebkura persona, par kurām ir skaidrs pamats domāt, ka tās ir atbildīgas vai tām ir zināmas šī panta 3.daļā minētās neatbilstības Konvencijai, iespēju robežās nodrošina sadarbību ar jebkuru Dalībvalsti, kas tai paziņo par nodomu uzsākt tiesvedību savā jurisdikcijā.

 

8. pants

Kontrole

 

1.       Zvejas kuģi, atrodoties citas Dalībvalsts ostā, ir pakļauti šīs Dalībvalsts likumīgi pilnvarotu amatpersonu kontrolei, lai pārbaudītu, vai visām uz kuģa strādājošām personām, kurām saskaņā ar Konvencijas prasībām jābūt pienācīgi sertificētām, ir šādi sertifikāti vai atbilstoši atbrīvojumi.

 

2.       Ja, veicot kontroli, saskaņā ar noteikuma I/4 3.daļu, minētās neatbilstības nav novērstas, un ir konstatēts, ka tās var radīt draudus cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, Dalībvalsts, kas veic kontroli, nodrošina, lai šāds kuģis neatstātu ostu, kamēr netiek pilnībā izpildītas prasības šo draudu novēršanai. Par veiktajām darbībām nekavējoties tiek ziņots Ģenerālsekretāram un Administrācijai.

 

3.       Veicot kontroli:

 

1.       tiek darīts viss iespējamais, lai kuģis netiktu nepamatoti aizkavēts vai aizturēts. Ja kuģis ir ticis nepamatoti aizkavēts vai aizturēts, tam ir tiesības uz jebkādu radušos zaudējumu kompensāciju; un

 

2.       rīcības brīvība, kas tiek dota ārvalsts zvejas kuģu personālam, nedrīkst būt mazāka par to, kāda tiek dota ostas valsts karoga kuģu personālam.

 

4.       Šo pantu pēc nepieciešamības piemēro, lai neradītu citu valstu, kas nav Dalībvalstis, karoga kuģiem labvēlīgākus apstākļus, nekā Dalībvalsts karoga kuģiem.

 

9. pants

Tehniskās sadarbības veicināšana

 

1.       Konvencijas Dalībvalstis, konsultējoties un sadarbojoties ar Organizāciju, sniedz atbalstu tām valstīm, kuras lūdz tehnisko palīdzību:

 

1.            administratīvā un tehniskā personāla apmācībai;

 

2.            zvejas kuģu personāla apmācības iestāžu izveidei;

 

3.            mācību iestāžu apgādei ar iekārtām un aprīkojumu;

 

4.            atbilstošu apmācību programmu izstrādāšanai, ieskaitot praktisko apmācību uz jūras zvejas kuģiem; un,

 

5.            citu zvejas kuģu personāla kvalifikācijas celšanas līdzekļu un pasākumu sekmēšanai,

 

dodot priekšroku atbalsta sniegšanai nacionālā, apakšreģionālā vai reģionālā līmenī, lai sekmētu Konvencijas mērķu un uzdevumu sasniegšanu, ņemot vērā jaunattīstības valstu īpašās vajadzības šajā sakarā.

 

2.       Organizācija, no savas puses, atbilstošā veidā sekmē augstāk minētos pasākumus, ja nepieciešams, konsultējoties vai kopā ar citām starptautiskām organizācijām, it īpaši ar Starptautisko Darba organizāciju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un Lauksaimniecības organizāciju.

 

10. pants

Grozījumi

 

1.    Grozījumus Konvencijā drīkst veikt ar vienu no divām šajā pantā noteiktajām procedūrām.

 

2.    Grozījumi pēc izskatīšanas Organizācijā:

 

1.         Jebkuru Dalībvalsts ierosinātu grozījumu iesniedz Ģenerālsekretāram, kurš pēc tam to izplata visiem Organizācijas biedriem, visām Dalībvalstīm, Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) biroja ģenerāldirektoram un, attiecīgi, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijai (PLO) vismaz 6 mēnešus pirms to izskatīšanas;

2.         Jebkādu augstākminētajā veidā iesniegtu un izplatītu grozījumu nodod izskatīšanai Organizācijas Kuģošanas Drošības komitejā;

3.         Dalībvalstis, neatkarīgi no tā, vai tās ir Organizācijas biedres, ir tiesīgas piedalīties grozījumu izskatīšanā un pieņemšanā Kuģošanas Drošības komitejā;

4.         Grozījumus apstiprina ar to Dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu, kuras piedalās un balso Kuģošanas Drošības komitejā, kas paplašināta, kā noteikts 2.daļas 3.punktā, (turpmāk – „paplašinātā Kuģošanas Drošības komiteja”), ar nosacījumu, ka balsošanā piedalās ne mazāk kā viena trešdaļa Dalībvalstu;

5.         Ģenerālsekretārs saskaņā ar 2.daļas 4.punktu nosūta apstiprinātos grozījumus visām Dalībvalstīm;

6.         Panta grozījums skaitās pieņemts tajā datumā, kurā to ir pieņēmušas divas trešdaļas Dalībvalstu;

 

7.         Pielikuma vai pielikuma papildinājuma grozījums skaitās pieņemts:

 

7.1.      pēc diviem gadiem no tā pieņemšanas datuma; vai

 

7.2.      pēc citāda laika posma, ne īsāka par vienu gadu, ja tā apstiprināšanas laikā tā noteikusi paplašinātā Kuģošanas Drošības komiteja ar klātesošo un balsojošo Dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu.

 

Ja norādītajā laika periodā vairāk par vienu trešdaļu Dalībvalstu paziņo Ģenerālsekretāram, ka tās iebilst pret šādu grozījumu, tas netiek uzskatīts par pieņemtu.

 

8.         Dalībvalstīs, kuras to ir pieņēmušas, panta grozījums stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no pieņemšanas datuma, bet katrā Dalībvalstī, kura pieņēmusi grozījumu pēc minētā datuma, grozījums stājas spēkā attiecīgi pēc sešiem mēnešiem no pieņemšanas datuma šajā Dalībvalstī;

 

9.         Pielikuma un pielikuma papildinājuma grozījumi stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no pieņemšanas datuma visās Dalībvalstīs, izņemot tās, kuras saskaņā ar 2.daļas 7.punktu ir iebildušas šādam grozījumam un nav atsaukušas savus iebildumus sešu mēnešu laikā pēc grozījuma spēkā stāšanās datuma. Tomēr Dalībvalsts līdz norādītajam spēkā stāšanās datumam drīkst darīt zināmu Ģenerālsekretāram, ka tā atliek šāda grozījuma pieņemšanu uz laika periodu, kas nepārsniedz vienu gadu, sākot no tā spēkā stāšanās datuma, vai uz tādu ilgāku laika periodu, kāds var tikt noteikts grozījuma apstiprināšanas laikā paplašinātajā Kuģošanas Drošības komitejā ar klātesošo un balsojošo Dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu.

 

3.       Grozījumi, sasaucot Konferenci:

 

1.       Pēc Dalībvalsts lūguma, ar ne mazāk kā Dalībvalstu vienas trešdaļas piekrišanu, Organizācija, attiecīgi konsultējoties vai kopīgi ar Starptautiskās Darba organizācijas biroja un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas ģenerāldirektoriem, sasauc Dalībvalstu Konferenci esošās Konvencijas grozījumu izskatīšanai;

 

2.       Jebkuru grozījumu, ko pieņēmusi šāda Konference ar klātesošo un balsojošo Dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu, Ģenerālsekretārs nosūta visām Dalībvalstīm pieņemšanai;

 

3.      Ja vien Konference nelemj citādi, grozījums tiek uzskatīts par pieņemtu un stājas spēkā saskaņā ar 2.daļas 6. un 8. punktā vai attiecīgi 2.daļas 7. un 9. punktā norādītajām procedūrām, turklāt nosakot, ka šajos punktos atsauces uz paplašināto Kuģošanas Drošības komiteju nozīmē atsauces uz Konferenci.

 

4.       Jebkuru paziņojumu par grozījuma pieņemšanu vai iebildumiem par grozījumu, vai paziņojumu saskaņā ar 2.daļas 9.punktu, rakstveidā iesniedz Ģenerālsekretāram, kurš informē Dalībvalstis par jebkuru šādu iesniegumu un tā saņemšanas datumu.

 

5.       Ģenerālsekretārs informē visas Dalībvalstis par jebkuriem grozījumiem, kuri stājas spēkā, kā arī par šo grozījumu spēkā stāšanās datumu.

 

11. pants

Parakstīšana, ratificēšana, pieņemšana,

apstiprināšana un pievienošanās

 

1.       Konvencija ir atklāta parakstīšanai Organizācijas galvenajā mītnē no 1996.gada 1.janvāra līdz 1996.gada 30.septembrim, un pēc tam tā paliek atklāta pievienošanās procedūrai. Valstis var kļūt par Konvencijas Dalībvalstīm sekojošā veidā:

 

1.         parakstot bez iebildumiem attiecībā uz ratificēšanu, pieņemšanu vai apstiprināšanu; vai

 

2.         parakstot ratificēšanai, pieņemšanai vai apstiprināšanai, kam seko ratificēšana, pieņemšana vai apstiprināšana; vai

 

3.         pievienojoties.

 

2.       Ratificēšanu, pieņemšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos veic, attiecīgo dokumentu deponējot pie Ģenerālsekretāra.

 

12. pants

Stāšanās spēkā

 

1.       Šī Konvencija stājas spēkā pēc 12 mēnešiem no datuma, kurā ne mazāk kā 15 valstis vai nu ir parakstījušas to bez iebildumiem attiecībā uz ratificēšanu, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai arī saskaņā ar 11.pantu ir deponējušas nepieciešamos ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus.

 

2.       Valstīs, kas iesniegušas deponēšanai Konvencijas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus, pēc tam, kad ir izpildītas ar to saistītās spēkā stāšanās prasības, bet pirms spēkā stāšanās datuma, ratifikācija, pieņemšana, apstiprināšana vai pievienošanās stājas spēkā Konvencijas spēkā stāšanās datumā vai arī trīs mēnešus pēc dokumenta deponēšanas datuma, atkarībā no tā, kurš datums ir pēdējais.

 

3.       Valstīs, kas deponējušas ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu pēc Konvencijas spēkā stāšanās datuma, Konvencija stājas spēkā trīs mēnešus pēc dokumenta deponēšanas datuma.

 

4.       Pēc datuma, kurā Konvencijas grozījums saskaņā ar 10.pantu tiek uzskatīts par pieņemtu, jebkurš deponētais ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments attiecas uz Konvenciju ar tādu grozījumu.

 

13. pants

Denonsēšana

 

1.       Jebkura Dalībvalsts pēc pieciem gadiem no Konvencijas spēkā stāšanās datuma Dalībvalstī jebkurā laikā drīkst denonsēt Konvenciju.

 

2.       Denonsēšanu veic, nosūtot rakstveida paziņojumu Ģenerālsekretāram.

 

3.       Denonsēšana stājas spēkā 12 mēnešus pēc datuma, kurā Ģenerālsekretārs ir saņēmis paziņojumu par denonsēšanu, vai pēc ilgāka laika perioda, kāds var tikt norādīts paziņojumā.

 

14. pants

Deponēšana

 

1.       Konvenciju deponē pie Organizācijas Ģenerālsekretāra (turpmāk - „depozitārijs”).

 

2.       Depozitārijs:

 

1.    informē valstu valdības, kuras ir parakstījušas Konvenciju vai ir tai pievienojušās par:

 

1.1. katru jaunu parakstīšanu vai ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanu kopā ar attiecīgo datumu;

 

1.2. Konvencijas spēkā stāšanās datumu;

 

1.3. jebkuru Konvencijas denonsēšanas dokumentu kopā ar datumu, kurā tas ir saņemts, un datumu, kurā denonsēšana stājas spēkā; un

 

2.    nosūta visu valstu valdībām, kas parakstījušas pašreizējo Konvenciju vai tai pievienojušās, apliecinātas un pareizas Konvencijas kopijas.

 

3.       Tiklīdz Konvencija stājas spēkā, depozitārijs nosūta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram apliecinātu un pareizu tās kopiju, lai to reģistrētu un publicētu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 102.pantu.

 

15. pants

Valodas

 

Konvencija ir sastādīta vienā eksemplārā arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodās; visi šie teksti ir vienādi autentiski.

TAM PAR PIERĀDĪJUMU mēs, zemāk parakstījušies, šim mērķim savu valdību pienācīgi pilnvaroti, esam parakstījuši Konvenciju.*

LONDONĀ, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit piektā gada septītajā jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PIELIKUMS

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1. noteikums

Definīcijas

 

Šajā pielikumā izmanto sekojošas definīcijas:

 

1.       „Noteikumi” nozīmē Konvencijas pielikumā ietvertos noteikumus;

 

2.       „Apstiprināts” nozīmē Dalībvalsts apstiprināts saskaņā ar noteikumiem;

 

3.       „Kapteinis” nozīmē personu, kas komandē zvejas kuģi;

 

4.       „Virsnieks” nozīmē apkalpes locekli, kurš nav kapteinis, un kurš ir norīkots par virsnieku saskaņā ar nacionālo likumdošanu vai noteikumiem vai, ja tāda norīkojuma nav, ar koplīgumu vai paražām;

 

5.       „Sardzes stūrmanis” nozīmē virsnieku, kura kvalifikācija atbilst šīs Konvencijas noteikumam II/2 vai II/4;

 

6.      „Mehāniķis” nozīmē virsnieku, kura kvalifikācija atbilst šīs Konvencijas noteikumam II/5;

 

7.       „Vecākais mehāniķis” nozīmē galveno kuģa mehāniķi, kurš ir atbildīgs par kuģa mehāniskajiem dzinējiem un kuģa mehāniskā un elektriskā aprīkojuma darbību un apkopi;

 

8.       „Otrais mehāniķis” nozīmē dienesta pakāpē nākamo mehāniķi pēc vecākā mehāniķa, kurš atbild par kuģa mehāniskajiem dzinējiem un kuģa mehāniskā un elektriskā aprīkojuma darbību un apkopi vecākā mehāniķa darba nespējas gadījumā;

 

9.       „Radiosakaru operators” nozīmē personu, kurai saskaņā ar Radiosakaru reglamentu ir administrācijas izdots vai atzīts atbilstošs sertifikāts;

10.     „Radiosakaru reglaments” nozīmē radiosakaru noteikumus, kuri ir vai tiek uzskatīti par jaunākās jebkurā laikā spēkā esošās Starptautiskās Telekomunikāciju konvencijas pielikumu.

