Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem""

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Daļā "Likumā lietotie termini":

aizstāt termina "vadība" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

aizstāt termina "koncerns" skaidrojuma pirmajā teikumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt terminus "radniecīgi uzņēmumi", "asociētais uzņēmums", "koncerna mātes uzņēmums" un "koncerna meitas uzņēmums" un to skaidrojumus;

aizstāt terminu "pašu kapitāla izmaiņu pārskats", "tirdzniecības portfelis", "ieguldījuma īpašumi" un "bioloģiskie aktīvi" skaidrojumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

aizstāt terminu "finanšu aktīvs" un "finanšu saistības" skaidrojumā vārdus "cits uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "cita sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

aizstāt termina "līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi" skaidrojumā vārdus "uzņēmums nolēmis" ar vārdiem "sabiedrība nolēmusi";

aizstāt termina "aizdevumi un prasījumi" skaidrojumā vārdus "radījis uzņēmums" ar vārdiem "radījusi sabiedrība".

 

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, koope­ratīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī – sabiedrība).

(2) Šis likums neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200000 latu."

 

3.  3.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai, Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un Eiropas komerc­sabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētās sabiedrības statūti vai sabiedrības līgums.";

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "jaunizveidota uzņēmuma" ar vārdiem "jaun­izveidotas sabiedrības";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "esoša uzņēmuma" ar vārdiem "esošas sabied­rības";

aizstāt piektajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "sabiedrību".

 

4.  4.pantā:

aizstāt pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdu "tā".

 

5.  5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmums" ar vārdu "sabiedrība";

izteikt 5.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Izņēmuma gadījumos var nepiemērot šā panta otrās daļas prasības, ja peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas maiņas pamatojums ir koncerna meitas sabiedrības iegāde un koncerna mātes sabiedrības prasība radniecīgajās sabied­rībās izmantot vienu un to pašu shēmu."

 

6. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

 

7. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Sabiedrība iegūtās savas akcijas vai daļas norāda bilances postenī "Pašu akcijas vai daļas", bet līdzdalību koncerna meitas sabiedrības vai koncerna mātes sabiedrības, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrības kapitālā norāda bilances postenī "Līdzda­lība radniecīgo sabiedrību kapitālā". Sabiedrība līdzdalību citas sabiedrības kapi­tālā, kas atrodas tās būtiskā ietekmē, kura tiek nodrošināta ar ne mazāk kā 20, bet ne vairāk par 50 procentiem no akcionāru vai dalībnieku balsstiesībām šajā sabiedrībā, norāda bilances postenī "Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā"."

 

8.  10.pantā:

izteikt I posteņu grupas "Nemateriālie ieguldījumi" 1.posteni šādā redakcijā:

 

"1. Attīstības izmaksas.";

 

izteikt I posteņu grupas "Nemateriālie ieguldījumi" 4.posteni šādā redakcijā:

 

"4. Nemateriālā vērtība.";

 

papildināt daļu "Ilgtermiņa ieguldījumi" ar jaunu III un IV posteņu grupu šādā redakcijā:

 

"III. Ieguldījuma īpašumi.

IV. Bioloģiskie aktīvi.";

 

uzskatīt līdzšinējo III posteņu grupu "Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" par V posteņu grupu;

aizstāt vārdus "radniecīgie uzņēmumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "radniecīgās sabiedrības" (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus "asociētie uzņēmumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "asociētās sabiedrības" (attiecīgā locījumā);

aizstāt vārdus "uzņēmuma līdzīpašniekiem" ar vārdiem "akcionāriem vai dalībniekiem";

papildināt daļu "Apgrozāmie līdzekļi" ar jaunu II posteņu grupu šādā redakcijā:

 

"II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi.";

 

uzskatīt līdzšinējo II posteņu grupu "Debitori", III posteņu grupu "Īstermiņa finanšu ieguldījumi" un IV posteņu grupu "Nauda" attiecīgi par III, IV un V posteņu grupu;

izslēgt posteņu grupā "Ilgtermiņa kreditori" 13.posteni "13. Pārskata gada dividendes";

izslēgt posteņu grupas "Ilgtermiņa kreditori" 14.postenī vārdus "iepriekšējo gadu";

izslēgt posteņu grupā "Īstermiņa kreditori" 13.posteni "13. Pārskata gada dividendes"

izslēgt posteņu grupas "Īstermiņa kreditori" 14.postenī vārdus "iepriekšējo gadu".

