21

 

 

 

12. 07. 2006.       9/7 - 2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Augsti godājamie Saeimas Prezidija locekļi!

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu „Grozījumi likumā „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas tuvākās ārkārtas sesijas sēdes darba kārtībā un nodot to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

            Saskaņā ar Kārtības ruļļa 86. pantu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz  virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

            Vienlaikus Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

            Pielikumā: likumprojekts, 1 lapa un anotācija

 

 

 

 

 

Cieņā

Komisijas priekšsēdētājs                                                    Staņislavs Šķesters

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā

„Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”

 

 

 

Izdarīt likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 23.nr.; 2002, 15.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt  22. pantā vārdu „darba”.

 

2. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“VI nodaļa. Vēlēšanu komisijas vai iecirkņu komisijas lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana”

 

3. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Vēlēšanu komisijas vai iecirkņu komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu komisijas vai iecirkņu komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.”

 

4. Izteikt 33. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“33. pants. Tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt šā likuma 32. pantā minētos lēmumus ir:”.

 

           

            Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”

 

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

            Likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 22. pants nosaka, ka balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai vēlēšanu komisijai ir tiesības pieaicināt valsts civildienesta ierēdņus un speciālistus no vēlētāju vidus, noslēdzot ar viņiem darba līgumu. Ņemot vērā to, ka minētās personas attiecīgajā komisijā parasti strādā ne vairāk kā trīs dienas, veicot kādu konkrētu uzdevumu, ar pieaicinātajām personām būtu slēdzams parastais uzņēmuma līgums. Grozījumi likumā paredz izslēgt 22. pantā vārdu „darba”.

            Ņemot vērā, ka  2006. gada 9. martā izdarītie grozījumi  Saeimas vēlēšanu likumā nosaka jaunu kārtību, kādā var apstrīdēt vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumus, grozījumi nepieciešami arī likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” VI nodaļā, lai saskaņotu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju lēmumu apstrīdēšanas kārtību ar  Saeimas vēlēšanu likumā noteikto.

 

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un  tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kāda var būt  likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu?

Likumprojekts izstrādāts sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju.

 

7. Kā tiks  nodrošināta likuma izpilde?

            Sabiedrība tiks informēta ar laikraksta “Latvijas Vēstnesis” starpniecību. Likuma izpilde tiks  nodrošināta saskaņā ar likumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                  Staņislavs Šķesters