11.               „1978.gada STCW konvencija” nozīmē 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu.

12.     „1993.gada Torremolinas protokols” nozīmē Torremolinas 1977.gada starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu drošību 1993.gada protokolu.

 

13.     „Dzinēju jauda” nozīmē kuģa galveno dzinēju kopēji pastāvīgi novērtēto maksimālo jaudu kilovatos, kas norādīta kuģa reģistrācijas apliecībā vai citā oficiālā dokumentā.

 

14.     „Ierobežots rajons” nozīmē tos Dalībvalsts tuvumā esošos ūdeņus, ko tās Administrācija definējusi kā tādus, kuru robežās drošības pakāpe tiek uzskatīta par atbilstošu, lai ļautu noteikt zemākas prasības zvejas kuģu kapteiņu un virsnieku kvalifikācijai un sertificēšanai nekā ārpus definētajām robežām. Nosakot ierobežota rajona robežas Administrācijai jāņem vērā Organizācijas izstrādātie norādījumi.*

 

15.   „Neierobežots rajons” nozīmē ūdeņus ārpus ierobežotā rajona.

 

16.   „Garums (L)” nozīmē garumu, kas ir 96% no pilnā garuma pa ūdenslīniju pie iegrimes, kas ir 85% no teorētiskā sānu augstuma, kas mērīts no ķīļa līnijas, vai garumu no priekšvadņa priekšējās malas līdz stūres vārpstas asij pa to pašu ūdenslīniju, ja tas ir lielāks. Kuģiem, kas ir projektēti ar konstruktīvo galsveri, ūdenslīnijai, pa kuru šis garums tiek mērīts, jābūt paralēlai konstruktīvajai ūdenslīnijai.

 

17.   „Sānu augstums” ir vertikālais attālums, kas tiek mērīts no ķīļa līnijas līdz darba klāja šķērssijas virsējai malai pie borta.

 

2. noteikums.

Piemērošana

 

Ja Dalībvalsts Administrācija uzskata, ka noteikumu II/3, II/4 un II/5 prasību piemērošana pilnā apjomā un prasība izmantot angļu valodu nav nepieciešama vai nav lietderīga personālam, kurš strādā uz tāda zvejas kuģa, kura garums ir mazāks par 45 metriem un kas izmanto tikai Dalībvalsts ostas un zvejo tās ierobežotā rajonā, tad tā drīkst noteikt, kuras no šīm prasībām pilnībā vai daļēji nepiemēro attiecībā uz šādu personālu, bet nepārkāpjot Konvencijā noteiktos drošības principus. Šādā gadījumā attiecīgā Administrācija detalizēti ziņo Ģenerālsekretāram par to, kādus pasākumus tā ir veikusi saistībā ar šāda personāla apmācību un sertificēšanu.

 

3. noteikums.

Sertifikāti un apstiprinājumi

 

1.       Sertifikāti zvejas kuģa personālam var tikt izsniegti tikai tad, ja saskaņā ar šiem noteikumiem tiek izpildītas noteiktās darba, vecuma, veselības stāvokļa, apmācības, kvalifikācijas un eksaminācijas prasības.

 

2.       Sertifikātus, ko Dalībvalsts izsniedz saskaņā ar 1.daļu, apstiprina tā Dalībvalsts, kas apliecina šī sertifikāta izdošanu tādā formā, kā tas noteikts pielikuma 1. vai 2. papildinājumā.

 

3.       Sertifikātus un to apstiprinājumus izsniedz to izsniedzējas valsts oficiālajā valodā vai valodās. Ja izmantotā valoda nav angļu valoda, tad tekstā iekļauj tulkojumu šajā valodā.

 

4.       Attiecībā uz radiosakaru operatoriem Dalībvalstis var:

 

1.       atbilstoši noteikumam II/6 iekļaut eksāmenos sertifikāta izsniegšanai papildu zināšanu prasības saskaņā ar Radiosakaru reglamentu; vai

 

2.       izsniegt atsevišķu sertifikātu, kurā norādīts, ka tā īpašniekam ir papildu zināšanas, kas prasītas noteikumā II/6.

 

5.       Saskaņā ar 7.noteikumu Administrācija, kas ir atzinusi citas Dalībvalsts atbildīgās institūcijas vai tās pilnvarojumā izsniegtu sertifikātu, pielikuma 3.papildinājumā noteiktajā formā izsniedz apstiprinājumu, kas apliecina šī sertifikāta atzīšanu.

 

6.       Apstiprinājuma derīguma termiņš beidzas, tiklīdz beidzas apstiprinātā sertifikāta derīguma termiņš vai to anulē, pārtrauc vai atceļ Dalībvalsts, kas to izsniegusi, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecus gadus pēc tā izsniegšanas datuma.

 

7.       Jebkuru atbilstošu sertifikātu, kas izsniegts saskaņā ar 1978.gada STCW konvenciju, kura īpašnieks var strādāt kā vecākais mehāniķis, mehāniķis vai radiosakaru operators, uzskata par 1.daļas mērķiem atbilstošu sertifikātu attiecībā uz zvejas kuģiem.

 

8.       Saskaņā ar pielikuma 1., 2. un 3.papildinājumā atļautajiem variantiem Administrācijas drīkst izmantot citu formātu, nekā dots šajos papildinājumos, ar noteikumu, ka šādā formātā kā minimums tiek ietverta prasītā informācija un sniegtās ziņas tiek ierakstītas ar latīņu burtiem un arābu cipariem.

 

4. noteikums

Kontroles procedūras

 

1.       Saskaņā ar 8.pantu likumīgi pilnvarotas amatpersonas veikta pārbaude ierobežojas ar sekojošo:

 

1.       pārbaudi, vai viss uz zvejas kuģa nodarbinātais personāls, kuram saskaņā ar šo Konvenciju jābūt sertificētam, ir atbilstoši sertificēts, vai arī tam ir nepieciešamais atbrīvojums. Šādi sertifikāti ir atzīstami, ja vien nav droša pamata domāt, ka sertifikāts ir iegūts krāpnieciskā veidā, vai ka persona, kurai ir sertifikāts, nav tā pati, kurai sertifikāts sākotnēji ir ticis izsniegts; un

 

2.       novērtējumu par zvejas kuģa personāla spēju nodrošināt Konvencijā noteiktos sardzes pildīšanas standartus, ja ir drošs pamats domāt, ka šie standarti netiek pastāvīgi nodrošināti, jo noticis sekojošais:

 

2.1.    kuģis ir bijis iesaistīts sadursmē, uzskrējis uz sēkļa; vai

 

2.2.    kuģošanas laikā, stāvot uz enkura vai pie piestātnes, no kuģa ir notikusi vielu izvadīšana, kura nav atļauta saskaņā ar starptautiskajām konvencijām; vai

 

2.3.    kuģis ir vadīts dīvainā vai bīstamā veidā, sakarā ar ko nav ievēroti Organizācijas pieņemtie kuģu maršrutēšanas pasākumi vai drošas navigācijas prakse un procedūras; vai

 

2.4.    kuģis citā ziņā ir ekspluatēts tādā veidā, kas rada briesmas cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi.

 

2.       Gadījumā, ja trūkumi ir atklāti 1.daļas sakarā, amatpersona, kas veic kontroli, par to nekavējoties rakstiski informē kuģa kapteini un Administrāciju, lai varētu tikt veikti atbilstoši pasākumi. Šāds ziņojums detalizēti precizē atklātos trūkumu s un pamato, sakarā ar ko Dalībvalsts uzskata, ka šie trūkumi rada draudus cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi.

 

3.       Trūkumi, kas var tikt uzskatīti par tādiem, kas rada draudus cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, ietver sekojošo:

 

1.       ja personām, kurām saskaņā ar prasībām ir jābūt sertifikātam vai atbrīvojumam, tāda nav;

 

2.       navigācijas sardzes vai mašīntelpas sardzes kārtība neatbilst prasībām, kādas kuģim noteikusi Administrācija;

 

3.       sardzē nav cilvēka, kas kvalificēts strādāt ar drošai navigācijai, drošības radiosakariem vai piesārņojuma novēršanai būtisku aprīkojumu; vai

 

4.       nav iespējams nodrošināt atpūtušos cilvēkus pirmajai sardzei uzsākot reisu un turpmākajām sardzes maiņām.

 

5. noteikums

Informācijas apmaiņa

 

1.       Ģenerālsekretārs pēc pieprasījuma nodrošina Dalībvalstis ar jebkādu informāciju, kas viņam nodota saskaņā ar 4.pantu.

 

2.       Dalībvalstij, kas divdesmit četru mēnešu laikā pēc Konvencijas spēkā stāšanās datuma šajā Dalībvalstī nesniedz 4.pantā prasīto informāciju, nav tiesību prasīt šajā Konvencijā paredzētos atvieglojumus līdz tam laikam, kamēr Ģenerālsekretārs nav saņēmis šo informāciju.

 

6. noteikums

Sertificēšanas pasākumu administrēšana

 

1.       Katra Dalībvalsts apņemas izveidot un uzturēt pasākumus, lai nodrošinātu, ka programmas, kurās iekļautas tādas zināšanas un praktiskās apmācības, kādas nepieciešamas, lai sasniegtu zināšanu standartus, tiktu regulāri pārraudzītas, tādējādi nodrošinot to efektivitāti.

 

2.       Katra Dalībvalsts iespēju robežās apņemas uzturēt reģistru vai reģistrus par visiem 3.noteikumā un II/1 līdz II/6 noteikumos norādītajiem sertifikātiem un apstiprinājumiem, kas ir izdoti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, kas ir atkārtoti apstiprināti, pasludināti par pazudušiem, anulēti vai atcelti, kā arī par izdotajiem atbrīvojumiem, un nodrošināt informāciju par šādiem sertifikātiem, apstiprinājumiem un atbrīvojumiem, kad to pieprasa cita Dalībvalsts.

7. noteikums

Sertifikātu atzīšana

 

1.       Lai atzītu sertifikātu, ko izdevusi cita Dalībvalsts vai tās atbildīgā institūcija, katra Administrācija saskaņā ar 3.noteikumu sertifikātu nodrošina ar apstiprinājumu, ka šī Dalībvalsts ir pilnībā ievērojusi kompetences, kā arī sertifikātu izdošanas un apstiprināšanas standartus.

 

2.       Sertifikāti, ko izdevusi valsts, kas nav Dalībvalsts vai tās atbildīgā institūcija, nav atzīstami.

 

3.       Neskatoties uz šī noteikuma 1.daļas un 3.noteikuma 5.daļas prasībām, Administrācija drīkst, ja to prasa apstākļi, atļaut personai strādāt laika periodā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, uz kuģa, kam ir tiesības kuģot ar tās karogu, kamēr vien viņam ir atbilstošs un derīgs citas Dalībvalsts izdots sertifikāts, kaut arī tas nav apstiprināts atbilstoši 3.noteikuma 5.daļai, nodrošinot, ka ir pieejams dokumentāls pierādījums, ka Administrācijai ir iesniegts apstiprinājuma pieprasījums.

 

8. noteikums

Pārejas noteikumi

 

1.       Sertifikāts par kompetenci vai darbu amatā, kura ieņemšanai Konvencija pieprasa sertifikātu, un kurš pirms Konvencijas stāšanās spēkā Dalībvalstī ir izsniegts saskaņā ar šīs Dalībvalsts likumdošanu vai Radiosakaru reglamentu, tiek atzīts par derīgu darbam šajā amatā arī pēc Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajā Dalībvalstī.

 

2.       Pēc Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajā Dalībvalstī tā drīkst turpināt izsniegt kompetences sertifikātus saskaņā ar tās līdzšinējo praksi ne ilgāk kā piecus gadus. Konvencijas mērķiem šādus sertifikātus atzīst par spēkā esošiem. Šī pārejas perioda laikā šādus sertifikātus izsniedz tikai personām, kuras pirms Konvencijas stāšanās spēkā šajā Dalībvalstī ir sākušas savu jūras darba praksi noteiktā specialitātē, uz kuru attiecas šie sertifikāti. Administrācija nodrošina, ka visi pārējie sertificēšanas kandidāti tiek eksaminēti un sertificēti saskaņā ar Konvencijas prasībām.

 

3.       Dalībvalsts divu gadu laikā pēc Konvencijas stāšanās spēkā šajā Dalībvalstī drīkst izsniegt darba sertifikātus zvejas kuģu personālam, kam nav ne Konvencijas prasībām atbilstoša sertifikāta, ne arī pirms Konvencijas stāšanās spēkā šajā Dalībvalstī saskaņā ar nacionālo likumdošanu izdota kompetences sertifikāta, taču kuri:

 

1.       vismaz trīs gadus pēdējo septiņu gadu laikā pirms Konvencijas spēkā stāšanās šajā Dalībvalstī ir strādājuši amatā, darbam kurā viņi vēlas iegūt sertifikātu;

 

2.       ir snieguši pierādījumus tam, ka šis darbs ir veikts apmierinoši; un

 

3.       atbilst Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, ieskaitot redzi un dzirdi, ņemot vērā viņu vecumu brīdī, kad tiek iesniegts pieteikums sertifikāta saņemšanai.

 

Konvencijas mērķiem sertifikātus, kuri izdoti darbam saskaņā ar šo punktu, uzskata par līdzvērtīgiem Konvencijas sertifikātiem.