 

9. Aizstāt 11., 12., 13. un 14.pantā vārdus "asociēto uzņēmumu" ar vārdiem "asociēto sabiedrību" un vārdus "uzņēmuma saimnieciskās darbības" ar vārdiem "saimnieciskās darbības".

 

10. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Pētniecības izmaksas un dibināšanas izdevumus nedrīkst kapitalizēt. Attīstības izmaksas var ietvert bilancē nemateriālo ieguldījumu postenī "Attīstības izmaksas" tikai tad, ja ir spēkā visi šie nosacījumi:

1) sabiedrība ir paredzējusi pabeigt aktīvu objektu, lai to izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

2) sabiedrībai ir iespējams pabeigt šo aktīvu objektu, un tam ir pieejami atbilstoši tehniskie, finanšu un citi resursi, lai šo aktīvu objektu pabeigtu un to izmantotu sabiedrības pašas vajadzībām vai pārdotu;

3) sabiedrība spēj uzskatāmi parādīt, kādi saimnieciskie labumi no šā aktīvu objekta izmantošanas vai pārdošanas tiks saņemti nākotnē;

4) sabiedrība spēj ticami novērtēt šā aktīvu objekta izmaksu apmēru."

 

11. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdus "un īstermiņa kreditoru" un vārdus "apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un".

 

12. Aizstāt 20.2 pantā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras".

 

13. Aizstāt 21.pantā, 22.panta trešajā daļā un 23.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

14.  24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Uzņēmumi, kuri" ar vārdiem "Sabiedrības, kuras";

aizstāt trešajā daļā vārdu "uzņēmumā" ar vārdu "sabiedrībā";< /p>

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmums bilances datumā ir pārsniedzis" ar vārdiem "sabiedrība bilances datumā ir pārsniegusi".

 

15. Aizstāt 25.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

16. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja postenī "Nemateriālā vērtība" norādīto iegādes izmaksu lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams noteikt, šo posteni novērtē iegādes izmaksās, no kurām atskaitīti uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās."

 

17. Izslēgt 37.panta trešajā daļā vārdu "Uzņēmuma".

 

18. Aizstāt 38.pantā vārdus "uzņēmums akcijas vai daļas pārdevis" ar vārdiem "akcijas vai daļas pārdotas".

 

19. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

 

"42.pants

(1) Pielikumā norāda koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību nosaukumu un juridisko adresi un koncerna sastāvā esošas sabiedrības (par kuru sastādīts gada pārskats) līdzdalības daļu procentos šo sabiedrību pamatkapitālā. Norāda arī koncerna meitas sabiedrību un asociēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru atbilstoši katras šīs sabiedrības pēdējam apstipri­nātajam gada pārskatam. Šo informāciju var nesniegt, ja tā ir nenozīmīga šā likuma 4.panta trešajā daļā noteikto prasību īstenošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju var nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgajai sabiedrībai. Pielikumā norāda, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto sabiedrību pašu kapitāla un peļņas vai zaudējumu apmēru var neparādīt, ja attiecīgā sabiedrība nepublicē savu gada pārskatu un ja līdzdalības daļa tajā ir mazāka par 50 procentiem."

 

20. Aizstāt 43.pantā vārdus "uzņēmuma kapitāls" ar vārdu "pamatkapitāls".

 

21. Izteikt 44.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Ja sabiedrība ir izdarījusi aizņēmumu, kuru var pārvērst akcijās, jāuzrāda katra šāda aizņēmuma nomaksājamā summa, apmaiņas kurss un termiņi, kādos tas konvertējams sabiedrības kapitālā."

 

22.  45.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Ja sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, to norāda kopā ar informāciju par ķīlas vai cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Atsevišķi norāda tās kreditoru parādu kopsummas, kuras segtas ar nodro­šinājumu, ko sniegušas radniecīgās sabiedrības, norādot nodrošinājuma veidu un formu.

(3) Ir jānorāda vecuma pensiju, galvojumu un garantiju saistību, diskon­tēto vekseļu un pārējo bilancē neatspoguļoto finansiālo saistību kopējais apjoms. Ja sabiedrība ir noslēgusi nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tās darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jānorāda īpaši. Saistības pret esošajiem un bijušajiem darbiniekiem attiecībā uz pensijām un saistības pret radniecīgajām sabiedrībām norāda atsevišķi.

(4) Vadībai izsniegto avansu, aizdevumu vai galvojumu saistību summas norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi), norādot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus un atmaksājamās summas.";

 

izslēgt piekto daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Atsevišķi norāda atlīdzības kopsummu pārskata gadā zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk – zvērināts revidents) par:

1) gada pārskata pārbaudi;

2) citu revīzijas uzdevumu veikšanu;

3) konsultācijām nodokļu jautājumos;

4) citu lietpratēja uzdevumu veikšanu."

 

23. Aizstāt 46.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabied­rības".

 

24.  48.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz sabiedrībām, kas var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem. Citas sabiedrības var šā panta pirmajā daļā piepra­sīto informāciju nesniegt, ja tā varētu nopietni kaitēt attiecīgās sabiedrības inte­resēm, norādot pielikumā, ka šī informācija netiek sniegta minētā iemesla dēļ."

 

25. Izslēgt 49.panta trešo daļu.

 

26. Izteikt 50.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Vadībai par funkciju pildīšanu piešķirtās atlīdzības kopsummu norāda sadalījumā pa atsevišķām amatu grupām (padomes un valdes locekļi). Tas pats attiecas uz pensijām un līdzīgām saistībām pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem."

 

27. Aizstāt 51.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmuma paša" ar vārdiem "sabiedrības savu" un vārdus "uzņēmuma kapitālā" ar vārdu "pamatkapitālā".

 

28. Izteikt 52.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja pārskata gadā meitas sabiedrība ir iegādājusies vai pārdevusi mātes sabiedrības akcijas vai daļas, mātes sabiedrība sniedz informāciju par šo akciju vai daļu nominālvērtību un tās īpatsvaru mātes sabiedrības kapitālā, kā arī norāda pirkšanas un pārdošanas summas."

 

29.  54.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Sabiedrībām, kuras bilances datumā nepārsniedz divus no šā panta otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem, atļauts sastādīt saīsinātu pielikumu. Saīsinātajā pielikumā atļauts nesniegt informāciju, kas minēta šā likuma 44.pantā, 52.pantā un 55.4 panta 3.punktā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma – 250000 latu;

2) neto apgrozījums – 500000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25.";

 

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

30.  55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Vadības ziņojumā sniedz skaidru informāciju par sabiedrības attīstību, darbības finansiālajiem rezultātiem un finansiālo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem sabiedrība saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu sabiedrības attīstības, darbības finansiālo rezultātu un finansiālā stāvokļa analīzi atbilstoši attiecīgās sabiedrības darbības apjomam un sarežģītībai. Lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības finansiālos rezultātus un finansiālo stāvokli, šajā analīzē iekļauj:

1) finansiālo rezultātu rādītājus;

2) tiktāl, ciktāl tie ir būtiski, arī galvenos sabiedrību un attiecīgo nozari raksturojošos nefinanšu rādītājus – informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un informāciju par darbiniekiem (piemēram, piemērotā nodarbinātības politika, garantijas un atbalsts darbiniekiem) vai citu informāciju;

3) ja iespējams, atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām. Šīs daļas otrajā punktā minētos nefinanšu rādītājus atļauts nesniegt sabiedrībām, kuras nepārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.";

 

aizstāt otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "sabiedrības".

 

31. Aizstāt 55.pantā, 55.pantā un 55.pantā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

32. Aizstāt 9.nodaļas nosaukumā vārdus "Uzņēmuma gada pārskata" ar vārdiem "Gada pārskata".

 

33.  61.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Uzņēmuma gada pārskats" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Gada pārskats" (attiecīgā locījumā).