 

9. noteikums

Atbrīvojums

 

1.       Ārkārtējas nepieciešamības gadījumos Administrācija, ja saskaņā ar tās atzinumu tas neradīs draudus cilvēkiem, īpašumam vai apkārtējai videi, drīkst personai izdot atbrīvojuma atļauju, kas personai noteiktu laiku, nepārsniedzot sešus mēnešus, ļauj strādāt uz noteikta zvejas kuģa amatā, kas nav radio operatora amats, izņemot, ja to pieļauj attiecīgais Radiosakaru reglaments, un kura ieņemšanai personai nav attiecīga kvalifikācijas dokumenta, ar nosacījumu, ka persona, kurai ir izsniegta atbrīvojuma atļauja, ir no drošības viedokļa atbilstoši kvalificēta pildīt amata pienākumus saskaņā ar Administrācijas prasībām.

 

2.       Jebkura atbrīvojuma atļauja jebkura amata ieņemšanai izsniedzama tikai personai, kurai ir likumīgi izdots sertifikāts vienu pakāpi zemāka amata ieņemšanai. Ja zemāka amata ieņemšanai Konvencijas prasības neparedz sertifikāta izsniegšanu, atbrīvojuma atļauju drīkst izdot personai, kuras kvalifikācija un pieredze no Administrācijas viedokļa ir pilnībā līdzvērtīga tāda amata ieņemšanai, ar nosacījumu, ka šādai personai, kurai nav attiecīgā sertifikāta, ir jāiziet Administrācijas noteikta pārbaude, lai pierādītu, ka šāda atbrīvojuma atļauja var tikt droši izsniegta. Turklāt Administrācija nodrošina, lai minēto amatu pēc iespējas ātrāk ieņemtu pienācīgi sertificēta persona.

 

3.       Katra Dalībvalsts, cik ātri vien iespējams, pēc katra gada 1.janvāra nosūta ziņojumu Ģenerālsekretāram ar informāciju par kopējo gada laikā izsniegto atbrīvojuma atļauju skaitu attiecīgi par katru amatu, kuram ir nepieciešams sertifikāts, ieskaitot ziņojumus par gadījumiem, kad šādi atbrīvojumi nav izsniegti.

10. noteikums

Ekvivalenti

 

1.       Konvencija neaizliedz Dalībvalstij saglabāt esošās vai ieviest cita veida izglītības un apmācības metodes, tajā skaitā tādas, kuras ietver jūras darba praksi un kuģa darba organizāciju, kas īpaši piemērotas tehniskajai attīstībai un noteikta tipa kuģiem, ar nosacījumu, ka jūras darba prakses, zināšanu un kvalifikācijas līmenis attiecībā uz kuģu navigāciju un tehnisko vadīšanu nodrošina Konvencijas prasībām vismaz līdzvērtīgu drošības uz jūras pakāpi un efektivitāti attiecībā uz piesārņojuma novēršanu.

 

2.       Informāciju par šādu metožu izmantošanu pēc iespējas īsā laikā iekļauj ziņojumā saskaņā ar 4.pantu.

 

 

 


II nodaļa

 

Kapteiņu, virsnieku, mehāniķu

un radiosakaru operatoru sertificēšana

 

 

1. noteikums.

Obligātās minimālās prasības kapteiņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem

 

 

1.       Katram kapteinim, kas strādā uz 24 metrus gara un garāka neierobežotā rajonā strādājoša zvejas kuģa, ir nepieciešams atbilstošs sertifikāts.

 

2.       Katram sertifikāta saņemšanas pretendentam ir:

 

1.          jāatbilst Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, īpaši redzi un dzirdi;

 

2.          jāatbilst sardzes stūrmaņa, kas strādā uz 24 metrus un garākiem zvejas kuģiem neierobežotā rajonā, sertificēšanas prasībām un viņam ir apstiprināta, ne mazāk kā 12 mēnešu sardzes stūrmaņa vai kapteiņa jūras prakse uz ne mazāk kā 12 metrus gariem zvejas kuģiem. Tomēr Dalībvalsts var atļaut to aizvietot ar periodu, kas nepārsniedz apstiprinātu sešu mēnešu sardzes stūrmaņa jūras praksi uz neierobežotā rajonā strādājošiem jūras kuģiem, kas atbilst 1978.gada STCW konvencijai; un

 

3.          saskaņā ar Dalībvalsts prasībām ir jānokārto atbilstošs kompetences novērtēšanas eksāmens vai eksāmeni. Šādā eksāmenā vai eksāmenos ir iekļauti materiāli, kas doti šī noteikuma pielikumā. Eksāmena kandidātu, kam ir spēkā esošs saskaņā ar 1978.gada STCW konvenciju izdots kompetences sertifikāts, nepāreksaminē tajās pielikumā uzskaitītajās tēmās, kurās augstākā vai līdzvērtīgā līmenī ir nokārtoti eksāmeni sertifikāta saņemšanai saskaņā ar Konvenciju.

 

 

 

 

 

1. noteikuma pielikums

Minimālo zināšanu prasības kapteiņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem

 

1.       Zemāk dotā mācību programma ir sastādīta kandidātu eksaminēšanai zvejas kuģa kapteiņa sertifikāta iegūšanai darbam uz 24 metrus gariem un garākiem neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem. Paturot prātā, ka kapteinis vienmēr, ieskaitot zvejas operāciju laiku, ir pilnībā atbildīgs par kuģa un tā apkalpes drošību, eksāmena jaut ājumi par šīm tēmām ir sastādīti tā, lai pārbaudītu, vai kandidāts saskaņā ar mācību programmu ir pienācīgi apguvis visu pieejamo informāciju par to, kas ietekmē kuģa un tā apkalpes drošību.

 

2.       Navigācija un kuģa vietas noteikšana

 

2.1.    Reisa plānošana un navigācija jebkuros apstākļos:

 

1.       ar pieņemtajām okeāna ceļu noteikšanas metodēm;

 

2.       ierobežotos ūdeņos;

 

3.       kur nepieciešams, ledus apstākļos;

 

4.       ierobežotas redzamības apstākļos;

 

5.       kur nepieciešams, satiksmes sadales sistēmās (TSS); un

 

6.       rajonos, kurus iespaido plūdmaiņas vai straumes.

 

2.2.    Kuģa vietas noteikšana:

 

1.       ar debess spīdekļu observācijām;

 

2.      ar sauszemes orientieru observāciju palīdzību, ieskaitot spēju izmantot krasta orientieru un tādu navigācijas līdzekļu kā bāku, signāluguņu un boju peilējumus kopā ar atbilstošām kartēm, paziņojumiem jūrniekiem un citiem izdevumiem, lai tā rezultātā noteiktu precīzu kuģa vietu; un

 

3.      atbilstoši Dalībvalsts prasībām izmantojot modernās kuģu elektroniskās navigācijas iekārtas, kas atrodas uz zvejas kuģiem, īpašu uzmanību pievēršot zināšanām par to darbības principiem, ierobežojumiem, kļūdu iemesliem, kļūdainas informācijas noteikšanu un tās koriģēšanas metodēm, lai noteiktu precīzu kuģa vietu.

 

3.       Sardzes pienākumu pildīšana

 

3.1.    Parādīt izsmeļošas zināšanas par 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu saturu, piemērošanu un nolūkiem, īpaši to II un IV pielikumu saistībā ar drošu navigāciju.

3.2.    Parādīt zināšanas par pamatprincipiem, kas jāievēro, pildot navigācijas sardzi, kā tas noteikts IV nodaļā.

 

4.       Navigācija ar radiolokatora palīdzību

 

4.1.    Demonstrēt, izmantojot radiolokatora trenažieri, vai, ja tāds nav pieejams, manevrēšanas planšeti, zināšanas par radiolokatora darbības pamatprincipiem un spēju ekspluatēt un izmantot radiolokatoru un interpretēt un analizēt no iekārtas* iegūto informāciju, ieskaitot sekojošo:

 

1.    faktorus, kas ietekmē darbību un precizitāti;

 

2.    displeju uzstādīšanu un lietošanu;

 

3.    kļūdaini uzrādītas informācijas, neīstas atbalss signālu, atbalss signālu no jūras virsmas noteikšanu,

 

4.    distanci un peilējumu;

 

5.    kritisko atbalšu identificēšanu;

 

6.    citu kuģu kursu un ātrumu;

 

7.    tuvākās satuvošanās laiku un distanci līdz kuģiem, kas šķērso ceļu, nāk pretī vai apdzen kuģi;

 

8.    citu kuģu ātruma un kursa izmaiņu noteikšanu;

 

9.    sava kuģa kursa vai ātruma, vai to abu izmaiņu sekas;

 

10.  1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu piemērošanu.

 

5.       Magnētiskie un žirokompasi

 

5.1.    Spēja, izmantojot sauszemes objektus un debess spīdekļus, noteikt un pielietot magnētisko un žirokompasu kļūdas;

 

6.       Meteoroloģija un okeanogrāfija

 

6.1.    Zināšanas par meteoroloģiskajiem instrumentiem un to pielietošanu;

 

6.2.    Spēja pielietot pieejamo meteoroloģisko informāciju;

 

6.3.    Zināšanas par dažādu laika apstākļu sistēmu īpašībām, ieskaitot, pēc Dalībvalsts ieskatiem, tropiskos ciklonus un izvairīšanos no vētru centriem un bīstamajiem kvadrantiem;

 

6.4.    Zināšanas par laika apstākļiem, piemēram, miglu, kas var apdraudēt kuģi;

         

6.5.    Spēja lietot atbilstošas navigācijas publikācijas par plūdmaiņām un straumēm.

 

6.6.    Spēja aprēķināt paisuma un bēguma laiku un augstāko un zemāko ūdens līmeni un noteikt plūdmaiņu straumju virzienu un ātrumu.

 

7.         Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana

 

7.1.    Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana visos apstākļos, ieskaitot sekojošo:

 

1.       pietauvošanās, attauvošanās un enkurošanās operācijas dažādos vēja un plūdmaiņu apstākļos;

 

2.       manevrēšanu seklā ūdenī;

 

3.       zvejas kuģu vadīšanu vētrainos laika apstākļos, ieskaitot atbilstošu ātrumu, īpaši līdzskrejošos vai pakaļējā sektora viļņos, palīdzot kuģim vai lidmašīnai briesmās, un līdzekļus nevadāma kuģa pasargāšanai no viļņu ietekmes un dreifa samazināšanai;

 

4.       kuģa manevrēšanu zvejas operāciju laikā, īpaši ievērojot faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kuģa drošību šādu operāciju laikā;

 

5.       piesardzības pasākumus manevrējot, lai sliktos laika apstākļos nolaistu ūdenī glābšanas laivas vai glābšanas līdzekļus;

 

6.       metodes, kā cietušos no glābšanas laivām vai glābšanas līdzekļiem pacelt uz kuģa;

 

7.       kur nepieciešams, praktiskos pasākumus, kas jāveic, ja kuģošana notiek ledū, starp aisbergiem vai kuģa apledošanas apstākļos;

 

8.       satiksmes sadales sistēmu izmantošanu un manevrēšanu tajās;

 

9.       nepieciešamību kuģot ar samazinātu ātrumu, lai izvairītos no bojājumiem, ko rada paša kuģa pakaļgala vai priekšgala radītais vilnis;

 

10.     zivju pārkraušanu pārstrādes kuģos vai citos kuģos jūrā; un

 

11.     degvielas uzpildīšanu jūrā.

 

8.       Zvejas kuģa uzbūve un stabilitāte

 

8.1.    Vispārīgas zināšanas par galvenajām kuģa sastāvdaļām un pareiziem dažādu daļu nosaukumiem.

 

8.2.    Zināšanas par teorijām un faktoriem, kas ietekmē galsveri un stabilitāti, un pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu drošu galsveri un stabilitāti.

 

8.3.    Demonstrēt spējas izmantot stabilitātes datus, stabilitātes un galsveres tabulas un iepriekš aprēķinātus kuģa stāvokļa parametrus.

 

8.4.    Kur nepieciešams, zināšanas par brīvo virsmu un apledojuma ietekmi.

 

8.5.    Zināšanas par sekām, ko rada ūdens uz klāja.

 

8.6.    Zināšanas par hermētiskuma un ūdensnecaurlaidīguma integritātes nozīmi.

 

9.       Loma apstrāde un kraušana

 

9.1.    Loma un zvejas rīku novietošana un nostiprināšana uz kuģa klāja.

 

9.2.    Iekraušanas un izkraušanas operācijas, īpašu uzmanību pievēršot sānsveres momentiem, ko rada zvejas rīki un loms.

 

10.     Zvejas kuģu energoiekārtas

 

10.1.  Zvejas kuģu energoiekārtu darbības principi.

 

10.2.  Kuģa palīgmehānismi.

 

10.3.  Vispārīgas zināšanas par jūras tehniskajiem terminiem.

 

11.     Ugunsgrēku novēršana un ugunsdzēšanas iekārtas

 

11.1. Ugunsdzēšanas mācību trauksmju organizēšana.

 

11.2.  Ugunsgrēku kategorijas un degšanas process.

 

11.3.  Ugunsdzēšanas sistēmas.

 

11.4.  Piedalīšanās apstiprinātos ugunsdzēšanas mācību kursos.

 

11.5.  Zināšanas par prasībām attiecībā uz ugunsdzēšanas iekārtām.

 

12.     Avārijas procedūras

 

12.1. Piesardzības pasākumi, izvelkot kuģi krastā.

 

12.2. Darbības, kas veicamas pirms un pēc uzskriešanas uz sēkļa.

 

12.3. Darbības, kas veicamas, ja zvejas rīki aizķeras aiz grunts vai citiem šķēršļiem.

 

12.4. Uz sēkļa uzskrējuša kuģa atbrīvošana ar un bez citu palīdzības.

 

12.5. Darbības, kas veicamas pēc sadursmes.

 

12.6. Sūces pagaidu aizdrīvēšana.

 

12.7. Apkalpes aizsardzības un drošības pasākumi avārijas gadījumos.

 

12.8. Bojājumu ierobežošana un kuģa glābšana pēc ugunsgrēka vai sprādziena.

 

12.9. Kuģa atstāšana.

 

12.10. Stūrēšana izmantojot rezerves stūres iekārtu, pagaidu stūres ierīkošana un lietošana un, kur nepieciešams, pagaidu stūres ierīkošanas metodes.