 

34.  62.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ja kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, tās sagatavoto gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem".";

 

papildināt trešo daļu aiz vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "koopera­tīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības".

 

35.  63.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Gada pārskata pārbaude aptver arī grāmatvedības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai uzskaite atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem. Pārbaudē arī noskaidro, vai ir ievērotas gada pārskata sagatavošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības un sabiedrības statūtu noteikumi.";

 

papildināt otro un trešo daļu pēc vārda "kapitālsabiedrības" ar vārdiem "kooperatīvās sabiedrības, Latvijā reģistrētas Eiropas kooperatīvās sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības";

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "uzņēmuma".

 

36.  66.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un sabiedrība, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas un Uzņēmumu reģistram gada pārskata, kā arī zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts. Minētos dokumentus var iesniegt elektroniski, pievienojot rakstisku apliecinājumu par to atbilstību dokumentu oriģināliem. Sabiedrība ir atbildīga par to, lai pa pastu vai ar kurjeru nosūtītie vai elektroniski iesniegtie dokumenti tiktu saņemti.";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Uzņēmumi, uz kuriem" ar vārdiem "Sabiedrības, uz kurām";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Sabiedrība, kas ievēro šā panta otrās daļas vai šā likuma 54.panta noteikumus, tās iesniegtajam gada pārskatam pievieno valdes parakstītu paskaidrojumu, ka šā likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumi ir izpildīti.";

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumi, kuru darbības apjoms pārsniedz" ar vārdiem "sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus";

izslēgt piektajā daļā vārdu "uzņēmuma".

 

37. Izslēgt 67. un 68.pantā vārdu "uzņēmuma".

 

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"6. Grozījumi šā likuma 1.panta pirmajā daļā, 3.panta pirmajā daļā un 62.pantā attiecībā uz Latvijā reģistrētām Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām stājas spēkā 2006.gada 18.augustā.

 

7. Grozījumi šā likuma 1.panta otrajā daļā un 54.panta otrajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

8. Likuma 45.panta sestā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš


Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pašlaik likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteikts, ka šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45 000 latu.

     Likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (likuma 2005.gada 20.oktobra redakcijā) nosaka, ka uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā fiziskās personas. Tas nozīmē, ka individuālais komersants ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs.  Tādēļ uz individuālo komersantu pēc būtības nebūtu attiecināms likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

      Saeimā 2006.gada 6.aprīlī pieņemtais likums “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” paredz, ka prasība sagatavot gada pārskatu likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem”  noteiktajā kārtībā ar 2007.gada 1.janvāri vairs neattieksies uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, kā arī uz individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

      Šobrīd likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” normas nav pilnībā saskaņotas ar Komerclikumu.

     Tādēļ bija nepieciešams izstrādāt likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, lai likuma normas saskaņotu ar Komerclikumu un precizētu likumā lietoto terminoloģiju un lai no šā likuma subjektu loka izslēgtu individuālos komersantus un, saskaņojot ar 2006.gada 6.aprīlī pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību””, attiecīgi palielinātu likuma 1.panta otrajā daļā individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām noteikto kritēriju  - no 45 000 latu uz  200 000 latu.

     Pašreizējie mazā uzņēmuma kritēriji – bilances kopsumma 100 000 latu  un neto apgrozījums  200 000 latu – bija noteikti 1995.gada sākumā, aizstājot kopš likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” pieņemšanas 1992.gadā noteiktos kritērijus – attiecīgi ECU 150 tūkst. un ECU 300 tūkst. (attiecīgi 100,2 tūkst. latu un 200,4 tūkst. latu pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 1993.gada 31.decembrī vai 100,5 tūkst. latu un 201 tūkst. latu pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 1994.gada 30.decembrī).

       Latvijas Republikā kopš 1992.gada vairākkārt pieaugušas patēriņa cenas, turklāt arī ES Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK ietvertie mazā uzņēmuma kritēriji – bilances kopsumma (pašlaik - 3,65 miljoni eiro) un neto apgrozījums (pašlaik – 7,3 miljoni eiro) kopš 1992.gada ir pieauguši gandrīz divkārt.