 

12.11. Cilvēku glābšana no avārijā cietuša kuģa vai kuģa vraka.

 

12.12. „Cilvēks aiz borta” procedūras.

 

12.13. Cita kuģa vai paša kuģa vilkšana tauvā.

 

13.     Medicīniskā aprūpe

 

13.1.  Zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas procedūrām.

 

13.2. Zināšanas par procedūrām medicīnisku padomu saņemšanai ar radio starpniecību.

 

13.3. Izsmeļošas zināšanas par sekojošu izdevumu izmantošanu:

 

1.       „Starptautiskā medicīniskā rokasgrāmata kuģiem”, vai līdzvērtīgas nacionālā līmenī izdotas publikācijas; un

 

2.       Nodaļa par medicīnu izdevumā „Starptautiskais signālu kods”.

 

14. Jūras tiesības

 

14.1. Zināšanas par starptautiskajām jūras tiesībām, ko ietver starptautiskie līgumi un konvencijas, kur tā skar kapteiņa īpašos pienākumus un atbildību, īpaši to, kas attiecas uz drošību un jūras vides aizsardzību. Īpaša uzmanība pievēršama sekojošām tēmām:

 

1.       sertifikāti un citi dokumenti, kas saskaņā ar starptautiskajām konvencijām ir uz zvejas kuģiem, kā tie var tikt iegūti un to derīguma termiņš;

 

2.       atbildība saskaņā ar attiecīgajām 1993.gada Torremolinas protokola prasībām;

 

3.      atbildība saskaņā ar attiecīgajām 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras V nodaļas prasībām;

 

4.      atbildība saskaņā ar 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, I pielikuma un V pielikuma prasībām;

 

5.       jūras sanitārās deklarācijas un starptautisko veselības noteikumu prasības;

 

6.      atbildība saskaņā ar 1972.gada Konvenciju par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem; un

 

7.      atbildība saskaņā ar citiem starptautiskiem dokumentiem, kas attiecas uz kuģa un apkalpes drošību.

 

14.2.  Zināšanu līmenis par nacionālo likumdošanu jūrniecības jomā ir atstāts Dalībvalsts ziņā, bet ietverot nacionālos pasākumus piemērojamo starptautisko līgumu un konvenciju ieviešanai.

 

15.     Angļu valoda

 

Atbilstošas angļu valodas zināšanas, lai kapteinis spētu izmantot kartes un citus navigācijas izdevumus, saprast meteoroloģisko informāciju un pasākumus sakarā ar kuģa drošību un darbību un sazināties ar citiem kuģiem vai krasta stacijām. Spēja saprast un izmantot SJO jūras sakaru standartteicienus.

 

16.     Sakari

 

16.1.  Vispārīgas zināšanas par principiem un galvenajiem faktoriem, kas nepieciešami, lai droši un efektīvi izmantotu apakšsistēmas un aprīkojumu, ko prasa Globālā jūras avāriju un drošības sistēma (GMDSS).

 

16.2.  Zināšanas par navigācijas un meteoroloģiskajām brīdināšanas sistēmām un atbilstošu sakaru pakalpojumu izvēli.

 

16.3.  Zināšanas par šāda sakaru aprīkojuma nepareizas izmantošanas negatīvajām sekām.

 

16.4.  Ja Dalībvalsts ir eksaminējusi kandidātus par šīm tēmām zemākā sertificēšanas līmenī, tām ir izvēles iespēja kandidātus par šīm tēmām atkārtoti neeksaminēt.

 

16.5.  Spēja noraidīt un uztvert Morzes gaismas signālus un izmantot Starptautisko signālu kodu.

 

17.     Dzīvības glābšana

 

17.1.  Izsmeļošas zināšanas par dzīvības glābšanas līdzekļiem un pasākumiem.

 

17.2. Izsmeļošas zināšanas par avārijas procedūrām, sapulcēšanos un mācību trauksmēm.

 

18.     Meklēšana un glābšana

 

18. 1.           Izsmeļošas zināšanas par Tirdzniecības kuģu meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatu (MERSAR).

 

19.     PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodekss

 

19.1. Zināšanas par PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodeksa A daļu.

 

20.     Kompetences demonstrēšanas metodes

 

20.1. Navigācija:

 

20.1.1. Demonstrēt sekstanta, peilēkļa, azimuta spoguļa izmantošanu un spēju uz kartes nospraust kursu, kuģa vietu un peilējumus.

 

20.2.   Demonstrēt izsmeļošas zināšanas par 1972.gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem saturu, piemērošanu un mērķiem.

 

20.2.1. Izmantojot mazus modeļus vai navigācijas uguņu trenažierus, demonstrēt nepieciešamos signālus un ugunis.

 

20.3.    Radiolokators:

 

20.3.1. Veicot novērojumus ar radiolokatora trenažieri vai uz manevrēšanas planšetes.

 

20.4. Ugunsdzēšana:

 

           20.4.1. Piedaloties apstiprinātos ugunsdzēšanas mācību kursos.

 

          20.5. Sakari:

 

          20.5.1. Ar praktisku pārbaudi.

 

20.6. Dzīvības glābšana:

 

20.6.1. Rīkojoties ar dzīvības glābšanas iekārtām, ieskaitot glābšanas vestu un, ja nepieciešams, hidrotērpu uzvilkšanu.

 

2. noteikums

Obligātās minimālās prasības sardzes stūrmaņu sertificēšanai

 darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem

 

 

1.       Katram sardzes stūrmanim, kas strādā uz 24 metrus gara un garāka neierobežotā rajonā strādājoša zvejas kuģa, ir nepieciešams atbilstošs sertifikāts.

 

2.           Katrs sertificēšanas kandidāts ir:

 

1.  ne jaunāks par 18 gadiem;

 

2. atbilstošs Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi;

 

3. ar ne mazāk kā divu gadu apstiprinātu jūras praksi zvejas kuģu klāja komandā uz ne mazāk kā 12 metrus gara zvejas kuģa. Tomēr Administrācija var atļaut jūras praksi aizvietot ar īpašas apmācības periodu, kas nepārsniedz vienu gadu, nodrošinot, ka šis īpašās apmācības programmas periods ir pēc nozīmes vismaz līdzvērtīgs prasītajam jūras prakses periodam, ko tas aizvieto, vai ar apstiprinātu jūra prakses periodu, kas ir dokumentēts apstiprinātā prakses grāmatā atbilstoši 1978.gada STCW konvencijai.

 

4. nokārtojis atbilstošu eksāmenu vai eksāmenus, lai iegūtu kompetences novērtējumu saskaņā ar Dalībvalsts prasībām. Šādā eksāmenā vai eksāmenos ir ietverti materiāli, kas doti šī noteikuma pielikumā. Eksaminācijas kandidātu, kuram ir derīgs, saskaņā ar 1978.gada STCW konvenciju izdots kompetences sertifikāts, nav nepieciešams pāreksaminēt par tām pielikumā uzskaitītajām tēmām, par kurām ir nokārtots eksāmens augstākā vai līdzvērtīgā līmenī Konvencijai atbilstoša sertifikāta iegūšanai.

 

                5. atbilstošs attiecīgajām 6. noteikuma prasībām radiosakaru sardzes pienācīgai pildīšanai saskaņā ar Radiosakaru reglamentu.

 

 

2. noteikuma pielikums

Minimālo zināšanu prasības sardzes stūrmaņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem

 

1.      Zemāk dotā mācību programma ir sastādīta kandidātu eksaminēšanai sardzes stūrmaņa sertifikāta iegūšanai darbam uz 24 metrus gariem un garākiem neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem.

 

2.        Jūrniecības astronomija

 

Spēja izmantot debess spīdekļus, lai noteiktu kompasa kļūdas.

 

3.         Navigācija atklātā jūrā un piekrastē

 

3.1.    Spēja noteikt kuģa vietu, izmantojot:

            

            1. krasta orientierus;

           

            2.  navigācijas palīglīdzekļus, ieskaitot bākas, signālugunis un bojas; un

           

            3.    lagrēķinu, ņemot vērā vējus, plūdmaiņas, straumes un ātrumu pēc  dzenskrūves apgriezienu skaita minūtē un pēc lagas.

 

3.2.    Izsmeļošas zināšanas un spēja izmantot navigācijas kartes un tādus izdevumus kā locijas, plūdmaiņu tabulas, paziņojumus jūrniekiem un radio navigācijas brīdinājumus.

 

4.       Navigācija ar radiolokatora palīdzību

 

4.1. Demonstrēt, izmantojot radiolokatora trenažieri, vai, ja tāds nav pieejams, manevrēšanas planšeti, zināšanas par radiolokatoru darbības pamatprincipiem un spēju ekspluatēt un izmantot radiolokatoru un interpretēt un analizēt no iekārtas* iegūto informāciju, ieskaitot sekojošo:

 

1.       faktorus, kas ietekmē darbību un precizitāti;

 

2.       displeju uzstādīšanu un lietošanu;

 

3.       kļūdaini uzrādītas informācijas, neīstu atbalss signālu, atbalss signālu no jūras virsmas noteikšanu;

 

4.       distanci un peilējumu;

 

5.       kritisko atbalšu identificēšanu;

 

6.       citu kuģu kursu un ātrumu;

 

7.       tuvākās satuvošanās laiku un distanci līdz kuģiem, kas šķērso ceļu, nāk pretī vai apdzen kuģi;

 

8.       citu kuģu ātruma un kursa izmaiņu noteikšanu;

 

9.       sava kuģa kursa vai ātruma, vai to abu, izmaiņas sekas;

 

10.     1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu piemērošanu.

 

5.       Sardzes pildīšana

 

5.1.    Parādīt izsmeļošas zināšanas par 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu saturu, piemērošanu un mērķiem, īpaši par to II un IV pielikumu saistībā ar drošu navigāciju.

 

5.2.    Parādīt zināšanas par pamatprincipiem, kas jāievēro, pildot navigācijas sardzi, kā tas noteikts IV nodaļā.

 

 

6.       Kuģa vietas noteikšanas un navigācijas elektroniskās sistēmas

 

Spēja noteikt kuģa atrašanās vietu, saskaņā ar Dalībvalsts prasībām izmantojot elektroniskās navigācijas iekārtas.

 

7.       Meteoroloģija

 

7.1. Zināšanas par kuģa meteoroloģiskajiem instrumentiem un to pielietošanu.

 

7.2. Zināšanas par dažādu laika apstākļu sistēmu raksturojumiem.

 

8.       Magnētiskie un žirokompasi

 

Kompasu un ar tiem saistīto iekārtu apkope un izmantošana.

 

9.       Sakari

 

9.1.    Vispārīgas zināšanas par principiem un galvenajiem faktoriem, kas jāievēro, lai droši un efektīvi izmantotu visas apakšsistēmas un aprīkojumu, ko prasa Globālā jūras avāriju un drošības sistēma (GMDSS).

 

9.2.    Zināšanas par navigācijas un meteoroloģiskajām brīdināšanas sistēmām un atbilstošu sakaru shēmu izvēli.

 

9.3.    Zināšanas par šāda sakaru aprīkojuma nepareizas izmantošanas negatīvajām sekām.

 

10.     Ugunsgrēku novēršana un ugunsdzēšanas iekārtas

 

10.1. Zināšanas par ugunsgrēku kategorijām un degšanas procesu.

 

10.2.  Zināšanas par ugunsdzēšanas sistēmām un procedūrām.

 

10.3.  Piedalīšanās apstiprinātos ugunsdzēšanas mācību kursos.

 

11.     Dzīvības glābšana

 

Spēja vadīt kuģa atstāšanas mācības, un zināšanas par dzīvības glābšanas iekārtu un to aprīkojuma ieskaitot divvirzienu radiotelefonus ekspluatāciju. Izdzīvošanas metodes jūrā, ieskaitot piedalīšanos apstiprinātos mācību kursos par izdzīvošanu uz jūras.

 

12.     Avārijas procedūras un zvejas kuģa personāla droša darba prakse

 

Zināšanas par PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodeksa A daļas un 1993.gada Torremolinas protokola pielikuma VIII nodaļas atbilstošās sadaļās uzskaitītajām procedūrām.

 

13.     Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana

 

13.1.  Pamatzināšanas par zvejas kuģa manevrēšanu un vadīšanu, ieskaitot sekojošo:

 

1.       pietauvošanos, attauvošanos, noenkurošanos un manevrēšanu pieejot pie cita kuģa borta jūrā;

 

2.       manevrēšanu zvejas operāciju laikā, īpaši ievērojot faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kuģa drošību šādu operāciju laikā;

 

3.       vēja, plūdmaiņu un straumes ietekmi uz kuģa vadīšanu;

 

4.       manevrēšanu seklā ūdenī;

 

5.       zvejas kuģu vadīšanu vētrainos laika apstākļos;

 

6.       cilvēku glābšanu un palīdzību avārijā cietušiem kuģiem vai lidmašīnām;

 

7.       cita kuģa vai paša kuģa vilkšanu;

 

8.       „cilvēks aiz borta” procedūras; un

 

9.       kur piemērojams, praktiskie pasākumi, kas jāveic, ja kuģošana notiek ledū vai kuģa apledošanas apstākļos.

 

14.     Zvejas kuģa uzbūve

 

Vispārīgas zināšanas par kuģa galvenajām sastāvdaļām.

 

15.     Kuģa stabilitāte

 

Demonstrēt spējas izmantot stabilitātes datus, stabilitātes un galsveres tabulas un iepriekš aprēķinātus kuģa stāvokļa parametrus.

 

16.     Loma apstrāde un kraušana

 

Zināšanas par drošu loma apstrādi, novietošanu, kraušanu, un šo faktoru ietekmi uz kuģa drošību.

 

17.     Angļu valoda

 

Atbilstošas angļu valodas zināšanas, lai sardzes stūrmanis spētu izmantot kartes un citus navigācijas izdevumus, saprast meteoroloģisko informāciju un ziņojumus saistītus ar kuģa drošību un ekspluatāciju. Spēja saprast un izmantot SJO jūras sakaru standartteicienus.

 

18.     Medicīniskā palīdzība

 

Zināšanas par pirmās palīdzības procedūrām. Praktiska medicīnas rokasgrāmatu un padomu, kas saņemti pa radio, pielietošana.

 

19.     Meklēšana un glābšana

 

Atbilstošas zināšanas par meklēšanas un glābšanas procedūrām, pamatojoties uz Tirdzniecības kuģu meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatu (MERSAR).

 

20.     Jūras vides piesārņošanas novēršana

 

Zināšanas par piesardzības pasākumiem, kas jāievēro, lai novērstu jūras vides piesārņošanu.

 

21.     Kompetences demonstrēšanas metodes

 

Dalībvalsts nosaka šī pielikuma prasībām atbilstošas kompetences demonstrēšanas metodes.

 

 

3. noteikums

Obligātās minimālās prasības kapteiņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

 ierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem.

 

1.       Katram kapteinim, kas strādā uz 24 metrus gara un garāka ierobežotā rajonā strādājoša zvejas kuģa, ir nepieciešams atbilstošs sertifikāts, kas izdots saskaņā vismaz ar šī noteikuma nosacījumiem, ja vien viņam nav sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 1.noteikumu.

 

2.       Katrs sertificēšanas kandidāts ir:

 

1.       atbilstošs Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi;

 

2.       atbilstošs sertificēšanas prasībām kā sardzes stūrmanis uz 24 metrus gariem un garākiem ierobežotā vai neierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem, un ar ne mazāk kā 12 mēnešu apstiprinātu sardzes stūrmaņa vai kapteiņa jūras praksi uz ne mazāk kā 12 metrus gariem zvejas kuģiem. Tomēr Dalībvalsts var atļaut to aizvietot ar periodu, kas nepārsniedz apstiprinātu sešu mēnešu sardzes stūrmaņa jūras praksi uz tirdzniecības kuģiem;

 

3.       nokārtojis atbilstošu kompetences novērtēšanas eksāmenu vai eksāmenus saskaņā ar Dalībvalsts prasībām. Šāds eksāmens vai eksāmeni iekļauj materiālus, kas doti šī noteikuma pielikumā.

 

3.       Dalībvalsts, paturot prātā ietekmi uz visu kuģu un konstrukciju, kas var darboties tajā pašā ierobežotajā rajonā, drošību, ievēro apstākļus ierobežotajā rajonā, kuru tā ir noteikusi saskaņā ar I/1 noteikuma definīciju, un nosaka jebkādus papildu materiālus, kurus vajadzētu iekļaut eksāmenā vai eksāmenos.

 

4.       Eksaminācijas kandidātu, kam ir derīgs kompetences sertifikāts, kas izdots saskaņā ar 1978.gada STCW konvenciju, neeksaminē atkārtoti par tām pielikumā uzskaitītajām tēmām, par kurām eksāmeni ir nolikti augstākā vai līdzvērtīgā līmenī, lai saņemtu Konvencijai atbilstošu sertifikātu.

 

 

3. noteikuma pielikums

Minimālo zināšanu prasības kapteiņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

 ierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem.

 

1.       Zemāk dotā mācību programma ir sastādīta kandidātu eksaminēšanai kapteiņa sertifikāta iegūšanai darbam uz 24 metrus gariem un garākiem ierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem. Paturot prātā, ka kapteinis vienmēr, ieskaitot zvejas operāciju laiku, ir pilnībā atbildīgs par kuģa un tā apkalpes drošību, eksāmena jautājumi par šīm tēmām ir sastādīti tā, lai pārbaudītu, vai kandidāts saskaņā ar mācību programmu ir pienācīgi apguvis visu pieejamo informāciju par to, kas ietekmē kuģa un tā apkalpes drošību.

 

2.       Navigācija un kuģa vietas noteikšana

 

2.1.    Reisa plānošana un kuģošana jebkuros apstākļos:

 

1.       ar pieņemamām kuģa ceļa noteikšanas metodēm;

 

2.       ierobežotos ūdeņos;

 

3.       kur nepieciešams, ledus apstākļos;

 

4.       ierobežotas redzamības apstākļos;

 

5.       kur nepieciešams, satiksmes sadales sistēmās; un

 

6.       rajonos, kurus iespaido plūdmaiņas un straumes.

 

2.2.    Kuģa vietas noteikšana

 

1.       ar sauszemes orientieru observācijām, ieskaitot spēju izmantot peilējumu uz krasta orientieriem un tādiem navigācijas palīglīdzekļiem kā bākas, signālugunis un bojas kopā ar atbilstošām kartēm, paziņojumiem jūrniekiem un citiem izdevumiem, un tā rezultātā noteiktās kuģa vietas precizitātes novērtēšana; un

 

2.      atbilstoši Dalībvalsts prasībām izmantojot modernās kuģu elektroniskās navigācijas iekārtas, kas atrodas uz attiecīgajiem zvejas kuģiem.

 

3.       Sardzes pildīšana

 

3.1.    Parādīt izsmeļošas zināšanas par 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu saturu, piemērošanu un mērķiem, īpaši to II un IV pielikumu saistībā ar drošu navigāciju.

 

3.2.    Parādīt zināšanas par pamatprincipiem, kas jāievēro, pildot navigācijas sardzi, kā tas noteikts IV nodaļā.

 

 

4.       Navigācija ar radiolokatora palīdzību

 

4.1.    Dalībvalsts izlemj, vai iekļaut zemāk norādīto mācību programmu par radiolokatoriem kapteiņu sertificēšanas vispārējās prasībās. Ja Dalībvalsts nolemj neiekļaut šo mācību programmu vispārējās prasībās, tā nodrošina, lai mācību programma tiktu ņemta vērā kapteiņu, kas strādā uz kuģiem, kas aprīkoti ar radiolokācijas iekārtām un kursē ierobežotā rajonā, sertificēšanai.

 

4.2.    Demonstrēt, izmantojot radiolokatora trenažieri, vai, ja tāds nav pieejams, manevrēšanas planšeti, zināšanas par radiolokatora darbības pamatprincipiem un spēju ekspluatēt un izmantot radiolokatoru un interpretēt un analizēt no iekārtas* iegūto informāciju, ieskaitot sekojošo:

 

1.    faktorus, kas ietekmē darbību un precizitāti;

 

2.    displeju uzstādīšanu un lietošanu;

 

3.    kļūdaini uzrādītas informācijas, neīstu atbalss signālu, atbalss signālu no jūras virsmas noteikšanu;

 

4.    distanci un peilējumu;

 

5.    kritisko atbalšu identificēšanu;

 

6.    citu kuģu kursu un ātrumu;

 

7.    tuvākās satuvošanās laiku un distanci līdz kuģiem, kas šķērso ceļu, nāk pretī vai apdzen kuģi;

 

8.    citu kuģu ātruma un kursa izmaiņu noteikšanu;

 

9.    sava kuģa kursa vai ātruma, vai to abu izmaiņu sekas; un

 

10.   1972.gada starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu piemērošanu.

 

5.       Kompasi

 

5.1.    Spēja noteikt un pielietot kompasu kļūdas.

 

 

6.       Meteoroloģija un okeanogrāfija

 

6.1.    Zināšanas par meteoroloģiskajiem instrumentiem un to pielietošanu.

 

6.2.    Spēja pielietot pieejamo meteoroloģisko informāciju.

 

6.3.    Zināšanas par dažādu laika apstākļu sistēmu īpašībām, kas iespaido attiecīgos ierobežotos rajonus, pēc Dalībvalsts ieskatiem.

 

6.4.    Zināšanas par laika apstākļiem, kas iespaido attiecīgos ierobežotos rajonus un kas var apdraudēt kuģi; pēc Dalībvalsts ieskatiem.

 

6.5.    Kur nepieciešams, spēja izmantot atbilstošus navigācijas izdevumus par plūdmaiņām un straumēm.

 

7.       Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana

 

7.1.    Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana visos apstākļos, ieskaitot sekojošo:

 

1.       pietauvošanās, attauvošanās un enkurošanās operācijas dažādos vēja un plūdmaiņu apstākļos;

 

2.       manevrēšanu seklā ūdenī;

 

3.       zvejas kuģa vadīšanu vētrainos laika apstākļos, ieskaitot atbilstošu ātrumu, īpaši līdzskrejošos vai pakaļējā sektora viļņos, palīdzot kuģim vai lidmašīnai briesmās, un līdzekļus nevadāma kuģa pasargāšanai no viļņu ietekmes un dreifa samazināšanai;

 

4.       kuģa manevrēšanu zvejas operāciju laikā, īpaši ievērojot faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kuģa drošību šādu operāciju laikā;

 

5.       piesardzības pasākumus, manevrējot, lai nolaistu ūdenī glābšanas laivas vai glābšanas līdzekļus sliktos laika apstākļos;

 

6.       metodes, kā cietušos no glābšanas laivām vai glābšanas līdzekļiem pacelt uz kuģa;

 

7.       kur nepieciešams, praktiskos pasākumus, kas jāveic, ja kuģošana notiek ledū vai kuģa apledošanas apstākļos;

 

8.       kur nepieciešams, satiksmes sadales sistēmu izmantošanu un manevrēšanu tajās;

 

           9.     nozīmi, kāda ir manevrēšanai ar samazinātu ātrumu, lai izvairītos no bojājumiem, ko rada paša kuģa pakaļgala vai priekšgala radītais vilnis;

 

10.     zivju pārkraušanu pārstrādes kuģos vai citos kuģos jūrā.

 

8.       Zvejas kuģa uzbūve un stabilitāte

 

8.1. Vispārīgas zināšanas par kuģa galvenajām sastāvdaļām un pareiziem dažādu daļu nosaukumiem.

 

8.2.    Zināšanas par teorijām un faktoriem, kas ietekmē galsveri un stabilitāti, un pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu drošu galsveri un stabilitāti.

 

8.3.    Demonstrēt spējas izmantot stabilitātes datus, stabilitātes un galsveres tabulas un iepriekš aprēķinātus kuģa stāvokļa parametrus.

 

8.4.    Kur nepieciešams, zināšanas par brīvo virsmu un apledojuma ietekmi.

 

8.5.    Zināšanas par sekām, kādas rada ūdens uz klāja.

 

8.6.    Zināšanas par hermētiskuma un ūdensnecaurlaidīguma integritātes nozīmi.

 

9.       Loma apstrāde un kraušana

 

9.1.    Loma un zvejas rīku novietošana un nostiprināšana uz kuģa.

 

9.2.    Iekraušanas un izkraušanas operācijas, īpašu uzmanību pievēršot sānsveres momentiem, ko rada zvejas rīki un loms.

 

10.     Zvejas kuģu energoiekārtas

 

10.1. Zvejas kuģu energoiekārtu darbības principi.

 

10.2.  Kuģa palīgmehānismi.

 

10.3. Vispārīgas zināšanas par jūrniecības tehniskajiem terminiem.

 

11.      Ugunsgrēku novēršana un ugunsdzēšanas iekārtas

 

11.1.  Ugunsdzēšanas mācību trauksmju organizēšana.

 

11.2.  Ugunsgrēku kategorijas un degšanas process.

 

11.3.  Ugunsdzēšanas sistēmas.

 

11.4.  Piedalīšanās apstiprinātos ugunsdzēšanas mācību kursos.

 

11.5.  Zināšanas par prasībām attiecībā uz ugunsdzēšanas iekārtām.

 

12.     Avārijas procedūras

 

12.1.  Piesardzības pasākumi, izvelkot kuģi krastā.

 

12.2.  Darbības, kas veicamas pirms un pēc uzskriešanas uz sēkļa.

 

12.3. Darbības, kas veicamas, ja zvejas iekārta aizķeras aiz grunts vai citiem šķēršļiem.

 

12.4.  Uz sēkļa uzskrējuša kuģa atbrīvošana ar un bez citu palīdzības.

 

12.5.  Darbības, kas veicamas pēc sadursmes.

 

12.6.  Sūces pagaidu aizdrīvēšana.

 

12.7.  Apkalpes aizsardzības un drošības pasākumi avārijas gadījumos.

 

12.8.  Bojājumu ierobežošana un kuģa glābšana pēc ugunsgrēka vai sprādziena.

 

12.9.  Kuģa atstāšana.

 

12.10.  Stūrēšana, izmantojot rezerves stūres ierīci, pagaidu stūres ierīkošana un lietošana un, kur nepieciešams, pagaidu stūres ierīkošanas metodes.

 

12.11.  Cilvēku glābšana no avārijā cietuša kuģa vai kuģa vraka.

 

12.12. „Cilvēks aiz borta” procedūras.

 

12.13. Cita kuģa vai paša kuģa vilkšana tauvā.

 

13.     Medicīniskā aprūpe

 

13.1. Zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas procedūrām. Praktiska medicīnas rokasgrāmatu un ar radio starpniecību saņemto medicīnisko padomu izmantošana.

 

13.2. Praktiska ar radio starpniecību saņemtu medicīnisko padomu un medicīnas rokasgrāmatu izmantošana, ieskaitot spēju veikt efektīvas darbības, pamatojoties uz šādām zināšanām nelaimes gadījumos vai slimību gadījumos, kas var notikt uz kuģa.

 

14.     Jūras tiesības

 

14.1. Ņemot vērā, ka ierobežotos rajonus nosaka Dalībvalsts, zināšanas par starptautisko jūrniecības likumdošanu, kas ietverta starptautiskajos līgumos un konvencijās, kur tie skar kapteiņa īpašos pienākumus un atbildību attiecīgajos braukšanas rajonos, īpaši to, kas attiecas uz drošību un jūras vides aizsardzību.

 

14.2. Zināšanu līmenis par nacionālo likumdošanu jūrniecības jomā ir atstāts Dalībvalsts ziņā, bet ietverot nacionālos pasākumus piemērojamo starptautisko līgumu un konvenciju ieviešanai.

 

15.     Dzīvības glābšana

 

Zināšanas par dzīvības glābšanas līdzekļiem, kas noteikti uz zvejas kuģiem. Kuģa atstāšanas mācību organizēšana un aprīkojuma izmantošana.