       Arī Pasaules Bankas 2005.gadā sagatavotajā ziņojumā par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) sistēmas novērtējumu norādīts, ka likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” iekļautie mazā uzņēmuma kritēriji ir ļoti zemi salīdzinājumā ar ES Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK ietvertajiem kritērijiem un citās dalībvalstīs (arī Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā) noteiktajiem kritērijiem.

     Saistībā ar minēto savās rekomendācijās Pasaules Banka norādīja, ka ir nepieciešams pārskatīt likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteiktās prasības, lai mazajiem uzņēmumiem gada pārskati nebūtu jāpakļauj zvērinātu revidentu pārbaudei un šie uzņēmumi varētu izmantot ES Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK paredzētos atvieglojumus.

      Visās ES valstīs, kurās ir noteikti mazā uzņēmuma kritēriji, tie ir augstāki nekā Latvijā, tādēļ papildu izmaksu dēļ saistībā ar  zvērināta revidenta pārbaudi samazinās Latvijas mazo uzņēmumu konkurētspēja ES tirgū.

     Tāpēc bija nepieciešams likumprojektā iekļaut likuma grozījumus, lai attiecīgi palielinātu likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 54.pantā ietvertos mazā uzņēmuma kritērijus.  

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

     Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”” paredz:

     1) precizēt likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” subjektu loku, to saskaņojot ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” un 2006.gada 6.aprīlī pieņemto likumu  “Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”” (likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 1.panta pirmās un otrās daļas, 61.panta pirmās un otrās daļas, kā arī pārejas noteikumu grozījumu projekts);

     2) saskaņot likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem” ar Komerclikumu,  attiecīgi precizējot arī likumā lietoto terminoloģiju (visā likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” grozījumu projekta tekstā);

     3) noteikt, ka ar 2007.gada 1.janvāri likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 54.panta otrajā daļā paredzētie mazo uzņēmumu kritēriji ir šādi: bilances kopsumma - 250 000 latu,  neto apgrozījums – 500 000 latu un pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 25  (likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 54.panta otrās daļas un pārejas noteikumu grozījumu projekts);

     4) precizēt vadības ziņojuma saturu un veikt atsevišķus citus precizējumus, saskaņojot ar ES Ceturtās direktīvas 78/660/EEK un starptautisko grāmatvedības standartu prasībām (likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 18.panta otrās daļas, 20.1 panta, 35.panta otrās daļas un 55.panta pirmās un septītās daļas grozījumu projekts).

 

3. Cita informācija

     Nav

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

     Normatīvā akta projektam ir pozitīva ietekme uz makroekonomiskajiem faktoriem, jo, vienkāršojot grāmatvedības kārtošanas un  gada pārskata sagatavošanas noteikumus, kā arī izmantojot ES Ceturtajā direktīvā 78/660/EEK mazajiem uzņēmumiem noteiktos atvieglojumus (arī attiecībā uz gada pārskata pārbaudi) tiks sekmēta neliela apjoma saimnieciskā darbība.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

     Tiešais ieguvums pēc likumprojekta pieņemšanas būs šāds:

     1) likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem”  būs skaidrāk saprotams, jo likumā lietotā terminoloģija un likuma normu saturs būs saskaņots ar Komerclikumu;

     2) no prasības sagatavot gada pārskatu atbilstoši likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” noteikumiem būs atbrīvoti visi individuālie komersanti, kā arī tie individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu. Esošā informācija ļauj spriest, ka vairāk nekā pusei no ekonomiski aktīvajiem individuālajiem uzņēmumiem un zemnieku un zvejnieku saimniecībām gada apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem 2004.gadā bija mazāks par 200 000 latu;