 

16.     Meklēšana un glābšana

 

Zināšanas par meklēšanas un glābšanas procedūrām.

 

17.     PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodeksa A daļa

 

Zināšanas par tām PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodeksa sadaļām, kuras varētu prasīt Dalībvalsts.

 

18.     Kompetences demonstrēšanas metodes

 

Dalībvalsts nosaka šī pielikuma prasībām atbilstošas kompetences demonstrēšanas metodes.

 

 

 

 

4. noteikums

Obligātās minimālās prasības sardzes stūrmaņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem ierobežotā rajonā

 strādājošiem zvejas kuģiem.

 

 

1.       Katram sardzes stūrmanim, kas strādā uz 24 metrus gara un garāka ierobežotā rajonā strādājoša zvejas kuģa, ir nepieciešams vai nu saskaņā ar 2. noteikumu izdots sertifikāts vai atbilstošs sertifikāts, kas ir izdots saskaņā vismaz ar šī noteikuma nosacījumiem.

 

2.       Katrs sertificēšanas kandidāts ir:

 

1.    ne jaunāks par 18 gadiem;

 

2.    atbilstošs Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi;

 

3.    ar apstiprinātu ne mazāk kā divu gadu jūras praksi klāja komandā uz ne mazāk kā 12 metrus gariem zvejas kuģiem. Tomēr Administrācija var atļaut jūras praksi aizvietot ar īpašas apmācības periodu, kas nepārsniedz vienu gadu, nodrošinot, ka īpašas apmācības programmas periods ir pēc nozīmes vismaz līdzvērtīgs ar prasīto jūras prakses periodu, ko tas aizvieto, vai ar apstiprinātas jūras prakses periodu, kas ir dokumentēts apstiprinātā prakses grāmatā atbilstoši 1978.gada STCW konvencijai;

 

4.    nokārtojis atbilstošu eksāmenu vai eksāmenus, lai iegūtu kompetences novērtējumu saskaņā ar Dalībvalsts prasībām. Šāds eksāmens vai eksāmeni ietver materiālus, kas doti šī noteikuma pielikumā. Eksaminācijas kandidātu, kuram ir derīgs, saskaņā ar 1978.gada STCW konvenciju izdots kompetences sertifikāts, nav jāpāreksaminē par tām pielikumā uzskaitītajām tēmām, par kurām ir nolikts eksāmens augstākā vai līdzvērtīgā līmenī Konvencijai atbilstoša sertifikāta iegūšanai; un

 

5.    atbilstošs attiecīgajām 6.noteikuma prasībām radio sardzes pienācīgai veikšanai saskaņā ar Radiosakaru reglamentu.

 

 

 

 

4. noteikuma pielikums

Minimālo zināšanu prasības sardzes stūrmaņu sertificēšanai

darbam uz 24 metrus gariem un garākiem

 ierobežotā rajonā strādājošiem zvejas kuģiem

 

1.       Zemāk dotā mācību programma ir sastādīta kandidātu eksaminēšanai sardzes stūrmaņa sertifikāta iegūšanai darbam uz 24 metrus gariem un garākiem ierobežotā rajonā strādājošiem kuģiem.

 

2.       Navigācija atklātā jūra un piekrastē

 

2.1.    Spēja noteikt kuģa vietu, izmantojot:

 

          1.    krasta orientierus;

 

2.    navigācijas palīglīdzekļus, ieskaitot bākas, signālugunis un bojas; un

 

3.    lagrēķinu, ņemot vērā vējus, plūdmaiņas, straumes un ātrumu pēc dzenskrūves apgriezienu skaita minūtē un pēc lagas.

 

2.2.    Izsmeļošas zināšanas un spēja izmantot navigācijas kartes un tādus izdevumus kā locijas, plūdmaiņu tabulas, paziņojumus jūrniekiem un radio navigācijas brīdinājumus.

 

3. Navigācija ar radiolokatora palīdzību

 

3.1.    Dalībvalsts izlemj, vai iekļaut zemāk norādīto mācību programmu par radiolokatoriem sardzes stūrmaņu sertificēšanas vispārējās prasībās. Ja Dalībvalsts nolemj neiekļaut šo mācību programmu vispārējās prasībās, tā nodrošina, lai mācību programma tiktu ņemta vērā sardzes stūrmaņu sertificēšanai, kas strādā uz kuģiem, kas aprīkoti ar radiolokācijas iekārtām un kuģo ierobežotā rajonā.

 

3.2.    Demonstrēt, izmantojot radiolokatora trenažieri, vai, ja tāds nav pieejams, manevrēšanas planšeti, zināšanas par radiolokatora darbības pamatprincipiem un spēju ekspluatēt un izmantot radiolokatoru un interpretēt un analizēt no iekārtas* iegūto informāciju, ieskaitot sekojošo:

 

1.    faktorus, kas ietekmē darbību un precizitāti;

 

2.    displeju uzstādīšanu un lietošanu;

 

3.     kļūdaini uzrādītas informācijas, neīstu atbalss signālu; atbalss signālu no jūras virsmas noteikšanu;

 

4.    distanci un peilējumu;

 

5.    kritisko atbalšu identificēšanu;

 

6.    citu kuģu kursu un ātrumu;

 

7.    tuvākās satuvošanās laiku un distanci līdz kuģiem, kas šķērso ceļu, nāk pretī vai apdzen kuģi;

 

8.    citu kuģu ātruma un kursa izmaiņu noteikšanu;

 

9.    paša kuģa kursa vai ātruma, vai to abu izmaiņas sekas;

 

10. 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu piemērošanu.

 

4.       Sardzes pildīšana

 

4.1.    Parādīt izsmeļošas zināšanas par 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu saturu, piemērošanu un mērķiem, īpaši to II un IV pielikumu saistībā ar drošu navigāciju.

 

4.2.    Parādīt zināšanas par pamatprincipiem, kas jāievēro, pildot navigācijas sardzi, kā tas noteikts IV nodaļā.

 

5.       Kuģa vietas noteikšanas un navigācijas elektroniskās sistēmas

 

5.1.    Kur nepieciešams, spēja noteikt kuģa vietu, saskaņā ar Dalībvalsts prasībām izmantojot elektroniskās navigācijas iekārtas.

 

6.       Meteoroloģija

 

6.1.    Zināšanas par kuģa meteoroloģiskajiem instrumentiem un to pielietošanu.

 

6.2.    Zināšanas par dažādu laika apstākļu sistēmu īpašībām, kas iespaido atbilstošos ierobežotos rajonus.

 

7.       Kompasi

 

7.1.    Spēja noteikt un pielietot kompasa kļūdas.

 

8.       Ugunsdzēšana

 

8.1.    Zināšanas par ugunsgrēku novēršanu un ugunsdzēšanas aprīkojuma izmantošanu.

 

8.2.    Piedalīšanās apstiprinātos ugunsdzēšanas mācību kursos.

 

9.       Dzīvības glābšana

 

9.1.    Zināšanas par dzīvības glābšanas līdzekļiem, ar kuriem apgādāti zvejas kuģi. Kuģa atstāšanas mācību organizēšana un aprīkojuma izmantošana.

 

9.2.    Piedalīšanās apstiprinātos apmācību kursos par izdzīvošanu jūrā.

 

10.     Avārijas procedūras un zvejas kuģa personāla droša darba prakse

 

10.1. Zināšanas par PLO/SDO/SJO Zvejnieku un zvejas kuģu drošības kodeksa A daļas un 1993.gada Torremolinas protokola pielikuma III nodaļas atbilstošās sadaļās uzskaitītajām procedūrām.

 

11.     Zvejas kuģa manevrēšana un vadīšana

 

11.1. Pamatzināšanas par zvejas kuģa manevrēšanu un vadīšanu, ieskaitot sekojošo:

 

1.       pietauvošanos, attauvošanos, noenkurošanos un manevrēšanu pieejot pie cita kuģa borta jūrā;

 

2.       kuģa manevrēšanu zvejas operāciju laikā, īpaši ievērojot faktorus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt kuģa drošību šādu operāciju laikā;

 

3.       vēja, plūdmaiņu un straumes ietekmi uz kuģa vadīšanu;

 

4.       manevrēšanu seklā ūdenī;

 

5.       zvejas kuģu vadīšanu vētrainos laika apstākļos;

 

6.       glābjot cilvēkus un palīdzot avārijā cietušam kuģim vai lidmašīnai;

 

7.       cita kuģa vai paša kuģa vilkšanu tauvā;

 

8.       „cilvēks aiz borta” procedūras; un

 

9.      kur nepieciešams, praktiskos pasākumus, kas jāveic, ja kuģošana notiek ledū vai kuģa apledošanas apstākļos.

 

12.     Kuģa stabilitāte

 

12.1. Demonstrēt spējas izmantot stabilitātes datus, stabilitātes un galsveres tabulas un iepriekš aprēķinātus kuģa stāvokļa parametrus.

 

13.     Loma apstrāde un kraušana

 

13.1.  Zināšanas par drošu loma apstrādi, novietošanu, kraušanu un šo faktoru ietekmi uz kuģa drošību.

 

14.     Zvejas kuģa uzbūve

 

14.1. Vispārīgas zināšanas par kuģa galvenajām sastāvdaļām.

 

15.     Medicīniskā palīdzība

 

15.1. Zināšanas par pirmās palīdzības procedūrām. Praktiska medicīnas rokasgrāmatu un ar radio palīdzību saņemtu padomu izmantošana.

 

16.     Meklēšana un glābšana

 

16.1. Zināšanas par meklēšanas un glābšanas procedūrām.

 

17.     Jūras vides piesārņošanas novēršana

 

17.1. Zināšanas par piesardzības pasākumiem, kas jāievēro, lai novērstu jūras vides piesārņošanu.

 

18.     Kompetences demonstrēšanas metodes

 

18.1.  Dalībvalsts nosaka šī pielikuma prasībām atbilstošas kompetences demonstrēšanas metodes.

5. noteikums

Obligātās minimālās prasības vecāko mehāniķu

un otro mehāniķu sertificēšanai darbam

uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW vai vairāk

 

 

1.       Katram vecākajam mehāniķim vai otrajam mehāniķim, kas strādā uz jūras zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW vai vairāk, ir nepieciešams atbilstošs sertifikāts.

 

2.       Katrs sertificēšanas kandidāts ir:

 

          1.       ne jaunāks par 18 gadiem;

 

2.       atbilstošs Dalībvalsts veselības stāvokļa prasībām, ieskaitot redzi un dzirdi;

 

3.       sertificēšanai par otro mehāniķi, ar ne mazāk kā 12 mēnešu apstiprinātu jūras praksi mašīntelpā; tomēr šis periods var tikt samazināts līdz ne mazāk kā 6 mēnešiem, ja Dalībvalsts pieprasa īpašu apmācību, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu apstiprinātai jūras praksei, kuru tā aizstāj;

 

4.       sertificēšanai par vecāko mehāniķi, ar ne mazāk kā 24 mēnešu apstiprinātu jūras praksi, no kuras ne mazāk kā 12 mēneši ir nostrādāti, esot otrā mehāniķa amatā;

 

5.       ir piedalījies apstiprinātos praktiskos ugunsdzēšanas mācību kursos; un

 

6.       nokārtojis attiecīgu kompetences novērtēšanas eksāmenu atbilstoši Dalībvalsts prasībām. Šādā eksaminēšanā ir iekļauti materiāli, kas doti šī noteikuma pielikumā, izņemot, ja Dalībvalsts nosaka dažādas eksaminācijas un jūras prakses prasības zvejas kuģu virsniekiem, kas nodarbināti ierobežotos rajonos, paturot prātā dzinēju jaudu un ietekmi uz zvejas kuģu drošību, kas varētu strādāt tajā pašā rajonā.

 

3.       Apmācībās, lai sasniegtu nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi, ņem vērā atbilstošos starptautiskos noteikumus un rekomendācijas.

 

4.       Zināšanu līmenis, kas tiek prasīts saskaņā ar dažādiem šī pielikuma punktiem, var būt dažāds atbilstoši tam, vai sertifikāts tiek izsniegts vecākā mehāniķa vai otrā mehāniķa līmenim.

 

 

5. noteikuma pielikums

Minimālo zināšanu prasības vecāko mehāniķu un

otro mehāniķu sertificēšanai darbam uz zvejas kuģiem

ar galveno dzinēju jaudu 750kW un vairāk

 

1.       Zemāk dotā mācību programma ir sastādīta sertificēšanas kandidātu eksaminēšanai darbam par vecāko mehāniķi vai otro mehāniķi uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW vai vairāk. Paturot prātā, ka, esot otrā mehāniķa amatā, jebkurā laikā var rasties nepieciešamība uzņemties vecākā mehāniķa pienākumus, eksaminācijas modelis par šīm tēmām ir tāds, lai pārbaudītu, vai kandidāts ir pareizi apguvis visu pieejamo informāciju par to, kas iespaido zvejas kuģa mehānismu drošu darbību.

 

2.       Saskaņā ar zemāk minētajiem 3.4. un 4.1. apakšpunktiem, Dalībvalsts var neprasīt zināšanas par dzinēju iekārtu tipiem, kas ir citas, nekā dzinēju iekārtas, darbam ar kurām ir derīgs izsniedzamais sertifikāts. Sertifikāts, kas izsniegts uz šādiem noteikumiem, nav derīgs darbam ar tādām dzinēju iekārtām, zināšanas, par kurām nav prasītas, kamēr mehāniķis pierāda, ka saskaņā ar Dalībvalsts prasībām ir kompetents darbam ar šīm iekārtām. Jebkādi šādi ierobežojumi ir uzrādīti sertifikātā.