     3) kapitālsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām, kuru  rādītāji bilances datumā nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem - bilances kopsumma - 250 000 latu,  neto apgrozījums – 500 000 latu un pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25, būs atļauts sagatavot  saīsinātu peļņas vai zaudējumu aprēķinu (24.panta pirmā daļa) un saīsinātu pielikumu, kā arī Uzņēmumu reģistrā neiesniegt vadības ziņojumu (66.panta otrā daļa). Turklāt šīs sabiedrības būs atbrīvotas no prasības pakļaut gada pārskatu zvērināta revidenta pārbaudei (62.panta pirmā daļa). No pieejamās informācijas var secināt, ka likumprojekta pieņemšanas rezultātā 2,5 - 3 tūkstošiem kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību vairs nebūs pienākuma savu gada pārskatu pārbaudei piesaistīt zvērinātu revidentu.    Pašlaik zvērinātu revidentu pārbaudei ir pakļauti ap 7,5 tūkstoši kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

2006.

2007.

2008.

2009.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

6. Cita informācija:

Nav

Nav

Nav

Nav

Nav

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

         Saistībā ar likumprojektā paredzētajiem grozījumiem likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” terminoloģijā papildus tiek virzīts likumprojekts “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” (likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2006.gada 27.aprīlī).

 

 

2. Cita informācija

Nav

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

     Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām, ko tā uzņēmusies, 2003.gadā Atēnās parakstot un noteiktā kārtībā ratificējot Pievienošanās Eiropas Savienībai līgumu.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Direktīvas:

1) Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtā direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g”apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (OJ No L 222 p.11, 1978/08/14) (turpmāk – direktīva 78/660/EEK);
2) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītā direktīva 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta “g”apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem (OJ No L 193 p.1, 1983/07/18) (turpmāk – direktīva 83/349/EEK);

3) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīva 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU (OJ No L317 p.57, 1990/11/16) (turpmāk – direktīva90/604/EEK);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīva 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OJ No L283 p.28, 2001/10/27) (turpmāk – direktīva 2001/65/EK);

5) Padomes 2003.gada 13.maija direktīva 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (OJ No L120 p.22, 2003/05/15);

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīva 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK (OJ No L178 p.16, 2003/07/17) (turpmāk – direktīva 2003/51/EK).

Regulas:

1) Padomes 2001.gada 8.oktobra regula (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas sabiedrības (SE) statūtiem (OJ No L294 p.1, 2001/11/10);

 2) Padomes 2003.gada 22.jūlija regula (EK) Nr.1435/2003 par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (OJ No L207 p.1, 2003/08/18).

 

 

2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un

attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

Projekta 7.pants: likuma 9.panta otrā daļa

Direktīvas 78/660/EEK 13.panta 2.punkts

Atbilst

 

 

Projekta 8.pants: likuma 10.pants

Direktīvas 78/660/EEK 4.panta 1. un 6.punkts (ievērojot grozījumu, kas izdarīts ar direktīvas 2003/51/EK 1.panta 2.punktu), 9.pants

Atbilst

 

 

Projekta 19.pants: likuma 42.pants

Direktīvas 78/660/EEK 43.panta 1.punkta 2.apakšpunkts

Atbilst

 

 

Projekta 22.pants: likuma 45.panta otrā, trešā un ceturtā daļa

Direktīvas 78/660/EEK 43.panta 1.punkta 6., 7. un 13.apakšpunkts

Atbilst

 

 

Projekta 26.pants: likuma 50.panta otrā daļa

Direktīvas 78/660/EEK 43.panta 1.punkta 12.apakšpunkts

Atbilst

 

 

Projekta 29.pants: likuma 54.panta otrā daļa

Direktīvas 78/660/EEK 11. pants

 