 

3.       Katram kandidātam ir elementārās teorētiskās zināšanas, lai izprastu pamatprincipus, kas attiecas uz sekojošām tēmām:

 

          1.       sadegšanas procesi;

 

          2.       siltuma pārvade;

 

          3.       mehānika un hidromehānika;

 

          4.       skatoties, kas atbilst:

 

          4.1.    kuģu dīzeļdzinēji;

 

          4.2.    kuģu galvenās tvaika mašīnas;

 

          4.3.    kuģu gāzturbīnas;

 

          5.       stūres iekārtu sistēmas;

 

          6.       degvielu un smēreļļu īpašības;

 

          7.       materiālu īpašības;

 

          8.       ķīmiskās vielas, ko izmanto ugunsdzēšanā;

 

          9.       kuģu elektriskās iekārtas;

 

          10.     automatizācijas, vadības un kontroles sistēmas;

 

          11.     zvejas kuģa uzbūve, ieskaitot stabilitāti un bojājumu kontroli;

 

          12.     palīgsistēmas; un

 

          13.     saldēšanas sistēmas.

 

4.       Katram kandidātam ir atbilstošas praktiskās zināšanas vismaz par sekojošām tēmām:

 

          1.       dzinēju ekspluatācija un apkope, skatoties, kas atbilst:

 

1.1.    kuģu dīzeļdzinēji;

 

1.2.    kuģu galvenās tvaika mašīnas;

 

1. 3.    kuģu gāzturbīnas.

 

2.       palīgmehānismu sistēmu ekspluatācija un apkope, ieskaitot stūres    

          ierīces sistēmas;

 

3.       elektrisko un kontroles iekārtu ekspluatācija, pārbaude un apkope;

 

4.       loma apstrādes iekārtu un klāja mehānismu apkope;

 

5.       mehānismu tehniskā diagnostika, defektu atrašana un veicamā bojājumu profilakse;

 

6.       drošu apkopes un remonta procedūru organizēšana;

 

7.       metodes un līdzekļi ugunsgrēka novēršanai, atklāšanai un dzēšanai;

 

8.       noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz jūras vides piesārņošanu kuģa ekspluatācijas vai negadījuma dēļ, un metodes un līdzekļi, lai novērstu šādu piesārņojumu;

 

9.       pirmās palīdzības sniegšana saistībā ar ievainojumiem, kādi varētu būt sagaidāmi mašīntelpās, un pirmās palīdzības sniegšanas piederumu lietošana;

 

10.     dzīvības glābšanas iekārtu funkcijas un to izmantošana;

 

11.     bojājumu kontroles metodes, īpaši pievēršot uzmanību darbībām, kas jāveic gadījumā, ja jūras ūdens ieplūst mašīntelpā; un

 

12.     darba drošība.

 

5.       Katram kandidātam ir zināšanas par starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, ko ietver starptautiskie līgumi un konvencijas, kur tā skar mašīntelpas komandas īpašos pienākumus un atbildību, sevišķi attiecībā uz drošību un jūras vides aizsardzību. Noteikt, kādā līmenī ir zināšanas par nacionālajiem jūrniecības likumdošanu, ir atstāts Dalībvalsts ziņā, bet ietverot nacionālos pasākumus attiecīgo starptautisko līgumu un konvenciju ieviešanai.

 

6.       Katram kandidātam ir zināšanas par personāla vadību, organizāciju un mācībām uz zvejas kuģiem.

 

 

6. noteikums

Obligātās minimālās prasības

personāla sertificēšanai, kas ir atbildīgs vai pilda

radiosakaru pienākumus uz zvejas kuģiem

 

Paskaidrojoša piezīme

 

Obligātās prasības sakarā ar radiosakaru sardzes pildīšanu ir izklāstītas Radiosakaru Reglamentā un 1993. gada Torremolinas protokolā. Radio iekārtu apkopes noteikumi ir izklāstīti 1993.gada Torremolinas protokolā un norādījumos, ko pieņēmusi Organizācija.*

 

Piemērošana

 

1.       Izņemot to, kas noteikts 2.daļā, šī noteikuma nosacījumi attiecināmi uz personālu, kas ir atbildīgs vai pilda radiosakaru pienākumus uz kuģa, kur starptautiskie līgumi vai nacionālie normatīvie akti prasa, lai uz tiem būtu radio iekārtas, kas izmanto Globālās jūras avārijas un drošības sistēmas (GMDSS) frekvences un metodes.

 

2.       Personāls uz kuģiem, uz kuriem saskaņā ar starptautiskiem līgumiem vai nacionālo likumdošanu radio iekārtas nav obligātas, var neatbilst šī noteikuma nosacījumiem, tomēr tas atbilst Radiosakaru reglamenta prasībām. Administrācija nodrošina, lai attiecībā ar šādu personālu tiktu izdoti vai atzīti atbilstoši sertifikāti, kas būtu saskaņā ar Radiosakaru reglamenta prasībām.

 

Minimālās prasības GMDSS radiosakaru personāla sertificēšanai

 

1.       Katrai personai, kas uz kuģa ir atbildīga vai pilda radiosakaru pienākumus, ir atbilstošs sertifikāts vai sertifikāti, ko izdevusi vai atzinusi Administrācija saskaņā ar Radiosakaru reglamenta noteikumiem.

 

2.       Minimālās zināšanas, izpratne un kompetence, kas tiek prasītas sertificēšanai saskaņā ar šo noteikumu, ir pietiekamas, lai radiosakaru personāls droši un efektīvi pildītu savus radiosakaru pienākumus.

 

3.       Katrs sertificēšanas kandidāts ir:

 

          1.       ne jaunāks par 18 gadiem;

 

2.       atbilstošs Dalībvalsts prasībām attiecībā uz veselības stāvokli, īpaši redzi un dzirdi; un

 

          3.       atbilstošs šī noteikuma pielikuma prasībām.

 

4.       Katram sertificēšanas kandidātam tiek prasīts nokārtot eksāmenu vai eksāmenus saskaņā ar Dalībvalsts prasībām.

 

5.       Visu veidu sertifikātu, kas izdoti atbilstoši Radiosakaru reglamenta prasībām, apstiprināšanai, kā tas noteikts saskaņā ar Konvenciju, nepieciešamās zināšanas, izpratne un kompetence ir dota šī noteikuma pielikumā. Nosakot atbilstošu zināšanu līmeni un apmācības, Dalībvalsts ņem vērā arī Organizācijas attiecīgās rekomendācijas.*

 

 

6. noteikuma pielikums

 

Minimālās papildu zināšanu un apmācību

prasības GMDSS radiosakaru personālam

 

1.       Papildus zināšanām atbilstoši sertifikāta izsniegšanas prasībām saskaņā ar Radiosakaru reglamentu katram sertificēšanas kandidātam ir zināšanas par:

 

1.       radiosakaru noteikumiem avāriju gadījumos;

 

2.      meklēšanas un glābšanas radiosakariem, ieskaitot Tirdzniecības kuģu meklēšanas un glābšanas rokasgrāmatā (MERSAR) dotās procedūras;

 

3.       līdzekļiem, lai novērstu kļūdainas avārijas trauksmes pārraidīšanu, un procedūrām, lai mazinātu kļūdainas avārijas trauksmes sekas;

 

4.       kuģu ziņošanas sistēmām;

 

5.       medicīniskajiem pakalpojumiem ar radio starpniecību;

 

6.       Starptautiskā Signālu koda un Jūras sakaru standartteicienu izmantošanu;

 

7.       profilaktiskiem pasākumiem kuģa un personāla drošībai sakarā ar briesmām, ko var radīt radioiekārtas, ieskaitot elektrisko strāvu un nejonizējošu starojumu.

 

 

7. noteikums

Obligātās minimālās prasības, lai nodrošinātu

kapteiņu, virsnieku un mehāniķu

nepārtrauktu kompetenci un zināšanu atjaunošanu.

 

1.       Katram kapteinim vai virsniekam, kuram ir sertifikāts un kurš strādā jūrā vai paredz atgriezties jūrā pēc laika perioda krastā, lai saglabātu kvalifikāciju darbam jūrā, regulāros intervālos, kas nepārsniedz piecus gadus, tiek prasīts apliecināt atbilstību Dalībvalsts prasībām attiecībā uz:

 

1.       veselības stāvokli, īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi; un

 

2.       vismaz vienu gadu ilgu jūras praksi kapteiņa vai virsnieka amatā iepriekšējo piecu gadu laikā; vai

 

3.      spēju pildīt uz zvejas kuģa tādus darba pienākumus, kas ir pielīdzināmi izsniegtā sertifikāta kategorijā noteiktajiem, kas tiek uzskatīts vismaz par līdzvērtīgu 1.2.punktā prasītajai jūras praksei; vai

 

3.1.    izturot apstiprinātu pārbaudi; vai

 

3.2.    veiksmīgi pabeidzot apstiprinātus kursus vai atbilstošu mācību kursu kapteiņiem un virsniekiem, kas strādā uz zvejas kuģiem, īpaši tiem, kas no jauna uzsāk jūras praksi uz šiem kuģiem; vai

 

3.3.    pabeidzot ne mazāk kā trīs mēnešu ilgu apstiprinātu jūras prakses periodu ārštata virsnieka amatā uz zvejas kuģa tieši pirms stāšanās amatā, kuram sertifikāts ir derīgs.

 

2.       Šajā noteikumā prasītos zināšanu papildināšanas un atjaunošanas kursus apstiprina Administrācija, un tajos ir iekļautas jaunākās izmaiņas starptautiskajos noteikumos attiecībā uz dzīvības drošību jūrā un jūras vides aizsardzību.

 

3.       Administrācija nodrošina, lai starptautisko noteikumu jaunāko izmaiņu teksti attiecībā uz dzīvības drošību jūrā un jūras vides aizsardzību būtu pieejami uz kuģiem, kas ir tās jurisdikcijā.

 

 

8. noteikums

Obligātās minimālās prasības,

lai nodrošinātu GMDSS radiosakaru personāla

nepārtrauktu kompetenci un zināšanu atjaunošanu.

 

1.       Katram GMDSS radiosakaru darbiniekam, kuram ir Dalībvalsts izdots vai atzīts sertifikāts vai sertifikāti, lai saglabātu kvalifikāciju darbam jūrā, tiek prasīts apliecināt atbilstību sekojošām Dalībvalsts prasībām:

 

1.       atbilstošs veselības stāvoklis, īpaši attiecībā uz redzi un dzirdi, kas pārbaudīts regulāros intervālos, kas nepārsniedz piecus gadus; un

 

2.       profesionālā kompetence:

 

2.1.    ar iepriekšējo piecu gadu laikā kopā vismaz vienu gadu ilgu apstiprinātu jūras praksi, kas saistīta ar radiosakaru pienākumu pildīšanu; vai

 

2.2.    pamatojoties uz funkciju veikšanu, kas saistītas ar īpašumā esošā sertifikāta kategorijai atbilstošiem pienākumiem, kas tiek uzskatīti vismaz par līdzvērtīgiem 1.daļas 2.1.apakšpunktā prasītajai jūras praksei;

 

2.3.    izturot apstiprinātu pārbaudi vai veiksmīgi pabeidzot apstiprinātu mācību kursu vai kursus jūrā vai krastā, kuros ir iekļauti tie elementi, kam ir tieša saistība ar dzīvības drošību jūrā un kas saskaņā ar 1993.gada Torremolinas protokolu attiecas uz personas īpašumā esošo sertifikātu.

 

2.       Kad uz Dalībvalsts karoga kuģiem kļūst obligāti jauni paņēmieni, iekārtas vai prakse, Dalībvalsts var likt GMDSS radiosakaru personālam iziet apstiprinātu pārbaudi vai veiksmīgi pabeigt atbilstošu mācību kursu vai kursus jūrā vai krastā, īpašu uzmanību pievēršot drošības pienākumiem.

 

3.       Administrācija nodrošina, lai jaunāko starptautisko noteikumu izmaiņu teksti attiecībā uz radiosakariem un sakarā ar dzīvības drošību jūrā būtu pieejami uz tās karoga kuģiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III nodaļa

Visa zvejas kuģa personāla pamatapmācība drošības jautājumos

 

1. noteikums

Visa zvejas kuģa personāla pamatapmācība drošības jautājumos

 

1.       Zvejas kuģu personāls, pirms to norīko uz kuģa pildīt jebkādus pienākumus, saņem Administrācijas apstiprinātu pamatapmācību sekojošās jomās:

 

1.       personīgās izdzīvošanas metodes, ieskaitot glābšanas vestu un, ja nepieciešams, hidrotērpu uzvilkšanu;

 

2.       ugunsgrēka novēršana un ugunsdzēšana;

 

3.       avārijas procedūras;

 

4.       elementārā pirmā palīdzība;

 

5.       jūras piesārņošanas novēršana; un

 

6.       negadījumu novēršana uz kuģa.

 

2.       Ieviešot 1.daļas noteikumus, Administrācijai nosaka, vai, un ja tā, līdz kādai pakāpei, šie noteikumi attiecas uz mazu zvejas kuģu personālu vai uz zvejas kuģiem jau nodarbinātu personālu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV nodaļa

Sardzes pildīšana

 

1. noteikums

Pamatprincipi, kas jāievēro, pildot

navigācijas sardzi uz zvejas kuģiem

 

1.       Administrācija pievērš zvejas kuģu īpašnieku un operatoru, kapteiņu un sardzi pildošā personāla uzmanību sekojošiem principiem, kas jāievēro, lai pastāvīgi nodrošinātu drošu navigācijas sardzi.

 

2.       Katra zvejas kuģa kapteinis nodrošina, lai sardzes pildīšanas kārtība ir atbilstoša drošas navigācijas sardzes pastāvīgai uzturēšanai. Kapteiņa vispārīgā vadībā sardzes stūrmaņi sava sardzes perioda laikā atbild par drošu zvejas kuģa navigāciju, kad viņi īpaši rūpējas par izvairīšanos no sadursmēm un uzskriešanas uz sēkļa.

 

3.       Šos pamatprincipus, ieskaitot, bet neierobežojoties ar sekojošo, ievēro uz visiem zvejas kuģiem. Tomēr Dalībvalsts drīkst izņēmuma kārtā ļoti maziem zvejas kuģiem, kas strādā ierobežotā rajonā, ļaut pilnā mērā šos pamatprincipus neievērot.

 

4.       Ceļā uz vai no zvejas vietām

 

4.1.    Navigācijas sardzes kārtība

 

4.1.1.           Sardzes sastāvs vienmēr ir adekvāts un atbilstošs dominējošiem apstākļiem, ņemot vērā nepieciešamību uzturēt pienācīgu novērošanu.

 

4.1.2.           Lemjot par sardzes sastāvu, ņem vērā sekojošus faktorus, tai skaitā:

 

          1.       to, ka stūresmāju nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības;

 

          2.       laika apstākļus, redzamību, un vai ir dienas gaisma vai tumsa;

 

3.       navigācijas briesmu tuvums, kas var likt sardzes stūrmanim veikt papildu navigācijas pienākumus;

 

4.       tādu navigācijas palīgiekārtu kā radiolokators vai elektroniskās kuģa vietas noteikšanas ierīces un jebkādu citu iekārtu, kas ietekmē drošu kuģa navigāciju, izmantošanu;

 

5.       vai kuģis ir aprīkots ar automātisko stūres ierīci; un

 

6.       jebkādas neparastas prasības navigācijas sardzei, kas var rasties īpašu darba apstākļu rezultātā.

 

4.2.    Gatavība sardzei

 

Sardzes sistēma ir tāda, lai sardzi pildošā personāla darba spējas nevājinātu nogurums. Sardzes tiek organizētas tā, lai pirmā sardze, uzsākot reisu, un sekojošās maiņas sardzes būtu pietiekami atpūtušās un citādi gatavas sardzei.

 

4.3.    Navigācija

 

4.3.1.           Paredzētais reiss, cik tas iespējams, tiek iepriekš plānots, ņemot vērā visu noderīgo informāciju, un jebkuru nosprausto kursu pārbauda pirms reisa uzsākšanas.

 

4.3.2.           Sardzes laikā pietiekami biežos laika intervālos pārbauda kuģa kursu, vietu un ātrumu, izmantojot jebkādus pieejamos navigācijas palīglīdzekļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ieplānotā kuģa kursa ievērošanu.

 

4.3.3.           Sardzes stūrmanim ir pilnīgas zināšanas par visu uz kuģa esošo drošības un navigācijas iekārtu atrašanās vietu un darbību, un viņš apzinās un ņem vērā šādu iekārtu darbības ierobežojumus.

 

4.3.4.           Sardzes stūrmanim nedrīkst uzlikt un viņš nedrīkst uzņemties nekādus pienākumus, kas varētu iespaidot drošu kuģa navigāciju.

 

4.4.    Navigācijas iekārtas

 

4.4.1.           Sardzes stūrmaņi visefektīvākajā veidā izmanto viņu rīcībā esošās navigācijas iekārtas.

 

4.4.2.           Izmantojot radiolokatoru, sardzes stūrmanis patur prātā nepieciešamību vienmēr ievērot radiolokatora izmantošanas noteikumus, kas ietverti piemērojamajos kuģu sadursmju novēršanas noteikumos

 

4.4.3.           Nepieciešamības gadījumos sardzes stūrmanis nedrīkst vilcināties izmantot stūri, dzinējus un skaņas un gaismas signālierīces.

 

4.5.    Navigācijas sardzes pienākumi un atbildība

 

4.5.1.           Sardzes stūrmanis:

 

1.       pilda sardzi stūresmājā;

 

2.       nekādos apstākļos nepamet stūresmāju, kamēr viņš netiek pareizā kārtībā nomainīts;

 

3.       turpina atbildēt par drošu kuģa navigāciju, neskatoties uz kapteiņa klātbūtni stūresmājā, kamēr viņš tiek īpaši informēts, ka kapteinis ir uzņēmies atbildību, un tas tiek abpusēji saprasts;

 

4.       informē kapteini, ja rodas jebkādas šaubas, kādas darbības veicamas drošības labā; un

 

5.       nenodod sardzi nākamās sardzes virsniekam, ja ir pamats domāt, ka pēdējais nav spējīgs efektīvi pildīt sardzes pienākumus, par ko informē kapteini.

 

4.5.2.           Pārņemot sardzi, nomainošais virsnieks apstiprina un pārliecinās par aprēķināto un īsto kuģa vietu un apstiprina kuģa ieplānoto ceļu, kursu un ātrumu, un atzīmē jebkādas briesmas navigācijai, ar kādām varētu sastapties sardzes laikā.

 

4.5.3.           Kad vien iespējams, sardzes laikā veic pienācīgus ierakstus par kustību un aktivitātēm, kas saistītas ar kuģa navigāciju.

 

4.6.    Novērošana

 

4.6.1. Uztur pienācīgu novērošanu saskaņā ar 1972.gada Starptautisko kuģu sadursmju novēršanas noteikumu 5.noteikumu. Tā kalpo šādiem mērķiem:

 

1.       uzturēt nepārtrauktu modrību ar redzes un dzirdes palīdzību, kā arī ar citiem pieejamiem līdzekļiem, pievēršot uzmanību jebkādām nozīmīgām izmaiņām apkārtējā vidē;

 

2.       pilnīgai situācijas novērtēšanai, sadursmes, uzskriešanas uz sēkļa un citu briesmu navigācijai risku novērtēšanai; un

 

3.       avarējušu kuģu un lidmašīnu, kuģa avārijā cietušu personu, vraku un atlūzu atrašanai.

 

4.6.2.           Nosakot navigācijas sardzes sastāvu, kas ir adekvāts, lai nepārtraukti tiktu uzturēta pienācīga novērošana, kapteinis ņem vērā visus ar to saistītos faktorus, ieskaitot šī noteikuma 4.daļas 1.punktā apskatītos, un sekojošos faktorus:

 

          1.       redzamību, laika un jūras apstākļus;

 

2.       kustības blīvumu un citas aktivitātes, kādas ir rajonā, kurā notiek kuģošana;

 

3.       nepieciešamo uzmanību, kuģojot satiksmes sadales sistēmās vai to tuvumā, un citus maršrutēšanas pasākumus;

 

4.       papildu darba slodzi, ko izraisa kuģa darbības veids, neatliekami ekspluatācijas pasākumi un paredzamie manevri;

 

5.       stūres un dzenskrūves kontroli un kuģa manevrēšanas īpašības;

 

6.       jebkura apkalpes locekļa, kas pēc izsaukuma varētu tikt nozīmēts kā sardzes dalībnieks, gatavību sardzei;

 

7.       zināšanas un pārliecību par kuģa virsnieku un apkalpes profesionālo kompetenci;

 

8.       sardzes stūrmaņa pieredzi un kuģa aprīkojuma, procedūru un manevrēšanas spēju pārzināšanu;

 

9.       aktivitātes, kas jebkādā atsevišķā laikā notiek uz kuģa, un palīdzību, kas nepieciešamības gadījumā ir pieejama izsaukšanai uz stūresmāju;

 

10.     stūresmājas iekārtu un kontrolierīču ekspluatācijas stāvokli, ieskaitot trauksmes sistēmas;

 

11.     kuģa izmēru, un no kuģa vadīšanas vietas pieejamo redzamības laukumu;

 

12.     stūresmājas konfigurāciju, kādā mērā šāda konfigurācija varētu vājināt sardzes dalībnieka spēju noteikt ar redzes vai dzirdes palīdzību jebkādus notikumus kuģa ārpusē; un

 

13.     jebkādus atbilstošus standartus, procedūras un norādījumus, kas saistīti ar sardzes pildīšanas kārtību un derīgumu sardzei, ko ir pieņēmusi Organizācija.

 

4.7.    Jūras vides aizsardzība

 

Kapteinis un sardzes stūrmanis zina par kuģa darbības vai negadījuma dēļ radīta piesārņojuma nopietno ietekmi uz jūras vidi un veic visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai novērstu šādu piesārņojumu, it īpaši ievērojot atbilstošus starptautiskos un ostu noteikumus.

 

4.8.    Laika apstākļi

 

Sardzes stūrmanis veic atbilstošus pasākumus un informē kapteini, ja nelabvēlīgas laika apstākļu izmaiņas varētu ietekmēt kuģa drošību, ieskaitot apstākļus, kas izraisa apledošanu.

 

5.       Navigācija ar loci uz kuģa

 

Loča klātbūtne uz kuģa neatbrīvo kapteini vai sardzes stūrmani no viņu pienākumiem un atbildības par kuģa drošību. Kapteinis un locis apmainās ar informāciju par navigācijas procedūrām, vietējiem apstākļiem un kuģa īpašībām. Kapteinis un sardzes stūrmanis cieši sadarbojas ar loci un nepārtraukti kontrolē kuģa vietu un pārvietošanos.

 

6.       Kuģi, kas iesaistīti zvejā vai zivju meklēšanā

 

6.1.    Papildus principiem, kas uzskaitīti 4.daļā sardzes stūrmanis ņem vērā sekojošus faktorus un pienācīgi rīkojas saskaņā ar tiem:

 

1.       citi zvejā iesaistīti kuģi un iekārtas, paša kuģa manevrēšanas īpašības, it īpaši tā apstāšanās distance un cirkulācijas diametrs, kuģim braucot ar kuģošanas ātrumu un ar zvejas rīkiem aiz borta;

 

2.       apkalpes drošība uz klāja;

 

3.       nelabvēlīgs iespaids uz kuģa un tā apkalpes drošību līdz ar stabilitātes un brīvsānu samazināšanos, kas rodas zvejošanas, loma novietošanas un kraušanas, kā arī neparastu jūras un laika apstākļu rezultātā;

 

4.       jūras būvju tuvums, īpašu uzmanību pievēršot drošības zonām; un

 

          5.       vraki un citi zemūdens šķēršļi, kas var būt bīstami zvejas rīkiem.

 

6.2.    Kraujot lomu, pievērš uzmanību būtiskām prasībām par adekvātu brīvsānu augstumu, adekvātu stabilitāti un ūdensnecaurlaidības integritāti visā pārgājiena laikā uz izkraušanas ostu, ņemot vērā degvielas un krājumu patēriņu, risku, ko rada nelabvēlīgi laika apstākļi un, it īpaši ziemā, apledošanas risku uz vai virs atklātajiem klājiem, vietās, kur visdrīzāk var notikt apledošana.

 

7.       Enkura sardze

 

Kuģa un apkalpes drošības dēļ kapteinis nodrošina, lai, zvejas kuģim atrodoties uz enkura, nepārtraukti tiktu nodrošināta pienācīga sardze stūresmājā vai uz klāja.

 

8.       Radiosakaru sardze

 

Kamēr kuģis atrodas jūrā, kapteinis, ņemot vērā Radiosakaru reglamenta prasības, atbilstošās frekvencēs nodrošina adekvātu radiosakaru sardzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma 1.papildinājums

 

Sertifikāta izdošanas apstiprinājuma veidlapa ir tādā formā, kā norādīts zemāk, ar nosacījumu, ka vārdus „vai līdz jebkura šī sertifikāta derīguma termiņa pagarinājuma izbeigšanās datumam, kas var būt norādīts nākamajā lappusē,” kas rakstīti veidlapas priekšpusē, un derīguma termiņa ierakstu noteikumus, kas rakstīti veidlapas aizmugurē, izlaiž, ja tiek prasīta sertifikāta atjaunošana pēc tā derīguma termiņa izbeigšanās.


 

(Oficiāls zīmogs)

 (VALSTS)

 

SERTIFIKĀTS IZDOTS SASKAŅĀ AR 1995.GADA STARPTAUTISKO KONVENCIJU

PAR ZVEJAS KUĢU PERSONĀLA SAGATAVOŠANAS UN DIPLOMĒŠANAS,

KĀ ARĪ SARDZES PILDĪŠANAS STANDARTIEM

 

 

............................valdība apliecina, ka šī sertifikāta īpašnieka kvalifikācija atbilst augstāk minētās Konvencijas..................................noteikuma prasībām, un viņš ir tiesīgs ieņemt amatu uz kuģa atbilstoši zemāk

norādītajai kvalifikācijai, uz ko attiecas jebkādi norādītie ierobežojumi līdz.............................................vai līdz jebkura šī sertifikāta derīguma termiņa pagarinājuma izbeigšanās datumam, kas var būt norādīts nākamajā lappusē.

 

 

Šī sertifikāta likumīgais īpašnieks ir tiesīgs ieņemt sekojošu amatu vai amatus:

 

 

AMATS

NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI (JA IR)

 

 

 

 

 

 

Sertifikāta Nr. ..................................................................izdots.............................................................................

 

(Oficiāls zīmogs)

                                                                                                ................................................................

                                                                                                                                Pilnvarotas personas paraksts

 

                                                                                                                                ................................................................

                                                                                                                                Pilnvarotas personas uzvārds

 

Sertifikāta īpašnieka dzimšanas datums .................................................................................................................

 

Sertifikāta īpašnieka paraksts .................................................................................................................................

                                                                                               

 

Sertifikāta īpašnieka fotogrāfija

 

 

 

 

 

 


 

 

Šī sertifikāta derīguma termiņš ir pagarināts līdz   ......................................................................................

 

 

(Oficiāls zīmogs)

.......................................................................

                                                                                      Pilnvarotas personas paraksts        

                                                                                                           

 

Derīguma termiņa pagarināšanas datums...........................              .......................................................................

                                                                                                           Pilnvarotas personas uzvārds

                                                                                                           

 

 

Šī sertifikāta derīguma termiņš ir pagarināts līdz   ..............................................................................................

 

 

(Oficiāls zīmogs)

                                                                                                           ...................................................................                                                            

                                                                                                            Pilnvarotas personas paraksts

                                                                                                           

 

Derīguma termiņa pagarināšanas datums...........................                 ....................................................................

                                                                                                             Pilnvarotas personas uzvārds

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma 2.papildinājums

 

Sertifikāta izdošanas apstiprinājuma veidlapa ir tādā formā, kā norādīts zemāk, ar nosacījumu, ka vārdus „vai līdz jebkura šī apstiprinājuma derīguma termiņa pagarinājuma izbeigšanās datumam, kas var būt norādīts nākamajā lappusē,” kas rakstīti veidlapas priekšpusē, un derīguma termiņa ierakstu noteikumus, kas rakstīti veidlapas aizmugurē, izlaiž, ja tiek prasīta apstiprinājuma atjaunošana pēc tā derīguma termiņa izbeigšanās.