Tā kā likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 54.panta otrajā daļā noteiktie mazās sabiedrības kritēriji – bilances kopsumma (100 000 latu) un neto apgrozījums (200 000 latu) – būtībā kopš 1992.gada nav grozīti, bet  direktīvas 78/660/EEK 11.pantā  noteiktie attiecīgie mazās sabiedrības kritēriji laika posmā kopš 1992.gada ir ievērojami paaugstināti, likumprojekts paredz 2,5 reizes paaugstināt attiecīgos kritērijus likumā “Par uzņēmumu gada pārskatiem”. Jāatzīmē, ka direktīvas 78/660/EEK 11.pantā     (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2003/38/EK 1.pantu) noteiktie maksimālie kritēriji -  bilances kopsumma (EUR 3 650 000) un neto apgrozījums (EUR 7 300 000) ir aptuveni 10 reizes augstāki, bet darbinieku skaits (50) tieši 2 reizes augstāki nekā  likumprojektā paredzētie kritēriji. Tomēr pieejamie dati liecina, ka tikai Austrija, Vācija, Nīderlande, Apvienotā Karaliste un Slovēnija pilnībā izmanto minētos maksimālos kritērijus, bet pārējās dalībvalstīs noteiktie kritēriji ir ievērojami zemāki, nekā direktīvā paredzētie maksimālie kritēriji, jo tie ir pielāgoti konkrētas valsts apstākļiem.

 

Projekta 30.pants: likuma 55.panta pirmā un septītā daļa

Direktīvas 78/660/EEK 46.panta pirmais un ceturtais punkts (ievērojot grozījumus, kas izdarīti ar direktīvas 2003/51/EK 1.panta 14.punktu)

Atbilst

 

 

Projekta 33.pants: likuma 62.pants

 

 

Likumprojekta 33.pantā paredzētais likuma 62.panta grozījums bija nepieciešams, lai nodrošinātu Regulas Nr. 2157/2001 61.panta un Regulas Nr. 1435/2003 68.panta tiešu piemērojamību.

 

Projekta 34.pants: likuma 63.panta otrā un trešā daļa

 

 

Likumprojekta 34.pantā paredzētais likuma 63.panta otrās un trešās daļas grozījums bija nepieciešams, lai nodrošinātu Regulas Nr. 2157/2001 61.panta un Regulas Nr. 1435/2003 68.panta tiešu piemērojamību.

 

5. Cita informācija

Nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

     Likumprojekts nosūtīts izvērtēšanai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijai.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atbalsta grozījumus, kuri novērš terminoloģijas atšķirības ar Komerclikumu, kā arī grozījumus, kuri novērš likuma pretrunas ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, bet neatbalsta likumprojektā ierosinātos grozījumus likuma 54.panta otrajā daļā, ar kuriem tiek paaugstināti mazā uzņēmuma kritēriji. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija neiebilst pret likumprojekta virzību un ierosina precizēt  dažas likumprojekta normas. Tās iesniegtie priekšlikumi iestrādāti likumprojektā.

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

          Informācija par likumprojektu tika sniegta Pasaules Bankas organizētajā konferencē par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) novērtējuma rezultātiem. Informācija par likumprojektu paredzēts  sniegt Grāmatvedības padomes locekļiem. Informāciju par to paredzēts sniegt arī kārtējās ar auditu un grāmatvedību saistītās konferencēs.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

     Likumprojekta sagatavošanā ir ņemtas vērā Pasaules Bankas sagatavotajā ziņojumā par Latvijas grāmatvedības un revīzijas (audita) sistēmas novērtējumu (Ziņojums par standartu un kodeksu ievērošanu (ROSC) Latvijas Republikā) ietvertās rekomendācijas.

 

5. Cita informācija

Nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. Esošo institūciju funkcijas nepaplašinās.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietots informācijas sistēmā “NAIS”. Par jaunākajiem grozījumiem grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos tiks plaši informēts vairākos specializētajos periodiskajos izdevumos. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti arī ar ministrijas mājaslapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos plašsaziņas līdzekļos.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

     Ja būs neskaidrības, indivīds varēs griezties ar viņu interesējošiem jautājumiem šā likumprojekta sagatavotājā  un iesniedzējā institūcijā – Finanšu ministrijā. Indivīds lēmumus varēs apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Turklāt savas tiesības indivīds varēs aizstāvēt arī vispārējā kārtībā, griežoties tiesā.

 

4. Cita informācija

Nav

 

 

 

Finanšu ministrs            O.Spurdziņš

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktores vietniece-nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

 

 

 

I.Krūmane

L.Vucēne

M.Radeiko
A.Malējs

 

08.05.2006 9:00

2318

G.Majevska

7095616; Gunta.Majevska@fm.gov.lv